Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby v projektech KPSVL a spolupráce s kraji Martin Navrátil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby v projektech KPSVL a spolupráce s kraji Martin Navrátil."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální služby v projektech KPSVL a spolupráce s kraji Martin Navrátil

2 www.socialni-zaclenovani.cz Význam sociálních služeb v koordinovaném přístupu Východiska Financování sociálních služeb prostřednictvím krajů Příležitost k financování skrze územní dimenze ITI, MAS Financování skrze koordinovaný přístup Příležitosti v KPSVL - tematicky zaměřená analýza potřebnosti - shoda místních aktérů prostřednictvím procesu plánování Zavádění nových služeb v území, kde dosud chyběly, a jejich pilotní ověření Časově vymezené intervence vedoucí ke změně Inovativní přístupy realizované v rámci sociálních služeb

3 www.socialni-zaclenovani.cz Průběh spolupráce s obcemi v jednotlivých krajích Moravskoslezský kraj Výzva 26: Ostrava, Krnov, Odry, Osoblažsko Výzva 42: Bruntál, Vrbensko, Příprava na další výzvu: Vítkov – Budišov Olomoucký kraj Výzva 42: Jesenicko, Moravský Beroun Oslovení obcí v 5. vlně Jihomoravský kraj: Příprava na další výzvu: Brno Oslovení obcí v 5. vlně Zlínský kraj Oslovení obcí v 5. vlně, vyjednávání se Vsetínem

4 www.socialni-zaclenovani.cz Průběh spolupráce s kraji s ohledem na obce v různých vlnách Moravskoslezský kraj Vyjednaný průběh spolupráce mezi žadateli, krajem Agenturou a obcemi Olomoucký kraj Aktuálně dochází k vyjednávání průběhu spolupráce, shoda na východiscích a potřebách Jihomoravský kraj: Sběr alokací pro optimální síť pro rok 2017 Zlínský kraj Dosud nevedeme jednání S ohledem na míru rozvoje spolupráce představíme modelově praxi Moravskoslezského kraje

5 www.socialni-zaclenovani.cz Povinné přílohy projektů KPSVL zaměřené na sociální služby Kladný souhlas nositele strategie – platí pro všechny Kladný souhlas agentury pro sociální začleňování – platí pro všechny Pro projekty na soc. služby – vyjádření kraje/objednatale Pro projekty na soc. služby – údaje o soc. službě

6 www.socialni-zaclenovani.cz Procesy probíhající na Krajském úřadě na základě předložených údajů o projektu Registrace nebo změna registrace sociální služby Zařazení do sítě sociálních služeb Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu

7 www.socialni-zaclenovani.cz Specifické podmínky Moravskoslezského kraje: základní síť Na území Moravskoslezského kraje je definována Krajská síť sociálních služeb, ve které jsou aktuálně zahrnuty služby se statusem základní sítě. Tyto služby jsou pověřovány výkonem služby v obecném hospodářském zájmu, s poskytovateli těchto služeb je uzavírána Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a kraj provádí výpočet a posouzení vyrovnávací platby dle nastavených pravidel (pravidla vyrovnávací platby v Moravskoslezském kraji jsou součástí dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu, viz Podmínky tohoto Programu: http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/podminky_ppss_schva lene_1.doc http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/podminky_ppss_schva lene_1.doc

8 www.socialni-zaclenovani.cz Specifické podmínky Moravskoslezského kraje: Optimální síť Zastupitelstvem kraje byla v dubnu připravena nová aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, která procesně ukotvila tzv. „rozšířenou“ optimální síť. Do této sítě budou zařazovány služby, které sice vycházejí z reálné potřebnosti v území, ale jsou financovány z jiných zdrojů, než je rozpočet kraje. Zařazení do rozšířené sítě je časově omezeno po dobu finanční podpory služby z cizího zdroje, např. limitováno trváním projektu podpořeného z OPZ. Poskytovatelům těchto služeb bude krajem vydáno jednostranné Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu (dále jen „Pověření“), které se od Smlouvy o závazku uzavírané s poskytovateli služeb v základní síti liší zejména v tom, že výpočet a posouzení vyrovnávací platby neprovádí kraj, ale příslušný poskytovatel finanční podpory (např. MPSV) dle svých nastavených pravidel.

9 www.socialni-zaclenovani.cz Průběh spolupráce během přípravy a finalizace projektu, vydávání příloh 1) Zažádat o vydání příloh může žadatel s projekty v podobě tzv. "předfinální verze", vč. přílohy "P5 údaje o sociální službě", tedy pdf. souboru, který bude odpovídat finální verzi projektu, pouze v ní nebudou obsaženy požadované přílohy. Takto zpracovaný projekt zašle zároveň na: 2) Město/obec, která vydá přílohu P1 „Potvrzení souladu projektu se strategií(SPSZ) a rovněž se vyjádří k potřebnosti sociální služby. Vyjádření o potřebnosti sociální služby je nezbytné pro jednání s krajským úřadem. 3) Agenturu pro sociální začleňování, která se vyjadřuje formou přílohy "P2 Potvrzení souladu projektu ASZ"

10 www.socialni-zaclenovani.cz Průběh spolupráce během přípravy a finalizace projektu, vydávání příloh 4) Po vydání příloho P1 a P2 je zástupci ASZ domluvena společná schůzka žadatelů, zástupců města a ASZ na KÚ MSK, kde dojde k jednání ohledně potřebnosti sociální služby, registrace, zařazení do sítě a vydání pověření (ke každé službě a poskytovateli individuálně). Na základě stanoviska Krajského úřadu bude pro každou jednotlivou službu zvolena strategie, zda rozšířit stávající registraci či nové kapacity služby registrovat zvlášť. 5) Na základě domluvy s krajským úřadem bude vydána i příloha "P3 - Vyjádření kraje". V této fázi, se všemi dokumenty, lze podat finální projektovou žádost. Přičemž KÚ MSK vydáním Přílohy "P3 - Vyjádření kraje" vysloví svůj předběžný souhlasný postoj k vydání Pověření. 6) Po domluvě s krajem bude žádost o rozšíření registrace nebo žádost o registraci novou podána při odevzdání projektové žádosti nebo po vyjádření hodnotitelů k projektu. Zařazení do sítě a následné vydání pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu (dále též Pověření) bude projednáváno po schválení projektu k podpoře.

11 www.socialni-zaclenovani.cz Cesta k zahájení realizace projektu pro služby rozšiřující kapacitu  V okamžiku, kdy bude žadatel MPSV informován o schválení projektu, zašle neprodleně scan vyrozumění o rozhodnutí komise na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Agenturu pro sociální začleňování (lokálnímu konzultantovi). Tento úkon by měl napomoci urychlení a lepší koordinaci následných administrativních úkonů.  Současně s odesláním vyrozumění totiž poskytovatel služby musí KÚ MSK požádat o A/změnu registračních podmínek (prostřednictvím registračního formuláře) a B/zařazení navýšené kapacity do krajské optimální sítě sociálních služeb formou dopisu (pro tento úkon zatím neexistuje formulář ani ustálená forma) a o pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. Pozn.: V žádosti o zařazení kapacity navýšené v rámci projektu do krajské optimální sítě však musí být uvedené identifikační údaje žadatele a projektu, dále informace o jaký druh služby se jedná a od kdy do kdy bude projekt, resp. sociální služba realizována.

12 www.socialni-zaclenovani.cz Cesta k zahájení realizace projektu pro služby rozšiřující kapacitu  Kraj následně připraví podklady pro jednání rady, která schválí vydání pověření a zařazení navýšené kapacity do krajské optimální sítě. Materiály pro jednání rady kraje musí být připraveny minimálně sedm dní dopředu.  Celý proces je časově velmi náročný (min. 20 dní), proto opravdu doporučujeme mít veškeré podklady k registraci či rozšíření kapacity předem připraveny a vše společně se zmiňovaným rozhodnutím o poskytnutí dotace zaslat na krajský úřad ihned po jeho obdržení.  Na základě vydaného pověření ze strany kraje vydá ministerstvo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

13 www.socialni-zaclenovani.cz Cesta k zahájení realizace projektu u nově registrované sociální služby  Poskytovateli vzniká před zahájením projektu povinnost registrace nové sociální služby. O tuto by měl požádat již po věcném hodnocení projektové žádosti, protože proces registrace nové služby může trvat až 30dní, v případě nutnosti doložené dalších náležitostí i déle. Na druhou stranu nedoporučujeme žádost o registraci posílat dříve, s ohledem na zákonnou povinnost zahájit poskytování služby do 6 měsíců od vydání registrace.  Žádost o registraci sociální služby bude KÚ MSK předložena na standartním formuláři k registraci sociální služby. Žádost bude doplněna o informaci, že se jedná o registraci služby, jež bude poskytována v rámci projektu realizovaného v KPSVL

14 www.socialni-zaclenovani.cz Cesta k zahájení realizace projektu u nově registrované sociální služby  V okamžiku, kdy bude žadatel MPSV informován o schválení projektu, zašle neprodleně scan vyrozumění o rozhodnutí komise na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Agenturu pro sociální začleňování (lokálnímu konzultantovi).  Současně s odesláním vyrozumění totiž poskytovatel služby musí KÚ MSK požádat o zařazení služby do krajské optimální sítě sociálních služeb formou dopisu (pro tento úkon zatím neexistuje formulář ani ustálená forma) a o pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu.  V žádosti o zařazení služby do sítě musí být mimo identifikační údaje žadatele a projektu uvedeno, o jaký typ služby se jedná a od kdy do kdy bude projekt, resp. sociální služba realizována.  Kraj následně připraví podklady pro jednání rady, která schválí zařazení nové kapacity (služby) do krajské optimální sítě a o pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. Materiály pro jednání rady kraje musí být připraveny minimálně sedm dní dopředu.  Na základě vydaného pověření ze strany kraje vydá ministerstvo rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Stáhnout ppt "Sociální služby v projektech KPSVL a spolupráce s kraji Martin Navrátil."

Podobné prezentace


Reklamy Google