Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Islámská právní kultura – rodinné právo. Rodinné právo  Odvětví asi nejvíce ovlivněné normami práva šaría  První kodifikaci rodinného práva najdeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Islámská právní kultura – rodinné právo. Rodinné právo  Odvětví asi nejvíce ovlivněné normami práva šaría  První kodifikaci rodinného práva najdeme."— Transkript prezentace:

1 Islámská právní kultura – rodinné právo

2 Rodinné právo  Odvětví asi nejvíce ovlivněné normami práva šaría  První kodifikaci rodinného práva najdeme na začátku 20. století v Osmanské říši  Toto odvětví nejvíce odolává změnám a je velmi pomalu reformováno

3 Rodina  Rodina je jediná skupina založená na pokrevním příbuzenství, kterou islám uznává  Islám se staví proti kmenovému pojetí pospolitosti, neboť společná víra má překonávat kmenovou solidaritu  Islám odmítá celibát, každému člověku je doporučeno vstoupit do manželství  Korán 24:32 „Umožňujte sňatek svobodným, žijícím mezi vámi, a rovněž bezúhonným z vašich otroků a otrokyň. A jsou-li potřební, Bůh je obohatí z laskavosti Své a Bůh je velkorysý, vševědoucí.“

4 Manželství – důvody  Islám nedovoluje pohlavní styk mimo manželství – šaría stanoví tvrdé tresty (100 ran bičem, ukamenování)  Hlavní motivy podle islámské právní vědy:  Pohlavní styk  Plození potomstva  Spojení dvou rodin  Zajištění ženy

5 Manželství – charakteristika  Je smlouvou soukromého práva, vykazuje stopy po vývoji ze smlouvy o prodeji nevěsty  Spadá do oblasti práva ibadát (vztahy k Bohu) i muamalát (vztahy mezi lidmi)  Uzavření smlouvy předchází zasnoubení – návrh muže vůči ženě doprovázený zasláním darů  Pokud je návrh přijat, může být uzavřena smlouva  Zasnoubení lze zrušit

6 Manželství – forma uzavření  Ženich uzavírá smlouvu se zákonným zástupcem nevěsty (pochází to již z předislámských obyčejů)  Zákonným zástupcem nevěsty je její nejbližší mužský příbuzný dle dědické posloupnosti, pokud není nikdo k dispozici, je jím soudce  Smlouva musí být uzavřena v přítomnosti svědků, a to dvou mužů nebo jednoho muže a dvou žen

7 Manželství – zastoupení ženy  Pokud je nevěsta nezletilá, lze ji provdat i proti její vůli (ve chvíli, kdy dospěje, může ale sňatek zrušit)  Dospělá nevěsta musí dát souhlas, i mlčky či konkludentně (úsměv)  Zástupce má ale právo odporovat, jsou-li snoubenci rozdílného rodu či sociálního postavení  Manželská smlouva musí být úředně registrována – potom se lze práv a povinností domáhat u soudu

8 Manželství – obdarování ženy  Mahr – záruka finančního zabezpečení ženy  Výše je dohodnuta v manželské smlouvě  Zpravidla jde o finanční obnos nebo nějakou cennost (šperky)  Vlastníkem mahru je žena  Výše mahru není přesně stanovena, řídí se sociálním statusem a zvyklostmi dané země  Splatnost je zpravidla podpisem smlouvy či naplněním manželství, může to být i jiný okamžik (rozvod, smrt manžela)

9 Manželství – polygamie  Muž může mít až čtyři manželky, dokáže-li se o všechny spravedlivě postarat přiměřeně svému postavení  Korán 4:3 – „Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům … berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.“  Polygamie je zakázána v Turecku a Tunisku, většina islámských zemí ji povoluje, ale klade často různé překážky (souhlas první ženy, zákaz v manželské smlouvě, zkoumání finanční situace muže, vyšší poplatek za registraci)  Více se s mnohoženstvím lze setkat v bohatých zemích Perského zálivu

10 Překážky manželství – náboženství  Muslim si může vzít muslimku nebo příslušnici „lidu Knihy“ (židovku, křesťanku) – děti se stávají muslimy  Muslimka si nemuslima vzít nemůže – takové manželství je absolutně neplatné (výjimka – pokud muž přestoupí k islámu)

11 Překážky manželství – příbuzenství  Sňatek je zakázán:  s ženichovými ženskými předky a potomky  s bývalými manželkami předků a potomků  se sestrami a ženskými potomky sester a bratrů  s tchýněmi a ženskými potomky manželky  s nevlastními dcerami  Je povoleno vzít si za manželku sestřenici  Příbuzenství „po mléce“ – nelze si vzít kojnou nebo soukojenku

12 Překážky manželství – věk  Věková hranice je určena podle kritéria pohlavní vyspělosti – nejnižší je u žen 9 let a u mužů 12 let  Většina států hranici zákonem zvyšuje na úroveň 15 – 19 let  Na hranici podle práva šaría trvají jen Saúdská Arábie a Jemen  I v případě existence zákonné hranice je možné požádat soud o povolení sňatku v nižším věku (např. v Íránu)

13 Dočasné manželství (muta)  Je to manželský svazek uzavřený na dobu určitou.  Umožňuje trvale nesezdaným párům udržovat kontakt i sexuální styk, které jsou jinak náboženstvím zakázány.  Uznává jej pouze šíitská větev islámu, sunnité považují svazky muta za smilstvo.  Doba trvání manželství muta je stanovena na jeho počátku a pohybuje se od 1 hodiny do 99 let.  Není zde omezení ve formě tetragamie.  Žena nemá právo na výživu, nedědí, má ale též větší svobodu  Po skončení období je možné svazek obnovit. V některých oblastech je svazků muta využíváno k legalizaci prostituce.

14 Zánik manželství – smrt  Zemře-li manžel, je stanovena čekací doba 4 měsíce 10 dní (idda) – po tuto dobu se žena nemůže znovu vdát  Korán 2:234 – „Pro ty, kdož k Bohu byli povoláni a zanechali manželky, platí, že ony mají vyčkat samy o sobě čtyři měsíce a deset dní. A když dosáhnou lhůty své, nebude pro vás hříchem, jestliže si budou počínat samy se sebou podle zvyklosti uznané. A Bůh dobře ví, co děláte.“  Během iddy se žena může zasnoubit

15 Zánik manželství – zapuzení  Taláq – je projevem vůle manžela, který jej provede jednostranným prohlášením  Neplatné je zapuzení pod vlivem alkoholu, těžké nemoci, žertem, v duševním rozrušení,  Prohlášení musí být jednoznačné a před svědky – „zapuzuji tě“, „jsi propuštěna“, „jsi sama“ apod.  Formule „zapuzuji tě“ musí být vyslovena třikrát, vždy po lhůtě 1 měsíce  Zánik manželství nastává třetím zapuzením (první dvě lze odvolat)  Existuje i „podmíněný“ talaq – dojde k němu, nastanou-li určité skutečnosti („Vyjdeš-li z domu, aniž bych o tom věděl, jsi zapuzena“)

16 Zánik manželství – další formy  Chul – dohoda, žena se z manželství vyplatí, zaplatí manželovi náhradu za souhlas s ukončením  Mubára – rozvod dohodou za vzdání se všech finančních nároků  Ílá – manžel přísahá, že se po dobu čtyř měsíců zdrží manželského styku. Pokud slib dodrží, je manželství definitivně rozvedeno

17 Zánik manželství – rozvod  Některé islámské země dávají oběma partnerům možnost obrátit se na soud (častěji využívá žena)  Nejčastější důvody:  Sňatek v nezletilosti  Odpadnutí od islámu  Hrubé zacházení ze strany manžela  Impotence manžela  Dlouhodobě neznámý pobyt manžela (1 rok)  Zkoumá se vina obou manželů

18 Idda  Po rozvodu je stanovena čekací doba (idda), po kterou se nelze znovu vdát  u těhotné ženy trvá, dokud nedonosí dítě  u ostatních žen 3 měsíce  Idda má význam pro zamezení vyloučení manželky z dědění tím, že by byla v očekávání blížící se smrti mužem zapuzena – pokud by se tak přesto stalo a manžel zemřel během iddy, žena po něm dědí, jako by rozvodu nebylo  Manžel má během iddy povinnost ženu materiálně zabezpečit

19 Práva a povinnosti manželů  Pro manželské a rodinné vztahy je charakteristické patriarchální rozdělení práv a povinností manželů.  Manžel má právo trestat manželku, neplní-li své povinnosti (fyzicky nebo odepřením výživy).  Manžel může ženě zakázat opouštět dům, může omezit její pohyb i přístup jejích příbuzných.  Žena má právo za sebe i za děti odmítnout doprovázet manžela na cestách. Může odepřít poslušnost v případě neplnění vyživovací povinnosti.  Péče o děti – do 7 let věku matka, pak patří děti otci.

20 Majetkové vztahy manželů  Neexistuje žádná obdoba společného jmění manželů, islámské právo nezná ani věno.  Žena má právo na obvěnění a na výživu ze strany manžela.  Výši věna může žena nechat na uvážení manžela.  Pokud obvěnění není dohodnuto, náleží manželce obvěnění přiměřené sociální situaci nevěsty.  V případě rozvodu má muž povinnost vyplatit celé obvěnění.  Vyživovací povinnost vůči dětem – synové do konce studia, dcery do svatby.


Stáhnout ppt "Islámská právní kultura – rodinné právo. Rodinné právo  Odvětví asi nejvíce ovlivněné normami práva šaría  První kodifikaci rodinného práva najdeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google