Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR Public private partnership.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR Public private partnership."— Transkript prezentace:

1 S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR Public private partnership

2 PPP POJETÍ Velice široký kontext – různé pojetí a pohledy (autoři, instituce) Vždy nutné analyzovat obsah spolupráce Analyzovat právní podstatu, legislativu, základ vztahů Metoda PPP není aplikovatelná všude ve stejné míře Závisí na celkovém pojetí a organizačně právním uspořádání Mezinárodní komparace 2

3 PPP V ZAHRANIČÍ 3  Nejvíce zkušeností s PPP má Velká Británie – odhaduje se, že celé 2 / 3 projektů se realizovalo ve VB  VB a zbytek Evropy tvoří 85 % celosvětového PPP  Kromě VB, kde PPP tvoří ročně 10-15 % celkových veřejných investic, jsou na kontinentu s PPP nejdál Španělsko, Německo, Francie, Itálie Irsko a Řecko  Pro porovnání v roce 2008 ve VB bylo uzavřeno 34 kontraktů za 180 mld. Kč, na kontinentu dohromady za 127 mld. Kč (dle údajů IFSL, PFI IN THE UK & PPP IN EUROPE 2009)  Převažující sektor využití PPP je silniční doprava (cca 60 %), následují železnice (22 %), zdravotnictví, obrana, volnočasová infrastruktura a vodohospodářství  Maďarsko, Polsko, Sk

4 PPP POJETÍ Úzce jako koncese (koncesní zákon) Šířeji jakákoliv forma spolupráce mezi VS a soukromým sektorem v realizaci veřejných statků a služeb ve veřejném zájmu Realizace investic veřejného sektoru na základě dlouhodobých dohod a smluv mezi veřejným a soukromým sektorem Soukromý sektor zajišťuje sám ty veřejné statky na které nemá veřejná správa dostatečné kapacity Kombinace výhod soukromého a veřejného sektoru Dlouhodobý charakter – 15-30 let! 4

5 C O JE PPP? Známe mnoho forem partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, závisí na politickém prostředí environment, povaze investic a zkušenostem soukromé firmy Design- Build Design- Build- Maintain Design- Build- Operate Design- Build- Operate- Maintain Build- Own- Operate- Maintain Build- Own- Operate Odpovědnost veřejného sektoru Odpovědnost soukromého sektoru DivestitureConcessionLeaseManagement contracts Service Contracts Existing Services and Facilities 5

6 6

7 T YPY PPP PROJEKTŮ Návrh a výstavba (D&B): Soukromý sektor provede návrh a výstavbu tak, aby byly splněny specifické podmínky veřejného sektoru Pevná cena Riziko překročení nákladů - soukromý sektor Blízká forma tradičnímu způsobu zadání zakázky Neobsahuje provozní fázi Provoz a údržba (O&M) Soukromý provozovatel provozuje na základě smlouvy projekt po vymezené období Vybudovaná infrastruktura - vlastnictví veřejného subjektu Přísné vázání plateb smluvnímu partnerovi na kvalitu poskytované služby 7

8 T YPY PPP PROJEKTŮ Výstavba, provoz a převod (BOT) Firma - smlouvu za účelem financování, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené období Infrastruktura zůstává ve vlastnictví veřejného sektoru Výstavba, vlastnictví, provoz a převod (BOOT) Firma uzavře smlouvu za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené období Po uplynutí doby je vlastnictví převedeno zpět na veřejný sektor. Návrh, výstavba, financování a provoz (DBFO) Firma provede návrh, financování a výstavbu infrastruktury na základě dlouhodobé koncesní smlouvy provozuj objektu po dobu trvání koncese. Firma převede odpovědnost za provoz na veřejný sektor na konci koncesního období. Výstavba, vlastnictví, provoz (BOO) firma zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje infrastrukturu. Smlouva obsahuje veřejná omezení a trvalé regulace Blízko privatizaci služeb 8

9 PPP PROJEKTY V ZAHRANIČÍ B EZPEČNOST, OBRANA Velká Británie Provoz a údržba 92 armádních transportérů Operate, Maintenance, Own 20 letá smlouva od 2002 Platba za užívání – availability payment 9

10 V ELKÁ H LEĎSEBE 10

11 PPP PROJEKT Revitalizace bývalého vojenského areálu, kasárna komplex bydlení, vzdělávání (vzdělávací centrum), sociálních a zdravotních služeb a podnikání, seniorská vesnička – finanční zdroje ? 11

12 R EALIZACE PROJEKTU Akciová společnost obce, Klimentovská, a. s. Část projektu: developerský přístup (soukromé byty a domy) U obecních nemovitostí: využití metody PPP formou BFOT: vybraný privátní koncesionář postaví bytové jednotky (B) z vlastních prostředků (F) po sjednanou dobu vlastním nákladem provozuje (O) následně je bezúplatně převede na obec či rozvojovou společnost (T) 12

13 K LIMENTOV : SOCIÁLNÍ SLUŽBY nezisková příspěvková organizace zřízená obcí Privátní partner -- koncesionář na vlastní náklady vybuduje infrastrukturu do vlastnictví obce, která mu po dobu trvání koncese platí za dostupnost služeb typu facility management: správa budov a majetku, dodávky energií, zajištění úklidu a odpadového hospodářství, praní prádla, telekomunikační služby, logistika, stravování a další služby "aktivizující" seniory) http://www.klimentovska.cz/cz/projekt-technopark- klimentov 13

14 S OCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory, týdenní stacionář na Dómském pahorku v Litoměřicích (Charita) Domov pro seniory Vysoké Mýto (soukromá firma) O +M Vybudování zařízení proběhlo z veřejných prostředků (SR + rozpočet města) Soukromý provozovatel udržuje a provozuje na základě smlouvy infrastrukturu Vybudovaná infrastruktura - vlastnictví města Přísné vázání plateb smluvnímu partnerovi na kvalitu poskytované služby 14

15 D OMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU Kapacita: 108 lůžek Investor: město Litoměřice (dotace MPSV + prostředky města) Vlastník: město Litoměřice Výstavba: cca 1 rok výstavbu dle svých zkušeností s provozem obdobných zařízení) Koncesní řízení: jaro 2008 (zkušenosti, personální zajištění,...) Provozovatel: Farní charita Litoměřice (ošetřovatelská a pečovatelská služba, provoz zařízení vč. údržby a oprav,...) Délka smlouvy: 20 let Financování provozu: roční příspěvky z města a MPSV příspěvky od uživatelů 15

16 16

17 P ARKOVACÍ DŮM R YCHTÁŘKA P LZEŇ 2010 DBFO nedostatečná kapacita parkovacích míst v centru města Parkovací dům ve vlastnictví města (447 park. Míst) Dodavatel (společnost HERMOSA Parking Plzeň) zajistila výstavbu, její financování a údržbu bez účasti města Plzeň platí za službu - ne za výstavbu (351 mil. Kč) Dodavatel musí udržovat parkovací dům dle dohodnutých podmínek po dobu 19 let Město musí platit tzv. poplatek za dostupnost na měsíční bázi Cenu za parkování určuje město, vybírané poplatky dává firmě Kritika projektu 17

18 M UNICIPÁLNÍ PPP PROJEKTY 18 osvětlení Doprava Voda a odpady Energetika Brownfieldy Greenfieldy Volný čas Školy, sociální bydlení

19 Š KOLNÍ STRAVOVÁNÍ ŘÍČANY Soukromý subjekt: zajištění vybavenosti školní kuchyně Převzal i další provozy ve městě (výdejny) Stravování zajišťuje pro školy a seniory, zaměstnanci úřadu, ostatní občané 19

20 M OŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PPP PROJEKTŮ 1.Zajištěno soukromým sektorem Soukromý partner Soukromý partner + další entity (banka, fin. investoři) 2.Zajištěno veřejným sektorem Vlastní zdroje zadavatele (popř. jím obstaraný úvěr – EIB, komerční banky) Dotační tituly (EU-tématické OP, Jessica, ROPy, SR) 3.Kombinace veřejných a soukromých zdrojů 20

21 PPP PODLE FORMY ZPOPLATNĚNÍ Přímé zpoplatnění (koncese) platby od koncových uživatelů soukromý partner nese riziko poptávky Nepřímé zpoplatnění platby za dostupnost od veřejného zadavatele soukromý partner nese riziko dostupnosti Kombinace přímého a nepřímého zpoplatnění 21

22 P ŘÍMÉ ZPOPLATNĚNÍ soukromý partner dostává jako kompenzaci platby přímo od koncových uživatelů veřejné služby – přímé zpoplatnění soukromý partner nese riziko poptávky příklad: provozování vodárenské společnosti koncese na období 20-30 let model OM (provoz a údržba) 22

23 N EPŘÍMÉ ZPOPLATNĚNÍ soukromý partner za poskytování služeb dostává od veřejného partnera předem dohodnuté fixní platby – tzv. platby za dostupnost v případě „nedostupnosti služby“ srážky z plateb za dostupnost soukromý partner nese riziko dostupnosti příklad: dálniční projekty DBFO – návrh, výstavba, financování, provozování smlouva na 30 let stát bude platit předem dohodnuté fixní platby v případě nedostupnosti srážky z plateb příjmy státu z elektronického mýta 23

24 K OMBINACE v mnohých případech kombinace přímého a nepřímého zpoplatnění soukromý partner za poskytování služeb dostává od veřejného partnera platby za dostupnost, zároveň za některé služby vybírá poplatky přímo od uživatelů soukromý partner nese částečné riziko poptávky i riziko dostupnosti příklad: provozování kongresového centra OM – provoz a údržba soukromý provozovatel zabezpečí během 10 let: a) celkové provozování b) kulturní, společenskou a vzdělávací programovou náplň platební mechanismus: město platí platby za dostupnost (roční dotace) v případě nedodržení parametrů účtuje srážky provozovatel dostává část plateb přímo od uživatelů město může obdržet podíl z výnosů pořádaných akcí 24

25 25

26 LEGISLATIVA Zákon o veřejných zakázkách koncesní zákon, č. 139/2006 Sb. Koncese zadavatel uděluje koncesionáři právo realizovat na vlastní náklady určitý projekt v průběhu koncesní doby tento projekt firma provozuje, udržuje a nabývá příjmy od třetích stran Koncese se uděluje v rámci koncesního řízení a je nepřenosná. Společně v KZ a ZVZ řešeny tzv. kvazikoncese (tj. PPP projekty, u kterých nedochází k právu vybírat poplatky od konečného uživatele, ale jinak nesou všechny znaky PPP projektů – ve světě i u nás nejrozšířenější druh projektů 26

27 KONCESE X VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Časový horizont 1 rok x 30 let objem kontraktu, který dosahuje miliard či desítek miliard korun Vlastník: veřejný sektor x koncesionář Veřejné zakázky: soukromý sektor jako dodavatel, PPP projekty: soukr. Sektor: vývoj, provoz a vlastnictví majetku 27

28 28

29 INSTITUCE 29 Instituce MF Regulace fiskálních dopadů projektů Rozpočtový dozor nad projekty ÚSC Řídící výbory pilotních projektů Metodika, vzdělávání ROZPOČTOVÝ DOZOR REGULA CE DŘÍVE: PPP Centrum OD 2010 ÚTLUM PODPORY PODPORA PROJE KT Ů MMR LEGISLATIVA

30 O BLASTI PPP PROJEKTŮ http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z- narodnich-zdroju/partnerstvi-verejneho-a-soukromeho- sekto/hodnota-koncesnich-smluv- ppp/2014/aktualizovany-prehled-municipalnich-proj- 20330 TOP projekty: Dálnice D3; Věznice v Rapoticích u Brna; Průmyslová zóna Třinec Baliny; Modernizace nemocnice v Pardubicích; Dodávka tepla na 20 let v Bohumíně; Justiční areál v Ústí n. Labem; Ústřední vojenská nemocnice Praha; Komplexní zajištění komunálních služeb; Zimní stadion Říčany; Parkovací dům Rychtářka v Plzni 30

31 P ŘÍKLADY PROJEKTŮ http://www.ceskainfrastruktura.cz/projekty/rychlostni- silnice-r4/ http://www.holec- advokati.cz/cs/verejnopravni/37/public-private- partnership 31

32 Z AMĚŘENÍ PODLE ODVĚTVÍ 32 DOPRAVA Podle potřeb – kde by mohly být projekty atraktivní a úspěšné JUSTICE ZDRAVOTNICTVÍ Dálnice a rychlostní silnice, rychlodráhy (příprava zahájena 2005) Věznice & Justiční budovy (2005) Regionální nemocnice (2006/2007) Sportovní a kulturní centra (2006/2007) VONÝ ČAS UBYTOVÁNÍ Administrativní budovy (2008/2009)

33 R IZIKA PPP náročnost přípravy projektu – vyšší náklady spojené s přípravou projektu a procesem výběru soukromého partnera, délka přípravy vyšší náklady financování pro soukromého partnera nižší míra flexibility v průběhu projektu Každý projekt je zapotřebí důkladně zhodnotit – ne každý projekt je vhodný pro PPP Každý projekt řešit individuálně – pro každý projekt vhodná jiný forma PPP 33

34 L IMITUJÍCÍ FAKTORY VSTUPU PS DO VEP Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru! Kontrolní role veřejného sektoru a občanského sektoru Právní řád a vynutitelnost práva Nedostatek zkušeností a znalostí Technická a manažerská kapacita veřejné správy (umění uzavřít dohodu, znalosti investičního managementu…) Finanční kompetence místních a regionálních samospráv Neexistence a malé využití strategického řízení, především střednědobého a dlouhodobého Odpovědnost za dlouhodobé projekty Nedostatek komunikace Nedostatečná spolupráce mezi veřejnou správou a veřejností a soukromým sektorem Korupce, místní zájmové skupiny, lobbing Nedůvěra společnosti 34

35 PPP: SHRNUTÍ PPP jeden ze způsobů jak zabezpečit veřejné služby, veřejný sektor Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Veřejný sektor svěřuje výkon určité služby soukromému sektoru a tím využívá jeho organizačních a odborných znalostí forma spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem financování, výstavby, rekonstrukce, provozu a údržby infrastruktury a poskytování služeb pomocí této infrastruktury 35

36 36


Stáhnout ppt "S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR Public private partnership."

Podobné prezentace


Reklamy Google