Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012 Česká Lípa 14.6. 2012 Semily 25.6.2012 Liberec

2 O čem to bude 1.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni EU 2.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni ČR 3.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni LK 4.Aktuality z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

3 Nové plánovací období 2014 - 2020 Evropské fondy v období 2007 – 2013 jedním ze základních finančních nástrojů podpory socioekonomického rozvoje Příprava nového plánovacího období 2014 – 2020 důležitá, zahájena na úrovni EU, národní, krajské Provázanost všech úrovní, připravit podklady pro vyjednávání s EK

4 Evropská úroveň - dokumenty 5. kohezní zpráva Evropské komise 2010 – představa o struktuře a principech budoucí kohezní politiky EU po 2013, zkušenosti 2007-13, stav členských zemí - jednodušší model a méně OP, méně finančních prostředků, - vybraná témata podpory - efektivní využití zdrojů, potřebnost pro ČR a regiony - měřitelné výsledky, dopady a přínosy - přísnější podmínky pro vyplácení finančních prostředků (tzv.kondicionality) -posílení územní soudržnosti a partnerství – vyvážený rozvoj -posílení strategického plánování (výhled, provázanost sektorová a územní, souvislosti, dopady) -využívání nových finančních nástrojů - (granty + revolvingové formy financování) -naplňovat cíle Evropy 2020

5 Evropská úroveň - dokumenty Strategie Evropa 2020 (schválena EK r. 2010, poučení z hospodářské a finanční krize 2008 - 2009), priority Evropy do r. 2020, které by měly převzít jednotlivé členské země: 1. Inteligentní růst : rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovace - 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu, vývoje a inovací - předávání inovací, zlepšit podmínky výzkumu a vývoje, plné využívání informačních a komunikačních technologií - zlepšení kvality vzdělávání 2. Udržitelný růst : podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje (cíl 20- 20-20), respektování žp - snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním roku 1990 - zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve spotřebě energie na 20 % - zvýšit energetickou účinnost o 20 % - zavádět ekologické technologie 3. Růst podporující začlenění : podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností - 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno (staří, ženy, vyloučené, migrace) - snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, snížit nezaměstnanost – společně řešit problémy, propojenost zemí EU 27

6 Strategie Evropa 2020 – iniciativy pro její naplnění Inteligentní růst 1. Inovace v Unii 2. Mládež v pohybu 3. Digitální program pro Evropu Udržitelný růst 4. Evropa méně náročná na zdroje 5. Průmyslová politika pro věk globalizace Růst podporující začlenění 6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě

7 Evropská úroveň Partnerská smlouva – mezi EK a členským státem - předmět podpory - podmínky čerpání - kontrola výsledků

8 Národní úroveň Garantem na národní úrovni MMR, návrh budoucích operačních programů předložit vládě do dubna 2012, posun červen – počet OP, zaměření, řídící org,… připravit podklady pro vyjednávání s EK, dokumenty jako opora při prosazování priorit Kraje zapojeny do spolupráce s MMR – definice hlavních problémů kraje, návrh hlavních priorit kraje, zdůvodnění, prosazování krajských témat, zacílení podpory na důležitá témata, ne široký tematický záběr Spolupráce v rámci Asociace krajů ČR, NUTS II SV, členství v pracovních skupinách MMR, připomínky a stanoviska LK k dokumentům

9 Národní úroveň Podklady na národní úrovni: 1.Národní program reforem 2.Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 3.Strategický rámec udržitelného rozvoje 4.Strategie regionálního rozvoje ČR – rozpracována, regiony se soustředěnou podporou státu, ORP 5.Další podklady resorty, kraje, zkušenosti z programových období 2004-2006 a 2007-2013, makroekonomické situace ČR, …. Problémy ČR: špatně fungující veřejná správa, nízký podíl inovací v podnikání, nedokončená infrastruktura, negativní trendy ve vzdělání obyv., prohlubování regionálních rozdílů pod úroveň krajů

10 Národní úroveň

11 Na základě těchto podkladů navrhlo MMR a vláda vzala na vědomí ( srpen 2011) 5 priorit ČR pro vymezení operačních programů pro období 2014 – 2020: 1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2. Rozvoj páteřní infrastruktury 3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5. Integrovaný rozvoj území

12 Národní úroveň

13 Tematické okruhy – 8 – vybraná témata 1.Efektivní trh práce Cíl: vzdělávání, zvyšování kvalifikace a zaměstnanosti a (+55 let, ženy s dětmi),. 2. Funkční výzkumný a inovační systém Cíl: efektivně řídit výzkum a inovace, propojit VaV s praxí, nové technologie, … 3.Konkurenceschopné podniky Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti podniků, … 4.Mobilita, dostupnost, sítě, energetika Cíl: dobudování páteřních komunikací, dopravní dostupnost, …

14 Národní úroveň 5.Efektivní správa a instituce Cíl: kvalita veřejné správy, transparentnost, … 6.Integrovaný rozvoj území Cíl: posilování územní soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů 7.Boj s chudobou, inkluze, zdraví Cíl: vyloučené lokality, dostupnost sociálních služeb 8.Životní prostředí Cíl: snížení energetické náročnosti ekonomiky, řešení ochrany přírody a krajiny

15 Krajská úroveň - dokumenty Garantem za přípravu období 2014 – 2020 je ORREP -Zajišťuje komunikaci s MMR, pracovní skupiny -Zajišťuje stanoviska odborů a samosprávy -Zpracovává dokumenty za kraj s cílem prosazovat cíle a priority kraje, řešit problémy kraje 1.Strategické směry rozvoje NUTS II SV – soulad v rámci NUTS 2.Problémová analýza potřeb LK – definování problémů 3.Stanovení priorit LK – váhy jednotlivým tématickým okruhům 4.V současné době rozpracování 8 tématických okruhů pro MMR (Karty)

16 Krajská úroveň - priority kraje ( usnesení č. 262/12/mRK ) Tematický okruhVýznamnost priority v % 1. Efektivní trh práce 21% Trh práce4% Vzdělávání 17% 2. Funkční výzkumný a inovační systém 6% 3. Konkurenceschopné podniky4% 4. Mobilita, dostupnost, sítě, energetika 28% Dopravní infrastruktura 19% ICT infrastruktura3% Energetická infrastruktura6% 5. Efektivní správa a instituce5% 6. Integrovaný rozvoj území 14% Posílení regionální konkurenceschopnosti7% Podpora územní soudržnosti7% 7. Boj s chudobou, inkluze, zdraví 14% Boj s chudobou a sociální začleňování7% Zdraví7% 8. Životní prostředí 8% Rozvoj environmentální infrastruktury5% Zlepšování kvality ŽP3%

17 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO1 Efektivní trh práce (21%) Trh práce (4%) 1. Zapojování zaměstnavatelů do odborné přípravy žáků a studentů 2. Vytváření mechanismů pro začleňování ohrožených skupiny na trh práce, zejména absolventů škol Vzdělávání (17%) 1. Zlepšení infrastruktury a materiálových podmínek pro vzdělávání 2. Zvyšování kvality a efektivity počátečního a dalšího vzdělávání 3. Rozvoj systému poradenských služeb a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Zabezpečení dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro inovace ve vzdělávání

18 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO2 Funkční výzkumný a inovační systém (6%) 1. Kvalitní regionální výzkumná a inovační infrastruktura a služby s orientací na aplikační sféru 2. Rostoucí propojování služeb VavaI s podnikatelským prostředím, rostoucí podíl inovujících podniků 3. Kvalitní lidské zdroje pro VaVaI 4. Rozvoj politik a nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu

19 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO3 Konkurenceschopné podniky (4%) Podpora podnikání 1. Podpora působení firem a oborů s vysokým inovačním potenciálem a potenciálem vytváření vyšší přidané hodnoty v regionu 2. Rozvoj infrastruktury a služeb pro malé a střední podnikatele 3. Rozvoj klastrových iniciativ, odstraňování bariér přeshraniční a mezinárodní spolupráce 4. Využití potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel

20 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO4 Mobilita, dostupnost, sítě, energetika (28%) Dopravní infrastruktura (19%) 1. Zlepšení technického a bezpečnostního stavu dopravně komunikačních sítí LK 2. Rekonstrukce a novostavby infrastruktury pro veřejnou dopravu 3. Nové ekologické dopravní prostředky veřejné dopravy 4. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ICT infrastruktura (3%) 1. Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií 2. Rozvoj IZS a zefektivnění regionálních systémů krizového řízení Energetická infrastruktura (6%) 1. Podpora realizace úspor energie 2. Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energií 3. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

21 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO5 Efektivní veřejná správa a instituce (5%) 1. Zvyšování kvalifikace a kompetencí ve veřejné správě (včetně profesního vzdělávání) 2. Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě 3. Podpora informační a technologické vybavenosti veřejné správy 4. Rozvoj infrastruktury pro výkon veřejné správy na regionální a místní úrovni, včetně podpory energeticky a materiálově úsporných řešení

22 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO6 Integrovaný rozvoj území (14%) Posílení regionální konkurenceschopnosti (7%) 1. Podpora rozvoje regionálních center a jejich zázemí 2. Podpora rozvoje vybrané infrastruktury, služeb, marketingu a produktů cestovního ruchu 3. Rozvoj lokálních ekonomik, s využitím místního potenciálu území a iniciativ 4. Posilování spolupráce obcí, měst a regionů včetně přeshraničních vazeb Podpora územní soudržnosti (7%) 1. Řešení disparit v rozvoji území kraje 2. Podpora rozvoje a stabilizace venkova 3. Podpora obnovy, využití a prezentace hmotného a nehmotného kulturního dědictví 4. Podpora činnosti a kvalitní infrastruktury pro „místní kulturu“, sportovní zařízení a zájmové činnosti obyvatel, posilování vazeb a sounáležitosti obyvatelstva k místnímu regionu

23 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO7 Boj s chudobou, inkluze, zdraví (14%) Boj s chudobou a sociální začleňování (7%) 1. Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením 2. Rozvoj a podstatné zvýšení podílu sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb 3. Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění její dostupnosti, kvality a efektivity Zdraví (7%) 1. Zvýšení efektivity, kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytovaných zdravotnických služeb 2. Zvýšení úlohy prevence v systému péče o zdraví 3. Zvýšení spolupráce a účinnosti zdravotně-sociálních služeb 4. Zapojení zejména občanských iniciativ do systému péče o zdraví

24 Krajská úroveň – priority kraje (usn. 262/12/mRK) TO8 Životní prostředí (8%) Rozvoj environmentální infrastruktury (5%) 1. Protipovodňová opatření 2. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou 3. Odvádění a čištění odpadních vod 4. Cestní síť ve volné krajině Zlepšování kvality ŽP v území (3%) 1. Zdravé životní prostředí bez zátěží 2. Předcházení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví 3. Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu 4. Posilování ekologického povědomí obyvatel

25 Krajská úroveň - základní strategické dokumenty Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020 stanovuje strategické cíle kraje a základní směry k jejich dosažení základní rámec pro tvorbu a aktualizaci koncepčních dokumentů-PRLK, RSPLK, RISLK Analýza, SWOT analýza, rozvojová východiska, vize, cíle, rozvojová opatření, návrhy možných aktivit, indikátory Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 rámec pro projekty ucházející se o podporu z veřejných zdrojů rozpracovává opatření ze Strategie do aktivit indikátory pro vývoje opatření, monitoring vymezení HSO, soulady Strategie rozvoje kraje Program rozvoje kraje

26 Krajská úroveň - SRLK - Aktualizace SRLK 2006 – 2020 zahájena v roce 2011, PRLK Team, posudek SAUL -Aktualizace analytické části, SWOT analýzy, revize původních strategických cílů a opatření, návrh možných aktivit do roku 2020 -Nejsou zásadní změny ve strategických cílech a opatřeních -V současné době připravena první pracovní verze na odkaze: www.kraj-lbc.cz/rozvoj - Připomínky do 31.7.2011, - ivana.pechackova@kraj-lbc.cz -Září-říjen 2012 schválení v RK, ZK

27 Struktura strategických cílů a opatření - změny A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika A.1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí A.3 Využití funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství A.2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací A.6 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje A.5 Rozvoj sektoru služeb A.4 Podpora a rozvoj průmyslových odvětví B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje B.2 Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.1 Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociální ch služeb, podpora zdravého životního stylu B.4 Podpora poskytování kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku B.5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví C. Komplexní a kvalitní infrastruktura C.4 Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií C.3 Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně obnovitelných energetických zdrojů C.2 Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace D. Zdravé životní prostředí bez zátěží D.2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví D.1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel D.3 Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu kraje D.4 Posilování ekologického povědomí obyvatel E. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E.1 Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční E.6 Zkvalitnění veřejné správy E.4 Koncepční řízení rozvoje E.5 Podpora rozvoje občanské společnosti E.2 Rozvoj městských oblastí E.3 Rozvoj venkovských oblastí

28 Krajská úroveň - PRLK 2. Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, schválen v ZK 2007 Krátkodobý strategický dokument na období 7 let Podrobně rozpracovává opatření ze Strategie na úroveň konkrétních aktivit Vymezuje hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti v LK Obsahuje indikátory, monitoring 1x za rok do ZK Koncepční rámec pro projekty realizované v území; hlavní krajská koncepce, se kterou se vydávají soulady k žádostem o projekty

29 Aktualizace PRLK Forma aktualizace: Projekt - je zpracovávána žádost do OP Lidské zdroje a zaměstnanost – výzva č. 89 Věcné zaměření projektu: Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku Termín výzvy: 10.4.2012 – 31.7.2012 Příprava projektového záměru „Aplikace strategického plánování a tvorba strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 – 2020“ a předložení žádosti schváleno radou kraje usnesením č. 787/12/RK ze dne 6.6.2012 Předpokládaná doba realizace projektu: I/2013 – VI/2015

30 Aktualizace PRLK Uplatnění principů udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni - místní Agenda 21 Zapojení veřejnosti Transparentnost Srozumitelnost Proveditelnost Přijatelnost Měřitelnost výsledků Provázanost

31 Aktualizace PRLK Posouzení vlivů na ŽP (SEA) Přípravná fáze Tvorba dokumentu Implementace Monitoring Tvorba navazujících dokumentů 2014 - 2020

32 Aktualizace PRLK – diskutované aktivity Definování partnerů pro přípravu PRLK, vyjasnění rolí - Komunikační platforma pro PRLK“ – tématické pracovní skupiny, PRLK Team, komise rady? – organizační struktura Definování principů a sdílených hodnot při tvorbě a implementaci Vyhodnocení implementace PRLK 2013-2020 včetně monitoringu PRLK Vyhodnocení výstupů (dopadu) realizace projektů podpořených z EU Tvorba analytických podkladů – propojení s územně-analytickou dokumentací SWOT Definování potřeb z území ve vztahu k PRLK Definování klíčových problémů, analýza zdrojů Formulace vize, cílů, strategických priorit pro naplnění vize Návrh opatření, aktivit Návrh implementačního mechanismu Definování reálných zdrojů, provázanosti na finanční zdroje, na rozpočet kraje Stanovení monitorovacích indikátorů, cílových hodnot? Vyhodnocení provázanosti s celostátní úrovní i úrovní EU (ex-ante kondicionality) Vytvoření navazujících dokumentů – Akční plán? RIS LK (Strategie inteligentní specializace?), … Ex-ante vyhodnocení PRLK

33 Aktualizace PRLK – výzva k zapojení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení rozvojových koncepcí RNDr. Ivana Pecháčková ivana.pechackova@kraj-lbc.czvana.pechackova@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 572 Webové stránky: http://www.kraj-lbc.cz/ http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/

34 Další informace G28 – Regionální inovační program Grantového fondu Libereckého kraje GF inovace - plánovaná výzva „Inovační vouchery 2012“ září – listopad 2012 - spolupráce malých a středních podnikatelů s vysokými školami a výzkumnými organizacemi - 1. výzva v roce 2011 – 9 podaných projektů, 7 podpořených projektů - sledujte informace na http://www.portal-inovace.cz/http://www.portal-inovace.cz/ Soutěž Ralsko FSEU – www.kraj-lbc.cz/FSEU

35 Děkujeme za pozornost Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK RNDr. Ivana Pecháčková Ing. Lukáš Chmel Ing. Ivana Ptáčková Mgr. Lenka Patočková


Stáhnout ppt "Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google