Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt HUBERT, CZ.1.07/3.2.06/02.0028 Nositel projektu: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Doba realizace projektu:1. 3. 2011 - 28. 2. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt HUBERT, CZ.1.07/3.2.06/02.0028 Nositel projektu: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Doba realizace projektu:1. 3. 2011 - 28. 2. 2013."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt HUBERT, CZ.1.07/3.2.06/02.0028 Nositel projektu: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Doba realizace projektu:1. 3. 2011 - 28. 2. 2013 Grantový program: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cílová skupina:osoby převážně pracující v zemědělském a zpracovatelském sektoru, jejich pracovní náplň přímo ovlivňuje legislativa k ochraně životního prostředí. Podnikatelé a osoby, které plánují podnikat v Krušných horách v primárním sektoru Výstupy projektu:e-learningový vzdělávací portál 4 vzdělávací moduly v e-learningové podobě  Orientace v zákonech k životnímu prostředí  Odpady  Ekologické zemědělství a produkce biopotravin  Biomasa

3 Projekt E- learningem k rozvoji horských oblastí CZ.1.07/3.2.06/03.0043 Nositel projektu: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Doba realizace projektu:1. 6. 2012 – 31. 12. 2013 Grantový program: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cílová skupina:osoby 25 – 64 let převážně pracující v zemědělství a zpracovatelském sektoru, kteří pracují v lesích, ze zdroji, aj. Osoby podnikající a pracující v oblasti služeb a občané rozhodující v dané oblasti. Výstupy projektu:4 vzdělávací moduly v e-learningové podobě  Obnova lesních porostů v Krušných horách  Hospodaření se zdroji v Krušných horách  Agroturistika v Krušných horách a Podkrušnohoří  Možnosti propagace cestovního ruchu v KH

4 E- learning „E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia“. (Wagner, J., Nebojme se eLearningu, 2005)

5 Orientace v e-learningovém portálu Přihlášení do e-learningového portálu probíhá přes webové stránky Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s.: www.vrclesna.cz Úvodní strana webu organizace obsahuje loga prezentovaných projektů (HUBERT, E-hor), které jsou hypertextovými odkazy pro přihlášení do jednotlivých modulů. Přihlašovací údaje získá účastní po vyplnění závazné přihlášky.

6 Úvodní strana e-learningového portálu – projekt HUBERT Úvodní strana e-learningového portálu – projekt E-learningem k rozvoji horských oblastí

7 Úvodní strana modulu, kde jsou již srozumitelně rozepsány jednotlivé kapitoly. Na horní liště jsou záložky pro další orientaci v portálu (testy, hodnocení, diskuse, aj.

8 Vzdělávací modul BIOMASA Kurz představuje biomasu jako obnovitelný zdroj energie. Snaží se přiblížit co nejvíce situací spojených s využíváním biomasy pro energetické účely od počátku získávání biomasy až po vzniklé koncové produkty. Důraz je kladen na nejběžnější postupy v praxi běžně využívané, osvojení základní terminologie a pochopení nejdůležitějších dějů. Doplněn je užitečnými odkazy na další rozšiřující informace tohoto obsáhlého energetického odvětví.

9 Obsah vzdělávacího modulu 1. Pojem biomasa 2. Biomasa pro energetické účely 3. Získávání energie z biomasy 4. Biologicko-chemické přeměny biomasy 5. Biomasa a legislativa 6. Praxe v České republice a zahraničí

10 Vzdělávací modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin Tento modul předkládá ucelený přehled o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Modul se skládá ze sedmi kapitol – jedné úvodní a šesti tematicky členěných. Kapitoly jsou doplněny otázkami a úkoly spojenými s problematikou dané kapitoly.

11 Obsah vzdělávacího modulu 1. Historie a současnost ekologického zemědělství 2. Pěstování rostlin 3. Chov zvířat 4. Biopotraviny 5. Kontrola a certifikace 6. Legislativa

12 Vzdělávací modul Odpady Modul nabízí přehled odpadové problematiky. Je zaměřen na odvětví produkující odpad v Ústeckém kraji, na odpady ze zemědělství, chování podniků a firem. Modul přispěje k pochopení celistvosti tématu a současných problémů.

13 Obsah vzdělávacího modulu 1. Legislativa, EU 2. Hospodaření s odpady 3. Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 4. Komunální odpady 5. Odpady z průmyslu 6. Environmentální management

14 Vzdělávací modul Orientace v zákonech k životnímu prostředí Modul poskytuje přehled o zákonech v oblasti životního prostředí. Napomáhá pochopení a připomenutí základních pojmů. Povzbudí další chuť k samostudiu v tématech zájmu. Umožní využití zákonů v praxi.

15 Obsah vzdělávacího modulu 1. Zákony v oblasti vodního a odpadového hospodářství 2. Ochrana přírody a Posuzování vlivů na životní prostředí 3. Ochrana ovzduší a jiné podkapitoly 4. Ochrana půdního fondu a jiné kapitoly 5. Územní plán 6. Horní zákon a jiné podkapitoly

16 Vzdělávací modul Obnova lesních porostů v Krušných horách Cílem modulu je informovat účastníky kurzu o poškození lesních porostů v minulosti a jejich následné obnově.

17 Obsah vzdělávacího modulu 1. Poškození lesních porostů 2. Těžba imisemi poškozených porostů 3. Obnova porostů 4. Porosty náhradních dřevin 5. Plošné vápnění 6. Aktuální problematika

18 Vzdělávací modul Hospodaření se zdroji v Krušných horách Cílem modulu je informovat účastníka kurzu o jednotlivých zdrojích oblasti (Krušné hory), jejich kapacitou, významem v minulosti a možnostmi v současné době.

19 Obsah vzdělávacího modulu 1. Těžba v Krušných horách v minulosti a nyní 2. Vodní zdroje v Krušných horách 3. Půda, zemědělství a plyn 4. Větrná energie v Krušných horách 5. Přírodou Krušných hor – chráněné oblasti 6. Krajina jako zdroj inspirace

20 Vzdělávací modul Agroturistika v Krušných horách a Podkrušnohoří Šetrná forma cestovního ruchu může pomoci Krušným horám k rozvoji turismu, ale zároveň k uhlídání současné kvality životního prostředí, či její zlepšení. Materiál poskytne přehled o jednotlivých formách šetrného cestovního ruchu a příkladech jejího využití v praxi v Krušných horách. Text je uveden výčtem podrobnějších vymezení základních pojmů souvisejících s venkovem, cestovním ruchem a venkovskou turistikou, protože agroturistika jako pojem, naráží často na vymezení těchto pojmů. Předpoklady rozvoje, význam agroturistiky, seznámení s cílovou skupinou a jejími požadavky nebo certifikace, propagace, publicita, financování či tvorba nabídek a možná podpora.

21 Obsah vzdělávacího modulu 1. Seznámení s agroturistikou 2. Předpoklady rozvoje agroturistiky 3. Význam agroturistiky 4. Produkty agroturistiky, certifikace, právní minimum 5. Agroturistika a propagace, financování 6. Možné nabídky agroturistiky

22 Vzdělávací modul Možnosti propagace cestovního ruchu v Krušných horách Úvod modulu je věnován historii cestovního ruchu v oblasti a jejich tehdejších formách propagace (Krušné hory bývali významnou turistickou destinací České republiky i Evropy). V kapitolách jsou vystihnuta specifika použití propagace v cestovním ruchu v Krušných horách a analyzovány formy propagace v cestovním ruchu jak tradiční, tak především moderní komunikační a marketingové nástroje. Součástí modulu jsou případové studie a jejich funkčnost v rámci zvolené formy prezentace a reklamy na zvolené cílové skupiny.

23 Obsah vzdělávacího modulu 1. Specifika Krušných hor 2. Formy propagace cestovního ruchu v Krušných horách 3. Tradiční, moderní komunikační a marketingové nástroje 4. Propagační mix 5. Ukázka marketingových nástrojů na konkrétních příkladech 6. Propagace cestovního ruchu v zahraničí

24 Děkujeme Vám za pozornost Pokud Vás zaujal nějaký z nabízených modulů, přihlaste se již dnes, nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese info@vrclesna.cz či telefonním čísle 476 000 334. info@vrclesna.cz


Stáhnout ppt "Projekt HUBERT, CZ.1.07/3.2.06/02.0028 Nositel projektu: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Doba realizace projektu:1. 3. 2011 - 28. 2. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google