Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování Územně analytické podklady obcí Třetí úplná aktualizace Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování Územně analytické podklady obcí Třetí úplná aktualizace Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování."— Transkript prezentace:

1 Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování Územně analytické podklady obcí Třetí úplná aktualizace Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování Územně analytické podklady obcí Třetí úplná aktualizace Ing. arch. Jana Hurníková 9. prosince 2013

2 Územně analytické podklady 1. TŘETÍ ÚPNÁ AKTUALIZACE ÚAPo DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK POVINNOSTI Z NOVELIZOVANÉ LEGISLATIVY POVINNOSTI Z NOVELIZOVANÉ LEGISLATIVY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ÚAP JMK 2013 3. PŘEDÁNÍ ÚAP STAVEBNÍM ÚŘADŮM OBSAH PREZENTACE

3 Územně analytické podklady TŘETÍ ÚPNÁ AKTUALIZACE ÚAPo – 31.12.2014 DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK - na základě 2. akt. ÚAPo 1) Struktura obsahu ÚAP 2) Textová část PRURÚ 3) Zdroje záměrů na provedení změn v území POVINNOSTI Z NOVELIZOVANÉ LEGISLATIVY POVINNOSTI Z NOVELIZOVANÉ LEGISLATIVY – od 1. 1. 2013 4) Rozšíření typů problémů k řešení v ÚPD 5) Projednání ÚAPo s obcemi 6) Zveřejnění informace o TI 1. část 1. část

4 Územně analytické podklady 1) Struktura obsahu ÚAP Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území údaje o území = data textová část = stav a vývoj území, limity využití území, hodnoty území, záměry na provedení změn v území grafická část = výkres limitů využití území, výkres hodnot území, výkres záměrů na provedení změn v území Rozbor udržitelného rozvoje území textová část = 10 tématických analýz, vyhodnocení vyváženosti, určení problémů k řešení v ÚPD grafická část = problémový výkres, kartogram vyváženosti DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK

5 2) Textová část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území Kapitoly: Stav a vývoj území Limity využití území Hodnoty území Záměry na provedení změn v území § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb.: Územně analytické podklady obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, § 4 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres… Územně analytické podklady DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK

6 Územně analytické podklady DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK DOPORUČENÍ OÚPSŘ KrÚ JMK 3) Zdroje záměrů na provedení změn v území poskytovatelé údajů nikoli ÚP, ZÚR, ÚAPk § 27 odst. 2 a 3 stavebního zákona: Pořizovatel pořizuje územně analytické podklady na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, … o záměrech na provedení změny v území. Údaje o území poskytuje pořizovateli poskytovatel údajů orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba vlastník dopravní a technické infrastruktury Poznámky: Uvádět, kdo záměr uplatňuje Z územních plánů se přebírají zastavitelné plochy

7 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejm. § 21, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 161, § 166, § 175 § 28 – výzva k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti POSKYTNUTÝCH údajů o území § 29 – PROJEDNÁNÍ ÚAPo s OBCEMI v rozsahu určení problémů k řešení, případná úprava ÚAPo dle výsledku projednání § 166 – ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zejm. § 4, § 5, přílohy č. 1, 2 a 3 § 4 – ROZŠÍŘENÍ typů PROBLÉMŮ k řešení v ÚPD § 5 a příloha 3 – doklad o projednání s obcemi Územně analytické podklady LEGISLATIVA – NOVELIZACE 2013

8 Územně analytické podklady Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb. - § 4 odst. 1 4) Rozšíření typů problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích Požadavky na odstranění nebo omezení - urbanistických, dopravních a hygienických závad, - vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, - slabých stránek, hrozeb a - rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. POVINNOSTI Z LEGISLATIVY POVINNOSTI Z LEGISLATIVY

9 5) Projednání územně analytických podkladů s obcemi s následnou úpravu ÚAPo Novela zákona č. 183/2006 Sb. - § 29 odst. 1 a 2 5) Projednání územně analytických podkladů s obcemi s následnou úpravu ÚAPo ÚAPo pořizovatel projedná s obcemi ve svém správním obvodu do 30 dnů po jejich vyhotovení v rozsahu určení problémů k řešení v ÚPD. ÚAPo pořizovatel upraví podle výsledku projednání a bezodkladně je zašle krajskému úřadu (do 31. 12. 2014) Územně analytické podklady POVINNOSTI Z LEGISLATIVY POVINNOSTI Z LEGISLATIVY

10 Územně analytické podklady POVINNOSTI Z LEGISLATIVY POVINNOSTI Z LEGISLATIVY Novela zákona č. 183/2006 Sb. - § 166 odst. 2 6) Zveřejnění informací o technické infrastruktuře a jejích vlastnících obsažených v údajích o území a jejích vlastnících obsažených v údajích o území Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27. Metodický výklad MMR + jeho upřesnění: -zveřejnit grafickou část a pasport údaje o území -u příležitosti zveřejnění úplných aktualizací

11 Územně analytické podklady Příklady zveřejnění: Hlučín http://www.hlucin.cz/pro-obcany/uzemne-analyticke-podklady/informace-o-technicke-infrastrukture-a-o- jejim-vlastnikovi.html Roudnice nad Labem http://www.roudnicenl.cz/urad/majetek-rozvoj-mesta-uzemne-analyticke-podkladyŽamberk http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=256Polička http://www.policka.org/detail/2902/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-analyticke-podklady-ORP- Policka/ Praxe zveřejnění informací o TI Praxe zveřejnění informací o TI

12 Územně analytické podklady PROSBY OÚPSŘ PROSBY OÚPSŘ Předat třetí aktualizaci ÚAPo KrÚ JMK do konce roku 2014  Náměty na problémy k řešení v ZÚR shrnout do zvláštní kapitoly  Data předat v aktualizovaném datovém modelu ÚAP JMK – využívat NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚAP - ÚAP MODUL http://mapy.kr- jihomoravsky.cz/(S(4m22pl45cf1hyw55cex0htfl))/Default.aspx?menu=6&mo de=TextMeta&text=info_projektUAP&side=info

13

14 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 druhá úplná aktualizace ÚAP JMK 2013 byly projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje 20. června 2013. ÚAP JMK 2013 jsou zveřejněny na internetových stránkách KrÚ JMK http://up.kr-jihomoravsky.cz/webcz/uapjmk.asp Územně analytické podklady 2. část 2. část

15

16 ÚAPk se pořizují s využitím ÚAPo ÚAPo měřítko katastrální mapy jevy nadmístního (krajského) významu ÚAPk měřítko 1 : 100 000 Územně analytické podklady VZTAH ÚAPo - ÚAPk

17 Územně analytické podklady ÚAPo ÚAPo pro celé správní území obce s rozšířenou působností v měřítku katastrální mapy Sledují se zejména limity využití území, záměry na provedení změn v území, hodnoty území ÚAPk ÚAPk pro území kraje, v měřítku menším Sledují se zejména statistické údaje a struktura osídlení data (především nadmístní limity a záměry) z ÚAPo ROZDÍLY ÚAPo x ÚAPk

18 PŘEDÁNÍ ÚAP STAVEBNÍM ÚŘADŮM § 166 stavebního zákona Pořizovatel poskytuje stavebním úřadům Pořizovatel poskytuje územně analytické podklady a jejich aktualizace stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Pro výkon působnosti stavebního úřadu jsou potřebné především ÚAPo, které se zpracovávají v měřítku katastrální mapy: Územně analytické podklady 3. část 3. část

19 Územně analytické podklady ÚAP – VYUŽITÍ STAVEBNÍMI ÚŘADY ÚAP – VYUŽITÍ STAVEBNÍMI ÚŘADY § 21 stavebního zákona Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace… § 25 stavebního zákona Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

20 Ústav územního rozvoje v roce 2011 vyhodnotil dotazníkový průzkum Ministerstva pro místní rozvoj ohledně využívání ÚAP obcí s rozšířenou působností stavebními úřady – z oslovených 711 stavebních úřadů odpovědělo 335 Způsob předání ÚAPo - vytištěná dokumentace - datový nosič - vzdálený přístup k průběžně aktualizovaným datům prostřednictvím mapových portálů Stavební úřady poukázaly na fakt, že - pro jejich rozhodování je závazná platná ÚPD - ÚAPo jsou doplňujícím podkladem pro lepší znalost o území Územně analytické podklady PRŮZKUM ÚÚR

21 Územně analytické podklady ŠETŘENÍ OÚPSŘ – stavební úřady v JMK – listopad 2013: a) V jaké formě a v jakém rozsahu Vám úřad územního plánování (pořizovatel územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností) poskytuje aktualizace územně analytických podkladů? b) Jsou forma a rozsah poskytnutí účelné pro výkon působnosti stavebního úřadu? Jsou dle Vašeho názoru územně analytické podklady potřebné pro činnost stavebního úřadu? c) V případě, že územně analytické podklady využíváte: Pro jaké účely? d) Vaše náměty na zkvalitnění spolupráce mezi úřady územního plánování a stavebními úřady. e) Vaše případné dotazy na téma územně analytických podkladů. PRAXE VYUŽITÍ ÚAP STAVEBNÍMI ÚŘADY

22 Územně analytické podklady Nereprezentativní vzorek – 10 odpovědí, zejména sídla ÚÚP Potřebnost: 80% hodnotí ÚAP jako potřebné, nicméně málo je používají Poskytnutí: všichni obdrželi: o CD o tisk, o 2x mapový portál Účel využití: pro rozhodování v území, pro vydání územně plánovací informace Způsob využití - jako doplňující informace, zejména o poloze sítí, zejména v obcích, které nemají územní plán ODPOVĚDI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

23 Územně analytické podklady Náměty na spolupráci SÚ - ÚÚP:  Problematika městských částí - Brno  Výklad regulativů  Vyjádření ÚÚP jako dotčeného orgánu Společné metodické doporučení odboru stavebního řádu a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR - duben 2013: „Postavení úřadů územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení“ http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a- metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Postaveni-uradu-uzemniho-planovani-jako-dotcen-(1) ODPOVĚDI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

24 Děkuji za pozornost Ing. arch. Jana Hurníková Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno hurnikova.jana@kr-jihomoravsky.cz hurnikova.jana@kr-jihomoravsky.cz telefon: 54 165 1335


Stáhnout ppt "Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování Územně analytické podklady obcí Třetí úplná aktualizace Porada OÚPSŘ KrÚ JMK s úřady územního plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google