Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPZ 2014 -2020 a příklady dobré praxe v regionu Brdy - Vltava Místo: Kateřinice Dne: 11. 6. 2015 Komunitní plánování a podpora zaměstnanosti na Vsetínsku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPZ 2014 -2020 a příklady dobré praxe v regionu Brdy - Vltava Místo: Kateřinice Dne: 11. 6. 2015 Komunitní plánování a podpora zaměstnanosti na Vsetínsku."— Transkript prezentace:

1 OPZ 2014 -2020 a příklady dobré praxe v regionu Brdy - Vltava Místo: Kateřinice Dne: 11. 6. 2015 Komunitní plánování a podpora zaměstnanosti na Vsetínsku

2 Věcné zaměření OPZ Prioritní osy OPZ, alokace cca 70 mld. Kč  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 61 %  2 Sociální začleňování a boj s chudobou 27 %  3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2 %  4 Efektivní veřejná správa 6 %  5 Technická pomoc 4% Prioritní osa 1  1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly  1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života  1.3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám  1.4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků  1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (15-29 let) v Ústeckém a Karlovarském kraji 2

3 Věcné zaměření OPZ Prioritní osa 2  2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti  2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu  2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje Prioritní osa 3  prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy  doplňuje a rozšiřuje problematiku řešenou v ostatních tematických prioritách Prioritní osa 4  4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy 3

4 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ  Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku a evropské fondy  Žádný zprostředkující subjekt nebo externí administrátor  Příslušný útvar řídicího orgánu (poskytovatel podpory):  Vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu  Zajišťuje hodnocení/výběr projektů a vydávání právních aktů  Poskytuje podporu žadatelům a příjemcům – Obor podpory projektů (již při vzniku)  Zjišťuje aktuální potřeby žadatelů, resp. potenciálních příjemců a cílových skupin za účelem efektivního nastavení programu a výzev  Administruje projekty (ZoR projektů a ŽoP)  Podílí se na kontrolách projektů na místě Další změny  Vše jen elektronicky, nutný el. Podpis  Veškerá zadávací řízení podléhají ex -ante kontrole ŘO. Jak to bude v případě MAS?  Kofinancování: NNO, státní VŠ – 0% Obce, kraje, veřejné VŠ, školy – 5% Obchodní spol., OSVČ, družstva – 15%  Vyšší nepřímé náklady- 25%  Nepřímé náklady zahrnují i výdaje na personál zajišťující administraci projektu a management. Odpadají výkazy práce.  Povinnost identifikovat každou podpořenou osobu (jméno, datum narození) a evidence charakteristiky – do IS ESF 2014+  Přezkumná komise pro hodnocení a výběr projektů. 4

5 Komunitně vedený místní rozvoj v OPZ  Investiční priorita 2.3: Komunitně vedené strategie místního rozvoje:  specifický cíl 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  aktivity zaměřené na oblast sociálního začleňování (IP 2.1) a zaměstnanosti (IP 1.1) – vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, soc. podnikání, podpora soc. začleňování osob prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora prorodinných opatření – aktivity budou ze strany MPSV konkretizovány  cílová skupina - osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů  podpora místních potřeb, spolupráce aktérů na místní úrovni, vzájemná provázanost a synergie projektů, cílena území pokrytá MAS  Rozpočet: 1 816 000 Kč 5

6 Komunitně vedený místní rozvoj v OPZ  1. krok – předložení strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) místními akčními skupinami (MAS) a akceptace řídícími orgány (ŘO).  2. krok – vyhlášení „hlavní“ výzvy ŘO – průběžná.  3. krok – vyhlášení výzev MAS - v souladu s výzvou ŘO, podléhá schválení ŘO.  4. krok – hodnocení předložených žádostí „v režii MAS“ - v souladu s obecným nařízením k ESIF (čl. 33), ŘO „verifikuje“ výběrový proces.  5. krok – vlastní administrace projektů – uzavírání právních aktů, administrace zpráv o realizaci a proplácení žádostí o platby, kontroly na místě – zajištěna z úrovně ŘO OPZ.  Sociální služby, jejichž poskytování je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (popř. obce je-li tento plán na úrovni obce zpracován), pokud ne, nelze financovat.  Aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti - návaznost na aktivity vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, se kterými je nutné jednotlivé projektové záměry předem konzultovat, aby nedocházelo k duplicitám a neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků. 6

7 Kde je třeba začít.. 7 Komunitní plánování sociálních služeb dlouhodobá spolupráce především s poskytovateli soc. služeb vytvořena aktivní a soudržná komunita starostové se zapojili formou řídící pracovní skupiny do tvorby KPSS definovali jsme si největší problémy v území zjistili jsme potřeby obyvatel regionu (senioři, pečující, rodiny)

8 8 Kde je třeba začít.. Výstupy z plánování:  Střednědobý plán sociálních služeb  Tematické pracovní skupiny – bydlení, informovanost, sociální inovace  Tištěný kontaktář na poskytovatele služeb včetně zdravotnických  Webový portál pomoc.brdy-vltava  Spoustu nápadů na projekty v sociální oblasti…

9 DOBŘE VYTVOŘENÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 9 VEŘEJNOST POSKYTOVA TELÉ OBCE

10 PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 10 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ Mohou v tomto pomoci obce (VPP, SÚMP)? Existují u nás zaměstnavatelé, kteří by do toho šly? Je u nás nějaký funkční sociální podnik? PODPOROVANÉ BYDLENÍ Bytový fond obcí ? Byty v území určené pro ohrožené skupiny? Systém přidělování bytů? Celková situace v oblasti nájemného bydlení? SAMOTNÉ BYDLENÍ A PRÁCE NESTAČÍ, PROBLÉMŮ JE PŘÍLIŠ MNOHO. NUTNO ZAPOJIT SPECIFICKÉ SLUŽBY, SPOLUOPRACOVAT S POSKYTOVATELI. SAMOTNÉ BYDLENÍ A PRÁCE NESTAČÍ, PROBLÉMŮ JE PŘÍLIŠ MNOHO. NUTNO ZAPOJIT SPECIFICKÉ SLUŽBY, SPOLUOPRACOVAT S POSKYTOVATELI.

11 Podporované zaměstnávání 11 Podpora zaměstnanosti osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených  sdílená pracovní četa, která jezdí po obcích regionu a stará se o údržbu veřejných prostranství  koncept čety je prostupný, kdo má zájem si zaměstnání udržet, tomu je nabízena veškerá podpora  do budoucna snaha o udržení konceptu prostřednictvím sociálního podniku nebo VPP ….probíhá posílení důvěry obcí i místních obyvatel k cílové skupině v souvislosti s dobře odvedenou prací

12 Děkuji za pozornost Kontakt : Markéta Dvořáková, DiS., 733 327 934 brdy-vltava@seznam.cz


Stáhnout ppt "OPZ 2014 -2020 a příklady dobré praxe v regionu Brdy - Vltava Místo: Kateřinice Dne: 11. 6. 2015 Komunitní plánování a podpora zaměstnanosti na Vsetínsku."

Podobné prezentace


Reklamy Google