Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet 3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet 3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Lenka Geržová

2 2 Rozpočet

3 3

4 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4

5 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 5 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, , ; PpŽaP-s:8.7.1

6 1.2. Nepřímé náklady Neinvestiční náklady spojené s administrací projektu. Osobní náklady – Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod. účetní, personalista, ostraha, úklid, údržba, IT podpora). – Smyslem jejich činnosti není odborná práce s cílovou skupinou. Cestovní náhrady – Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál – Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu – Spotřební materiál Odpisy 6 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, , ; PpŽaP-s:8.7.1

7 1.2. Nepřímé náklady Místní kancelář – Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby – Outsourcované služby (publicita) – Nájem a leasing – Správní a jiné poplatky (bankovní poplatky) 7 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, , ; PpŽaP-s:8.7.1

8 1.1. Výdaje na přímé aktivity 8

9 Výdaje na přímé aktivity – investiční Způsobilým výdajem je pořizovací cena včetně montáže, dopravy, zapojení a pozáručního servisu nepřesahujícího dobu realizace projektu. 9 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: Investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než Kč. Limit kapitoly: max. 15% z CZV

10 Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 10 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6.2

11 Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Mezi přímé osobní výdaje jsou zahrnuty pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají do nepřímých nákladů. 11 PpŽaP-o: 5.2.1; 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6.2

12 Osobní výdaje 12 Možné postupy stanovení mezd: fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdfhttp://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Stanovení sazby pomocí ISPV. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu. Mzdy/platy v místě a čase obvyklé Vnitřní směrnice organizace

13 Stanovení sazby pomocí ISPV 13 ISPV uvádí průměrné výdělky jak pro mzdovou, tak pro platovou sféru. Při stanovování sazby pomocí ISPV uvede žadatel v žádosti o podporu o jakou sféru se jedná a uvede zároveň i kód zaměstnání CZ-ISCO včetně názvu zaměstnání, které pro stanovení konkrétní sazby využil.

14 Stanovení sazby pomocí ISPV Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, činí Kč nebo 390 Kč/hod. 14

15 Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 15

16 Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu Limit pro klíčové zaměstnance/pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová. Pro zaměstnance/pracovníka na klíčové pozici je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven ve výši ,- Kč nebo 507,- Kč/hod. (tato sazba je stanovena navýšením horního limitu základní sazby o 30 %). 16

17 Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 17 Seznam obvyklých cen: ds/OP_VVV/Seznam_obvykl ych_cen_vybaven.pdf ds/OP_VVV/Seznam_obvykl ych_cen_vybaven.pdf Outsourcované služby – max. 49 % Výzva:7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 5.2.5, 8.6.2

18 1.3. Úspory projektu 18 PpŽaP-o: 12.5 Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu

19 Způsobilost výdajů 19

20 Způsobilé výdaje 20 Výzva: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2; PpŽaP-s: 5.2.2, 8.6.2; PpŽaP-o: 5.2.2, Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: věcná způsobilost; přiměřenost výdaje; místní způsobilost; časová způsobilost výdaje; prokazatelnost výdaje.

21 Časová způsobilost výdaje 21 Výzva: 2., 7.2; PpŽaP-s: 8.6.2, PpŽaP-o:

22 Prokazatelnost výdaje 22 PpŽaP-o: Komentář k rozpočtu: Osobní výdaje: Název pozice a vazba na položku rozpočtu Název subjektu (žadatel/partner) Počet osob na dané pozici Délka trvání pracovní pozice Úvazek/počet hodin Zdůvodnění výše úvazku Výše hrubé mzdy při 100% úvazku Sféra: mzdová/platová Kód, název pozice dle ISPV Zdůvodnění výše sazby Pracovní náplň Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Cestovní náhrady Počet, účel Ne/Hmotný majetek a materiál Zdůvodnění ceny Nákup služeb Vazba na KA Zdůvodnění potřebnosti, ceny

23 Nezpůsobilé výdaje 23 Výzva: 5.1.2; PpŽaP-s: 8.6.3; PpŽaP-o: 8.8 Výdaje spojené s podporou infrastruktury, která primárně nesouvisí se vzděláváním (např. ubytovací kapacity pro studenty, menzy, sportoviště, …). Výdaje spojené s přestavbou nebo stavební části modernizace stávajících vzdělávacích institucí a organizací působících ve vzdělávání pro zajištění dostupného kvalitního regionálního vzdělávání, včetně příslušné veřejné infrastruktury podle stavebních předpisů a související vybavení vzdělávacích institucí a organizací. Výdaje spojené s nákupem pomůcek nebo knih, které přímo nesouvisí s projektem.

24 Spolufinancování 24

25 Spolufinancování 25 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5, PpŽaP-o: 8.1.5

26 Spolufinancování 26 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5, PpŽaP-o: V případě, že žadatelem/příjemcem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená ministerstvy, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele/příjemce stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

27 Spolufinancování – Věcný příspěvek 27 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5; PpŽaP-o: 8.1.5, V případě, že se žadatel rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu s označením, že se jedná o věcný příspěvek. Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem, stanoveného ze skutečně čerpaných CZV projektu. Dobrovolná práce: může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle zákona o dobrovolnické službě. Věcný příspěvek Zboží Dobrovolná práce Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.

28 Finanční plán 28

29 Finanční plán 29 Výzva: 3.6, 7.3; PpŽaP-s: 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, Žádost o platbu: Žádost o zálohu na další MO Vyúčtování výdajů za MO Monitorovací období: 1. MO: 3 měsíce od vydání právního aktu nebo od zahájení fyzické realizace projektu. 6 měsíců Finanční plán Součást finanční řízení projektu Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 1. zálohová platba Finanční milníky

30 Finanční plán 30 Zálohová platba První zálohová platba Součet předpokládaných vyčerpaných CZV za první dvě MO. Max. 30% z CZV. Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva: 3.6, 7.3; PpŽaP-s: 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

31 Vyúčtování – finanční milníky 31 PpŽaP-o: Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Průběžné finanční milníky budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. Hraniční finanční ukazatele budou sledovány u všech projektů.

32 Vyúčtování – finanční milníky 32 V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Ponížení hraničního ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. PpŽaP-o:

33 Hodnoticí kritéria 33

34 Věcné hodnocení Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 10 bodů) V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 2 bodů) 34 Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: 5.4.2

35 Děkuji za pozornost 35


Stáhnout ppt "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet 3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google