Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. jednání ŘKV 28.listopadu 2005 Hotel Olympik - Tristar, sál Triumf Sokolovská 138, Praha 8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. jednání ŘKV 28.listopadu 2005 Hotel Olympik - Tristar, sál Triumf Sokolovská 138, Praha 8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce."— Transkript prezentace:

1 5. jednání ŘKV 28.listopadu 2005 Hotel Olympik - Tristar, sál Triumf Sokolovská 138, Praha 8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství)

2 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013 Stručné shrnutí kapitol

3 1. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE -Obecná charakteristika -Makroekonomická analýza a prognózy -Základní charakteristiky ekonomické, sociální a environmentální -Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí -Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů

4 2. SWOT ANALÝZA 2. 1. SILNÉ STRÁNKY MAKROEKONOMICKÁ SITUACE -Makroekonomická stabilita -Relativně rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU -Stabilní cenový růst -Masivní příliv zahraničních investic … EKONOMICKÁ STRUKTURA ČR -Vysoký podíl soukromých podnikatelských subjektů -Existence státních agentur na podporu podnikání, investic a exportu -Snaha o modernizaci vybraných oblastí průmyslu -ČR je atraktivní oblastí pro zahraniční investice -Konkurenceschopnost cen služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu… VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST -Kvalitní vzdělanostní infrastruktura -Zvyšování zaměstnanosti v kvartérním sektoru -Růst ročních výdajů na výzkum a vývoj -Relativně stejný podíl inovujících subjektů ve službách a ve zpracovatelském průmyslu…

5 SWOT ANALÝZA ČESKÁ SPOLEČNOST, LIDSKÉ ZDROJE A VEŘEJNÁ SPRÁVA -Regionálně diferencovaná a poměrně hustá síť vzdělávacích zařízení -Kvalifikovaná pracovní síla za konkurenční cenu -Profesionalizace výkonu územní veřejné správy… DOPRAVA, INFORMAČNÍ A TELEKOM. TECHNOLOGIE -Vysoká hustota dopravní sítě; rozvoj transevropské dopravní infrastruktury -Velké investice do infrastruktury -Vysoká penetrace prostředky mobilní komunikace… ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -Pokračující trend zlepšování životního prostředí -Zvyšující se environmentální povědomí obyvatelstva -Vysoká rozmanitost přírodních stanovišť a typů krajiny… REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ROZV. MĚST. A VENKOV. OBLASTÍ -Výhodná geografická poloha ČR; dobrá socioekonomická pozice Prahy -Endogenní potenciál příhraničních regionů -Pozitivní úloha regionálních center ve vývoji regionů…

6 SWOT ANALÝZA 2. 2. SLABÉ STRÁNKY MAKROEKONOMICKÁ SITUACE -Nadměrné rozpočtové deficity -Růst veřejného dluhu… EKONOMICKÁ STRUKTURA ČR -Nízká produktivita práce -Převaha výrob s nízkou přidanou hodnotou -Vysoká energetická náročnost výroby -Nedostatek investičních zdrojů -nízká míra spolupráce velkých podniků s MSP -Nízké kapacity podnikatelských inkubátorů -Nedostatečná úroveň dopravní a informační infrastruktury pro cestovní ruch… VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST -Nedostatečné výdaje na VaV; malý počet VaV institucí -Nízká mobilita vědců mezi veřejným a soukromým sektorem -Nedostatečná vybavenost IT…

7 SWOT ANALÝZA ČESKÁ SPOLEČNOST, LIDSKÉ ZDROJE A VEŘEJNÁ SPRÁVA -Podprůměrné výdaje na vzdělávání; malá spolupráce škol a zaměstnavatelů -Nízká mobilita pracovní síly; strukturální nezaměstnanost -Podcenění rozvoje státní správy… DOPRAVA, INFORMAČNÍ A TELEKOM. TECHNOLOGIE -Nedostatečně kvalitní úroveň dopravní infrastruktury; nedobudovaná síť TEN -Chybějící tangenciální propojení sídel v regionech -Nízké rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu… ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -Regionálně rozdílná kvalita ŽP; překračování imisních limitů -Negativní vliv nárůstu nákladní dopravy na ŽP; -Energetická náročnost budov… REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ROZV. MĚST. A VENKOV. OBLASTÍ -Zaostávání regionů v ekonomické výkonnosti ve srovnání s EU-15 -Regionální rozdíly z hlediska podílu a koncentrace strukturálních problémů; koncentrace ekonomických aktivit do Prahy a okolí…

8 SWOT ANALÝZA 2. 3. PŘÍLEŽITOSTI MAKROEKONOMICKÁ SITUACE -Možnosti oživení svět. hospodářství -Příznivá a udržitelná struktura hospodářského růstu -Pokračování přílivu zahraničních investic -Využití prostředků ze SF v období 2007-13 -Růst migrace za prací; otevírání trhů práce v členských zemích EU -Reforma systému veřejných financí… EKONOMICKÁ STRUKTURA ČR -Účast na společném trhu EU -Prohlubování domácího trhu -Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských inkubátorů -Zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do oblasti průmyslových služeb -Rozvoj MSP zaměřených na průmyslové služby… VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST -Možnost zapojení do mezinárodních struktur v oblasti VaV -Navýšení výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum; využívání prostředků EU -Rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných institucí, škol a podniků…

9 SWOT ANALÝZA ČESKÁ SPOLEČNOST, LIDSKÉ ZDROJE A VEŘEJNÁ SPRÁVA -Zlepšování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů -Navýšení výdajů na vzdělávání jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů -Zavedení systému celoživotního vzdělávání; rozvoj kvality vzdělávání… DOPRAVA, INFORMAČNÍ A TELEKOM. TECHNOLOGIE -Dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací (za fin. podpory EU) -Zvýšení atraktivity regionů jejich napojením na modernizované dopravní sítě -Další rozvoj systému e-government ve veřejné správě… ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -Podpora ochrany ŽP jako klíčového pilíře udržitelného rozvoje společnosti -Podpora alternativních zdrojů energií; energetické úspory v oblasti výroby… REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ROZV. MĚST. A VENKOV. OBLASTÍ -Atraktivní příroda a krajina jako potenciál možného rozvoje ekonom. aktivit -Ojedinělá kombinace rozvojových faktorů na úrovni regionů -Plné využití podpor strukturálních fondů EU pro rozvoj regionální politiky -Přeshraniční spolupráce v rámci zaměření strukturálních fondů…

10 SWOT ANALÝZA 2. 4. HROZBY MAKROEKONOMICKÁ SITUACE -Přetrvávání hospod. recese ve světových ekonom. centrech (zejména v EU) -Vývoj veřejného dluhu; rychlé posilování české měny; korupce a klientelismus -Nízká vymahatelnost práva; pomalá činnost soudů; byrokracie… EKONOMICKÁ STRUKTURA ČR -Pomalá přeměna tradičních průmysl. odvětví; nízká mobilita pracovní síly -Neprovázanost VaV na průmyslovou výrobu a rozvoj služeb -Nedostatek investičního kapitálu -Nedostatečná vazba vzdělávacího systému na potřeby trhu práce -Externí šoky ve světovém cestovním ruchu… VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST -Nedostatek pracovišť v oblasti VaV a jejich strnulá organizační struktura -Nedocenění výzkumné a vývojové spolupráce v sítích a klastrech -Nedostatečná spolupráce mezi VŠ, vědeckými institucemi a privát. Sektorem -Výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti zemím EU-15…

11 SWOT ANALÝZA ČESKÁ SPOLEČNOST, LIDSKÉ ZDROJE A VEŘEJNÁ SPRÁVA -Dlouhodobě negativní vývoj přirozené měny obyvatelstva -Dopad vysokého podílu důchodců na hosp. situaci ČR a soc. a zdrav. systém -Uzavřenost systému školství a trhu práce -Chybí komplexní systém celoživotního učení -Odliv kvalitních pedagogů do lépe placených oborů… DOPRAVA, INFORMAČNÍ A TELEKOM. TECHNOLOGIE -Omezené zdroje pro investice do dopravní infrastruktury -Přetížené pozemní komunikace -Opožďování realizace infrastruktury vysokorychlostního internetu (celá ČR)… ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -Zvyšování antropogenní zátěže prostředí v souvislosti s hospod. rozvojem -Růst nákladů vyvolaných energetickou náročností -Složité a nedořešené vlastnické vztahy u některých přírodních zdrojů… REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ROZV. MĚST. A VENKOV. OBLASTÍ -Narůstání regionálních rozdílů v zákl. socioekonomických charakteristikách -Prohlubující se rozdíly mezi urbanizovanými a venkovskými oblastmi…

12 3. STRATEGIE NRP PRO OBDOBÍ 2007-2013 Strategie NRP rozpracovává globální cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti: „Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu“(SOZS) Při nastavení strategie politiky soudržnosti v ČR se vychází z následujících zásad: -Nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, definovaných věcně i územně. -Rozvojová strategie navržená v NRP je komplementární s ostatními politikami Společenství realizovanými v ČR i s vlastními politikami ČR. Národní dotační tituly budou postupně harmonizovány tak, aby byly komplementární vůči strategii NRP, resp. vůči intervencím realizovaným prostřednictvím operačních programů.

13 STRATEGIE NRP PRO OBDOBÍ 2007-2013 -Zlepšení řízení veřejných záležitostí. Politika soudržnosti umožňuje nově zaměřit intervence rovněž na modernizaci a zefektivnění veřejné správy v ČR, a to na všech úrovních. -Podpora aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti. -Udržitelnost hospodářského růstu na bázi zlepšování životního prostředí. -Zaměření podpory do hnacích sil růstu a zaměstnanosti s výrazným multiplikačním efektem.

14 SYSTÉM STRATEGICKÝCH CÍLŮ Konkurenceschopná česká ekonomika -Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky Otevřená, flexibilní a soudržná společnost -Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Kvalitní fyzické prostředí -Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Životní prostředí a dostupnost Vyvážený rozvoj území -Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

15 SYSTÉM STRATEGICKÝCH CÍLŮ Stanovené strategické cíle NRP a jim odpovídají prioritní osy (PO) budou naplňovány prostřednictvím priorit PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky -Konkurenceschopný podnikatelský sektor -Rozvoj udržitelného cestovního ruchu -Podpora kapacit VaV, inovací -Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

16 SYSTÉM STRATEGICKÝCH CÍLŮ Stanovené strategické cíle NRP a jim odpovídají prioritní osy (PO) budou naplňovány prostřednictvím priorit PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti -Vzdělávání -Posilování sociální soudržnosti -Modernizace veřejné správy

17 SYSTÉM STRATEGICKÝCH CÍLŮ Stanovené strategické cíle NRP a jim odpovídají prioritní osy (PO) budou naplňovány prostřednictvím priorit PO Životní prostředí a dostupnost -Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí - Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií

18 SYSTÉM STRATEGICKÝCH CÍLŮ Stanovené strategické cíle NRP a jim odpovídají prioritní osy (PO) budou naplňovány prostřednictvím priorit PO Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky -Vyvážený rozvoj regionů -Rozvoj městských oblastí -Rozvoj venkovských oblastí -Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha -Evropská územní spolupráce

19 POPIS VZTAHŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY STRATEGIE NRP Růst HDP Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání zaměstnano st a sociální začleňování UDRŽITELNÝ ROZVOJ Vyšší konkurenceschopnost ČR Výzkum, vývoj, inovace Podpora konkurenceschopno sti ekonomiky: průmysl, služby, cestovní ruch Fyzické prostředí životní prostředí doprava Regionální konkurence schopnost a soudržnost, rozvoj měst a městských oblastí, rozvoj venkova Faktory efektivnosti a proporcionality růstu ekonomiky

20 4. ZAMĚŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍL KONVERGENCE OP Doprava (ERDF + FS) OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) 7 x regionální OP (ERDF) Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) OP Vzdělávání (ESF) CÍL RKaZ Praha - 2 x OP CÍL EÚS 5 + 1 + 1 NÁZVY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MOHOU DOZNAT DÍLČÍCH ZMĚN

21 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání (MŠMT) OP RLZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace(MPO) OP Výzkum, vývoj, inovace (MŠMT, UV) ROPX ROP2 ROP1 IOP (MMR) OP TP NSR (MMR) Region. Konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Praha (ERDF) OP Praha (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce CBCX CBC2 CBC MF(Platební orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NSR)

22 5. ROZLOŽENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ MEZI PRIORITNÍ OBLASTI Prioritní osa OP Podnikání a inovace OP Výzkum vývoj a inovace OP RLZ a zaměstnano st OP Vzdělávání OP Životní prostředí OP Doprava Integrovaný operační program Regionální operační programy OP Technická pomoc Posilování konkurenceschopno sti české ekonomiky Konkurenceschopný podnikatelský sektor XXXXXXXX Rozvoj udržitelného CR XXXXXX Podpora kapacit výzkumu a vývoje, inovací XXXXXXXX Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti XXXX Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Vzdělávání XXXXXXXXX Posilování sociální soudržnosti XXXXX Modernizace veřejné správy XXXXXXXX Životní prostředí a dostupnost Ochrana a zlepšení kvality ŽP XXXXXXX Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií XXXXX Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR Vyvážený rozvoj regionů XXXXX Rozvoj městských oblastí XXXXXX Rozvoj venkovských oblastí XXX

23 6. ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Vytvoření Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS) –Odpovědnost za účinnost, správnost řízení, provádění pomoci poskytované ze SF a FS. –Příprava základních strategických dokumentů HSS –Spolupráce s Komisí při přípravě SOZS –Koordinace přípravy OP a jejich provázanosti s NRP –Komunikace s EIB a EIF –Spolupráce s ŘO OP při předkládání velkých projektů

24 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 –Monitoring a evaluace, předcházení nesrovnalostem –Komplementarita HSS se společnou zemědělskou politikou –Soulad cílů NSRF s Národním programem reforem –Zajištění souladu s ostatními politikami Společenství –Metodiky –Jednotný informační systém politiky HSS –Spolupráce s EK – ukazatele pro monitorování a evaluaci –Výroční zprávy pro Evropskou komisi

25 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 –Informovanost, publicita –Princip partnerství – zapojení domácích subjektů –Stanovení pravidel způsobilosti výdajů na národní úrovni –Účetní systém, administrace pomoci –Dohled nad pravidly veřejné podpory Poradní výbor při NRPS Podpora efektivního řízení a koordinace politiky HSS

26 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Řídící orgány –Orgány se zkušenostmi v této oblasti –ŘO metodicky vedeny Národním rámcem politiky soudržnosti Zprostředkující subjekty –Veřejný nebo soukromý subjekt –Kompetence dle dohody s řídícím orgánem Rozdělení kompetencí mezi ŘO a ZS – v operačních programech

27 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Hodnocení –Zodpovídají řídící orgány –Informační systém spravovaný Řídícím orgánem NRPS Monitorovací výbory –Monitorovací výbor Národního rámce politiky soudržnosti –Monitorovací výbory operačních programů

28 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Platební a certifikační orgán –Odbor Národního Fondu Ministerstva financí –Součástí Národního rámce politiky soudržnosti –Nemá rozhodovací pravomoc v oblasti alokace zdrojů na projekty –Proplácení prostřednictvím platební jednotky –Certifikace splnění požadavků evropské legislativy

29 Mgr. Arnošt Marks, PhD., tajemník Řídicího a koordinačního výboru Kontakt: arnost.marks@mmr.cz Sekretariát ŘKV Kontakty: rkv@mmr.cz miroslav.danek@mmr.cz lucie.aschenbrennerova@mmr.cz erkv.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz (viz sekce Cíle politiky soudržnosti – Budoucnost regionální politiky EU) Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "5. jednání ŘKV 28.listopadu 2005 Hotel Olympik - Tristar, sál Triumf Sokolovská 138, Praha 8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce."

Podobné prezentace


Reklamy Google