Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Humanismus a renesance v české literatuře. Inspirace světovou renesancí ● Také do Čech se šíří myšlenky renesance a humanismu z okolních zemí. ● Období:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Humanismus a renesance v české literatuře. Inspirace světovou renesancí ● Také do Čech se šíří myšlenky renesance a humanismu z okolních zemí. ● Období:"— Transkript prezentace:

1 Humanismus a renesance v české literatuře

2 Inspirace světovou renesancí ● Také do Čech se šíří myšlenky renesance a humanismu z okolních zemí. ● Období: ● 70. léta 15. století – 20. léta 17. století

3 Nové zámořské objevy, zájem o cestování ● Nová cesta do Indie (podél Afriky) ● Objeven nový kontinent – Amerika ● Opětovný zájem o Jeruzalém

4 Reformace ● jednota bratrská – navazující na myšlenky husitství ● kališnická šlechta ● myšlenky německé reformace, vliv luteránů

5 Úzké sepjetí s politickou situací ● Nástup Habsburků na český trůn ● Zápas o náboženskou toleranci

6 Rudolfínská Praha ● Za vlády Rudolfa II. Praha opět centrem evropského zájmu ● „čas hvězd a mandragor“, zájem o vědu, umění, alchymii

7 Vynález knihtisku ● Jan Gutenberg ● 1450

8 Inkunábule Gutenbergovým vynálezem knihtisku započalo první období dějin tištěné knihy. Je to období takzvaných prvotisků neboli inkunábulí, tj. tisků vydaných do roku 1500. Výraz inkunábule naznačuje, že se jedná o dobu, kdy typografie byla ještě v kolébce (in cunabulis).

9 Rozdělení humanismu Latinský Národní (český)

10 Latinský humanismus Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Studoval v Itálii v Bologni a získal doktorát. Na svém hradě Hasištejn založil knihovnu, která patřila k největším v Čechách i v Evropě. Psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk.

11 Národní humanismus 1. Překlady, program humanismu 2. Význam tiskařů 3. Jazykověda 4. Historická literatura 5. Cestopisy 6. Literatura zábavná

12 1. Překlady (snaha dokázat, že se čeština vyrovná ostatních jazykům, hlavně latině) Řehoř Hrubý z Jelení Přeložil dílo Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Hrubého český překlad je významný mj. i proto, že je vůbec prvním překladem této satiry do národního jazyka. Hynek z Poděbrad – přeložil 10 novel z Boccacciova Dekameronu

13 Viktorin Kornel ze Všehrd spisovatel, právník, univerzitní mistr. Původem byl měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu. Knihy o napravení padlého – jedná se o překlad, autorem je Jan Zlatoústý. V předmluvě vytyčil program národního humanismu. Češtinu klade na stejnou úroveň jako ostatní jazyky, řečtinu, latinu. Knihy devatery: O práviech, o súdiech i o dskách Země české právnické dílo

14 2. Významnou úlohu hráli tiskaři ● Jiří Melantrich z Aventina ● Daniel Adam z Veleslavína

15 Daniel Adam z Veleslavína ● Univerzitní mistr, tiskař, vydavatel. ● Vydával a překládal především naučná díla. ● Kalendář historický – k jednotlivým dnům roku jsou přiřazovány významné události historie, pojí se zde funkce poznávací, vzdělávací i zábavná. ● Velmi dbal na jazykovou stránku tisků. Jeho čeština se stala vzorem – tzv. veleslavínská čeština

16 3. Rozvoj jazykovědy ● Jan Blahoslav Filipika proti misomusům Gramatika česká Musica překlady Bible

17 Filipika proti misomusům ● filipika – útočná řeč ● misomusové – nepřátelé vzdělání ● Postavil se proti názoru, že pro křesťany je vyšší vzdělání nejen zbytečné, ale dokonce škodlivé.

18 nový překlad Bible ● První kompletní překlad Bible do češtiny z původních jazyků, nikoliv z latiny. ● Překlad uskutečnila skupinka bratrských vzdělanců. ● Vytištěna byla v Kralicích na Moravě – odtud název – Bible kralická.

19 4. Historická literatura ● Václav Hájek z Libočan – Kronika česká ● čtenářsky velmi oblíbená, avšak historicky nespolehlivá ● Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti

20 5. Cestopisy ● Zobrazovaly putování do vzdálených zemí a osobní postřehy autora ● Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ● Václav Vratislav z Mitrovic

21 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

22 Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta - cestoval spolu se svým přítelem, v Benátkách si nechali ušít poutnické roucho, při plavbě po moři zažili poprvé mořskou nemoc, procestovali Svatou zemi, plavili se proti proudu Nilu, dokonce byli přepadeni Araby.

23 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Za vlády císaře Rudolfa II. zastával vysoký úřad. Při stolování údajně zachránil život císaři, který se dávil jídlem, když mu uštědřil ránu do zad. Aktivně se účastnil povstání českých stavů proti císaři a byl r. 1621 popraven na Staroměstském náměstí. A kdože přihlížel jeho popravě? Jeho blízký přítel z cest Heřman Černín z Chudenic.

24 Václav Vratislav z Mitrovic ● Cestopis Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mitrovic ( zkráceně jen Příhody) ● Popisuje diplomatickou cestu do Cařihradu, následné zajetí, pobyt v tureckém žaláři a nečekané osvobození. ● Této cesty se zúčastnil v pouhých 16 letech.

25 6. Literatura lidová a zábavná ● Knížky lidového čtení – poutavá zábavná vypravování, např. O Faustovi, o Meluzíně atd.

26 Úkol: ● Renesanční tiskař právěl odnášel rukopisy do tiskárny, avšak znenadání zakopnul o práh a texty se vysypaly. Pomůžete mu je roztřídit a určit autora?

27 Na podlaze ležely tyto listy První listDruhý list Třetí list Řešení

28 První list Jest pak věže velmi vysoká a nehrubě široká, takže sotva nás 22 a prví 4, to jest 26 podlé sebe se slehnouti mohlo, nýbrž jeden druhého se dotejkati musili. A v té věži vnitř jest tlustá, dubová mříže nebo klec, jako co lvy chovají, takže strážní mohou vnitř okolo tý klece neb mříže, kde vězňové sedí, choditi, a co dělají, spatřiti. Vprostřed hoří v noci lampa sklená. V tý kleci vůkol a vůkol jsou štoky aneb klády, na něž sme nohy podpírali aneb v nich seděti za nohy měli. Ale že nám Bůh dáti ráčil milost před naším agou, nedal nás do těch klád, leč když měli neznámí Turci do věže jíti, tehdy poslal napřed, aby nás za obě nohy do klády vsadili... zpět

29 Druhý list Před obědy asi hodinu přišel od sangiacha vyslaný Turek s trucelmanem Jerusalémským (kterýž za mnichy tlumočil, a jim ve všem posluhovati povinen byl); tomu Turku každý z nás naše jména vlastní a rodičův našich oznámiti jsme musili, kteréž on do tabulek zapisoval. Potom žádal od každého obzvláštně po jedenácti cikyních, totiž dva za propuštění skrze brány do města (což se nedávno před námi ukládati začalo, a prvé toho nebylo), devět pak za odpuštění k hrobu božímu.

30 Třetí list Léta 1546 V pátek před sv. Matějem apoštolem památkou vejborný učitel a kazatel slova božího Martinus Lutherus zemřel v Eisleben, vlasti své, a potom do Witmberka vezen a v kostele hlavním jest pohřben. - Nota. O jehožto učení veliké nevole a nesnáze vznikly jsou v křesťanstvu. Manželka pana Jana z Pernštejna sprotivila jse témuž manželu svému a nedala ho pustiti na zámky Trenčín a Fryšták, až potomně dána jest do vězení.

31 Řešení ● 1. list =Václav Vratislav z Mitrovic:Příhody ● 2. list = Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté... ● 3. list = Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti

32 Renesance končí, nastupuje nový směr ● Slibný rozvoj renesanční literatury byl v Čechách vlivem politických událostí zpomalen po roce 1620. ● Do literatury vstupuje nový směr - baroko.

33 Zdroje: Blažke J.: Kouzelné zrcadlo literatury. Písemnictví 19. věku, Velryba Praha 2001 Sochrová M.: Český jazyk a literatura, Fragment 2007 Soukal a kol.: Čítanka pro 1. ročník SOŠ, SPN Praha 2000 ● www.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslavina www.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslavina ● www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ceskyjazyk www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ceskyjazyk ● www.volny.cz/solc-tisk/prvotisky.htm www.volny.cz/solc-tisk/prvotisky.htm ● www.astrologie.navajo.cz/astrologie-2jpg. www.astrologie.navajo.cz/astrologie-2jpg ● www.knihomol.phil.muni.cz/cd/hk/index.html www.knihomol.phil.muni.cz/cd/hk/index.html ● www.klenova.dejepis.info www.klenova.dejepis.info ● www.nkp.cz/bp/38.htm www.nkp.cz/bp/38.htm ● www.wikipedia.ofg/wiki/knihtisk www.wikipedia.ofg/wiki/knihtisk ● www.ushistory/images.com/santa-maria-ships ● www.emandrake.com/public www.emandrake.com/public ● www.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav www.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav ● www.wikipedia.org/wiki/Dacicky_z_Heslova www.wikipedia.org/wiki/Dacicky_z_Heslova ● www.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Vratislav_z_Mitrovic www.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Vratislav_z_Mitrovic ● www.wikipedia.org/wiki/Krystof_Harant_z_Polzic www.wikipedia.org/wiki/Krystof_Harant_z_Polzic


Stáhnout ppt "Humanismus a renesance v české literatuře. Inspirace světovou renesancí ● Také do Čech se šíří myšlenky renesance a humanismu z okolních zemí. ● Období:"

Podobné prezentace


Reklamy Google