Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karel starší ze Žerotína Jedna z našich nejvýznamnějších osobností přelomu 16. a 17. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karel starší ze Žerotína Jedna z našich nejvýznamnějších osobností přelomu 16. a 17. století."— Transkript prezentace:

1 Karel starší ze Žerotína Jedna z našich nejvýznamnějších osobností přelomu 16. a 17. století

2 Karel starší ze Žerotína Erb rodu Žerotínů

3 Karel starší ze Žerotína Karel starší ze Žerotína Přední moravský šlechtic, vzdělaný politik, kulturní a náboženský mecenáš, spisovatel Životopis Karel starší ze Žerotína se narodil 15. září 1564 v Brandýse nad Orlicí. Byl vzděláván v duchu protestantské víry, kterou důsledně vyznávali všichni Žerotínové. Vystudoval bratrskou školu v Ivančicích, evangelické školy ve Štrasburku a Basileji, vzdělání získal také v Ženevě a v mnoha dalších evropských centrech vzdělanosti. Studoval právo a teologii, ovládal latinu, italštinu, francouzštinu, němčinu a základy řečtiny. Při častých cestách po Evropě získal mnoho kontaktů na přední evropské politiky. R. 1583 po smrti svého otce převzal panství Brandýs nad Orlicí a Rosice, později zdědil panství v Přerově a Náměšti nad Oslavou. Postupně své nemovité statky dále rozšiřoval. Jeho první ženou se stala r. 1589 Barbora Krajířová z Krajku, která po narození první dcery zemřela. Z téhož rodu, s významným původem a evangelickým vyznáním, byla rovněž Žerotínova druhá manželka - Eliška Krajířová. Také ona brzy zemřela a Karel ztratil i dvě z jejich tří dětí. Také o svou třetí ženu - Kateřinu Annu z Valdštejna (sestru Albrechta z Valdštejna) - přišel Žerotín již rok po svatbě. Až roku 1614 získal manželku, která jej podporovala a doprovázela po celý zbytek života. Byla jí Kateřina z Valdštejna. Po bitvě na Bílé hoře směl zůstat na svém panství, později si ponechal pouze Brandýs nad Orlicí a Přerov. Roku 1629 sám dobrovolně odešel do polského exilu. Do Přerova se vrátil r. 1633 a 9. října 1636 tamtéž zemřel. Pohřben byl v Brandýse nad Orlicí, v 19. století byly jeho ostatky přemístěny do rodinné hrobky Žerotínů v Bludově nedaleko Šumperku.

4 Karel starší ze Žerotína Místo narození Karla staršího v Brandýse nad Orlicí, kde kdysi stával zámek, dnes připomíná pouze pamětní deska na domě č.p. 20 na brandýském náměstí.

5 Karel starší ze Žerotína Roku 1636 byl na tomto místě v Brandýse nad Orlicí pochován.

6 Karel starší ze Žerotína Od roku 1842 je místem posledního odpočinku Karla staršího žerotínská hrobka v Bludově.

7 Karel starší ze Žerotína Veřejná a politická činnost  r. 1591 bojoval ve Francii na straně hugenotů a krále Jindřicha IV. Navarského, tím si znepřátelil císaře Rudolfa II.  r. 1594 se stal členem - měl dokonalý přehled o právu na Moravě i v evropských zemích, zemské zřízení pokládal za ideální model spravedlivého uspořádání společnosti a státu  r. 1594 se stal členem moravského zemského soudu - měl dokonalý přehled o právu na Moravě i v evropských zemích, zemské zřízení pokládal za ideální model spravedlivého uspořádání společnosti a státu  byl direktorem moravských zemských peněz  velel moravské jízdě ve válkách proti Turkům, ale nebral boj jako jediné správné řešení problémů té doby  postupně se stal vůdcem stavovské opozice, za což byl obviněn ze zlehčování císařského majestátu a velezrádných spojení s Francií a falckým kurfiřtem - při soudním procesu se z nařčení očistil, ale následně se raději stáhl na několik let do ústraní  r. 1607 se vrátil do politiky - ve sporu Matyáše Habsbuského s Rudolfem II. podpořil Matyáše, který se ujal vlády na Moravě, Žerotín se díky němu stal roku 1608 moravským zemským hejtmanem, což byla v podstatě pozice moravského místokrále - v úřadu byl až do r. 1615, kdy jej na vlastní žádost opustil  v r. 1618 odmítal hrozící střetnutí, hledal kompromisní řešení, prosazoval náboženskou toleranci, Moravu dlouho udržel v neutrálním postoji k Habsburkům, povstání českých stavů ale nedokázal zastavit  po bitvě na Bílé hoře podporoval Jednotu bratrskou - zajistil jejím pronásledovaným členům exil v Polsku a v Uhrách, přesunul do Polska bratrskou tiskárnu a knihovnu

8 Karel starší ze Žerotína Žerotín jako pán a hospodář  rozsahem statků byl jedním z nejbohatších šlechticů na Moravě (kolem r. 1600 Žerotínům patřilo celkem 32 panství, která měla 102 578 ha výměry)  jako vrchnost byl důsledný a spravedlivý  nedovolil, aby na jeho panství docházelo k bezpráví vůči poddaným  pro spravování svého majetku si vybíral nejschopnější lidí z panství  výnosy a účty často sám osobně kontroloval  trestal nepřesnosti v dokumentaci  na svých statcích nezapomínal na podporu bratrských sborů a škol Přerov Dřevohostice Rosice Náměšť nad Oslavou

9 Karel starší ze Žerotína Dílo Apologie neb obrana ku panu Jiříku z Hodic  je psána jako dopis Jiříkovi z Hodic, který Žerotína napadal kvůli jeho pasivitě  autor v Apologii kritizuje úpadek českých i moravských stavovských orgánů, pranýřuje šlechtu za její sobeckost, pýchu, zahálku a lakomství, kriticky hodnotí rovněž dvůr  toto dílo je hodnoceno z hlediska jazykové úrovně jako dokonalé jako dokonalé Žerotínova korespondence  zahrnuje stovky dopisů mnoha nejvýznamnějším myslitelům a teologům tehdejší Evropy myslitelům a teologům tehdejší Evropy  přemítá v ní, zda to, co dělá, slouží obecnému dobru dobru  je naplněna sarkasmem, když komentuje ty, co změnili víru (např. Valdštejna) změnili víru (např. Valdštejna)  popisuje svoje duševní stavy a rozpoložení  vyjadřuje svou vřelou lásku - v listech manželce

10 Karel starší ze Žerotína Podpora vzdělání a kultury  organizačně pomáhal a finanční zajišťoval studia v zahraničí pro nadané mladé české bratry, a to nejen ze šlechtických rodin  nechal vystavět a opravit řadu zámků - Rosice u Brna, Náměšť nad Oslavou, Přerov, Dřevohostice  vybudoval knihovnu - výjimečnou velikostí i uspořádáním  podporoval vznik uměleckých děl, zejména literární tvorby Žerotínská knihovna v Náměšti nad Oslavou

11 Karel starší ze Žerotína Žerotín a Komenský  v letech 1611 - 1613 financoval Komenského studia na německých univerzitách  pověřil jej sepsáním žerotínské genealogie  na svém panství v Brandýse nad Orlicí poskytl v pobělohorské době Komenskému a desítkám bratrských kněží před jejich odchodem do exilu pobyt pod svou ochranou  Labyrint světa a ráj srdce, napsaný právě v Brandýse nad Orlicí, věnoval Komenský Karlovi staršímu jako dík za pomoc a podporu, ale i jako pochopení pro Žerotínovu nesnadnou životní pouť a neřešitelnost jeho dilemat Co tyto osobnosti spojovalo  důraz na vzdělání, kulturu, kultivaci ducha  požadavek rozvoje svobodné vůle, ale vždy spojené s odpovědností

12 Karel starší ze Žerotína Osobnost Karla staršího ze Žerotína  byl v naší zemi jedním z nejvzdělanějších mužů té doby  prosazoval vždy dodržování práva  dával přednost řešení problémů cestou jednání a kompromisů, nikoli radikalismu a násilí  celý život důsledně ctil své zásady a odmítal je měnit podle situace  vysoce byl oceňován jeho morální kredit  pro své kvality byl uznáván nejen svými souvěrci, ale i svými tehdejšími nepřáteli

13 Karel starší ze Žerotína „Po celý věk mužský pracoval o zachování svobod zemských a musil se toho dožíti, že právě tyto svobody úplně jsou zničeny a že absolutismus na zříceninách řízení zemského stany své rozbil. Nicméně ale zůstane paměť jeho slavnou a svatou a vděčné potomstvo hledíc k tomu, co všechno působil, litovati jen musí, že přehmaty vrstevníků jeho nedaly vzniku všemu, co veliký jeho duch před sebe byl bral. Chvála veliká, kterou historie Žerotínovi uděluje, jest zároveň těžkou obžalobou těch, kteří před bitvou Bělohorskou a po ní na rozkotání starých poměrů pracovali a věcí podnikli, jež květoucí stav zemí českých na staletí zmařily.“ (z Předmluvy ke Spisům Karla staršího ze Žerotína vydaným V. Brandlem v Brně r. 1866)


Stáhnout ppt "Karel starší ze Žerotína Jedna z našich nejvýznamnějších osobností přelomu 16. a 17. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google