Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Další profesní vzdělávání“ Pardubice 26. září 2006 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Evropské strukturální fondy v České republice v období 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Další profesní vzdělávání“ Pardubice 26. září 2006 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Evropské strukturální fondy v České republice v období 2007."— Transkript prezentace:

1 Konference „Další profesní vzdělávání“ Pardubice 26. září 2006 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Evropské strukturální fondy v České republice v období 2007 až 2013

2 2 / 49

3 3 / 49 Národní rozvojový plán ČR pro období 2007 až 2013 Národní strategický referenční rámec 24 operačních programů pro nově koncipované politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro nově koncipované 3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU Dokumenty

4 4 / 49 Konvergence Tematické operační programy Regionální operační programy Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce 3 cíle EFS

5 5 / 49 3 cíle Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

6 6 / 49 Zásada – 80% čerpání Výjimka – Řecko, Portugalsko a nové státy EU Lisabonská strategie

7 7 / 49 Celkem 5 priorit Pro rozvoj lidských zdrojů: Posílit inovace a znalosti jako motor ekonomického růstu: výzkum se má stát nejvyšší prioritou, musí být vytvořena strategie podporující vývoj a zavádění nových technologií, Evropa musí přilákat a udržet vědce světové úrovně, Posílit inovace a znalosti jako motor ekonomického růstu: výzkum se má stát nejvyšší prioritou, musí být vytvořena strategie podporující vývoj a zavádění nových technologií, Evropa musí přilákat a udržet vědce světové úrovně, Zpružnit trh práce: reformovat pracovní trh, celoživotní vzdělávání, zaměstnání pro starší osoby, Zpružnit trh práce: reformovat pracovní trh, celoživotní vzdělávání, zaměstnání pro starší osoby, Lisabonská strategie – Nový start

8 8 / 49 Tematické operační programy (7) OP Podnikání a inovace (ERDF) OP Životní prostředí (ERDF) OP Doprava (ERDF) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) OP Výzkum a vývoj a inovace (ERDF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Integrovaný operační program (ERDF) 1. cíl „Konvergence“

9 9 / 49 Regionální OP /ERDF (7) ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava 1. cíl „Konvergence“

10 10 / 49 OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) OP Praha Adaptabilita (ESF) 2. Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

11 11 / 49 Evropská územní spolupráce INTERACT II ESPON II OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce 3. Cíl Evropská územní spolupráce

12 12 / 49 INTERACT II ESPON II OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce " 3. cíl "Evropská územní spolupráce"

13 13 / 49 swq 2007 až 2013 26,7 mld. EUR z evropských fondů 774.000.000.000,00 Kč 774.000.000.000,00 Kč Rozpočet

14 14 / 49 Zejména: OP Vzdělávání a konkurenceschopnost 1,81 mld. EUR OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2,59 mld. EUR OP Výzkum a vývoj a inovace 2,07 mld. EUR OP Praha Adaptabilita 0,12 mld. EUR IOP – část 1,94 mld. EUR Některé ROP OP a rozvoj lidských zdrojů

15 15 / 49 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 3 specifické cíle OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

16 16 / 49 1 1. Specifický cíl Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Priorita 1: Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

17 17 / 49 Oblasti podpory (dříve opatření) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Priorita 1

18 18 / 49 2. Specifický cíl Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj. Priorita 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

19 19 / 49 Oblasti podpory 2.1 Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.2 Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2.3 Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje 2.4 Partnerství a sítě Priorita 2

20 20 / 49 3. Specifický cíl Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání. Priorita 3: Další vzdělávání OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

21 21 / 49 Oblasti podpory 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 3.2 DV v podnikatelském sektoru 3.3 DV v sektoru veřejných služeb 3.4 Individuální další vzdělávání Priorita 3 Priorita 4 – Technická podpora

22 22 / 49 Globální cíl: Zvýšit zaměstnanost lidí v ČR na úroveň průměru 10 nejlepších zemí EU 5 specifických cílů OP Lidské zdroje a zaměstnanost

23 23 / 49 1. Specifický cíl Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů Priorita 1: Adaptabilita OP Lidské zdroje a zaměstnanost

24 24 / 49 Oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků 1.2 Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání Priorita 1

25 25 / 49 2. Specifický cíl Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti Priorita 2: Aktivní politika trhu práce OP Lidské zdroje a zaměstnanost

26 26 / 49 Oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj Priorita 2

27 27 / 49 3. Specifický cíl Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti OP Lidské zdroje a zaměstnanost

28 28 / 49 Oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace 3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Priorita 3

29 29 / 49 4. Specifický cíl Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb Priorita 4: Veřejná správa a veřejné služby Nejsou stanoveny oblasti podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost

30 30 / 49 5. Specifický cíl Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti RLZ a zaměstnanosti Priorita 5: Mezinárodní spolupráce Nejsou stanoveny oblasti podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost Priorita 6: Technická pomoc

31 31 / 49 Globální cíl Posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit prostřednictvím VŠ, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů. 3 specifické cíle OP Výzkum a vývoj a inovace

32 32 / 49 1. Specifický cíl Posílení výzkumných kapacit v regionech zaměřených zejména na cílený výzkum a zajištění jejich rychlého a efektivního využití na regionální, národní i evropské úrovni. Priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje OP Výzkum a vývoj a inovace

33 33 / 49 Oblast podpory 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech Priorita 1

34 34 / 49 2. Specifický cíl Posílení kapacit technicky zaměřeného výzkumu nezbytného pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a pro rychlý a efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje Priorita 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji OP Výzkum a vývoj a inovace

35 35 / 49 Oblast podpory 2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace Priorita 2

36 36 / 49 3. Specifický cíl Posílení vzdělávacích kapacit na vysokých školách pro konkurenceschopnost Priorita 3: Posilování kapacit VŠ pro terciární vzdělávání OP Výzkum a vývoj a inovace

37 37 / 49 Oblast podpory 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání Priorita 3 Priorita 4 – Technická asistence

38 38 / 49 Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Modernizace veřejné správy Priorita 2 - Rozvoj informační společnosti Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu Priorita 4 - Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů Priorita 6 - Rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel Integrovaný operační program

39 39 / 49 Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2013) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostotu v porovnání s ostatními metropolemi členských států. 3 specifické cíle OP Praha Adaptabilita (ESF)

40 40 / 49 1. 1. Specifický cíl   Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce.   Priorita1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky OP Praha Adaptabilita (ESF)

41 41 / 49 Oblast podpory 1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání 1.2 Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu 1.3 Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí 1.4 Inovace organizace práce 1.5 Efektivní veřejná správa města Priorita 1

42 42 / 49 2. 2. Specifický cíl   Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.   Priorita 2: Podpora vstupu na trh práce OP Praha Adaptabilita (ESF)

43 43 / 49 Oblast podpory 2.1 Začleňování znevýhodněných osob 2.2 Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby 2.3 Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob 2.4 Spolupráce se zaměstnavateli 2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky 2.6 Globální grant Priorita 2

44 44 / 49 3. Specifický cíl   Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce.   Priorita 3: Modernizace počátečního vzdělávání OP Praha Adaptabilita (ESF)

45 45 / 49 Oblast podpory 3.1 Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství 3.3 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách 3.4 Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Priorita 3 Priorita 4: Technická pomoc

46 46 / 49 ROP NUTS II Severovýchod Priorita 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce ROP NUTS II Severozápad Priorita 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti Regionální operační programy - ROP

47 47 / 49 První vyhlášení výzev: Oficiální možnost: 1. ledna 2007 Reálný odhad: 2. až 3. čtvrtletí 2007 Doba projektu: První 4 roky – 36 měsíců Další roky: 24 měsíců Harmonogram

48

49 49 / 49 Děkuji za pozornost Mgr. Jaroslava Barbara Sporková http://sporkova.spytech.cz


Stáhnout ppt "Konference „Další profesní vzdělávání“ Pardubice 26. září 2006 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Evropské strukturální fondy v České republice v období 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google