Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross compliance Ing. Petr Jakobe, CSc., Střední zemědělská a potravinářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross compliance Ing. Petr Jakobe, CSc., Střední zemědělská a potravinářská."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross compliance Ing. Petr Jakobe, CSc., Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Podmíněnost plateb - cross compliance Základní pojmy - cross compliance se označuje rovněž jako křížový soulad nebo křížová shoda, v českých překladech příslušné evropské legislativy se cross compliance překládá jako podmíněnost plateb. Velmi často se zemědělská veřejnost bude setkávat i s původním anglickým pojmem, který již v zemědělské dotační politice zdomácněl; - lze jej definovat jako podmíněním poskytování finančních podpor ze strany členského státu a Evropské unie a dodržováním vybraných požadavků a standardů ze strany příjemců těchto finančních podpor, tj. zemědělských podniků.

3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Koho se kontrola podmíněnosti týká Od 1.1. 2009 vstupujeme do nov é ho obdob í výplat př í mých plateb. Př í m é platby již nejsou dotac í či př í spěvkem k výnosům za produkci nebo výměru půdy. Odr á žej í požadavky veřejnosti na hospodařen í zemědělců v krajině, na odpovědný př í stup ke kvalitě potravin, udržov á n í životn í ho prostřed í a zaji š těn í dobr é pohody zv í řat. Krácení přímých plateb na základě zjištěných porušení standardů a požadavků není sankcí, ale sníženou platbou za nedodržení kvality služby. Proto je zemědělec v syst é mu „vz á jemn é ho plněn í “ předev ší m partnerem MZe a formou z á vazku k dodržov á n í pravidel kontroly podmíněnosti je tak é partnerem š irok é veřejnosti.

4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Koho se kontrola podmíněnosti týká V š echny fyzick é a pr á vnick é osoby, kter é ž á daj í o př í m é platby Žadatele o platby v r á mci Programu rozvoje venkova (PRV II. osa), Jin é platby a dotace, pro jejichž poskytnut í je podm í nkou plněn í standardů dobr é ho zemědělsk é ho a environment á ln í ho stavu půdy (SOT víno). Mus í být zkontrolov á no nejm é ně 1 % žadatelů o př í m é platby a 1 % žadatelů o platby v r á mci PRV. Kontroly jsou prov á děny v t é mže kalend á řn í m roce, ve kter é m byly pod á ny jednotn é ž á dosti o platby.

5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Práva a povinnosti zemědělského podniku při kontrole podmíněnosti Kontrolovaný subjekt je povinen umožnit řádné provedení kontroly na místě vytvořením přiměřených podmínek pro její provedení (spolupráce s inspektorem, předvedení hospodářských zvířat apod.), pokud je předloženo pověření k provedení kontroly. Pokud není kontrola na místě umožněna ze strany kontrolovaného subjektu, je to důvod neposkytnout dotaci. V případě, že dojde k částečnému zabránění kontroly ze strany kontrolovaného subjektu, budou kontrolované požadavky, u nichž nemohla být řádně provedena kontrola, považovány za nedodržené z nedbalosti s vysokou závažností a vysokým rozsahem porušení.

6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Práva a povinnosti zemědělského podniku při kontrole podmíněnosti Povinností inspektora je předložit pověření k provedení kontroly (prokázat totožnost), poskytnout informaci o rozsahu a účelu kontroly, vypracovat protokol o kontrole na místě se všemi náležitostmi, předat kontrolovanému subjektu stejnopis zprávy o kontrole na místě, seznámit kontrolovaný subjekt s obsahem zprávy o kontrole na místě a se všemi nálezy, které byly učiněny a podat k nim vysvětlení Inspektor má právo vstupovat do kontrolovaných objektů a na kontrolované pozemky, požadovat předložení všech dokumentů a poskytnutí příslušných informací nezbytných k provedení kontroly na místě, požadovat odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, a ukládat pokuty v případech zákonem stanovených.

7 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontrolované požadavky SMR 6 Směrnice Rady 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat nový požadavek !!! KONTROLOVANÝ POŽADAVEK č. 3 Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ukládá povinnost chovatelům označovaných zvířat zajistit jejich označování identifikačními prostředky způsobem a v termínech daných vyhláškou č. 136/2004 Sb. Prasata patří mezi označovaná zvířata, proto se označují tetováním nebo ušní známkou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. stanoví podrobnosti týkající se termínů označování, ušních známek a tetování.

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontrolované požadavky SMR 6 Směrnice Rady 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat Splněním kontrolovaného požadavku na úrovni zemědělského podniku se rozumí dodržování povinností vyplývajících z plemenářského zákona a provádějící vyhlášky: označovat prasata v předepsaných termínech (před odstavem, v případě přemístění prasnic se selaty na jiné hospodářství se selata označují před opuštěním hospodářství, na kterém se narodila) označovat prasata předepsanými identifikačními prostředky (vzor plastové ušní známky a tetování je uveden v příloze č. 3 vyhlášky)

9 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Předmět kontrol cross compliance 1)Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC - Good Agricultural and Environmental Conditions) a dodržování poměru stálých pastvin. Standardy GAEC jsou povinné již od května 2004 a do dnešního dne byly začleněny do mnoha nařízení vlády ve vztahu k platbám v rámci osy II PRV. Ze standardů GAEC bylo pro rok 2009 vybráno 5 kontrolovaných požadavků, které jsou identické se Zásadami správné zemědělské praxe

10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Předmět kontrol cross compliance 2) Zákonné požadavky na hospodaření (SMR - Statutory Management Requirements) - budou postupně vyžadovány 19 evropskými směrnicemi a nařízeními v následujících oblastech: Oblast:Životní prostředí Oblast: Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin Oblast. Dobré životní podmínky zvířat Tyto zákonné požadavky jsou zaváděny v platných českých právních předpisech. Ze zákonných požadavků na hospodaření platných v ČR pro rok 2009 bylo vybráno 29 kontrolovaných požadavků, s plánovaným rozšířením na celkový počet 76 v roce 2013.

11 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Předmět kontrol cross compliance 3) Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálních opatřeních (AEO) Byly již v letech 2007 a 2008 povinnou podmínkou rozhodnou pro poskytnutí dotace. Od 1. 1. 2009 se stávají součástí kontroly podmíněnosti a jejich porušení může znamenat snížení dotací v AEO i v některých dalších opatřeních osy II Programu rozvoje venkova (PRV). Tato sankce se však nebude vztahovat na dotace v rámci přímých podpor a společné organizace trhu s vínem. V roce 2009 platí 11 kontrolovaných požadavků AEO.

12 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontrolní organizace V roce 2009 budou kontroly podmíněnosti prováděny těmito kontrolními organizacemi: Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) Zákonné požadavky na hospodaření (SMR) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Česká plemenářská inspekce (ČPI) Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (AEO) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Státní rostlinolékařská správa

13 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Koho se kontrola podmíněnosti týká

14 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontrolované požadavky SMR 6 Směrnice Rady 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat Kontrolní požadavky: 1Hospodářství je zaregistrované v ústřední evidenci? (§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a §§ 28, 29 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.) 2Registr prasat v hospodářství je založen a veden? (§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a § 52 vyhl. č.136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.) 3Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata?

15 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zavádění cross compliance Postupné zavádění cross compliance v ČR jako podmíněnost plateb: K 1.1.2009 -standardy dobrého zemědělského environmentálního stavu pro přímé platby a vybrané platby osy II. PRV -zákonné požadavky na hospodaření č. 1 až 8,tj. oblast ochrany životního prostředí a označování evidence hospodářských zvířat. K 1.1.2011 - zákonné požadavky na hospodaření č. 9 až 15 (oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin K 1.1.2013 - zákonné požadavky na hospodaření č. 16 až 18 (welfare hospodářských zvířat)

16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontrolní aspekty cross compliance - GAEC V současnosti jsou u nás uplatňována následující opatření (podrobněji budou uvedena v příslušné části): nerušení krajinných prvků, zejména mezí, teras, větrolamů, zatravněných údolnic, polních cest využívajících přirozené svažitosti a respektujících vrstevnice, popřípadě doprovázených příkopy, jakož i vodních toků a útvarů povrchových vod, vyloučení pěstování širokořádkových plodin - kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice - na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků s průměrnou svažitostí větší než 12 stupňů, zapravování statkových hnojiv v tekuté formě do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci na pozemcích s průměrnou svažitostí převyšující 3 stupně, vyloučení změny kultury travní porost na kulturu orná půda na obhospodařovaných půdních blocích, nepálení rostlinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků, po sklizni obilovin, olejnin, popřípadě luskovin, které zde byly pěstované.

17 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Standard č. 1 Nebyly zrušeny nebo narušeny krajinné prvky, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice? Standard č. 2 Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója ani slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích nebo jejich dílech s průměrnou sklonitostí nad 12˚? Standard č. 3 Byla na půdních blocích nebo dílech s ornou půdou o průměrné sklonitosti nad 3˚ zapravena kejda nebo močůvka do 24 hodin nebo byly k jejich aplikaci použity hadicové aplikátory? Standard č. 4 Nedošlo k faktické změně kultury z travního porostu na ornou půdu? Standard č. 5 Na dotčených půdních blocích nebo dílech nebyly páleny bylinné zbytky?

18 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1. Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Kontrola vychází z evidence půdních bloků nebo jejich dílů (LPIS) vytvořené na základě digitálního modelu terénu, s průměrnými sklonitostmi a kódy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) přiřazenými k produkčním blokům nebo jejich dílům, s podkladem leteckých ortofotografických snímků, popř. katastrální mapy. Kontrola je prováděna prostřednictvím dálkového průzkumu Země (DPZ) a fyzické kontroly na místě (FKNM). Kontrola na základě DPZ vychází z leteckých a satelitních snímků pořízených v průběhu roku i snímků historických a může být doplněna ověřením stavu pozemku v terénu (rychlou polní návštěvou). Při FKNM je vždy prováděno šetření v terénu.

19 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1. Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Pro řádné plnění a kontrolu tohoto standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu je nezbytné mít referenční úroveň krajinných prvků v LPIS, která bude základem pro kontrolu dodržování tohoto standardu při kontrolách na místě (tj. porovnání aktuálního stavu se stavem zakresleným v LPIS). Novela zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství počítá s rozšířením evidence využití půdy podle uživatelských vztahů o evidenci krajinných prvků. Krajinný prvek je souvislá plocha zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství (a která je uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním alespoň na části hranice sousedí).

20 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1. Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). U krajinného prvku se evidují následující údaje: identifikační číslo krajinného prvku, výměra, uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který má s krajinným prvkem společnou hranici, zařazení do katastrálního území, další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství Zákres krajinných prvků do LPIS zachytí nejen výskyt krajinných prvků (jejich druh a výměru) v zemědělském podniku, ale poskytne informaci, který uživatel krajinných prvků má zodpovědnost za daný krajinný prvek.

21 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Standard č. 1 Nebyly zrušeny nebo narušeny krajinné prvky, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice? Hodnocení porušení: Porušení tohoto standardu se hodnotí jako trvalé. Součástí většiny kontrolovaných krajinných prvků může být dřevinná vegetace. Nepovolené vykácení této dřevinné vegetace je posuzováno stejně jako zrušení krajinného prvku - skupiny dřevin. Za velké porušení požadavku se považuje pokud součet ploch krajinných prvků, které byly poškozeny nebo zrušeny, je nad 200 m2.

22 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne …………2009 o stanovení druhů krajinných prvků Druhem krajinného prvku evidence krajinných prvků se rozumí - mezí souvislý zatravněný útvar liniového typu sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jehož součástí může být dřevinnávegetace, popřípadě kamenná zídka, -terasou souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jehož součástí může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka,

23 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne …………2009 o stanovení druhů krajinných prvků Druhem krajinného prvku evidence krajinných prvků se rozumí –skupinou dřevin útvar neliniového typu tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace, s výjimkou takové vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, jakož i takové vegetace, která plní funkce lesa podle § 3 lesního zákona, s nejvyšší možnou výměrou 2 000 m2, –stromořadím útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace, zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky, s výjimkou takové vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, jakož i takové vegetace, která plní funkce lesa podle § 3 lesního zákona,

24 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne …………2009 o stanovení druhů krajinných prvků Druhem krajinného prvku evidence krajinných prvků se rozumí travnatou údolnicí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda, jehož součástí může být dřevinná vegetace, solitérní dřevinou izolovaně rostoucí dřevina vyskytující se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty s celkovou plochou nad 40 m2, s výjimkou takové vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice.

25 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Příklady z praxe: První příklad: Zemědělec rozorá část meze v délce 80 m o šířce 2 m, tedy plochu 160 m2, na svahu o průměrném sklonu 10°. Původní délka meze byla 120 m, její evidovaná plocha je 240 m2. Následně dojde ke zvýšení eroze půdy a ke škodám na obytné zástavbě v nižší části svahu. (Sklon svahu a způsobené škody nejsou kritériem hodnocení.) Hodnocení: Rozsah zjištěného porušení je malý, závažnost je velká, porušení je trvalé.

26 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC).

27 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Standard č. 2 Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója ani slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích nebo jejich dílech s průměrnou sklonitostí nad 12˚? Závažnost porušení: Porušení tohoto standardu se hodnotí jako dočasné. Závažnost porušení se snižuje o jeden stupeň (z velké na střední a ze střední na malou), je-li plodina pěstována půdoochrannou pěstitelskou technologií. Za půdoochrannou technologii se považuje způsob pěstování, při kterém je stále alespoň 30 % povrchu pokryto rostlinnými zbytky. Malá závažnost porušení však už nemůže být z tohoto důvodu dále snížena. Za velké porušení požadavku se považuje pokud překročení průměrné sklonitosti 12°alespoň na jednom pozemku je více než 1°.

28 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Příklad: Na svažitém pozemku o ploše 13,5 ha a průměrné sklonitosti 12,8° byla pěstována slunečnice. Po přívalovém dešti se na pozemku vytvořily erozní rýhy a usazená zemina způsobila značné škody v intravilánu obce (škody nejsou předmětem hodnocení). Hodnocení: Rozsah porušení je velký, jeho závažnost je střední, porušení je dočasné.

29 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC).

30 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Standard č. 3 Byla na půdních blocích nebo dílech s ornou půdou o průměrné sklonitosti nad 3˚ zapravena kejda nebo močůvka do 24 hodin nebo byly k jejich aplikaci použity hadicové aplikátory? Hodnocení porušení: Porušení tohoto standardu se hodnotí jako dočasné. Samotné zapravování hnojiv je vždy ověřováno při terénním šetření. Aplikace kejdy nebo močůvky může být zcela vyloučena na základě zvláštního právního předpisu, např. na základě zákona o vodách 254/2001 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech) v platném znění Minimální požadavek č. 6 pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních vylučuje hnojení kapalnými dusíkatými látkami na půdních blocích nebo jejich dílech s průměrnou sklonitostí nad 12. Všechny případy porušení nespadající do kategorie malé nebo střední závažnosti se považují za velké porušení požadavku.

31 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Standard č. 4 Nedošlo k faktické změně kultury z travního porostu na ornou půdu? Rozhodujícím pro posouzení, zda je travní porost obnovován či nikoliv, je stav k 31.8. roku, ve kterém došlo k rozorání za účelem obnovy. Po tomto termínu musí být na pozemku souvislý travní porost, v případě obnovy s použitím krycí plodiny musí být krycí plodina už sklizena. Travní porost je evidován v LPIS buď jako travní porost - stálá pastvina nebo jako ostatní travní porosty. Rozorání je považováno za závažnější, pokud je rozorána stálá pastvina, pokud k němu dojde na pozemcích se sklonitostí nad 7o nebo pozemek obsahuje hlavní půdní jednotky (HPJ, vyjádřené druhou a třetí číslicí kódu BPEJ) s vysokou vsakovací schopností. Rozoraným pozemkem se rozumí skutečně rozoraná plocha na půdním bloku nebo jeho dílu. Za velké porušení požadavku se považuje pokud průměrná sklonitost alespoň jednoho pozemku je nad 12° nebo rozorané pozemky obsahují vybrané HPJ

32 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Standard č. 5 Na dotčených půdních blocích nebo dílech nebyly páleny bylinné zbytky? Hodnocení porušení:Porušení tohoto standardu se hodnotí jako trvalé. Hodnotí se plocha skutečně vypálená, nikoli plocha celého bloku nebo dílu. Posuzuje se, zda vypalování bylo provedeno bodově (na shrabaných hromadách bylinných zbytků) nebo na celé ploše. Nejzávažnější je plošné vypalování travních porostů, a to i v trvalých kulturách (sady, vinice). Pálení staré chmelové natě, větví či ostříhaných výhonů révy vinné není porušením GAEC. Za velké porušení požadavku se považuje pokud pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sadu či vinice, a to plošně.

33 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC). Příklad: Na půdním bloku s kulturou „travní porost – ostatní“ uživatel posekal starou trávu, pro kterou neměl využití v rámci podniku (pro krmení již byla nevhodná). Proto ji na hromadě o velikosti 10 m2 zapálil. Kvůli silnému větru došlo k rozšíření plamenů na sousední půdní blok o výměře 7 ha s kulturou „travní porost – stálá pastvina“, který byl také porostlý stařinou. Došlo tak k požáru louky a celoplošnému vypálení travního porostu. Ohněm bylo poškozeno 20 ovocných stromů v sousedním sadu (škoda není předmětem hodnocení). Hodnocení: Rozsah porušení je velký, závažnost je velká, porušení je trvalé.

34 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC).

35 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1: Kontroly standardů dobré zemědělské a environmentálního stavu (Good Agricultural and Environmental Condition, ve zkratce GAEC).

36 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze …………2009, o stanovení některých podmínek provádění kontrol podmíněnosti pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova (o provádění kontrol podmíněnosti), a kterým se mění některá nařízení vlády v působnosti Státního zemědělského intervenčního fondu

37 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze …………2009, –0 bodů zprávě, u které bylo zjištěno celkové zanedbatelné porušení13), –1 bod zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno celkové malé porušení, –3 body zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno celkové střední porušení, –5 bodů zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno celkové velké porušení.


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross compliance Ing. Petr Jakobe, CSc., Střední zemědělská a potravinářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google