Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí Jan Šrytr, Frank Bold – Advokátní kancelář Šikola a partneři „Inovace je základ vaší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí Jan Šrytr, Frank Bold – Advokátní kancelář Šikola a partneři „Inovace je základ vaší."— Transkript prezentace:

1

2 Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí Jan Šrytr, Frank Bold – Advokátní kancelář Šikola a partneři „Inovace je základ vaší existence“ – Brno, 6. 3. 2014 Kontakt: Email: jan.srytr@frankboldlegal.com Tel: 775 154 087

3 Podpora výzkumu a vývoje, příležitost? Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí3 „...Cílem strategie je však postupně navýšit podporu výzkumu ze státního rozpočtu na úroveň 1% HDP...“ Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

4 Podpora výzkumu a vývoje, problémy: Zakázaná veřejná podpora? Veřejné zakázky? Jak ochránit své know-how v projektu? Jak zajistit, že výsledek výzkumu nebude využit konkurencí? Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí4

5 Program: 1. Ochrana know how v podniku. 2. Pravidla pro nastavení ochrany know how při vstupu do partnerství na VaV projektu (background). 3. Možnosti pro zajištění komerčního potenciálu VaV v kontextu zák. 130/2002 Sb. 4. Rekapitulace a doporučení Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí5

6 Začínáme u sebe – ochrana IP v podniku: „Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod.“ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 2005 čj. 7 Cmo 209/2005-44 Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí6

7 Začínáme u sebe – ochrana IP v podniku: Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí7 - stat. dokumenty - organizační řád - pracovní řád - kompetence ke správě - aktualizovaná evidence - smlouvy o výkonu funkce - smlouvy se zaměstnanci - pravidla kontraktace licence, patenty, užitné vzory atd. IP Obchodní tajemství Smluvní ochrana Veřejnoprávní ochrana IP

8 Začínáme u sebe – ochrana IP v podniku:  Řešit ochranu IP již ve statutárních dokumentech - zakladatelská listina a stanovy, počítají s ochranou IP (vydání vnitřních předpisů), vymezí kompetence k dozoru nad nakládáním s IP atd.  Interní předpisy zajišťují maximální přičitatelnost IP podniku a sankcionují konkurenční jednání.  Jasně definovaný proces rozeznávání vznikajícího IP a jednoznačně určená odpovědnost za zajištění veřejnopr. ochrany IP (patent) v adekvátních případech.  Průběžně evidovat IP - co není pojmenováno, chrání se obtížně.  Smlouvy se zaměstnanci a funkcionáři obsahují ujednání o mlčenlivosti a zákazu konkurence.  Standardizovaná pravidla kontraktace obsahují ustanovení o ochraně IP a sankce. A HLAVNĚ: Všechna tato opatření musí být vůči sobě konzistentní! Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí8

9 9

10 Ochrana IP - partnerství na VaV projektu: Cíl: Nedojde k ohrožení hodnot IP partnerů projektu a výsledek spolupráce je chráněn před komerčním využitím třetí stranou. Kroky: 1.Zavázát partnery projektu k ochraně citlivých informací, vč. sankčních mechanismů, již v úvodní fázi vyjednávání (NDA, LOI). 2.Vymezit chráněné IP jednotlivých partnerů vkložené do spolupráce (background) ve smlouvě (konsorciální smlouva – innominátní smlouva resp. §2716 NOZ). 3.Promítnout povinnost ochrany citlivých údajů i do smluvních závazků konkrétních osob pracujících na projektu. 4.Jednoznačně stanovit pravidla pro využití výsledků (foreground) - proces zajištění ochrany vzniklého IP, dohoda o držbě práv ke vzniklému IP, pravidla pro navazující výzkum, publikační pravidla atd. 5.Je-li relevantní, zajistit soulad ujednání o nakládání s výsledky projektu se zák. č. 130/2002 Sb. Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí10

11 Jak ochránit komerční potenciál výsledku grantového projektu: Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí11 Veřejná zakázka VaV Nikoliv-veřejná zakázka VaV „...příjemce musí uplatnit práva k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele...“ ! Některá práva IP nelze v tomto smyslu převést jen licencovat jejich užití (autorská pr., obch. tajemství, důvěrné informace) Využitím odlišné povahy některých práv IP lze dosáhnout ochrany před konkurencí (při součinnosti poskytovatele podpory) i v těchto případech. § 16 zák. 130/2002 Sb. - je-li projekt spolufinancován ze soukromých prostředků, vyžaduje se existence dohody o využití výsledků výzkumu. - právo prioritního přístupu k výsledkům projektu financovaného veř. prostředky nad 50%. Zákon tedy v těchto případech nijak neomezuje možnosti dohody účastníků o využití výsledků projektu. Tato dohoda však musí být konzistentní se smlouvami podle § 9 a §11. Jakkoliv vysokým „soukromým“ vkladem do projektu (i nehmotným) lze dosáhnout režimu zák. 130/2002 Sb., který neomezuje nakládání s IP. Zák. 130/2002 Sb.

12 Jak ochránit komerční potenciál výsledku grantového projektu: § 16 odst. 4 zák. 130/2002 Sb. „V případě výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití“ Příklady řešení: Smlouva o využití výsledků (§ 11) umožňuje vyvedení výsledků od příjemce grantu na 1 nabyvatele (prodej patentu, nebo výhradní licence). Výsledek může nabýt pouze první zájemce, není přitom založena nerovnost. Využití kolize různých práv IP (obch. tajemství, autorské právo, přihláška patentu partnerem). Lze odmítnout přístup k výsledkům projektu s odkazem na existenci jiné právní překážky. Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí12

13 Jak ochránit komerční potenciál výsledku grantového projektu:  Smlouvám je třeba věnovat patřičnou pozornost – možnosti jsou nesrovnatelně širší, než se zdá z formulářů poskytovatelů grantů na VaV.  Klíčem je opět konzistentnost – ve všech smlouvách by měl být detailně zohledněn způsob nakládání s výsledky projektu, tak, aby byly splněny podmínky zákona a naplněna očekávání partnerů směrem ke komercionalizaci, navazujícímu výzkumu atp. Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí13 Zák. č. 130/2002 Sb. + předpisy na ochranu IP Smlouva o poskytnutí podpory (§9) Smlouva o využití výsledků (§11) Smlouva mezi partnery (konsorciální smlouva)

14 Jak ochránit komerční potenciál výsledku grantového projektu:

15 Shrnutí:  Zajistit kvalitní interní cyklus ochrany IP – automaticky nám svědčí řada nástrojů právní obrany (ochrana obch. tajemství, vynutitelné povinnosti zaměstnanců, zaměstnanecká díla atd.).  Důsledně myslet na ochranu IP a komercionalizaci při tvorbě smluv souvisejících s projektem a dbát na jejich konzistentnost (konsorciální smlouva, smlouva o poskytnutí podpory, smlouva o využití výsledků).  VaV projekty vždy s podílem neveřejné investice – jakákoliv výše investice zajistí volnější právní režim nakládání s výsledky projektu.  Jsme-li již v režimu 100% financování VaV projektu – nerezignovat na komercionalizaci a využít kolize zák. 130/2002 Sb. s dalšími předpisy na ochranu IP. Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí15

16 www.frankboldlegal.com


Stáhnout ppt "Jak ochránit výsledky výzkumu z veřejných prostředků před konkurencí Jan Šrytr, Frank Bold – Advokátní kancelář Šikola a partneři „Inovace je základ vaší."

Podobné prezentace


Reklamy Google