Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy a jejich aplikace v zemědělské praxi Seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“ 5/4/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy a jejich aplikace v zemědělské praxi Seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“ 5/4/2016."— Transkript prezentace:

1 Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy a jejich aplikace v zemědělské praxi Seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“ 5/4/2016 Ing. Pavel Sekáč náměstek Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

2 Ochrana půdy před erozí Obsah prezentace: 1. Přímé platby –Kontroly podmíněnosti - Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) –Greening 2. Program rozvoje venkova –Environmentální podpory 2014-2020 –Pozemkové úpravy Ochrana půdy před erozí je klíčovým úkolem nejen ve vztahu k její úrodnosti (zabránění odnosu ornice), ale i ve vztahu k ochraně obecního či soukromého majetku a ochraně vodních útvarů.

3 PP - Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zahrnují pravidla týkající se ochrany vod, půdy a zásob uhlíku, biologické rozmanitosti, krajiny a minimální úrovně péče. Na ochranu půdy před erozí jsou primárně zaměřeny standardy:  DZES 4 (minimální pokryv půdy) a  DZES 5 (pravidla pěstování erozně nebezpečných plodin). Dotčení žadatelé o:  přímé platby,  některé podpory PRV,  některé podpory v rámci SOT.

4 DZES 4 Na dílech půdních bloků (DPB) se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 5°, provede žadatel po sklizni plodiny jedno z následujících opatření:  založí porost ozimé plodiny, nebo  ponechá strniště sklizené plodiny, nebo  zaseje meziplodinu (porost 20.9. – 31.10.), nebo  zapraví statková či organická hnojiva (v předepsané dávce).

5 DZES 5 - SEO Na dílech půdních bloků označených v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená (SEO) zajistí žadatel, že se:  erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok nebudou pěstovat;  porosty řepky olejné budou pěstovány s využitím půdoochranných technologií a  porosty ostatních obilnin budou pěstovány s využitím půdoochranných technologií či s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí. Obecné půdoochranné technologie (OPT) vyhovující podmínkám tohoto standardu na SEO plochách: (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, mělké podmítky či ochranné plodiny).

6 DZES 5 - MEO Na dílech půdních bloků označených v evidenci půdy jako mírně erozně ohrožená (MEO) zajistí žadatel, že se:  erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií. Kromě již zmíněných OPT lze na MEO plochách využít i některou ze specifických půdoochranných trechnologií (SPT): přerušovací pásy, zasakovací pásy, osetí souvratí, setí/sázení po vrstevnici, odkameňování, podrývání u cukrové řepy, pěstování luskoobilných směsí, důlkování a hrázkování, pásové zpracování půdy či pěstování kukuřice s šířkou řádku do 45 cm bezorebným způsobem.

7 DZES 5 - MEO Nejčastěji používanou PT je osévání přerušovacích pásů, zasakovacích pásů či souvratí jinou než erozně nebezpečnou plodinou. Úkolem těchto minimálně 12m pásů je přerušit odtokové linie na DPB, zpomalit odtok vody a zabránit odnosu půdy. Maximální nepřerušená délka odtokové linie nesmí na DPB:  o průměrné sklonitosti do 3° přesáhnout 300 m,  o průměrné sklonitosti 3 - 5° přesáhnout 250 m,  o průměrné sklonitosti nad 5° přesáhnout 200 m. Na základě vyhodnocení účinnosti výše zmíněných PT připravuje Mze jejich revizi – minimální šířka pásů bude zdvojnásobena a maximální nepřerušená délka odtokových linií na DPB bude zkrácena.

8 DZES 5 - porušení Analýza porušení DZES 5:  r. 2012 – 88 porušení,  r. 2013 – 98 porušení,  r. 2014 – 104 porušení,  r. 2015 – 87 porušení. Nejčastějším konkrétním porušením podmínek standardu je nepoužití žádné PT na MEO a SEO plochách, dále pěstování obilnin na SEO plochách bez PT nebo podsevu.

9 PP – greening (ozelenění) Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (podmínky greeningu mají pozitivní vliv na ochranu půdy před erozí, doplňují do půdy organické složky, zlepšují kvalitu půdy, udržují vodu v krajině, snižují použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv a v neposlední řadě zvyšují biodiverzitu). 30 % ze SAPS Základní podmínky:  diverzifikace plodin,  zachování výměry trvalých travních porostů (TTP),  vyčlenění ploch využívaných v ekologickém zájmu.

10 Program Rozvoje venkova (PRV) Potřeba prevence degradace půdy je řešena v prioritní oblasti 4C – Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, a to implementací především následujících opatření:  Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO),  Ekologické zemědělství (EZ),  Investice v lesích a  Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (leso-envi). Finanční prostředky zažádané v roce 2015 v rámci výše zmíněných environmentálních opatření PRV přispívajících k předcházení erozi půdy činily více než 3,5 mld. Kč.

11 Program Rozvoje venkova (PRV) AEKO – vybrané tituly jsou vhodně cíleny na prevenci degradace půdy – např. Zatravňování (zacílené na SEO, MEO atd.). EZ – ucelený systém hospodaření mj. zvyšuje obsah humusu v půdě, který následně zvyšuje odolnost půdy vůči erozi. Investice v lesích – snížení eroze řeší např. podopatření Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin či Zavádění preventivních opatření v lesích. Leso-envi – vedlejším efektem opatření je minimalizace eroze půdy podporou vybraných lesů a ochranou dřevin s melioračními účinky.

12 PRV – pozemkové úpravy V rámci PÚ dochází k realizaci plánu společných zařízení, kde jsou mj. výrazně preferována protierozní opatření. V rámci PÚ je poskytována přímá nenávratná dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů; příjemcem dotace je Státní pozemkový úřad. V programovém období 2014 – 2020 bylo na PÚ alokováno 130 mil. EUR, tj. cca 3,5 mld. Kč.

13 PRV – pozemkové úpravy Protierozní ochrana půdy je řešena prostřednictvím organizačních opatření a návrhu agrotechnických a technických opatření. Organizační opatření zahrnují mj. návrh optimálního tvaru a velikosti PB či návrh pásového pěstování plodin. Agrotechnická opatření zahrnují mj. návrh provádění agrotechnických operací ve směru vrstevnic. Technická opatření zahrnují mj. protierozní meze a příkopy, průlehy, zatravněné dráhy soustředěného odtoku, polní cesty s protierozní funkcí, protierozní nádrže či terasy.

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy a jejich aplikace v zemědělské praxi Seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“ 5/4/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google