Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Filozofie přírodních věd: od pozitivismu k Popperovi (od WI k W2?) Boris Cvek V této přednášce vycházím z knihy A Companion to the Philosophy of Science (Ed: W. H. Newton- Smith, Blackwell 2000).

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Fakta? Jaká fakta? Základním leitmotivem této přednášky bude to, zda existují fakta. Tedy nějaká objektivní, zcela nezávislá data, která můžeme nazírat, a tím také soudit mezi teoriemi, jsou-li správné, nebo ne. Samozřejmě mluvíme v běžném životě o faktech pragmaticky, tedy v dané situaci a kontextu se všichni shodnou, že ignorovat to či ono prostě nelze (to jsou „fakta“ – např. most nelze udělat z papíru, má-li sloužit k přesunu automobilů). Existují ale fakta nezávisle na našem praktickém kontextu? Uvidíme, že tato myšlenka je jednou z posledních metafyzických iluzí.

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í FATA MORGANA „FAKT“

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nová metafyzika a empirismus Od Aristotela až do Descartesa a Newtona platila stará metafyzika, již vědci nahradili metafyzikou novou: totiž představou, že lidská mysl může nahlédnout abstraktní matematické zákonitosti, které jednoduše popisují mechanismus světa. Jak by bylo možné ovšem vysvětlit způsob, jímž se k tomuto názoru mysl dopracuje? Je možné (vědecky) poznat, jak dochází k (vědeckému) poznání? Descartes, Kant i Husserl kladou důraz na to, že základní nahlédnutí nemá smyslovou, leč racionální povahu. Britští empirikové tvrdili ale opak: nahlížení je možné jen skrze smysly!

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í John Locke (1632-1704) Zakladatel anglického osvícenství a dobrý přítel Newtonův. V díle Essay Concerning Human Understanding šel proti logice nové metafyziky: Mysl bezprostředně poznává (skrze smysly) jen jednotlivosti, nikoli univerzální zákony. Není možné dobrat se jistoty a překročit hranice mysli: všechno, na co usuzujeme a zároveň to není předmětem naší smyslové zkušenosti, má jen hypotetický charakter. Locke proto otvírá nový pohled, který tvoří východisko pro základní otázky FPV.

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í John Locke

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í David Hume (1711-1776) Drtivý útok na metafyziku ze strany empirické skepse: slova mají smysl pouze tehdy, je-li je možné převést na smyslově vnímatelné složky. Lidé popisují svět na základě své smyslové a psychologické zkušenosti s ním. Když se po A ve smyslové zkušenosti vždy pravidelně objeví B, říkáme, že A je způsobeno B – pojem příčiny je ale pouze náš pocit, naše spojování, není to nic, co by v přírodě vskutku muselo být. Člověk nemá rozum na to, aby jím dokázal nahlédnout smyslům skryté pravdy přírody, ale má jím pouze efektivně zpracovat zkušenost.

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Empirismus: otázka poznání Kdyby základem přírodní vědy zůstala ta či ona metafyzika – nebo jinými slovy: kdyby přírodní věda zůstala přírodní filozofií – nebylo by třeba žádné specializované „filozofie přírodních věd“. Přírodní filozofie by byla regulérní součástí filozofie v širším kontextu. Empirismus ovšem odřezává přírodní vědu od metafyziky a chce pochopit vědecky i proces poznání sám. A protože přírodní vědy jsou prý triumfem poznání, vzniká filozofie přírodních věd jako nejpokročilejší teorie toho, jak probíhá poznání ve své nejdokonalejší formě.

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Comtův pozitivismus Auguste Comte (1798-1857) navazuje na britský empirismus pozitivní (ne skeptickou) naukou, jež definovala přírodovědné poznání (jako kontrast k poznání metafyzickému) takto: 1. vědecká metoda je stejná ve všech vědách 2. věda vysvětluje a predikuje 3. vědecké poznání je testovatelné 4. vědecké poznání není „zdravý rozum“ 5. vědecké poznání má sloužit k tomu, abychom lépe poznávali svět, nikoli k politickým či jiným podobným účelům

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í John Stuart Mill (1806-1873) Mill do centra své filozofie přírodních věd dal indukci, na niž neaplikoval Humovu skepsi. Pro Milla je obraz světa, který získáváme ve vědě pomocí indukce, v zásadě věrný tomu, jak svět vypadá sám o sobě (indukce jako nahlížení podstaty světa). Comte a Mill představují částečný návrat zpět k metafyzice po Humových výbojích. Úspěch přírodní vědy je pro Comtův pozitivismus i Millův empirismus jakousi zárukou pravdy. Zde někde se rodí po dlouhou dobu opěvovaný ideál „exaktní vědy“ a pojem „metafyzika“ jako něco dehonestujícího.

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Charles S. Peirce (1839-1914) Pragmatismus: to, že je teorie pravdivá, není nic jiného než to, že je použitelná jako nástroj pro náš život (výklad zkušenosti, kterou máme, a dělání predikcí, konstruování techniky…) Mezi teoriemi volíme na základě jejich empiricky prokázané užitečnosti, v případě rovnosti dvou teorií volíme tu jednodušší a intuitivnější. Peirce zdůrazňuje důležitou úlohu teorií být schopné vysvětlit (zavádí pojem abdukce) daný jev – tak vznikají teorie, z nich jsou pak dedukcí odvozeny predikce, a ty jsou testovány indukcí. Srv. odmítnutí role vysvětlení u Macha.

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í John Dewey (1859-1952) Vrcholný představitel amerického pragmatismu. Navazoval na Jamese a Peirce s důrazem na pojetí intelektuální aktivity člověka jako ve své podstatě nástroje pro orientaci a fungování ve světě. Na rozdíl od Peirce, který byl chemik, logik, matematik a ve své podstatě vědec, Dewey vázal pragmatismus na společenskou a politickou rovinu. Spojoval vědecký pokrok a svobodu a rozvoj společnosti v jeden celek. Pro pragmatisty věda není v konfliktu s lidským pojetím člověka, protože člověk vědu používá pro své cíle, jež vycházejí z jeho hodnot.

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Chicago Club Dewey

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Putnam: co je pragmatismus? 1. Falibilismus. Tento postoj říká, že každé naše poznání se může dříve či později ukázat jako mylné. Neexistují žádné pevné základy poznání, které jsou nezpochybnitelné. 2. Antiskepticismus. Podle tohoto postoje není pravda, že nemáme žádné poznání. I když nelze říci, že by nějaké naše poznání bylo správné, je mnohé naše poznání funkční pro naše účely. Můžeme a dokonce musíme nějak žít na tomto světě, činit rozhodnutí a starat se o sebe. To je úloha pro naše poznání (nikoli poznávat Boží pravdu) a k tomu naše poznání stačí.

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ernest Mach (1838-1916) Český Němec z Chrlic u Brna, mezi lety 1867 a 1895 učil experimentální fyziku v Praze. Mach jakožto filozof vědy byl zapřísáhlý odpůrce metafyziky. Vypracoval tzv. neutrální monismus, v němž hledal nějaké totálně nemetafyzické uchopení skutečnosti (= což je metafyzika!). Mach chápal vědu jako biologický proces, který vznikl na základě selekčních tlaků. Věda je adaptace myšlenek na fakta a myšlenek jedněch na myšlenky druhé. Pro pochopení toho, co věda je, je nutné chápat ji historicky: jen tak lze být otevřený k novým idejím.

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Machův neutrální monismus Mach se snažil zrušit „subjekt-objekt“. Podle něj to, co pozorujeme, není ani náš subjektivní prožitek, ani objektivní realita – ale je to tzv. neutrální fakt (pozitivismus). Proti pragmatismu je Machův monismus zase jen metafyzika. Mach útočil na vše, co není přímo pozorovatelné, zejména na teorii éteru (veliký vliv na Einsteina). Machův pozitivismus (důraz na existenci faktů) měl velký vliv na pozdější filozofii přírodních věd (Carnap), byť z dnešního pohledu je přínosný zejména svým darwinismem a důrazem na historickou perspektivu (objevena až Kuhnem).

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Mach vs. Boltzmann Ludwig Boltzmann (1844-1906) byl jedním z hlavních autorů tzv. kinetické teorie hmoty, jež vycházela z předpokladu reálné existence atomů. Dnes je tato teorie považována za jeden z hlavních triumfů moderní vědy, ve své době však – zejména pod vlivem Machovým – byl atomismus považován za metafyziku (což bylo lze atomy pozorovat? – atomy nejsou fakta, ale jenom bajky poblouzněných mozků). Boltzmann se bojem proti Machovi nakonec tak vyčerpal, až v roce 1906 spáchal sebevraždu. To už ale existenci atomů dokázal Einstein.

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ernst Mach

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í „Podurčenost“ teorií Podurčenost (under-determination) teorie je téma, jež otevřel Pierre Duhem. Podle něj pouhá měření nemohou rozhodnout mezi teoriemi: pro každou množinu měření existuje více teorií, jež jsou s nimi v souladu a navzájem se vylučují. Dle Duhema volíme teorie na základě metafyziky (ba dokonce té aristotelské), teprve v ní je skutečná pravda – věda je pouze povrchní popis. Každá teorie je součástí všech našich teorií (holismus). Vyvrácení teorie může znamenat, že se mýlíme v nějakém jiném předpokladu ve zcela jiné teorii (Quine-Duhemova teze).

21 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Poincaré a konvence V předvečer pádu Newtonovské fyziky se Henri Poincaré zamýšlel nad tím, zda newtonovský (eukleidovský) prostor je z nějakého důvodu lepší popis fyzikálního prostoru než nedávno „objevené“ alternativy (Lobačevski, Rieman). Dospěl k názoru, že žádná měření nemohou prokázat, že ta či ona geometrie je lepší. Volba mezi geometriemi je konvencí. Odtud tzv. konvencionalismus. Einstein proti tomuto názoru oponoval svou obecnou teorií relativity, v níž chápe tvar prostoru jako měřitelnou věc: gravitace jako zakřivení prostoru.

22 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nástup logiky: Frege Německý matematik a logik Gottlob Frege (1848- 1925) tvrdil, že matematika je zcela odvoditelná z logiky (logicismus). Zároveň tvrdil, že logické zákonitosti platí bez ohledu na jejich mentální/psychologický původ a průběh. Jsou výrazem něčeho, co není omezeno na lidské poznání a lidský mozek. Vztah logiky a jazyka a později jazyk sám se staly po Fregovi posledním útočištěm snahy najít za vědeckými teoriemi nějaké hlubší základy. Toto hnutí, táhnoucí se až daleko do 20. století, se nazývá analytická filozofie.

23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Bertrand Russell (1872-1970) Jeden ze dvou autorů Principia Mathematica, navazuje na Frega: věda je deduktivní systém, stojící na základních premisách. Premisy jsou předmětem experimentálních testů a mohou být vždy vyvráceny a nahrazeny lepšími. S dalším vědeckým pokrokem jsou základní premisy stále méně intuitivní. Filozofie má své místo tam, kde věda nemá ještě vypracované teorie. Jinak je úkolem filozofie zabývat se výsledky a metodami přírodních věd = jediná pravá filozofie je filozofie přírodních věd. Filozofie je „parazitická“ disciplína.

24 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Logický atomismus Russell navazuje na dílo Tractus Logico- Philosophicus svého žáka Ludwiga Wittgensteina (1889-1951) a v roce 1918 přednáší o tzv. logickém atomismu. Základní principy: 1. Jazyk zrcadlí realitu (její strukturu). 2. Existují atomická fakta – ve světě i v jazyce. 3. Pomocí logických zákonů lze tato fakta spojovat do základních premis a tyto premisy testovat pozorováním nových logických fakt. Úkol filozofie je najít základy vědeckého poznání.

25 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Wittgenstein I Wittgensteinův logický atomismus (tzv. první období ve vývoji tohoto filozofa) se od Russella lišil v přesvědčení, že filozofické problémy jsou jenom chyby v jazyce. Filozofie má objevovat nesprávná použití jazyka (v nichž není zrcadlen adekvátně svět) a pouze je odstraňovat. Musíme si uvědomit, o čem vůbec můžeme mluvit (pouze o tom, co je empiricky evidentní, o logických faktech) – „o tom, o čem nemůžeme mluvit, musíme mlčet.“ Wittgenstein později logický atomismus zcela zavrhl a přišel s radikálně jiným pojetím jazyka.

26 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Bertrand Russell Ludwig Wittgenstein

27 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

28 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í He was perhaps the most perfect example I known of genius as traditionally conceived, passionate, profound, intense, and dominating. He had a kind of purity which I have never known equalled except by G.E.Moore. He used to come to see me every evening at midnight, and pace up and down the room like a wild beast for three hours in agitated silence. Once I said to him: 'Are you thinking about logic, or about your sins?' 'Both', he replied, and continued his pacing. I did not like to suggest it was time for bed, for it seemed probable both to him and to me that on leaving me he would commit suicide. (Russellova Autobiografie)

29 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Vídeňský kruh Pod vlivem Machova neutrálního monismu vzniká ve Vídni ve 20tých letech minulého století uskupení bojující za tzv. logický pozitivismus. Vedoucí postavou tohoto kroužku byl Moritz Schlick, ale patřili k němu i Neurath, Carnap, Waismann a Hahn. Velký vliv na kruh měli Russell a Wittgenstein. Cílem bylo přebudovat veškerou vědu podle příkladu fyziky a na základě logických operací ze základními fakty. Fakta vyjádřená v základních tvrzeních jsou verifikovatelná. Každý zbyteček metafyziky měl být zničen.

30 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Fyzikalismus Podle filozofů Vídeňského kruhu jsou všechny vědy redukovatelné na fyziku. Celá skutečnost je ve své podstatě fyzikální. Přes veškeré snahy vybudovat aspoň v principu nějakou takovou superfyziku a položit filozofické základy přírodním vědám, logický pozitivismus neuspěl a ukázal se příliš rigidní. Rudolf Carnap se časem odvrátil od vídeňské doktríny a přiklonil se k berlínskému směru, který se pod vedením Hanse Reichenbacha nazýval logický empirismus a který zvolil za svůj základní kámen fyzikalistickou nauku.

31 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Schlick NeurathCarnap Reichenbach

32 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Hans Reichenbach (1891-1953) Reichenbach odmítá 1. existenci nezávislých fakt. To, co pozorujeme, je naše interpretace toho, co vidíme, slyšíme atd. Tato interpretace může být chybná. Fyzika pracuje na hledání pravidelností v našich zkušenostech, nehledá žádná fakta. 2. že tvrzení mají nějaký nezávislý, objektivní smysl (ten by musel být podepřen fakty!). 3. tvrdý redukcionismus, ale nedovede ho vůbec nahradit jiným způsobem, který by zároveň mohl udržet fyzikalismus.

33 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Rudolf Carnap (1891-1970) Dílo pozdního Carnapa se zcela zaměřuje na vybudování systému induktivní logiky, který umožní určit pravděpodobnost pravdivosti dané teorie (nebo také stupeň potvrzení). V té souvislosti došlo k diskuzi různých teorií pravděpodobnosti, z nichž se nakonec ani jedna neukázala v praxi použitelná k danému účelu. Nikdy se neprosadil žádný způsob, jak by bylo možno určit pravděpodobnost či stupeň potvrzení pro danou teorii. Carnapovo marné celoživotní úsilí postavené na fyzikalismu ukazuje na fundamentální chybu.

34 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Karl R. Popper (1902-1994) Jeden z posledních dědiců Vídeňského kruhu. Autor dvou velmi vlivných knih: Logic of Scientific Discovery a The Open Society and Its Enemies. Odmítnul logický pozitivismus i logický empirismus a založil tzv. kritický racionalismus. Popper byl rakouský žid, který obdivoval Masarykovo Československo. Před Hitlerem utekl do Británie, kde učil na London School of Economics (osobní přátelství s von Hayekem). Později pobýval na Novém Zélandu. Rád se stylizoval do role intelektuálního puristy, zastánce rozumu a otevřeného dialogu.

35 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Karl R. Popper

36 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Falzifikacionismus Popper tvrdí, že vědecká teorie je univerzální výrok: pro všechna X platí… Taková univerzální tvrzení nelze ovšem verifikovat, protože nikdy nevíme, jaká bude naše budoucí zkušenost. Klasický příklad: teorie říká, že všechny vrány jsou černé. Když najdeme někdy v budoucnu (a třeba v jiné galaxii) vránu jiné barvy, teorie bude vyvrácena čili falzifikována. Teorie lze falzifikovat a ne verifikovat. Smyslem vědy je falzifikovat teorie a hledat lepší a lepší. Teorie, které jsou nefalzifikovatelné, nejsou vědecké, nýbrž metafyzické.

37 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Verisimilitude V „Logice vědeckého zkoumání“ Popper vytváří sofistikovaný systém, jak určit stupeň jistoty dané teorie (tzv. koroborace) a její blízkost pravdě (tzv. verisimilitude). Řeší vlastně tentýž problém jako pozdní Carnap jenom trochu jiným způsobem (mj. Popper odmítal induktivní logiku a tvrdil, že věda stojí pouze na dedukci a tzv. empirické bázi – jedno pozorování stačí na vyvrácení teorie!). Stejně jako Carnapova metoda, ani ta Popperova není uplatnitelná v reálné vědecké praxi. Projekt verisimiltude selhal.

38 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Problém empirické báze Popper nevěřil ve fakta. To, co pozorujeme, vždy pozorujeme ve světle našich teorií. Když bychom měli jiné teorie, interpretovali bychom naše pozorování („fakta“) jinak. Zatímco univerzální výrok lze falzifikovat, pozorování jakožto výrok singulární je vždycky interpretací smyslových dat, u níž nelze provést ani verifikaci, ani falzifikaci. Na empirické bázi selhává dědictví Vídeňského kruhu a klasického empirismu vůbec. Vraťme se proto znovu k pojmům, jako jsou „nazírání“ a „zkušenost“.

39 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Co je to vlastně zkušenost? Základní zmatení do filozofie přírodních věd vnesl předpoklad empiriků, že zkušenost je (smyslové) vnímání. Odtud představa dat či fakt a jejich zpracovávání v nějaký obraz světa, jenž je – postupuje-li se vědeckou metodou – de facto správný. Ve skutečnosti je zkušenost založena na tom, že s věcmi zacházíme (aktivně!), nikoli na tom, že je pozorujeme (pasivně). Stejně tak vzestup přírodních věd je spojen nikoli s pozorováním, nýbrž s experimentem a manipulací s věcmi kolem nás a v laboratoři.

40 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Wittgenstein II To pochopil pozdní Wittgenstein, který odmítl pojetí jazyka jako zrcadla skutečnosti. Věty vůbec neslouží k tomu, aby zrcadlily fakta, věty jsou prostředkem jazykových her. Když mluvíme (či píšeme), sledujeme určité cíle, reagujeme na jiné lidi, očekáváme reakce a prostě zacházíme s jazykem jako s nástrojem, v němž zároveň žijeme, rozumíme si, definujeme se. Jazyk intimně souvisí se zkušeností jako zacházením se světem. O tzv. postanalytické filozofii vědy budeme hovořit přespříště.

41 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Posmrtně vydáno, nedokončeno. Mezitím intenzivní práce na různých verzích během učení na Cambridgi.

42 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Drobky Wittgenstein přijel učit na Cambridge, ale neměl vystudovanou filozofii – nastoupil tedy jako student! Celá intelektuální elita Británie ho obdivovala až téměř nábožně. Přišli ho přivítat na nádraží v den jeho příjezdu do Londýna. A Lord Keynes si zapsal slavná slova: „Well, God has arrived. I met him on the 5.15 train.“


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n."

Podobné prezentace


Reklamy Google