Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS."— Transkript prezentace:

1 1 OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS

2 2 Ochrana obyvatelstva – souvislosti Ochrana obyvatelstva jako: subsystém ochrany společnosti součást trvale udržitelného rozvoje součást bezpečné společnosti (koncepce,EU) prvek zabezpečení základních funkcí státu prvek zabezpečení základních funkcí území, včetně regionálního rozvoje

3 3 ÚVOD Růst nebezpečí vzniku mimořádných událostí (živelní pohromy,havárie,konflikty-sociální,etnické, náboženské,…) Globalizace obecně zvyšuje ohrožení společnosti (rizika z vnějšku- plyn,elektřina,nákazy,terorismus) Ochrana obyvatelstva jako subsystém ochrany společnosti (komplex opatření proti nebezpečím ve společnosti) Globální řešení ochrany společnosti – teorie trvale udržitelného rozvoje

4 4 Trvale udržitelný rozvoj Rozvoj je udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích. ( definice komise OSN pro životní prostředí a rozvoj) Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:  sociální rozvoj ( obsahuje i prvek bezpečnosti občanů)  ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, (souvisí např. s minimalizací dopadů mimořádných událostí na životní prostředí),  udržení ekonomického růstu a zaměstnanosti, což souvisí např. s ochranou tzv. kritické nebo-li životně důležité infrastruktury společnosti.

5 5 Bezpečná společnost Definice z Koncepce ochrany obyvatelstva: společnost, která má přijatý soubor opatření k minimalizaci, resp. k překonání následků mimořádných událostí a krizových situací a v praxi ho úspěšně realizuje. bude ji vytvářet veřejná správa, která zabezpečí podmínky pro přístup občanů k informacím o rizicích vzniku mimořádných událostí, možných následcích a zároveň o přijatých opatřeních k ochraně jejich životů a zdraví, majetku a životního prostředí.

6 6 Pojetí ochrany obyvatelstva (koncepce ochrany obyvatelstva) ochrana obyvatelstva slouží k ochraně životů, zdraví a majetkových hodnot zahrnuje soubor činností a postupů orgánů, organizací,složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.

7 7 Pojetí ochrany obyvatelstva (principy z Knokke – 10/2001, EU) starost o ochranu obyvatel náleží státu ústředním orgánem je zpravidla ministerstvo vnitra, odpovědnost ministrů (vedoucích ÚSÚ) je stanovena zákony a vyplývá z jejich kompetencí, odpovědnost je rozložena na všechny úrovně veřejné správy včetně obcí, profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou doplňovány ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami (průměrný stupeň připravených specialistů činí 4-5 % populace) široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatelstva, opatření připravovaná k řešení mimořádných událostí a krizových situací v míru budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu.

8 8 Ochrana obyvatelstva – - základní funkce státu Základní funkce státu obsahují zachování veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a jejich majetku, státních zájmů a územní celistvosti a nedotknutelnosti. Do základních funkcí státu patří: zabezpečení ochrany obyvatelstva, zabezpečení-základních životních potřeb,ochrany majetku, kulturních hodnot,životního prostředí,výkonu veřejné správy,ekonomických, materiálních, energetických a finančních zdrojů,funkčnosti orgánů krizového řízení, záchranných, ozbrojených bezpečnostních sborů a havarijních služeb,dopravní obslužnosti,

9 9 Ochrana obyvatelstva – - základní funkce území Základní funkcí území je vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb obyvatelstva. Jde zejména o bydlení, ochranu a rozvoj zdraví, dopravu a spoje, informace, výchovu a vzdělávání, kulturní rozvoj, ochranu veřejného pořádku, ale také o ostatní aspekty bezpečnosti jako je zajištění ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech apod.

10 10 Ochrana obyvatelstva a regionální rozvoj Regionální rozvoj koordinuje a podporuje aktivity k rozvoji regionů vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje podle svých konkrétních potřeb a s ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu. Moderní bezpečnostní prvky, jako: předcházení vzniku mimořádných událostí, reakce záchranných složek reakce územní samosprávy = podmínka dosažení rozvojových cílů krajů.

11 11 Obsah předmětu „Ochrana obyvatelstva “ 1. historie ochrany obyvatelstva 2. aktuální hrozby pro 21. století a jejich vliv na zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva 3. legislativa 4. varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací 5. evakuace 6. způsob a rozsah individuální ochrany 7. dekontaminace osob a techniky 8. nouzové přežití obyvatelstva 9. humanitární pomoc 10. plánování opatření ochrany obyvatelstva (havarijní plány)

12 12 Obsah předmětu „Ochrana obyvatelstva - pokračování“ 11. Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech  při živelních pohromách  při událostech způsobených člověkem (vč. terorismu) 12. Informování obyvatelstva a preventivně výchovná činnost 13. koncepce ochrany obyvatelstva 14. Ochrana obyvatelstva ve světě - NATO,EU, vybrané země

13 13 Literatura Zákon č. 239/ Sb., o integrovaném záchranné systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Mgr,Bohumír Martínek, Ph.D.„Ochrana obyvatelstva I“ ( skripta PA ) Mgr,Bohumír Martínek, Ph.D.„Ochrana obyvatelstva II“ ( skripta PA) www.mvcr.cz /hasici/Krizové řízení/Vzdělávání v krizovém řízení/Moduly – modul E –Ochrany obyvatelstva www.mvcr.cz www.mvcr.cz/hasici/Ochrana obyvatelstva -varování, evakuace,.... www.mvcr.cz/hasici/Ochrana www.dh.cz/Ochrana obyvatelstva/Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva – 1.díl www.dh.cz/Ochrana

14 14 Seminární práce Možnosti zapojení sborů dobrovolných hasičů do realizace opatření ochrany obyvatelstva v obci Zapojení SDH v OO Stanovami Sdružení. Jde o následující možnost: v souladu se zákonem o PO spolupracuje SDH při výběru členů JSDHO, kterými se zvyšuje základní počet členů jednotky o ty, kteří plní úkoly OO (Vyhlášky č.247/2001), tj. TOO nebo organizační jednotka (skupina, družstvo) v souladu se zákonem a Vyhláškou č. 328/2001 lze uzavřít mezi SDH a starostou obce písemnou dohodu o osobní nebo věcné pomoci v souladu s Vyhláškou č.247/2001 mohou být vytvářeny odřady, tvořené 1 JPO a osobami poskytujícími osobní a věcnou pomoc. Těmito osobami mohou být členové SDH Vlastní jednotky SDH (tam kde není JSDHO) jako ČČK???


Stáhnout ppt "1 OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS."

Podobné prezentace


Reklamy Google