Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETICKÁ VÝCHOVA JAKO CESTA K OBNOVĚ OBČANSKÉ KULTURY DĚTÍ A MLÁDEŽE Proměna školy – etická výchova Konference ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETICKÁ VÝCHOVA JAKO CESTA K OBNOVĚ OBČANSKÉ KULTURY DĚTÍ A MLÁDEŽE Proměna školy – etická výchova Konference ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v."— Transkript prezentace:

1 ETICKÁ VÝCHOVA JAKO CESTA K OBNOVĚ OBČANSKÉ KULTURY DĚTÍ A MLÁDEŽE Proměna školy – etická výchova Konference ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v ČR Praha, MŠMT ČR, 11. 11. 2010 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Centrum občanského vzdělávání, Masarykova universita, Brno

2 Etická výchova a občanská kultura2 Motto: Rozhodl jsem se, že se přestanu zabývat studiem neživé přírody a pokusím se pochopit, jak je to možné, že člověk sice ví, co je dobré, ale dělá to, co je zlé. Sokratés (In - Xenofón: Vzpomínky na Sokrata)

3 Etická výchova a občanská kultura3 Cíl etické výchovy Znalost a přijetí zlatého pravidla mravnosti jako směrnice prožívání a jednání Uplatňování empatie ve vztazích k druhým lidem Prosociální orientace - Zaujímání sociální perspektivy Respekt k zásadám dobrého soužití s lidmi Citlivé svědomí

4 Cíl etické výchovy – ještě jinak Rozhodujícím způsobem přispět k formování základní lidské slušnosti dětí a mládeže, a to ve vztazích - řečeno odborněji -  k věcem (k hodnotám přírody a civilizace),  k lidem (k sociálním, občanským, politickým hodnotám),  k idejím (k duchovním hodnotám),  a vytvářet etický základ občanských vědomostí a postojů k světu, kultuře, politice, právu (spravedlnosti), tj.  formovat odpovědnost a uvážlivost (ohleduplnost) Etická výchova a občanská kultura osobnosti 4

5 Etická výchova a občanská kultura5 Klíčové kompetence pro celoživotní učení ( Evropský referenční rámec) Kompetence (schopnosti) jsou zde definovány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu. Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, k aktivnímu občanství, k sociálnímu začlenění, a pro pracovní život.

6 Etická výchova a občanská kultura6 Referenční rámec zahrnuje osm klíčových kompetencí: 1.komunikace v mateřském jazyce 2.komunikace v cizích jazycích 3.matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií 4.schopnost práce s digitálními technologiemi 5.schopnost učit se 6.sociální a občanské schopnosti 7.smysl pro iniciativu a podnikavost a 8.kulturní povědomí a vyjádření 8.kulturní povědomí a vyjádření.

7 Etická výchova a občanská kultura7 Klíčové schopnosti jsou pokládány za stejně důležité, protože každá z nich může přispět k úspěšnému životu ve společnosti založené na znalostech. Řada schopností se překrývá a je vzájemně propojena: základní aspekty jedné oblasti budou podporovat schopnosti jiné oblasti. Nezbytným základem vzdělání jsou elementární základní jazykové dovednosti, čtení, psaní, ovládání početních úkonů, informační a komunikační technologie, a pro všechny vzdělávací aktivity je nezbytná schopnost umět se učit. Referenční rámec se zabývá řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech osmi klíčových schopnostech, jako jsou témata: (1) kritické myšlení, (2) tvořivost, (3) iniciativa, (4) řešení problémů, (5) hodnocení rizik, (6) rozhodování a (7) ovládání pocitů.

8 Etická výchova a občanská kultura8 Občanská a politická kultura osobnosti (Převzato z dokumentu EU; upraveno)

9 Etická výchova a občanská kultura9 Definice: Tyto kompetence zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a občanské schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě, a to ve stále více rozmanitějších společnostech, a na řešení případných konfliktů. Občanské a politické kompetence připravují lidi na plné zapojení do občanského života na základě znalostí sociálních a politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti.

10 Etická výchova a občanská kultura10 Etické a kognitivní předpoklady Kompetence je založena na postoji spočívajícím ve spolupráci, sebevědomí a čestnosti. Každý by se měl zajímat o socio-ekonomický rozvoj a komunikaci s jinými kulturami, lidé by měli doceňovat rozmanitost a respektovat ostatní a měli by být připraveni překonávat předsudky a dělat kompromisy.

11 Etická výchova a občanská kultura11 Základem kompetencí politické kultury: Je znalost pojmů demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství a občanská práva, včetně způsobu jejich vyjádření v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodních deklaracích a jejich uplatňování ze strany různých institucí na místní, regionální, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. K těmto kompetencím patří znalost současných událostí a také hlavních událostí a tendencí v národní, evropské a světové historii. Dále by mělo být rozvinuto povědomí o cílech, hodnotách a strategiích sociálních a politických hnutí. Rovněž je důležitá znalost evropské integrace a struktur, hlavních cílů a hodnot Evropské unie a posílení povědomí o rozmanitosti a kulturní identitě v Evropě.

12 ZAVEDENÍ ETICKÉ VÝCHOVY JAKO AKREDITOVANÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA FAKULTÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE, ZAVEDENÍ ETICKÉ VÝCHOVY JAKO AKREDITOVANÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA FAKULTÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE, (a) na vhodných katedrách či ústavech (b) přímo budovat katedry etické výchovy Etická výchova a občanská kultura osobnosti12

13 Obsahové zaměření výuky v některých předmětech (cíle a didaktika) Etická výchova a občanská kultura osobnosti13

14 Pedagogika Osvojit si zásady výchovy a umět je aplikovat, Naučit se pedagogicky improvizovat podle aktuálních podmínek situace ve třídě (situační metoda etické výchovy) Umět se orientovat v osobnostních zvláštnostech, výchozích předpokladech a vnímavosti dětí Třídnické hodiny Školní výlety a škola v přírodě Didaktika a metodika EV Četba psychologických románů a historických příběhů s diskusí Na 1. stupni ZŠ: Četba – pohádek s etickým potenciálem a jejich aplikace na současné situace ve třídě a venku Dramatická výchova – např. Komenského škola hrou Etická výchova a občanská kultura osobnosti 14

15 Další vhodné vyučovací předměty Filosofie a etika místo člověka v řádu bytí, etické kodexy, vztah mravnosti a morálky Sociologie úloha životního prostředí Prostředí, kde se člověk zdržuje většinu dne, určuje jeho charakter (Antifonés) Právo Naučit rozlišovat a respektovat spravedlnost aritmetickou (retributivní) a geometrickou (distributivní) Etická výchova a občanská kultura osobnosti 15

16 Sociální a kulturní antropologie porozumění etiketám, formování tolerance k jinosti, úloha antropologických univerzálií Politologie úloha politické kultury, duch doby, fáze vývoje společnosti, dominující hodnoty Biologie evoluční determinanty, ekologie, etologie Etická výchova a občanská kultura osobnosti16

17 Etická výchova a občanská kultura17 Jeden z největších světových historiků Edward Gibbon (1737-1794) uvádí následujících pět hlavních příčin rozkladu a pádu římské civilizace: 1.Zhroucení rodinné struktury 2.Oslabení smyslu pro osobní zodpovědnost 3.Nadměrné daně, striktní řízení a vládní intervence 4.Vyhledávání takových zábav, které se stávaly stále více hedonistickými, násilnými a nemorálními 5.Úpadek náboženství

18 Etická výchova a občanská kultura18 M. Gándhí pranýřoval sedm moderních sociálních hříchů (1)politika bez principů, (2)podnikání bez morálky, (3)bohatství bez práce, (4)výchova bez charakteru, (5)věda bez lidskosti, (6)požitek bez svědomí, (7)náboženství bez sebekáznění.

19 Psychologie  Osobnostní determinanty etické kultury osobnosti  Temperament a charakter  Internalita – externalita  Styly zvládání frustrace  Styly přizpůsobování podle individuální psychologie  Úloha genetiky a mimetiky  Teorie a praxe změny osobnosti Etická výchova a občanská kultura osobnosti19

20 Max Scheler Nejvnitřnější podstatu kteréhokoliv člověka nejhlouběji poznáme a pochopíme, když jsme poznali systém jeho faktického hodnocení, jeho hierarchie hodnot. Tento systém se nazývá étos daného člověka. Jeho základem je řád lásky a nenávisti. Poznat, co člověk miluje a co nenávidí, poznat potenciál jeho lásky a nenávisti, znamená pochopit daného člověka. Kdo má ‚ordo amoris‘ nějakého člověka, ten má tohoto člověka. Má vzhledem k němu jako k morálnímu subjektu to, čím je formule krystalu pro krystal. Vidí do něj tak, jak lze vůbec do člověka vidět. Etická výchova a občanská kultura osobnosti20


Stáhnout ppt "ETICKÁ VÝCHOVA JAKO CESTA K OBNOVĚ OBČANSKÉ KULTURY DĚTÍ A MLÁDEŽE Proměna školy – etická výchova Konference ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v."

Podobné prezentace


Reklamy Google