Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický."— Transkript prezentace:

1 Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2012/2013

2 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Struktura Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická FT (U1) Fakulta managementu a ekonomiky FaME (U2) Fakulta multimediálních komunikací FMK (U4 + U16) Fakulta aplikované informatiky FAI (U5) Fakulta humanitních studií FHS (U2 + U10) Fakulta logistiky a krizového řízení FLKŘ (UH)

3 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kontaktní adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Studijní oddělení Štefánikova Zlín IČO: DIČ: CZ

4 Dislokace budov univerzitě>Dislokace budov

5 Studijní oddělení – úřední hodiny Budova U4, místnost č. 213 Prezenční forma studia Pondělí9:00-11:00 13:00-15:00 Úterý9:00-11:00 Středa9:00-11:00 13:00-15:00 Čtvrtek9:00-11:00 Kombinovaná forma studia Pátek 9:00-11:0013:00-15:00 (ve dnech konzultací) Dodržujte prosím úřední hodiny. Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

6 Studijní oddělení - kontakty Bakalářské studijní programy Mediální a komunikační studia a Teorie a praxe audiovizuální tvorby Mgr. Hana Ponížilová Tel.: , mobil: Bakalářský studijní program Výtvarná umění Bc. Ing. Gabriela Nesrstová Tel.: Navazující magisterské studijní programy Mgr. Anna Ryšavá Tel.: Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

7 Informace na webových stránkách Základní informace najdete na >Aktuality – nutno sledovat průběžně >Pro studenty – důležité odkazy >Studijní plány >Časový plán akademického roku >Stag >Stipendia >Předpisy a normy >Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB >Formuláře studijního oddělení >Změny výuky Je v zájmu studenta, aby sledoval a dodržoval směrnice, vyhlášky a další dokumenty. Zanedbání některých povinností může vést až k vyloučení ze studia! Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

8 Časový plán akad. roku 2012/2013 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Zápisem ke studiu se stáváte studenty FMK. Akademický rok 2012/2013 začíná a končí Zahájení výuky – prezenční forma studia (studijní program Mediální a komunikační studia v 9:00 hod., budova U44, místnost č. 215, studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby dle osobního rozvrhu studenta) Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – (vhodný slavnostní oděv) Zimní semestr Výuka v ZS (14 týdnů) – Vánoční prázdniny – Zkouškové období – Opravné zkouškové období –

9 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Letní semestr Výuka v LS (14 týdnů) – Zkouškové období – Opravné zkouškové období – Letní prázdniny – Výjimky Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Velikonoční svátek) Rektorský den sportu Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Státní svátek) Akademický rok 2013/2014 od Zahájení zápisu pro akad. rok 2013/ Zahájení výuky akad. roku 2013/2014 studenty>Časový plán akademického roku

10 Předzápis předmětů pro akad. rok 2012/2013 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Předzápis předmětů se uskutečňuje přes webové rozhraní na adrese Detailní postup je popsán v Příručce k předzápisu - >Pro studenty>Studijní agenda STAG>Předzápis – příručka. Předzápis předmětů pro zimní semestr akad. roku 2012/2013 bude v termínu od od 7:00 hodin do do 15:00 hodin. studenty>Předpisy a normy – V Předzápis sportovních aktivit pro zimní semestr akad. roku 2012/2013 bude v termínu od od 7:00 hodin do do 12:00 hodin. členění>Ústav tělesné výchovy

11 Předzápis předmětů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student je povinen přihlásit se v období předzápisu (na zimní i letní semestr) alespoň jednou do IS/STAG a vytvořit si svůj studijní plán (registrace povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů). Předzápis je povinný – předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Neprovedení předzápisu je důvodem k ukončení studia. Student, který splnil podmínky pro pokračování ve studiu, má právo se zapsat do dalšího roku studia. Nezapsání do příslušného akademického roku je důvodem k ukončení studia. Poplatky za změny v zápisu - univerzitě>Úřední deska>Směrnice kvestora>Směrnice kvestora č. 3/2011http://web.utb.cz/ studenty>Předpisy a normy>V Předběžné zápisy a zápisy do vyšších ročníků

12 Cizí jazyk – angličtina – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Ústav anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Garantem výuky na FMK je Mgr. Hana Atcheson, tel , budova U2/330A. V průběhu studia bakalářského studijního programu jsou studenti prezenční formy povinni absolvovat šest semestrů předmětu Cizí jazyk – angličtina Studenti si v prvním roce studia zvolí dle svých znalostí úroveň předmětu (nejvýše však CJ9 Angličtina – upper intermediate). Předmět CJ1 Angličtina – Elementary si volí pouze ti studenti, kteří dosud nestudovali angličtinu. Studenti bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby mají ve 3. roce studia v letním semestru povinný předmět Angličtina pro výtvarná umění (UAA/CJVU).

13 Sportovní aktivity – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, budova U5 na Jižních svazích. - Student absolvuje během bakalářského studia čtyři sportovní aktivity a získá celkem 4 kredity. -Student si může zapsat pouze jednu sportovní aktivitu na semestr. -Alespoň v jednom ze čtyř semestrů musí student splnit plavání. -Pokud má student již splněny čtyři sportovní aktivity, nebude mu umožněno zapsání si dalších (bude vyškrtnut). -Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí ÚTV členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Další informace o sportovních aktivitách (studenti zapsaní do osvobození ze SA, reprezentanti apod.) naleznete na členění>Ústav tělesné výchovy.

14 Kreditový systém Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Pro hodnocení studia se užívá kreditový systém, kompatibilní se systémem ECTS, umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Zakončením předmětu získá student příslušný počet kreditů. Předměty jsou zakončeny: a)zápočtem, b)klasifikovaným zápočtem, c)zkouškou nebo d)zkouškou po předchozím udělení zápočtu. Předmět, jehož absolvování je pro daný studijní program nutnou podmínkou pro jeho řádné ukončení a který student nezakončil, si musí zapsat znovu. Předmět lze znovu zapsat pouze jednou (celkem tedy dvakrát).

15 Zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student se přihlašuje k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám prostřednictvím IS/STAG. Student má možnost získat zápočet v kterémkoliv ze zveřejněných termínů. Student má možnost získat klasifikovaný zápočet v řádném nebo prvním opravném termínu. Student má možnost vykonat zkoušku v jednom z těchto termínů: řádný, první opravný a druhý opravný. Bez zápisu na některý z řádných termínů se nelze zapsat na termín opravný! studenty>Předpisy a normy>Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB

16 Klasifikační stupnice ECTS Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Stupeň ECTSSlovní vyjádřeníČíselné vyjádření A výborně1 B velmi dobře 1,5 C dobře 2 D uspokojivě 2,5 E dostatečně 3 FX nedostatečně F nedostatečně studenty>Obecné informace>Klasifikační stupnice ECTS

17 Podmínky pro pokračování ve studiu Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 1. roku studia je získání minimálně 50 kreditů. Student, který splnil tuto podmínku, si zapíše do 2. roku studia: a)všechny nezakončené povinné a povinně volitelné předměty 1. roku studia, b)povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 2. roku studia. Do 2. roku studia je student povinen zapsat si předměty v takové skladbě, aby dodržel minimální studijní zatížení 50 kreditů za akad. rok. Studijní zatížení pro studium ve standardní době je 60 kreditů za akad. rok. studenty>Předpisy a normy>Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně / Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB / Vybrané směrnice děkana

18 Studium v zahraničí Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Fakulta vypisuje na pobyty v zahraničí výběrové řízení. vztahyhttp://web.fmk.utb.cz/ -Informace o přesném datu konání výběrového řízení a jeho konkrétních podmínkách poskytuje proděkan pro mezinárodní vztahy – Mgr. Richard Vodička – vztahy -Na zahraniční studijní pobyt či stáž mohou vycestovat studenti jakékoliv formy studia, kteří mají řádně ukončený 1. ročník Další informace – Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně vztahy

19 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Přerušení studia Na základě písemné žádosti studenta je stanovena doba přerušení studia tak, aby byly dodrženy všechny zásady řádu v souladu s příslušným studijním programem. Přerušení studia nelze povolit v době, kdy je předpoklad pro nesplnění studijních povinností. Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních. Studium lze souvisle přerušit nejvýše na polovinu standardní doby studia. Studium lze přerušit i opakovaně, celková doba přerušení studia nesmí překročit polovinu standardní doby studia. Zanechání studia Rozhodne-li se student studia zanechat, oznámí své rozhodnutí písemně děkance fakulty. studenty>Předpisy a normy >Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně / Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB

20 Uznání zkoušek a zápočtů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studentovi, který absolvoval studijní program nebo jeho část, studuje jiný studijní program na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí, nebo úspěšnému absolventovi kurzů celoživotního vzdělávání lze na jeho písemnou žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé zápočty a zkoušky. Jednotlivé zápočty a zkoušky mohou být uznány pouze v případě, že od splnění studijní povinnosti uplynula doba kratší než pět let. Zkouška může být uznána, pokud výsledná známka je klasifikována stupněm „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“ (podle ECTS stupně „A“, „B“, resp. „C“). Pro uznání předmětů je třeba vyplnit příslušný formulář, doložit požadované materiály (výpis dosažených studijních výsledků a anotace absolvovaných předmětů), získat vyjádření garantů jednotlivých předmětů a podklady předat na studijní oddělení (do 14 dnů od zahájení příslušného semestru). studenty>Formuláře studijního oddělení

21 Stipendia - prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Ubytovací stipendium – elektronická žádost v IS/STAG – (na začátku semestru, upřesněno ve směrnici) -Sociální stipendium – písemná žádost a potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory (rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5) -Prospěchové stipendium – písemná žádost u zápisu do dalšího ročníku -Mimořádné stipendium – písemná žádost studenty>Stipendia studenty>Předpisy a normy >Stipendijní řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkanky ke Stipendijnímu řádu UTB ve Zlíně

22 Poplatky Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Poplatek za delší studium - Poplatek za další studium Poplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. univerzitě>Úřední deska>Směrnice rektora č. 5/2012 Žádost o přezkoumání rozhodnutí, snížení poplatku, prominutí poplatku, odložení termínu splatnosti poplatku studenty>Formuláře studijního oddělení

23 Koleje, menza Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Koleje a menza Zlín Štefánikova Zlín Příjem žádostí k ubytování studentů budoucích 1. ročníků probíhá od do Žádost je možné podat elektronicky v systému KOLEJE ON-LINE. Další informace naleznete na Záležitosti ohledně ubytování na kolejích NEVYŘIZUJE studijní oddělení. Se svými požadavky se obracejte přímo na koleje UTB. Studenti mají možnost stravování ve studentské menze UTB (Štefánikova 2431, restaurace U13…). Všechny informace (platba, vkládání peněz, provozní doba...) naleznete na

24 Knihovna Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Ústřední knihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy…). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústřední knihovna Nám. T. G. Masaryka Zlín Informace o knihovně naleznete na

25 Prodejna skript Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Informace naleznete na a součásti>Academia centrum>Výroba a prodej skripthttp://web.utb.cz/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Prodejna skript Mostní Zlín

26 Průkaz studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Formulář žádosti o vystavení průkazu studenta UTB ve Zlíně odevzdají studenti při zápisu ke studiu. UTB ve Zlíně vydává průkaz ve dvou provedeních: - průkaz s licencí ISIC (pouze prezenční forma studia) - standardní průkaz (bez licence ISIC) Student může mít podle své volby pouze jeden typ průkazu. Průkaz slouží pro: - vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben, - vstup a výpůjční proces v knihovně, - stravování v zařízeních Kolejí a menz, - úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk), - nákup v prodejně skript a suvenýrů. univerzitě>Interní informace>Informace CVT> Průkaz studenta

27 Přístup do IS/STAG - STudijní AGenda Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Přístup do IS/STAG - studenty>Studijní agenda STAG a studenty>STAG - Přihlášení ID uživatele – přihlašovací údaje do sítě Novell, heslo – rodné číslo (bez lomítka nebo s lomítkem). V případě, že neznáte své uživatelské jméno ani heslo, použijte formulář user.utb.cz. Pokud máte v databázi IS/STAG správně vyplněn váš soukromý , bude na něj zasláno vaše uživatelské jméno a heslo do portálu.user.utb.cz Své heslo si můžete kdykoliv sami změnit pomocí formuláře na adrese passwd.utb.czpasswd.utb.cz

28 Osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Moje údaje – data jsou převzata z e-přihlášky Úprava osobních údajů studenta -Rodné číslo, místo narození - zkontrolujte! -Změnu trvalého bydliště, příjmení apod. je nutno nahlásit na studijní oddělení do 3 dnů. -Adresu určenou pro doručování, telefon, mobil a si aktualizují studenti sami. -Číslo účtu – slouží k bezhotovostní výplatě stipendií. Student zodpovídá za správnost všech údajů!

29 Osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Výkaz o studiu -Vizualizace studia – NE!!! -Zápis na termíny - přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky – pouze přes IS/STAG! Povinností studenta je kontrolovat své studijní výsledky – zkoušející mohou zadat hodnocení pouze přihlášeným studentům. -Kvalifikační práce -Předzápis předmětů (na zimní a letní semestr) – rozvrh výuky -Moje údaje (žádost o ubytovací stipendium – pouze přes IS/STAG!) -ECTS - výjezdy

30 Termíny konzultací – kombinovaná forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studijní obor Marketingové komunikace Studijní obor Řízení netržních a sociálních služeb Zimní semestrLetní semestr 5. a a a a a a a a a a Studijní obor Multimedia a design Zimní semestrLetní semestr 12. a a a a a a a a a a studenty>Rozvrhy

31 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů při studiu


Stáhnout ppt "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický."

Podobné prezentace


Reklamy Google