Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřebujeme Boží milosrdenství?. Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřebujeme Boží milosrdenství?. Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství."— Transkript prezentace:

1 Potřebujeme Boží milosrdenství?

2 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – svobodná vůle Boží očekávání Sir 15,14 - 17 On na počátku stvořil člověka a ponechal mu možnost rozhodovat se. Budeš-li chtít, budeš zachovávat přikázání, abys zůstal věrný jeho svrchované vůli. Před tebe položil oheň i vodu, podle svého přání vztáhni ruku. Před lidmi je život i smrt, po libosti se jim dostává jednoho či druhého. Od Boha jsme dostali smrtelné hmotné tělo, aby si naše nesmrtelná a svobodná duše vybrala, zda dá přednost hmotnému a pomíjejícímu světu, nebo zda bude hledat něco jiného a trvanlivého. Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 94. … Zavržení nebudou moci obviňovat nikoho jiného než sebe, když pak po oddělení duše, až už nebude víc času, s hrůzou zjistí, co mohli a měli v příhodné době vědět. Jestliže během tohoto krátkého a pomíjejícího života, který je jim dán k tomu, aby si zasloužili věčný život, zavírají své oči a uši před pravdou a světlem, naslouchají ďáblovi a podvolují se všemu našeptávání jeho zlomyslnosti, čímž zneužívají dobrotu a milostivost Páně, co pak budou moci uvést na svou omluvu? Pokud neumí odpustit křivdu a pro nejnepatrnější urážku pomýšlejí na nejšerednější mstu, pokud rozvrací kvůli rozmnožení svých statků celý řád práva a přirozeného bratrství, pokud pro pomíjející rozkoše zapomínají na věčná muka a ještě k tomu všemu pohrdají varováním, pomocí a napomínáním, které jim Bůh posílá, aby je naplnil bázní před záhubou a pohnul k tomu, aby se jí vyhnuli, jak budou pak moci dávat vinu božské dobrotě?

3 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 3/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – co od nás Bůh při stvoření očekával? 1. Nebudeš mít jiné bohy! 2. Nebudeš zneužívat mého jména! 3. Budeš zachovávat den odpočinku! 4. Budeš ctít otce a matku! 5. Nebudeš zabíjet! 6. Nebudeš cizoložit! 7. Nebudeš krást! 8. Nebudeš lhát! 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! Bůh očekával, že budeme mít svého Stvořitele v úctě. Bůh očekával, že budeme jeho obrazem. Gn 1,28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ Bůh očekával, že budeme na Zemi dobrými hospodáři. Boží očekávání

4 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 4/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – co od nás Bůh při stvoření očekával? 1. Nebudeš mít jiné bohy! 2. Nebudeš zneužívat mého jména! 3. Budeš zachovávat den odpočinku! 4. Budeš ctít otce a matku! 5. Nebudeš zabíjet! 6. Nebudeš cizoložit! 7. Nebudeš krást! 8. Nebudeš lhát! 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! Bůh očekával, že budeme na Zemi dobrými hospodáři. Gn 3,3 Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: „Nebudete z něho jíst, nedotknete se ho pod trestem smrti.“ Pokud nebudete žít dobře, nebudu pak moci (já, absolutní dobro) žít s vaší duší, a ta pak zahyne. Odporováním Božím nařízením se mu přestáváme podobat (přestáváme být obrazem božím), nebo jinak řečeno, přestáváme mít v sobě hodnoty, které bychom s ním mohli sdílet (nemáme se spolu o čem bavit). Boží očekávání

5 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 5/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – jak nám Bůh pomáhá? Boží očekávání Důležité události: 1.Stvoření nebe a země (Gn 1,1) 2.Vzpoura andělů – potrestání (vytvoření pekla) (Mt 25,41; Dn. 1332) 3.První hřích lidí (Gn 3,1-7) 4.Desatero Božích přikázání (Ex 20,1-17) - asi 13. stol. před Kristem 5.Vykoupení – ukřižování Božího syna (Mt 27,32-38) – máme svátosti 6.Příchod krále milosrdenství (Dn. 83) - současnost (1937) 7. Příchod Antikrista (2 Sol 2,3-12) 8. Druhý příchod Ježíše Krista (Soudný den) (Sk 1,10-11) Andělé vyjádřili svůj okamžitý postoj a byli okamžitě souzeni. Člověk nemá plnost poznání, proto se musí rozhodnout svým životem. Příklad: Novomanželé si také (slovně) slibují lásku, úctu a věrnost, ale až život ukáže, zda jsou kvality manželů dostatečné, aby slibu dostáli.

6 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 6/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši Po smrti člověka jeho nesmrtelná duše bude muset odejít do nějakého z příbytků, které Bůh stvořil. Bůh na začátku věků stvořil nebe (ráj) a počítal s tím, že v něm budou žít všechny stvořené bytosti (andělé a lidé). Po vzpouře části andělů proti Bohu bylo vytvořeno pro zlé duchy peklo Mt 25,41 Potom řekne zase těm po levici „Pryč ode mne, zlořečení, do věčného ohně připraveného pro ďábla a jeho anděly.“ 2 Petr 2,4 Neboť jestliže Bůh neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale vsadil je do pekla a vydal propastem temnot, kde jsou drženi k soudu, Dalším možným domovem pro nesmrtelnou duši se tak stává peklo. Pokud nebude moci odejít duše do nebe, bude muset jít do pekla. Chtěli byste žít ve společné domácnosti s podvodníky, lháři, vrahy… ? Chtěli byste žít ve společné domácnosti s někým, kdo o vás nemá zájem nebo vámi dokonce pohrdá? Boží očekávání

7 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 7/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec 1. Nebudeš mít jiné bohy! 2. Nebudeš zneužívat mého jména! 3. Budeš zachovávat den odpočinku! 4. Budeš ctít otce a matku! 5. Nebudeš zabíjet! 6. Nebudeš cizoložit! 7. Nebudeš krást! 8. Nebudeš lhát! 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! Putování duše Desatero přikázáníDomovní řád (zásady soužití Nejsvětější Trojice) Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 722. …Musíš si však pamatovat, že je ještě mnohem více toho o čem nevíš, než toho co jsi poznala o těchto nevýslovných tajemstvích, protože je tvor ve smrtelném těle není schopen pochopit v jejich skutečnosti a podstatě. Proto božská Prozřetelnost ponechala jejich plné pochopení jako odměnu svatým v nebesích a pro blažené nazírání, ve kterém budou tato tajemství jasně poznána. Toto poznání bude uděleno také zavrženým na konci jejich života, každému v takovém stupni, kterého zasloužil pro své zahanbení a trest.

8 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 8/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši Putování duše Katolická církev učí, že po smrti přichází člověk buďto navždy do nebe (viz. Mt 5,12; 19,28; Zj 3,12) nebo navždy do pekla (viz Mt 3,12; 5,22; 8,12; 13,42; 18,8; 25,41; Mk 9,43-48; Lk 3,17). Dr. František Mráček: Očistec Bůh chce, aby lidé byli v nebeské blaženosti zcela šťastni, ale též, a to je důležité, zcela svobodní. Po smrti si totiž člověk uchovává podle vůle Boží svobodnou vůli, ale také svou povahu a své lidské projevy. Jestliže je někdo pyšný, začal by se v nebi vyvyšovat nad druhé a vznikaly by potíže a napětí, a to by již nebylo nebe. Jestliže je někdo závistivý, pak by i po smrti v nebi záviděl jiným, kteří jsou blaženější. Jestliže je někdo líný a neukázněný, i tam by takový byl a měl by snahu to omlouvat. Tak je to i s ostatními hříšnými sklony a vlastnostmi. Časné tresty, následky hříchů, si můžeme odpykat již zde na zemi konáním dobrých skutků, jako modlitbou, posty, almužnou a také tím, že utrpení, která nás v životě potkávají, jako nemoci, strádání a podobně, hlavně smrt, trpělivě přijímáme (Tridentský koncil 14, kap. 9 a kap. 13). Nejsou-li však tresty za hříchy odpykány úplně zde na zemi, musí se zbytek dotrpět v očistci.

9 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 9/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši Ateisté: Neexistuje žádný duchovní svět, po smrti nic není. Věřící: Kromě Země existuje ještě duchovní svět, po smrti těla žije duše dál Nebe Peklo Očistec Duše, které hledaly Boha a které jsou po očistě schopné sdílet s Bohem jeden domov Čisté duše, které jsou schopné soužití s Bohem Duše, které jsou v takovém stavu, že s nimi Bůh nemůže sdílet společný domov Vynikající jedinci, kteří s Bohem žili již na Zemi Putování duše

10 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 10/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši - očistec Členové protestantských církví tvrdí, že se bible o očistci vůbec výslovně nezmiňuje a mají pravdu. V bibli jsou pouze odkazy, které naznačují jeho existenci. Informaci o existenci očistce přináší katolická tradice. Ale i někteří katoličtí mystici měli vize očistce Faustyna Kowalská: Deníček (Dn 20) „Za chvíli jsem se ocitla na zšeřelém místě, naplněném ohněm a v něm bylo mnoho trpících duší. Tyto duše se velice vroucně modlí, ale pro ně samé to nemá žádný účinek, jim můžeme pomoci jen my. Plameny, které je pálily, mě nezasahovaly. Můj anděl strážce se mi nevzdaloval ani na chvíli. A zeptala jsem se těch duší, čím trpí nejvíce. A odpověděly mi shodně, že nejvíce trpí touhou po Bohu. Viděla jsem Matku Boží, jak navštěvuje duše v očistci. Duše říkají Marii „Hvězda mořská“. Přináší jim úlevu. Chtěla jsem s nimi více pohovořit, ale můj anděl strážce mi dal znamení k odchodu.“ Očistec Mt 5,26 Vpravdě ti říkám: nevyjdeš odtud, pokud nezaplatíš do posledního haléře. Zj 21,27 Nic poskvrněného tam nepronikne, ani ti, kdo páchají zlo, ale jenom ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

11 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 11/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši - očistec Očistec Duším v pekle již hříchy nikdy odpuštěny nebudou a duším v nebi již není co odpouštět. Místem pro očistu špinavé duše je očistec. Očistec není však jen místem spravedlnosti, nýbrž i darem božího milosrdenství. Ctihodná Klára Moesová říká: „Za očistec můžeme děkovat jen nekonečnému Milosrdenství Božímu. Kdyby slitování Boží nebylo větší než jeho spravedlnost, kolika duším bylo by odepřeno štěstí dostat se do očistce. Udělením rozhřešení kajícímu hříšníkovi anebo dokonalou lítostí se mění věčné tresty v dočasné (sv. Bonaventura). Tresty na věčnosti nelze srovnávat s tresty zde na zemi. Sv. Kateřina Janovská († 1510) říká: „Kdo v tomto životě činí pokání za své hříchy, zaplatí několika haléři dluh mnoha tisíc dukátů; odkládá-li však pokání až na věčnost, platí nepatrný dloužek několika haléřů mnoha tisíci dukátů. Sestra Nativitas sděluje: „Mnozí jsou v očistci i pro malé viny, například pro zbytečné řeči, náladovost, netrpělivost a podobné nedokonalosti. Bůh odstraňuje i nejnepatrnější stopy hříchu, aby nic neposkvrnilo svatost Jeho domu. Mdr 2,1 a 6 (Život podle bezbožníků) Ve svých pochybných záměrech si navzájem říkají: „Krátký a smutný je náš život; není léku, když nadejde konec člověka, a není znám nikdo, kdo by se vrátil z podsvětí. … Nuže těšme se z přítomných dober, užívejme si tvorstva s dychtivostí mládí.“

12 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 12/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši - očistec Očistec Jak vypadá očistec, o tom nás zpravuje sv. Františka Římská († 1440). Očistec má tři oddělení (tato oddělení je třeba chápat nikoliv místně, ale jen jako oblasti s různou duchovní kvalitou). Spodní je nejblíže peklu a mají do něho přístup i ďáblové (totéž tvrdí sv. Brigita, sv. Mechtilda z Magdeburku, blah. Kateřina Emmerichová aj.). I stigmatizovaná Barbora Pfisterová říká, že zlí duchové mají přístup do této nejnižší části očistce, aby tam duše děsili a jim se posmívali. Duše odsouzené k mírnějším trestům jsou ve střední části, kam již ďáblové nemohou. Sem přicházejí ty duše, které si již vytrpěly část trestů ve spodním oddělení. I blahoslavená Kateřina Emmerichová říká, že trest duší se poznenáhlu mírní. Z temných míst přecházejí do prostorů jasnějších. Zápisky Marie Lindmayerové: „Bůh mne osvítil a poučil o duších, které za života nenáležely k Církvi katolické. Velmi mnohé z nich ušly věčnému zatracení a jsou spaseny, buď že neměly dostatečného porozumění nebo byly nevinné. Proto jim Bůh v poslední hodince poskytl milost lítosti, která jim postačila k spasení, a zemřely v milosti Boží… Bylo mi zjeveno, že tyto duše jsou na věčnosti zcela bez pomoci.“ Duše katolíků jsou souzeny přísněji, ale dostává se jim pomoci.

13 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 13/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši - očistec Očistec Třetí (nejhlubší a nejbolestnější) stupeň očistce je podobný dočasnému peklu. Nacházejí se v něm hříšníci, kteří za svého života páchali veliké zločiny a v tomto stavu je překvapila smrt. Byli zachráněni jako zázrakem, často modlitbou zbožných rodičů nebo jiných osob.

14 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 14/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši - očistec Očistec Do druhého (středního) stupně přijdou duše, které nespáchaly tak veliké zločiny jako ty ze třetího stupně, ale byly vůči Bohu lhostejné. Neplnily velikonoční povinnost, ale poněvadž se v hodině smrti obrátily, aniž mohly přijmou sv. přijímání, jsou v očistci, aby konaly smír za svoji dlouhou lhostejnost a trpí neslýchaná muka, úplně opuštěny, bez pomoci modlitby. I když se za ně někdo modlí, nedostanou na tom podíl.

15 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 15/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – příbytky pro nesmrtelnou duši - očistec Očistec Do prvního (nejlehčího) stupně očistce se dostanou duše, které zemřely ve stavu lehkých hříchů, které se před smrtí nesmyly, nebo ty, které za své těžké hříchy, které jim byly odpuštěny, neučinily zadost Boží spravedlnosti. I v tomto očistci jsou různé stupně, podle zásluh jednotlivých duší. A potom je ještě očistec touhy. Tomu ujde jen málo duší.

16 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 16/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Peklo Popis pekla: Faustyna Kowalská: Deníček milosrdenství v mé duši Svatá Terezie z Avily sestra Lucie od Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Fatima Příběhy apoštolů – Novozákonní apokryfy II. Skutky Tomášovy Osobní svědectví paní dr. Glorie Polo Mary Kathryn Baxter: Boží zjevení pekla Bill Wise: 23 minut v pekle Zážitky z klinické smrti Na rozdíl od očistce, existuje v bibli řada odkazů na peklo, a to již v knihách Starého zákona Nm 16,31-33 Když skončil tuto řeč, pukla jim půda pod nohama, země otevřela svá ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny Korachovy lidi a veškerý jeho majetek. Sestoupili zaživa do šeolu, oni i vše, co jim náleželo. Země se nad nimi opět zavřela a oni zmizeli ze středu shromáždění. Iz 5,14 Proto šeol rozvírá svůj chřtán a zeje dokořán jeho nezměrná tlama. Iz 30,33 Vždyť je už dlouho připraven Tofet – bude také pro krále – má hlubokou a širokou hranici, je na ní hojnost ohně i dřeva; Jahvův dech jako proud síry ji zapálí. „Tofet,“ je místo v údolí Ben – Hinonu, kde bývaly děti obětovány v ohni „Molekovi.“ 2 Petr 2,4 Neboť jestliže Bůh neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale vsadil je do pekla a vydal propastem temnot, kde jsou drženi k soudu;

17 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 17/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Peklo Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 538. … Mezi temnými propastmi pekelných žalářů byla jedna velmi velká propast, zařízená pro mnohem hroznější muka, než ostatní, a ta byla dosud prázdná. Ďáblové do ní nemohli uvrhnout žádnou duši, i když je jejich ukrutnost už od Kainových dob mnohokrát pobízela k tomu, aby se o to pokusili. Celé peklo žaslo nad nezdarem těchto pokusů, protože nevěděli, jaké se v tom skrývá tajemství. Až po příchodu Jidášovy duše, se jim ji hned podařilo uvrhnout a pohřbít v tomto vězení, ve kterém dosud nebyl žádný zatracenec. Tajemstvím této propasti bylo, že větší muka a palčivější pekelné plameny byly od stvoření světa určeny pro ty, kteří po přijetí křtu sami zaviní své zatracení zanedbáváním svatých svátostí, nevěnováním pozornosti učení, mučení a smrti našeho Spasitele, a lhostejností k přímluvě jeho nejsvětější Matky. Protože byl Jidáš prvním, kdo se tak neobyčejně na těchto milostech podílel, ale tak hrozně jich zneužil, byl také prvním, kdo byl uvržen do toho místa muk připraveného pro něho a ty, kteří se mu podobají a následují ho.

18 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 18/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Peklo Podobenství o svatební hostině Mt 22,11-14 Tu vešel král, aby si prohlédl stolovníky, a povšiml si tam jednoho člověka, jenž na sobě neměl svatební šat. „Příteli,“ řekl mu, „jak jsi vešel bez svatebního šatu?“ On oněměl. Tu král řekl sluhům: „Svažte mu nohy i ruce a vyhoďte ho ven do tmy: tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 83. … že počet těch, kteří jdou po cestě záhuby je větší nežli těch, kteří jdou po cestě spásy je následek špatných návyků osvojených a živených v mládí. 172. Nechci ti sdělit, jak mnoho duší je tak ztraceno, aby ti tvá upřímná láska k Bohu nepřivodila smrt následkem zármutku nad touto ztrátou. 220. Už dřív při vhodných příležitostech jsem ti řekla, že počet předzvěděných pro zatracení je tak velký a těch, kteří se spasí tak malý, že není prospěšné o tom podrobněji mluvit. Pokud máš smýšlení pravé dcery Církve, nevěsty Krista, mého Syna a Pána, zemřela bys při pohledu na takové neštěstí. 505. … Svatý Michael Mu jménem věčného Otce sdělil a přednesl slyšitelnými slovy jen to, co už věděl. Totiž to, že není možné zachránit ty, kteří to nechtějí, a že věčný Otec je velmi potěšen počtem spravedlivých, i když je jich méně a zavržených mnohem víc.

19 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 19/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Peklo Podobenství o koukolu Mt 13,24-25 Předložil jim jiné podobenství: „S nebeským královstvím je to jako s člověkem, jenž zasel na své pole dobré semeno. A zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel a ten zase doprostřed obilí zasel koukol a odešel.“ Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 82. … Neboť jakmile jsou duše schopné povznést své myšlenky k poznání Boha a začít používat jim při křtu vlité ctnosti, tito pekelní duchové se s neuvěřitelnou zuřivostí a úskočností snaží vykořenit toto božské semínko. Pokud se jim to nepodaří, pokouší se překážet jeho vzrůstu a zabránit tomu, aby přineslo ovoce tím, že zaměstnávají lidi hříšnými, zbytečnými nebo bezcennými věcmi. … 83. …Těmito prostředky Lucifer svrhnul do pekla velký počet duší a stále je každodenně svrhuje, když ve své pýše povstává proti Všemohoucímu. … Rozséváním zapomínání na smrt, soud, nebe a peklo vrhá mnohé národy z jedné do druhé propasti temnot a bestiálních bludů, jaké jsou obsaženy v kacířství falešných sekt a nevěrců. 220. …Co však můžeš vědět je, že všechny ztráty a neštěstí, které vidíme v křesťanských národech a vládách, jakož i mezi vůdci a poddanými Církve i ve světském stavu, vznikají a pramení ze zapomínání a z pohrdání dílem jejich vykoupení.

20 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 20/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Peklo Jan 6,53-54 Tu jim Ježíš řekl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 83. Avšak nejvýš laskavý Pán na ně v tomto nebezpečí nezapomíná a znovu jim uděluje svatá vnuknutí a zvláštní pomoc. Svými kazateli a služebníky jim podává svaté učení Církve, má pro ně posilu svatých svátostí a mnoho jiných pomůcek, aby je udržel na cestě života. 100. V šestém článku porozuměla znovu všem tajemstvím o předurčení, povolání a konečném ospravedlnění, i jak zavržení, protože nepoužívali prostředků nabízených jim božským milosrdenstvím, ztratili věčnou blaženost. 170. … Ty, kteří byli nedbalí v přijímání svatých svátostí, snaží se zloduši učinit ještě nedbalejšími a kladou překážky a obtíže do cesty, aby zemřeli bez přijetí svatých svátostí, nebo aby je přijali bez užitku a ve špatném stavu. 171. … Ve stejném nebezpečí jsou i ti, kteří věnovali málo vážnosti spasitelné milosti svatých svátostí, protože toto pohrdání velice uráží Pána i svaté, a božská spravedlnost je obyčejně trestá tím, že ponechává duše jejich vlastní hříšné chytrosti.

21 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 21/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Peklo Podobenství o soli a světle Mt 5,13 Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Není už k ničemu, leda aby se vyhodila ven a lidé ji pošlapali. Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 220. Kdyby byl nějaký způsob jak v nich probudit smysl pro vděčnost a pro jejich povinnosti, který mají jako věřící mít, i aby jako děti uznávaly svého Stvořitele a Vykupitele i mne, jejich přímluvkyni, hněv božského Soudce by byl utišen a došlo by ke zmenšení tak velmi rozšířené zkázy a záhuby mezi katolíky. 490. Kdykoli je svátostný Spasitel nesen ulicemi, obyčejně se rychle rozprchnou a neodvážili by se přiblížit se k těm, kteří Ho doprovázejí, kdyby z dlouhé zkušenosti nevěděli, že se jim podaří přimět je k nějakému opomenutí úcty, jaká náleží jejich Pánovi. Proto se zvláštním úsilím pokoušejí věřící v kostelích, protože ví, jak velkou urážku mohou způsobit samému Pánu, který zde ve Svátosti lásky čeká, aby mohl posvěcovat lidi a přijímat od nich lásku a vděčnost za svoji něžnou a neumdlévající lásku. ….. I ty kvůli tomu plač a naříkej, a v zármutku roztrhni své srdce, protože v době, kdy je všemohoucí a spravedlivý Soudce tak velice popouzen k hněvu proti katolíkům, kteří ustavičně urážejí jeho spravedlnost nezměrnými přestupky i pod rouškou jejich svaté víry, nenachází nikoho, kdo by si toho povšiml a uvažoval o té hrozné škodě, nebo aby se zkroušeným a pokorným srdcem přistupoval k přijímání tak snadno dosažitelného léku, který se mu nabízí ve svaté Eucharistii, ani žádný neprosí o moji přímluvu.

22 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 22/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Dn. 580 Ta nedůvěra v mou dobrotu mě zraňuje nejvíce. Pokud vás o mé lásce nepřesvědčila má smrt, co vás přesvědčí? Často mě duše zraní smrtelně, pak mě neutěší nikdo. Mé milosti používají k tomu, aby mě urážely. Jsou duše, které pohrdají mými milostmi i všemi důkazy mé lásky; nechtějí zaslechnout mé volání, ale jdou do pekelné propasti. Ta ztráta duší mě naplňuje smrtelným smutkem. Zde duši nemohu v ničem pomoci, přestože jsem Bůh, protože mnou pohrdá; má svobodnou vůli – může mnou pohrdat, nebo mě milovat. Ty správkyně mého milosrdenství, říkej celému světu o mé dobrotě a tím mé srdce potěšíš. Peklo Naši duši do pekla neposílá Bůh, ale my sami svými skutky. Pokud Bohem pohrdáme, není nám pomoci. Pokud po smrti s pokorou neuznáme své viny a neprojevíme lítost, skončíme v pekle. Pokud nejsme schopni odpustit jiným, nebude odpuštěno ani nám (Mt 6,14-15). Neodpustitelný hřích (Mt 12,31-32) Proto vám říkám, každý hřích a rouhání budou lidem odpuštěny, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A kdokoli řekne nějaké slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli mluvil proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto, ani v příštím věku.

23 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 23/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Faustyna Kowalská: Deníček milosrdenství v mé duši (Dn 741) Ať si je hříšník vědom, že jakým smyslem hřeší, takovým bude sužován po celou věčnost; píšu to z Božího rozkazu, aby se žádná duše nevymlouvala, že peklo není, anebo že tam nikdo nebyl a neví, jaké to tam je. Já sestra Faustyna, jsem z Božího rozkazu byla v propastech pekla proto, abych duším říkala a dosvědčovala, že peklo je. 1. utrpení - je ztráta Boha 2. utrpení - ustavičné výčitky svědomí 3. utrpení - tento úděl se už nikdy nezmění 4. utrpení - je oheň, který bude duši pronikat, ale nezničí ji, je to strašné utrpení, je to čistě duchovní oheň zapálený Božím hněvem 5. utrpení - je ustavičná temnota, strašný dusivý pach, i přes temnotu se satani a zavržené duše navzájem vidí a vidí všechno zlo ostatních i své. 6. utrpení - je neustálá společnost satana 7. utrpení - je strašné zoufalství, nenávist k Bohu, zlořečení, proklínání, rouhání. Peklo

24 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 24/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Svatá Terezie z Avily (* 28. března 1515) „Jednoho dne, když jsem se modlila, byla jsem s tělem i duší přenesena do pekla. Ihned jsem pochopila, že mi Bůh chce ukázat místo, které bych zasloužila za své hříchy, kdybych se ve svém životě nezměnila. Dokud žiji, nezapomenu na ten strašný zážitek. Vstup do tohoto místa trápení mi připadal jako hluboká temná pec. Podlaha byla špinavá, plná jedovatých hadů a padajícího hmyzu. Cítila jsem v srdci oheň, jehož druh nejsem schopná popsat, a současně jsem cítila veliké bolesti v celém těle. Za svého života jsem již zažila velké bolesti, ale ty se nedají srovnat s bolestmi v pekle. Jen pomyšlení, že toto trápení nikdy neskončí, mě strašně děsí. Tělesné bolesti se nedají srovnat s bolestmi duše. Měla jsem takovou úzkost, takový tlak u srdce, takovou beznaděj, že se to nedá popsat. Když říkám, že jsem měla v každém okamžiku hrůzu ze smrti, tak říkám málo. Je opravdu nemožné uvést představu vnitřního ohně a zoufalství, které je nejhorším trápením pekla. Na tomto beznadějném místě vdechujeme otrávený vzduch. Dusíme se. Nejsou zde sluneční paprsky. Je jen tma. I když zde není žádné světlo, vidíme to nejohavnější a nejodpornější, co existuje pro naše oči.“ Peklo

25 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 25/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? sestra Lucie od Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Fatima (* 22. března 1907) Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů - úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou. Peklo

26 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 26/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Příběhy apoštolů – Novozákonní apokryfy II. Skutky Tomášovy (171) „Zmocnil se mne nějaký člověk na pohled škaredý, celý černý, a jeho oblečení bylo hodně špinavé; a zavedl mne na takové místo, kde bylo plno rozsedlin, a z nich vycházel silný pach a hnusné výpary. Nechal mne, abych nahlédla do každé jámy. V jedné jámě jsem viděla plápolat oheň, ohnivá kola tam probíhala sem a tam, na těch kolech visely duše a narážely do sebe. A bylo tam spousta křiku a nářku a nebyl tam nikdo, kdo by je mohl vysvobodit. A ten muž mi povídal:, Tyhle duše jsou na tom stejně jako ty, II a když se jejich dny naplní, jsou vydány k potrestání a trápení. A potom sem budou přivedeny další duše, a ty zase půjdou do další jámy. Tyhle duše jsou ty, které se (zaživa) oddávaly promiskuitnímu životu. Peklo

27 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 27/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – je peklo dobrým příbytkem pro duši? Mary K. Baxter: Boží zjevení pekla Stála jsem vedle Ježíše na cestě a nahlédla jsem do jedné z těch děr. Po stranách díry byla zapuštěná síra a zářila podobně jako žhavé uhlíky ohně. Uprostřed díry byla zatracená duše, která zemřela a přišla do pekla. Oheň začal žhnout naspodu jámy a postupoval směrem vzhůru, až úplně pokryl tuto zatracenou duši v plamenech. V okamžiku tento oheň uhasl až k doutnání, ale potom se zase znovu s hlukem převalil přes tuto trápenou duši v jámě. …. Znovu jsem pohleděla na tu ženu a viděla jsem, jak z její kostry lezou ven červi. Oheň jim neublížil. Ježíš řekl: „Těchto červů si je vědoma a cítí je uvnitř.“ Mk 9,47- 48 A svádí-li tě ke hříchu tvé oko, vyloupni je: je pro tebe lépe, abys jednooký vstoupil do Božího království, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a kde oheň neuhasíná. Iz 66,24 A když vyjde ven, budou vidět mrtvoly mužů, kteří se proti mně vzbouřili, neboť jejich červ nezemře a jejich oheň nezhasne, budou se hnusit veškerému tělu. Žl 15,10 Neboť ty neponecháš mou duši v šeolu, nedopustíš, aby tvůj přítel spatřil jámu. Peklo

28 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 28/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – démoni na zemi Peklo

29 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 29/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – smrt a soud Žije člověk jen jednou, nebo má více pokusů prožít život lépe? Žid 9,27 - 28 A jako lidé umírají pouze jednou a poté je soud, tak i Kristus se nejprve jedinkrát přinesl v oběť, aby sňal hříchy velkého množství, a pak se bez - vztahu k hříchu - zjeví podruhé těm, kdo ho očekávají, aby jim dal spásu Iz 24,21 - 22 (4. Apokalypsa) A v ten den se stane, že Jahve na nebesích navštíví nebeské vojsko a pozemské krále na zemi. Budou shromážděni jako oddíl vězňů odváděných k jámě, budou zavřeni do vězení; po mnoha dnech budou navštíveni (odsouzeni). Peklo

30 Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 30/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – životní cíle Něco o hříchu Bůh Moc Majetek Jídlo Nic Sex Nestřídmost, závist lakomství, hněv… Nestřídmost, lakomství, … Lenost, … Smilstvo, … Pýcha, … Vše pomíjivé Věčné 1. až 3. přikázání (cíl) 4. až 10. přikázání (směr) Jak 4,1 - 5 Odkud se berou války, odkud se mezi vámi berou rozbroje? Což ne právě z vašich vášní, které vám zápasí v údech? Jste žádostiví, a nemáte? Tak zabíjíte. Jste závistiví, a nemůžete dostat? Tak bojujete a válčíte. Nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nedostáváte, protože prosíte špatně, abyste mohli utrácet za své vášně. Cizoložníci, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelstvím vůči Bohu? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Myslíte si snad, že písmo nadarmo říká: On žárlivě touží po duchu, jehož do vás vložil?

31 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 31/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – působení hříchu Původce zlého činu – zloděj (proti přikázání nepokradeš) Oběť– okradený (hněv) Něco o hříchu

32 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 32/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – působení hříchu na původce Hřích deformuje vidění světa Normální stav Viděný člověk je naším bližním Nestřídmost Viděný člověk je prostředek k obohacení Něco o hříchu Závist Viděný člověk je soupeřem v čerpání požitků Hněv Druhý člověk je potencionálním „hromosvodem“ našich nálad

33 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 33/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – likvidace následků hříchů mezi lidmi Člověk 1Člověk 2 Bližní U obou lidí je zachována rovnost osobních svobod Pachatel – povýšená osobní svoboda Oběť – snížená osobní svoboda Snížená osobní svoboda - utrpení 1.Překonání hněvu 2.Odpuštění 1.Uznání viny 2.Náprava a pokání Něco o hříchu Na obou stranách musí být dostatek lásky

34 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 34/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec BůhLidé Na obou stranách byl na začátku rovnoprávný vztah (svobodná vůle) Snížená osobní svoboda - utrpení Bůh musel poslat svého syna, aby otci podal ruku na usmířenou Co uděláme my lidé? Bůh nám dal domov, naše schopnosti a svoji lásku My porušujeme všechna přikázání, ničíme a Bohem pohrdáme Boží milosrdenství – likvidace následků hříchů mezi Bohem a člověkem Něco o hříchu

35 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 35/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – zaslíbení Jeden tým Korunka k Božímu milosrdenství Každý, kdo se ji bude modlit, dojde velkého milosrdenství v hodině smrti.Kněží [ji] budou dávat hříšníkům jako poslední naději na záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dojde z mého nekonečného milosrdenství milosti. (Dn 687) Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti. (Dn 754) Každou duši, která se tu Korunku bude modlit, bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí. (Dn 811) Skrze modlitbu této korunky rád dám [lidem] všechno, oč mě budou prosit. (Dn 1541) – (nutný soulad s božím záměrem) Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná. (Dn 1541) Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otce a umírající duši ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel. (Dn 1541)

36 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 36/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – zaslíbení Svátek Božího milosrdenství Popros mého věrného služebníka, aby v tento den celému světu o tom mém velikém milosrdenství řekl, že kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů (Dn 300). Hodina Božího milosrdenství Ve tři hodiny vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umírání. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..." (Dn 1320). V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – milosrdenství zvítězilo nad spravedlností (Dn 1572). Uctívání obrazu milosrdného srdce Ježíšova Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji [jí] také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. Jeden tým

37 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 37/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – důležité citáty z deníčku Božího milosrdenství Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu pro mě podstoupenou (Dn 86). Jediná hodina rozjímání mého bolestného utrpení je záslužnější než celý rok se bičovat až do krve; rozjímání o mých bolestných ranách je pro tebe velmi užitečné a mně působí velkou radost. Udivuje mě, že jsi se ještě zcela nezřekla vlastní vůle, ale nesmírně se raduji, že ta změna proběhne o exerciciích (Dn 369). Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať se utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla (Dn 848). Za poslušnost a závislost na zpovědníkovi dostaneš větší odměnu než za samo praktikování té věci. Má dcero, věz to a jednej podle toho, že i kdyby to byla ta nejnepatrnější věc, která nese pečeť poslušnosti mému zástupci, je v mých očích milá a veliká. (Dn 933) Jeden tým

38 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 38/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – důležité citáty z deníčku Božího milosrdenství Věz má dcero, když přicházím ve svatém přijímání do srdce člověka, mám plnou náruč rozmanitých milostí a toužím je duši dát, ale duše si mě ani nevšimnou, nechávají mě samotného a zabývají se něčím jiným. Jak je mi smutno, že duše nepoznaly Lásku. Jednají se mnou jako s něčím mrtvým (Dn 1385). Ztráta každé duše mě noří do smrtelného smutku. Pokaždé, když se modlíš za hříšníky, mě utěšuješ. Modlitba, která je mi nejmilejší, je modlitba za obrácení hříšných duší, věz, má dcero, že tato modlitba je vždy vyslyšena (Dn 1397). Vyvolené duše, které nemají mého ducha, které žijí literou, té liteře dávají přednost před mým duchem, duchem lásky. Celý svůj zákon jsem postavil na lásce, avšak ani v řádech tu lásku nevidím, proto mi smutek naplňuje srdce (Dn 1478). Věz má dcero, že mezi mnou a tebou je bezedná propast, která dělí Stvořitele od tvora, ale tuto propast vyrovnává mé milosrdenství. Povznáším tě k sobě ne proto, že bych tě potřeboval, ale obdarovávám tě milostí sjednocení jedině z milosrdenství (Dn 1576 ). Jeden tým

39 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 39/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – důležité citáty z deníčku Božího milosrdenství V době Starého zákona jsem posílal svému lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce. Trestám jen tehdy, když mě k tomu sami nutí, má ruka se nerada chápe meče spravedlnosti; před dnem spravedlnosti posílám den milosrdenství (Dn 1588). František Mráček: Očistec (str. 57) Pokud se týká modlitby, nehledí Bůh tak na její délku, jako na vroucnost, s níž se koná. Kristus Pán řekl sv. Gertrudě: „Jediné slovo pronesené ze srdce více prospívá duším v očistci, nežli mnoho žalmů a modliteb roztržitě odříkávaných, právě tak jako ušpiněnou ruku lépe umyjeme v mále vody důkladně ji drhnouce, než když ji jen poléváme sebe větším množstvím vody.“ Jeden tým

40 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 40/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství – špatné pochopení Boží lásky a spravedlnosti Častá teze: „Proč nás Bůh stvořil jako nedokonalé bytosti a pak nás trestá za přestupky, které z těchto nedostatků pramení? Jak člověk bezpečně pozná, že ho druhý člověk má opravdu rád? Pozná to podle toho, jestli je druhý člověk pro něho ochoten udělat věc, která je mu jinak velice nepříjemná a je pro něho velice namáhavá. Boj s vlastními nedostatky je ta nejnesnadnější a nejnáročnější činnost na světě. Člověk je v tomto ohledu sám sobě nejtěžším soupeřem. Díky našim nedostatkům máme možnost Bohu ukázat, že ho máme opravdu rádi a že o něj opravdu stojíme. Bůh od nás očekává, že budeme mít rádi i své bližní s jejich nedostatky. Jeden tým

41 Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 41/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství Boží milosrdenství nám dává šanci stále pracovat na spáse své duše i duší našich bližních. Bez tohoto daru by mnoho lidí tuto šanci už dávno nemělo. Boží milosrdenství a zaslíbení dávají naději i těm největším hříšníkům. Díky božímu milosrdenství a božím zaslíbením se nemusíme smiřovat se současným stavem světa, ale můžeme ho aktivně měnit (jeden tým). Ti, kdo prožijí svůj život dobře, se nemájí čeho bát „ Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se. Má otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála. Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“ Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím. Jeden tým


Stáhnout ppt "Potřebujeme Boží milosrdenství?. Peklo Putování duše 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/41 Boží očekávání Něco o hříchu Jeden tým Očistec Boží milosrdenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google