Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silniční doprava a dopravní politika Ekologické aspekty silniční nákladní dopravy Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silniční doprava a dopravní politika Ekologické aspekty silniční nákladní dopravy Předmět:"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silniční doprava a dopravní politika Ekologické aspekty silniční nákladní dopravy Předmět: technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustava v ČR je tvořena následujícími systémy dopravy: - silniční doprava - železniční doprava - vodní doprava - letecká doprava - potrubní doprava - městská hromadná doprava a integrované dopravní systémy

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V jednotlivých systémech dopravy musí být zajištěna: - výkonnost - spolehlivost - hospodárnost - bezpečnost - ekologie Toto má usměrňovat dopravní politika státu.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika je souhrn činností orgánů státu, kterými je zajišťováno fungování a rozvoj dopravy jako ekonomicky efektivního systému, pokud možno s minimálními škodami a ztrátami pro společnost. Jinými slovy: Dopravní politika musí zabezpečit uspokojování přepravních potřeb, spoluvytváření životního stylu a standardu a chránit životní prostředí. Dopravní politika je také souhrn řídících a regulačních zásahu státu do sféry dopravy.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika může mít dvě krajní meze: a) Čistě politickou orientaci Do popředí jsou stavěny veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ovlivňování vývoje a struktury osídlení, podpora okrajových území, pomoc sociálně slabým skupinám, podpora energetické politiky. Nabídka výkonů a kapacit je pojímána jako veřejná služba. Prosazovat tyto zásady lze formou politických rozhodnutí, formou příkazů a zákonů.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti b) Čistě tržní orientace Hlavním kriteriem je rentabilita a zisk, doprava probíhá v podmínkách svobodné konkurence. Žádný druh dopravy nemá prioritu, důležitý je zisk a uspokojování poptávky v době, kdy je jasná rentabilita služeb. Dopravní politika tohoto typu je uskutečňována prostřednictvím nástrojů vytvářejících volný prostor pro dopravce na trhu. Regulátorem je konkurence na dopravním trhu.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V reálné společnosti však je však třeba zajišťovat vyvážený rozvoj celého dopravního sektoru. Dne 13. 7. 2005 vláda na svém zasedání schválila dokument Dopravní politika České republiky pro léta 2005 - 2013. http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42- 95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf Předložilo ministerstvo dopravy po projednání se všemi resorty, profesními, zaměstnavatelskými svazy a veřejností. Vláda na svém zasedání dne 20. července 2011 schválila usnesením vlády č. 565 materiál Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2011. http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42- 95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika České republiky na léta 2005-2013 Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti. Hlavními prioritami Dopravní politiky jsou mj. zajištění: - rovných podmínek v přístupu na dopravní trh, kvalitní dopravní infrastruktury, financování v sektoru dopravy a též podpory rozvoje dopravy v regionech.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika vytváří podmínka pro: - dopravní podnikání - plošnou dopravní obslužnost regionů - služby a výkony ve veřejném zájmu - ceny a tarify v dopravě - výstavbu dopravní infrastruktury a financování - vztah dopravy a životního prostředí - bezpečnost a spolehlivost dopravy

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní legislativní předpisy Silniční doprava Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Zákon č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 247/2000 Sb. Zákon č. 111/1994 Sb., Zákon č. 56/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 302/2001 Sb. Vyhláška č. 341/2002 Sb.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pozemní komunikace Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vyhláška č. 527/2006 Sb. ze dne 24. listopadu 2006 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vyhláška č. 527/2006 Sb. ze dne 24. listopadu 2006 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silniční nákladní doprava Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Dodatkový protokol CMR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (62/2010 Sb.m.s) Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (82/2010 Sb.m.s) Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 11/1975 Dodatkový protokol CMRč. 561/2006č. 3821/85 (62/2010 Sb.m.s) (82/2010 Sb.m.s)č. 522/2006 Sb.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekologické aspekty silniční nákladní dopravy Pro účely hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí byla už v roce 1992 podle koncepce EU vypracována tzv. „Zelená kniha“ účinků dopravy na životní prostředí, která definuje pojem kvality životního prostředí nejen ve vztahu k životu člověka, ale i k přírodnímu prostředí s přilehlými prostory pro život živočichů a rostlin.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvalita života z hlediska životního prostředí se vyjadřuje dlouhodobou dostupností zdrojů života (vzduch, voda, půda, suroviny) v dostatečném množství a kvalitě. K tomu ovšem také patří přírodní a kulturní dědictví. Účinky dopravy na životní prostředí jsou mnohonásobné. Nejdůležitější faktory jsou: - provozní faktory - zábor půdy - rizika při přepravě nebezpečného zboží

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zatěžování prostředí závislé na provozu dopravy. Závisí na použitém dopravním prostředku a projevuje se znečišťováním vzduch, vody, půdy, hlukem a otřesy. Účinky jsou mnohonásobné, dlouhodobé, kumulativní, jen v případě hluku a otřesů jsou přímé a přechodné povahy.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzhledem k negativnímu vlivu dopravy na životní prostředí je rozvoj dopravy mnohem více než čím jiným omezován právě ochranou životního prostředí.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znečišťování ovzduší Vzniká vnášením chemických substancí do atmosféry. V širokém okolí zdroje působí SO 2, NO x, CO, CO 2 CH x a pevné částice.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kjótský protokol - protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Závazek snížení emisí skleníkových plynů o 5,2 % v letech 2008 až 2012 oproti stavu v roce 1990. Připravuje se nový protokol, předpokládané přijmutí v roce 2012. Kromě oxidu uhličitého (CO 2 ), methanu (CH 4 ) a oxidu dusného (N 2 O), jejichž emise budou porovnávány k roku 1990, se závazek týká hydrogenovaných fluorovodíků (HFCs), polyfluorovodíků (PFCs) a fluoridu sírového (SF6), jejichž emise mohou být porovnávány buď rokem 1990 nebo 1995.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znečištění ovzduší způsobené dopravou v současnosti vzniká téměř výlučně spotřebováváním tzv. neobnovitelných zdrojů energie. Produkce CO 2 jednotlivými druhy dopravy: IAD55 % Silniční veřejná10 % Silniční nákladní26 % Železniční - motorová trakce1,6 % Vodní0,07 % Letecká7,6 % Zdroj dat: CDV

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ochrana ovzduší Jedna z nejvýznamnějších složek ochrany životního prostředí. Ochrana ovzduší je komplexní soubor opatření jak technických, tak i administrativních (legislativa, kontrola).

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Emise – znečišťování ovzduší – vypouštění, neboli vnášení znečišťujících látek do atmosféry. Jedná se tedy o činnost nebo děj. Emisní limit – nejvyšší přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje. Jednotky – g/kWh nebo g/km

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Imise – znečištění ovzduší – znamená přítomnost znečisťujících látek v ovzduší v takové míře a době trvání, že se projevuje jejich nepříznivý vliv na životní prostředí. Jedná se tedy o stav, který je důsledkem původního děje, tj. emisí. Imisní limit – nejvýše přípustná koncentrace znečisťujících látek ve venkovním ovzduší. Jednotky – mg/m 3 V ČR stav ovzduší sleduji ČHMÚ http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace /P10_3_Ovzdusi&last=false http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace /P10_3_Ovzdusi&last=false

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematiku emisí z mobilních dopravních prostředků a kontrolu řeší: Zák. 56/2001 Sb. Vyhl. 341/2002 Sb. Vyhl. 302/2001 Sb. Možnost vyhledání zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení EU a předpisů EHK/OSN (ve slovenštině) v platném znění: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ (předpis v platném znění) http://europa.eu/documentation/legislation/index_cs.htm http://www.telecom.gov.sk/externe/ehk/ehkmain.htm http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ http://europa.eu/documentation/legislation/index_cs.htm http://www.telecom.gov.sk/externe/ehk/ehkmain.htm

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Emisní limity EU standardní limity emisí (gkm-1) osobní vozidla do 3,5 t předpisplatnostCOHCHC+NOxNOxPM Diesel g · km -1 Euro 119922,72-0,97-0,14 Euro 2 - IDI19961-0,7-0,08 Euro 2 - DI19991-0,9-0,1 Euro 32000.010,64-0,560,50,05 Euro 42005.010,5-0,30,250,025 Euro 52009.090,5-0,230,180,005 Euro 62014.090,5-0,170,080,005 Petrol (Gasoline) g · km -1 Euro 11992.072,72 (3,16)-0,97 (1,13)-- Euro 21996.012,2-0,5-- Euro 32000.011,20,2-0,15- Euro 42005.0110,1-0,08- Euro 52009.0910,1-0,060,005 Euro 62014.0910,1-0,060,005 Zdroj: Hromádko, J. a kol.. Spalovací motory. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3475-0

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti EU standardní limity emisí (g·kWh-1) pro vozidla nad 3,5 t předpisNOxCOHCPMTest Euro 1 (1992) v š echna vozidla Euro 2 (1996) 8,00 7,00 4,5 4,01,10 (THC) 0,35 0,15 ECE R49 (13 mode cycle) ECE R49 Euro 3 (2000) Conventional engines5,02,10,66 (THC)0,10ESC Euro 3 (2000.10) Advanced engines5,05,45 0,78 (NMHC) 1,6 (CH 4 ) 0,16ETC Euro 4 (2005.10)3,5 1,5 4,0 0,46 (THC) 0,55 (NMHC) 1,1 (CH 4 ) 0,02 0,03 ESC ETC Euro 5 (2008.10)2,0 1,5 4,0 0,46 (THC) 0,55 (NMHC) 1,1 (CH 4 ) 0,02 0,03 ESC ETC Euro 6 (2013.01)0,4 1,5 4,0 0,13 (THC) 0,16 (NMHC) 0,5 (CH 4 )0,01 ESC ETC ESC=European stationary cycle; ETC=European transient cycle; ECE=Economic Commission of Europe HC: - THC=Total Hydrocarbons; - NMHC=Non Methane Hydrocarbons; - CH4=Methane Zdroj: Hromádko, J. a kol.. Spalovací motory. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3475-0

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Opatření pro snižování emisí a imisí - technická opatření na motorech a vozidlech - používání paliv méně znečišťujících ovzduší - organizační a dopravní opatření - omezování provozu, vyloučení dopravy z určitých zón - plynulost dopravy, koordinace světelné signalizace - monitorování provozu a dynamické řízení - působení osvětou a výchovou na ekologické jednání (používání MHD) - používání elektromobilů a hybridních vozidel

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znečištění vody a půdy Je způsobováno přímým i nepřímým vypouštěním nebezpečných látek. Doprava přispívá emisemi a v případě dopravních nehod. Znečišťování povrchových a podzemních vod. Hodnocení jakosti vodních toků v ČR – třídy jakosti I. Velmi čistá voda II. Čistá voda III. Znečištěná voda IV. Silně znečištěná voda VI. Velmi silně znečištěná voda

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znečišťování povrchových vod - látky lehčí než voda – plovoucí předměty, oleje a tuky brání - přístupu O 2 - látky těžší než voda – usazují se jako kal - látky rozpustné ve vodě – organické a anorganické látky - látky z průmyslové a chemické výroby - mikroorganizmy – hodnotí se jejich patogeničnost - oteplení vody - radioaktivní látky

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znečišťování podzemních vod Znečištění ropnými látkami, halogenovými uhlovodíky atd. při havarijních únicích z potrubí, nádrží, při dopravních nehodách a při nedbalém zacházení skládkách.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Počty evidovaných havárií v ČR

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění v roce 2009

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hluk a otřesy Hluk – nežádoucí zvuk. Působí přímo a přechodně – při průjezdu vozidel. Základním určujícím účinkem hluku na člověka je jeho intenzita. Člověk se však necítí dobře v prostředí s velmi nízkou hladinou akustického tlaku. 20 dB- hluboké ticho (až nepříjemné) 30 dB- příjemné ticho od 65 dB - začíná se u některých osob projevovat nepříznivý vliv nad 85 dB - při trvalém pobytu poruchy sluchu při 130 dB - bolest ve sluchových orgánech 160 dB - protržení bubínků

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. venkovn í hluk den (6:00-22:00)noc (22:00-6:00) z á kladn í limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB40 dB pro hluk ze silničn í dopravy 55 dB45 dB pro hluk z železničn í dopravy 55 dB50 dB pro hluk z hlavn í ch silnic 60 dB50 dB pro hluk v ochranných p á smech drah 60 dB55 dB pro starou hlukovou z á těž 70 dB60 dB pro starou hlukovou z á těž u železničn í ch drah 70 dB65 dB Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů)

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností) vnitřn í hluk den (6:00-22:00)noc (22:00-6:00) z á kladn í limit 40 dB30 dB pro hluk ze silničn í dopravy (neplat í pro stavby dokončen é po 1.6.2006, u nich se použije z á kladn í limit) 45 dB35 dB pro hluk z hudby, zpěvu a řeči35 dB25 dB Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností)

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody boje proti hluku Redukce hluku ve zdroji – technická opatření, změna konstrukce Metoda dislokace – umístění hlučných zdrojů tak, aby neovlivňovaly akustickou pohodu ve vymezených oblastech Metoda izolace – zvukové odizolování hlučného zdroje, hlučného prostoru od prostoru vymezeného Metoda aplikace poznatků prostorové akustiky Použití osobních ochranných pomůcek

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hluk v dopravě Vliv má: - technická úroveň dopravních prostředků - charakter dopravy - kvalita komunikace - způsob jízdy a uložení nákladu

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Limity hluku (Předpis č. 51 EHK) Kategorie vozidelMezní hodnota [dB(A)] Vozidla pro dopravu osob s nejvýše 9 sedadly včetně sedadla řidiče74 Vozidla pro dopravu osob s více než 9 sedadly včetně sedadla řidiče a s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t s výkonem motoru méně než 150 kW78 s výkonem motoru 150 kW nebo více80 Vozidla pro dopravu osob s více než 9 sedadly včetně sedadla řidiče, vozidla pro dopravu nákladu s celkovou hmotností nepřevyšující 2 t76 S celkovou hmotností vyšší než 2 t, ale nepřevyšující 3,5 t77 Vozidla pro dopravu nákladu s celkovou hmotností převyšující 3,5 t s výkonem motoru nižším než 75 kW77 s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW78 s výkonem motoru 150 kW nebo více80

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Limity hluku podle navrhovaného nařízení EU (navrženého 2011) Kategorie vozidlaPopis kategorie vozidla Mezní hodnoty vyjádřené v dB(A) [decibely(A)] Mezní hodnoty pro schválení typu nových vozidel Mezní hodnoty pro registraci nových vozidel, jejich prodej a uvedení do provozu Fáze 1 platná od [2 let po zveřejnění] Fáze 2 platná od [5 let po zveřejnění] Fáze 3 platná od [7 let po zveřejnění] ObecněTerénní *ObecněTerénní *ObecněTerénní * M Vozidla používaná pro přepravu cestujících M1M1 počet sedadel < 97071**6869**6869** M1M1 počet sedadel < 9; poměr výkonu k hmotnosti > 150 kW/t 71 69 M2M2 počet sedadel > 9; hmotnost < 2 t 72 70 M2M2 počet sedadel > 9; 2 t < hmotnost < 3,5 t 737471727172 M2M2 počet sedadel > 9; 3,5 t < hmotnost < 5 t; jmenovitý výkon motoru < 150 kW 747572737273 M2M2 počet sedadel > 9; 3,5 t < hmotnost < 5 t; jmenovitý výkon motoru > 150 kW 767874767476 M3M3 počet sedadel > 9; hmotnost > 5 t; jmenovitý výkon motoru < 150 kW 757673747374 M3M3 počet sedadel > 9; hmotnost > 5 t; jmenovitý výkon motoru > 150 kW 777975777577

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorie vozidla Popis kategorie vozidla Mezn í hodnoty vyj á dřen é v dB(A) [decibely(A)] Mezn í hodnoty pro schv á len í typu nových vozidel Mezn í hodnoty pro registraci nových vozidel, jejich prodej a uveden í do provozu F á ze 1 platn á od [2 let po zveřejněn í ] F á ze 2 platn á od [5 let po zveřejněn í ] F á ze 3 platn á od [7 let po zveřejněn í ] Obecně Ter é nn í * Obecně Ter é nn í * Obecně Ter é nn í * N Vozidla použ í van á pro přepravu n á kladu N1N1 hmotnost < 2 t71 69 N1N1 2 t < hmotnost < 3,5 t727370717071 N2N2 3,5 t < hmotnost < 12 t; jmenovitý výkon motoru < 75 kW 747572737273 N2N2 3,5 t < hmotnost < 12 t; 75 < jmenovitý výkon motoru < 150 kW 757673747374 N2N2 3,5 t < hmotnost < 12 t; jmenovitý výkon motoru > 150 kW 777975777577 N3N3 hmotnost > 12 t; 75 < jmenovitý výkon motoru < 150 kW 777875767576 N3N3 hmotnost > 12 t; jmenovitý výkon motoru > 150 kW 808278807880

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Otřesy Mají podobný vliv na člověka jako hluk. Škodlivě však působí také na půdu, budovy a vlastní dopravní cestu.

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zábor půdy a dělící účinek komunikací Negativní vliv není dán provozem, ale prostou existencí dopravních staveb a zařízení. - komunikace oddělují části území, vytvářejí bariéry pro člověka - ve volné přírodě bariéry pro živočichy, nutnost budování biokoridorů Při povolování staveb se posuzuje vliv na životní prostředí. (proces EIA a proces SEA je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb.)

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ročenka životního prostředí http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: www.mdcr.cz www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/dopravni-politika-ceske-republiky-na/1000502/35220 Commission of the European Communities. Green Paper on The Impact of Transport on the Environment. Dostupné na http://europa.eu/documentation/official-docs/greenpapers/ pdf/transport_environment_gp_com_92_46.pdf. [cit. 2012-03-20] http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol-20081120.pdf Hromádko, J. a kol.. Spalovací motory. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3475-0 http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ/$FILE/final_pdf_10.pdf http://hluk.eps.cz/hluk/vliv-hluku-na-zdravi/ http://img.mf.cz/768/800/pi_1006_04_126x60_biokoridor.jpg


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silniční doprava a dopravní politika Ekologické aspekty silniční nákladní dopravy Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google