Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantových projektů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantových projektů)"— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantových projektů)

2 2 Základní dokumenty, žádost Prováděcí dokument Příručka pro žadatele OPVK Metodika způsobilých výdajů 2007 -13 Text výzvy –Informace Řídícího orgánu na www.msmt.czwww.msmt.cz –Informace ZS : http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz Předkládání žádosti on-line 1) ostrá verze www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz 2) testovací verze https://benefit7.mssf.cz/zadost.aspxhttps://benefit7.mssf.cz/zadost.aspx

3 3 Způsobilé výdaje Výdaje musí být: –přiměřené (v cenám v místě a čase obvyklých) –hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) –účelné (nezbytné pro realizaci projektu) –efektivní (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) –vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu –prokazatelné (tj. doložené prvotními účetními doklady) –výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu (od okamžiku účinnosti smlouvy o realizaci GP do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce)

4 4 Kapitoly rozpočtu 1. Osobní výdaje 2. Cestovní náhrady 3. Nákup zařízení (limit 25 % na CZV projektu) 4. Místní kancelář (limit 8 % na CZV projektu) 5. Nákup služeb (limit 49 % na CZV projektu) 6. Stavení úpravy 7. Přímá podpora (limit 20 % na CZV projektu) 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

5 5 Kapitola rozpočtu č.1 OSOBNÍ VÝDAJE 1.1 Platy a odměny z dohod a pojistné: 1.1.1 Náklady na odborné zaměstnance 1.1.1.1. Platy 1.1.1.2. DPČ 1.1.1.3. DPP 1.1.1.4. Autorský honorář 1.1.2 Náklady na administrativní zam-ce 1.1.2.1. Platy 1.1.2.2. DPČ 1.1.2.3. DPP 1.1.2.4. Autorský honorář 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP nebo jiné povinné výdaje 1.5 Jiné povinné výdaje (zákonné pojištění zam-ců)

6 6 Kapitola rozpočtu č.2 Cestovní náhrady 2.1 Služební cesty tuzemské: 2.1.1 Cestovné (vč.provozu služ.auta) 2.1.2 Ubytování 2.1.3 Stravné 2.1.2 Nutné vedlejší výdaje 2.2 Služební cesty zahraniční: 2.2.1 Cestovné (vč.provozu služ.auta) 2.2.2 Ubytování 2.2.3 Stravné 2.2.2 Ostatní Cenové limity:  ubytování v ČR max. 1 200,- Kč za osobu a noc  celodenní občerstvení max. 300,- Kč za osobu

7 7 Kapitola rozpočtu č.3 Zařízení 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč: 3.1.1 Software 3.1.2 Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč: 3.2.1 Software 3.2.2 Ostatní 3.3 Drobný hmotný majetek – tj. do 40 tis. Kč včetně DPH (např. i nákup výukového a spotřebního materiálu s PC do 3 tis. Kč, který je určen pro cílovou skupinu) 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, leasing 3.6 Odpisy: majetek pořízený před zahájením realizace projektu - nesmí být pořízen z veřejných prostředků (do nákladů projektu lze zahrnout pouze daňové odpisy v alikvotní výši s ohledem na míru využití v rámci realizace projektu - viz PPŽ) a musí být i mimo projekt již dříve daňově odepisován! 3.7 Výdaje na opravu a údržbu – pouze v souvislosti s majetkem pořízeným (hrazeným) z projektu a pro účel projektu 3.8 Křížové financování 3.8.1 Investiční část 3.8.2 Neinvestiční část

8 8 Co spadá do KF: nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za položku (k realizaci aktivit cílové skupiny) nábytek bez ohledu na výši PC, např. židle, stoly, lavice, vestavěné skříně do 40 tis.Kč, postele a nábytkové stěny Neuznatelné jsou např.: textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy. stavební úpravy nad 40 tis. Kč: - za účelem usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým, - úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Podíl KF na celkových způsobilých výdajích pro 2. výzvu 20% CZV projektu (konkrétní výše je vždy uvedena ve výzvě, maximální možný podíl je 25 % na CZV projektu ) Neinvestiční část KF zahrnuje nábytek v PC do 40 tis. Kč a vestavěné skříně s PC do 40 tis. Kč. Do investiční části KF - lze zahrnout majetek: 1)který se daňově neodepisuje !!! do způsobilých výdajů KF se zahrne pouze poměrná část PC (viz PPŽ) 2)majetek který se daňové odepisuje!! uplatní se pouze lineární odpisy a do nákladů projektu lze zahrnout pouze poměrnou výši daňových odpisů viz PPŽ Křížové financování (KF) Maximální procentní podíl stanovený pro projekt nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY).

9 9 Kapitola č.4 Místní kancelář Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu. 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál 4.2 Telefon, poštovné, fax 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie 4.4 Nájemné Do způsobilých výdajů je možné započítat pouze podíl výdajů na místní kancelář, které připadají na aktivity projektu.

10 10 Kapitola rozpočtu č.5 Nákup služeb 5.1 Publikace/školicí materiály/manuály – vytvořené dodavatelem 5.2 Odborné služby/Studie a výzkum 5.3 Náklady na konference/kurzy 5.4 Podpora účastníků (stravné, ubytování) – týká se i těch osob, které nejsou cílovou skupinou ani realizačním týmem např. účastník konference.Cenové limity: (ubytování v ČR max. 1 200,- Kč za osobu a noc; celodenní občerstvení max. 300,- Kč za osobu) 5.5 Jiné náklady Od 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK.

11 11 Kapitola rozpočtu č.6 Stavení úpravy 6.1 Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout 40 tis. Kč v jednom zdaň.období 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování -nad 40 tis. Kč (nesmí být daňově odepisovány! a do způsobilých výdajů KF se zahrne pouze poměrná část pořizovací ceny (viz PPŽ) Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

12 12 Kapitola rozpočtu č.7 Přímá podpora 7.1 Mzdové příspěvky -pouze pro pedagogické pracovníky ve školství do výše 70 % mzdových náhrad 7.2 Cestovné, ubytování a stravné - cenové limity: (ubytování v ČR max. 1 200,- Kč za osobu a noc; celodenní občerstvení max. 300,- Kč za osobu) 7.3 Doprovodné aktivity - např. asistentské a jiné podpůrné služby Kapitola zahrnuje pouze náklady týkající se cílové skupiny projektu (např. realizované praxe, stáže a jednorázové ubytování, cestovné, stravné).

13 13 Kapitola rozpočtu č.8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy 8.1 Audit způsobilý výdaj pouze pokud má příjemce povinnost zpracovat externí audit musí být proveden autorizovaným auditorem u všech projektu s příspěvkem vyšším než 3 mil. Kč 8.2 Publicita 8.3 Ostatní – např. poplatky za vedení BÚ projektu nebo správní poplatky, notářské poplatky, právní poradenství a znalecké posudky, které jsou pro realizaci projektu nezbytné Kapitola zahrnuje pouze náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP.

14 14 Např.: výdaje spojené s přípravou projektu výdaj nedoložený písemnými podklady DPH pokud existuje zákonný nárok na její odpočet přímé daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací silniční, cla úroky z úvěrů a půjček, správní poplatky výdaje na právní spory výdaje spojené s financováním státem uznávaných zkoušek, rekvalifikace a kvalifikační studium apod. výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu u vybavení a zařízení, které nebude využíváno výhradně pro potřeby cílové skupiny leasingový vztah s otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňující odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu nájemné /pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti/ režijní náklady bez přímé vazby na projekt náklady na audit v případě projektů s rozpočty nižšími než 3 mil. Kč mzdy zaměstnanců nepodílejících se na projektu penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství výdaje spojené s externím zajištěním administrace a právního poradenství v případě veřejných zakázek malého rozsahu Nezpůsobilé výdaje Jsou ty které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou.

15 15 Záloha: 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o realizaci GP ve výši 20-25 % způsobilých nákladů projektu (dle schváleného rozpočtu) Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) do celkové výše 90 % rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) Plátce DPH: způsobilým výdajem je ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet nezpůsobilý výdaj i v případě že příjemce neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu na základě vlastního rozhodnutí Neplátci DPH: DPH je způsobilým výdajem (příjemce nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu) DPH není způsobilým výdajem, pokud má příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu. Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu, DPH Příjemce podpory je povinen zřídit samostatný účet projektu před podpisem Smlouvy o realizaci GP.

16 16 Druhy partnerství: s finančním příspěvkem: - partner přejímá část finanční podpory (stanoveno ve Smlouvě o partnerství – přílohou je rozpočet) na realizaci aktivit - partner předkládá příjemci kopie uhrazených účetních dokladů (úhrady partnerovi jsou realizovány zálohově nebo na základě žádosti o platbu) - partner nemůže vystavovat faktury pro příjemce bez finančního příspěvku – partner se pouze podílí na realizaci aktivit Archivace dokumentace: příjemce podpory a partneři musí pro účely kontroly archivovat veškerou dokumentaci projektu do roku 2025 Partnerství a archivace Partner projektu musí splňovat tyto kritéria oprávněnosti: právnická osoba se sídlem na území ČR, není v úpadku, splňuje podmínky bezdlužnosti.

17 17 Zásady: transparentnosti rovného zacházení nediskriminace Postupy stanoveny pro zakázky: 0-100 000 Kč (objednávka přímo dodavateli) 100 001 – 500 000 Kč (oslovení alespoň 3 dodavatelů) 500 001 – 1 999 999 Kč (oslovení alespoň 3 dodavatelů a uveřejnění na www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky) 2 000 000 Kč – výše  K žádosti benefit – vše od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč je VZ malého rozsahu, která se již dále nedělí.  Příjemce je povine vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu projektu a tato plnění SEČÍST!! Výběrové řízení již od částky 100 tis. Kč bez DPH: - je nutné dodržovat stanovené postupy při výběru dodavatelů - musí být uzavřena písemná smlouva

18 18 Za pozornost děkuje a mnoho úspěchů při tvorbě rozpočtu projektu Karolína Haramiová haramiova.k@kr-ustecky.cz 475 657 675


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantových projektů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google