Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet 3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet 3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Lenka Geržová

2 2 Rozpočet

3 3

4 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4

5 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 5 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, 8.7.4.1, 8.7.4.3; PpŽaP-s:8.7.1

6 1.2. Nepřímé náklady Neinvestiční náklady spojené s administrací projektu. Osobní náklady – Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod. účetní, personalista, ostraha, úklid, údržba, IT podpora). – Smyslem jejich činnosti není odborná práce s cílovou skupinou. Cestovní náhrady – Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál – Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu – Spotřební materiál Odpisy 6 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, 8.7.4.1, 8.7.4.3; PpŽaP-s:8.7.1

7 1.2. Nepřímé náklady Místní kancelář – Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby – Outsourcované služby (publicita) – Nájem a leasing – Správní a jiné poplatky (bankovní poplatky) 7 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, 8.7.4.1, 8.7.4.3; PpŽaP-s:8.7.1

8 1.1. Výdaje na přímé aktivity 8

9 1.1.1. Výdaje na přímé aktivity – investiční Způsobilým výdajem je pořizovací cena včetně montáže, dopravy, zapojení a pozáručního servisu nepřesahujícího dobu realizace projektu. 9 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6.2 Investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 40 000 Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 60 000 Kč. Limit kapitoly: max. 15% z CZV

10 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 10 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6.2

11 1.1.2.1. Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Mezi přímé osobní výdaje jsou zahrnuty pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají do nepřímých nákladů. 11 PpŽaP-o: 5.2.1; 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6.2

12 1.1.2.1. Osobní výdaje 12 Možné postupy stanovení mezd: http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdfhttp://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Stanovení sazby pomocí ISPV. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu. Mzdy/platy v místě a čase obvyklé Vnitřní směrnice organizace

13 Stanovení sazby pomocí ISPV 13 ISPV uvádí průměrné výdělky jak pro mzdovou, tak pro platovou sféru. Při stanovování sazby pomocí ISPV uvede žadatel v žádosti o podporu o jakou sféru se jedná a uvede zároveň i kód zaměstnání CZ-ISCO včetně názvu zaměstnání, které pro stanovení konkrétní sazby využil. http://www.mpsv.cz/ISPV.php

14 Stanovení sazby pomocí ISPV Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, činí 56.000 Kč nebo 390 Kč/hod. 14

15 Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 15

16 Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu Limit pro klíčové zaměstnance/pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová. Pro zaměstnance/pracovníka na klíčové pozici je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven ve výši 72 800,- Kč nebo 507,- Kč/hod. (tato sazba je stanovena navýšením horního limitu základní sazby o 30 %). 16

17 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 17 Seznam obvyklých cen: http://www.msmt.cz/uploa ds/OP_VVV/Seznam_obvykl ych_cen_vybaven.pdf http://www.msmt.cz/uploa ds/OP_VVV/Seznam_obvykl ych_cen_vybaven.pdf Outsourcované služby – max. 49 % Výzva:7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 5.2.5, 8.6.2

18 1.3. Úspory projektu 18 PpŽaP-o: 12.5 Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu

19 Způsobilost výdajů 19

20 Způsobilé výdaje 20 Výzva: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2; PpŽaP-s: 5.2.2, 8.6.2; PpŽaP-o: 5.2.2, 8.7.1 Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: věcná způsobilost; přiměřenost výdaje; místní způsobilost; časová způsobilost výdaje; prokazatelnost výdaje.

21 Časová způsobilost výdaje 21 Výzva: 2., 7.2; PpŽaP-s: 8.6.2, PpŽaP-o: 8.7.1.

22 Prokazatelnost výdaje 22 PpŽaP-o: 8.7.1 Komentář k rozpočtu: Osobní výdaje: Název pozice a vazba na položku rozpočtu Název subjektu (žadatel/partner) Počet osob na dané pozici Délka trvání pracovní pozice Úvazek/počet hodin Zdůvodnění výše úvazku Výše hrubé mzdy při 100% úvazku Sféra: mzdová/platová Kód, název pozice dle ISPV Zdůvodnění výše sazby Pracovní náplň Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Cestovní náhrady Počet, účel Ne/Hmotný majetek a materiál Zdůvodnění ceny Nákup služeb Vazba na KA Zdůvodnění potřebnosti, ceny

23 Nezpůsobilé výdaje 23 Výzva: 5.1.2; PpŽaP-s: 8.6.3; PpŽaP-o: 8.8 Výdaje spojené s podporou infrastruktury, která primárně nesouvisí se vzděláváním (např. ubytovací kapacity pro studenty, menzy, sportoviště, …). Výdaje spojené s přestavbou nebo stavební části modernizace stávajících vzdělávacích institucí a organizací působících ve vzdělávání pro zajištění dostupného kvalitního regionálního vzdělávání, včetně příslušné veřejné infrastruktury podle stavebních předpisů a související vybavení vzdělávacích institucí a organizací. Výdaje spojené s nákupem pomůcek nebo knih, které přímo nesouvisí s projektem.

24 Spolufinancování 24

25 Spolufinancování 25 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5, PpŽaP-o: 8.1.5

26 Spolufinancování 26 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5, PpŽaP-o: 8.1.5 V případě, že žadatelem/příjemcem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená ministerstvy, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele/příjemce stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

27 Spolufinancování – Věcný příspěvek 27 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5; PpŽaP-o: 8.1.5, 8.7.3 V případě, že se žadatel rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu s označením, že se jedná o věcný příspěvek. Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem, stanoveného ze skutečně čerpaných CZV projektu. Dobrovolná práce: může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle zákona o dobrovolnické službě. Věcný příspěvek Zboží Dobrovolná práce Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.

28 Finanční plán 28

29 Finanční plán 29 Výzva: 3.6, 7.3; PpŽaP-s: 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2 Žádost o platbu: Žádost o zálohu na další MO Vyúčtování výdajů za MO Monitorovací období: 1. MO: 3 měsíce od vydání právního aktu nebo od zahájení fyzické realizace projektu. 6 měsíců Finanční plán Součást finanční řízení projektu Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 1. zálohová platba Finanční milníky

30 Finanční plán 30 Zálohová platba První zálohová platba Součet předpokládaných vyčerpaných CZV za první dvě MO. Max. 30% z CZV. Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva: 3.6, 7.3; PpŽaP-s: 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

31 Vyúčtování – finanční milníky 31 PpŽaP-o: 5.2.5.1 Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Průběžné finanční milníky budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. Hraniční finanční ukazatele budou sledovány u všech projektů.

32 Vyúčtování – finanční milníky 32 V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Ponížení hraničního ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. PpŽaP-o: 5.2.5.1

33 Hodnoticí kritéria 33

34 Věcné hodnocení Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 10 bodů) V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 2 bodů) 34 Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: 5.4.2

35 Děkuji za pozornost 35


Stáhnout ppt "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet 3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google