Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby pro seniory žijící v rodině nebo vlastní domácnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby pro seniory žijící v rodině nebo vlastní domácnosti."— Transkript prezentace:

1 Služby pro seniory žijící v rodině nebo vlastní domácnosti

2 Péče o seniora v rodině Rodina zajišťuje asi 80% péče o seniory. Rodinná péče se dělí do 3. stupňů: o Podpůrná péče o Neosobní péče o Osobní péče

3 Předpoklady pro dobrou péči v rodině Mít možnost se postarat Chtít se postarat Umět se postarat

4 Respitní péče – Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost Pečováno je o ně v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

5 Příklad služby poskytující respitní péči v Chrudimi a okolí Hospic Chrudim, Chrudim LDN Rybitví, Rybitví Domov sociálních služeb Slatiňany, Slatiňany Domov Simeon Horní Jelení, Horní Jelení Jedná se o pobytovou formu služby.

6 Služby pro seniory žijící v rodině nebo vlastní domácnosti o Sociální šetření sociální pracovník by měl identifikovat sociální rizika a přirozené zdroje pomoci, přirozenou sociální síť v klientově prostředí, nabídka služeb v dané lokalitě, ekonomické možnosti Ambulantní nebo terénní forma služby

7 Sociální služby o Odborné sociální poradenství - poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. zaměřeno na jednotlivé okruhy sociálních skupin osob poskytováno bezplatně

8 Odborné poradenství pro seniory v Chrudimi Problematika domácího násilí (Život 90), problémy ekonomické, právní Občanská poradna Farní charity Chrudim Různé internetové stránky: gerontologie.cz, pecujici.cz, pecujdoma.cz

9 Tísňová péče terénní služba, jež obsahuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností

10 Tísňová péče II. Služba se poskytuje za úhradu, maximální výše úhrady se však rovná nákladům na provoz technických komunikačních prostředků. Organizace poskytující službu v Chrudimi a okolí Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

11 Osobní asistence poskytuje se v přirozeném sociálním prostředí osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (rozsah a čas) Poskytuje se za úhradu (max. 100 Kč/hod) Organizace poskytující službu v Chrudimi a okolí Centrum pro zdravotně postižené pardubického kraje, pobočka Chrudim Farní charita Chrudim Hewer o.s., Pardubice

12 Osobní asistence II. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vl.osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

13 Pečovatelská služba Je to terénní nebo ambulantní služba (osoby se sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Domácnosti osob, zařízení sociálních služeb

14 Pečovatelská služba II. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vl. osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

15 Pečovatelská služba III. Poskytuje se za úhradu (max. 100 Kč/hod). Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady a) Rodinám (3 děti současně do 4 let) b) účastníkům odboje c) osoby neoprávněně odsouzené (12 měsíců) d) osoby (tábor nucených prací, 12 měsíců) e) pozůstalým manželům (manželkám), (70 let)

16 Organizace poskytující pečovatelskou službu v Chrudimi Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Farní charita Chrudim

17 Dům s pečovatelskou službou Jedná se o terénní či ambulantní služby, bydlí v nájemném bytě. Jsou zde poskytovány terénní služby – pečovatelská služba, osobní asistence atd. Zřizovatelem je většinou město – příspěvková organizace.

18 Dům s pečovatelskou službou II. Podmínky přijetí do DPS různé dle zřizovatelů Posuzují se kritéria naléhavosti pro umístění v DPS. V Chrudimi poskytuje služby DPS Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

19 Domácí ošetřovatelská péče zdravotní péče nejedná se o sociální službu Poskytuje základní ošetřovatelskou péči.

20 Domácí ošetřovatelská péče II. Indikace (lékař) Max. do 3 hodin denně Max 3 návštěvy denně Dle času u klienta: 60 minut, 45 minut, 30 minut, 15 minut Pečovatelská služba - ošetřovatelská péče

21 Organizace poskytující domácí ošetřovatelskou péči v Chrudimi CSSP – zdravotnická péče Kirké Farní charita – CHOPS Hospic Chrudim – poskytuje terénní hospicovou péči

22 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby (osoby se sníženou orientací nebo komunikací) napomáhají vyřídit klientovi vlastní záležitosti Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.

23 Průvodcovská služba Průvodcovskou službu nejčastěji využívají lidé při návštěvě lékaře, úřadu nebo jiné instituce. Doprovod, pomoc při orientaci v budově, při vyplňování dokumentů nebo během nákupů.

24 Předčitatelská služba Předčítat je možné denní tisk, korespondenci, dokumenty, knihy a podobně. vyplnění formuláře nebo složenky, pomoc při označování předmětů v domácnosti, vyhledání informací apod

25 Průvodcovské a předčitatelské služby Organizace poskytující služby v Chrudimi a okolí Tyflocentrum Pardubice Služba se poskytuje a úplatu (max. 100 Kč/hod).

26 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby (osoby s poruchou komunikace, smyslové postižení) Služby jsou poskytovány bezplatně. Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svitavy

27 Centra denních služeb ambulantní služba posílení samostatnosti, soběstačnosti, zabránit sociálnímu vyloučení Služba se poskytuje za úplatu (100 Kč/hod, 150 Kč strava/den) Centrum denních služeb Motýl, Hlinsko

28 Denní a týdenní stacionáře Ambulantní služba Míra soběstačnosti Služba se poskytuje za úplatu (100 Kč/ hod, 150 Kč strava/ den, 180 Kč pobyt /den)

29 Denní stacionář Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim denní stacionáře Jitřenka (od 7 – 40 let) a Pohoda (od 40 let, senioři od 65 let) Domov sociálních služeb Slatiňany – denní stacionář

30 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory patří mezi služby sociální prevence, ambulantní či terénní služby Pomáhají předcházet sociálnímu vyloučení. Poskytují se bez úhrady. Organizace poskytující služby v Chrudimi Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

31 Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu (osoby nacházející se v situaci ohrožení zdraví nebo života) Služba je poskytována bezplatně. Organizace poskytující služby v Chrudimi Centrum J. J. Pestalozzi o.p.s, Chrudim SOPRE CR o.p.s, Chrudim

32 Telefonická krizová pomoc Elpida, o.p.s.– Linka seniorů 800 200 007, www.elida.cz www.elida.cz

33 Podmínky poskytování služby zákon č.108/2006 Sb. O sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 rozsah služby – základní úkony fakultativní služby

34 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb Registrace na KÚ - podmínky Uzavřena pojistná smlouva Informovat o druhu služby, místě poskytování Zpracovat vnitřní pravidla poskytování služby Vést evidenci žadatelů o sociální službu Dodržovat standardy kvality sociálních služeb Uzavřít s uživatelem smlouvu Podrobit se inspekci sociálních služeb

35 Smlouva o poskytnutí sociální služby Uzavírá se písemně mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby. Smlouva obsahuje tyto náležitosti:  Označení smluvních stran  druh a rozsah sociální služby  místo a čas poskytování sociální služby  výše úhrady a způsob jejího placení  ujednání o dodržování vnitřních pravidel  výpovědní důvody a výpovědní lhůty  dobu platnosti smlouvy

36 Odmítnutí poskytnutí sociální služby Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud  neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,  nemá dostatečnou kapacitu  zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí takové sociální služby

37 Povinnosti uživatele sociální služby posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

38 Úhrada za služby Zákon č. 108/2006 služby zpoplatněné a bez poplatku Max. výše úhrady (základní úkony) v zákoně Fakultativní úkony – výše nákladů Zpoplatněné služby hradí sám uživatel (rodina) Domácí ošetřovatelská péče – indikovaná, ZP

39 Terénní služby Výhody domácí prostředí méně finančně náročné zachování sociálních vazeb rovnoprávný vztah s poskytovatelem Nevýhody horší dostupnost péče v některých oblastech místní i časová možnost narušení soukromí (při střídání pracovníků) většinou nelze zajistit po 24 hodin denně

40 Ambulantní služby Výhody sociální kontakty s vrstevníky a dalšími lidmi zachování sociální prostředí méně nákladné služby rozvoj a udržení stávajících dovedností Nevýhody Doprava případná místní nedostupnost finančně náročnější pro uživatele pobyt v kolektivu zdravotní problémy vytržení na část dne z domu

41 V současné době strategie 4 D o Decentralizace péče o Deinstitucionalizace péče o Deprofesionalizace péče o Demedicinalizace péče

42 Zdroje Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb. Goldmann Radoslav a kolektiv, Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP, Olomouc, 2005 Matoušek Oldřich, Sociální práce v praxi, Portál, Praha, 2005 Matoušek Oldřich, Sociální služby, Portál, Praha, 2007 www.mpsv.cz www.smireni.cz


Stáhnout ppt "Služby pro seniory žijící v rodině nebo vlastní domácnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google