Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo procesní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo procesní"— Transkript prezentace:

1 Občanské právo procesní
Občanské soudní řízení, civilní proces

2 Pojem souhrn právních norem, které upravují:
postup soudu, účastníků řízení popř. jiných osob nebo orgánů, jehož cílem je poskytnout ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob slouží k realizaci hmotného práva v těch případech, kdy se nerealizuje samo, automaticky, ale k jeho uskutečnění je třeba, aby bylo zjištěno, autoritativně vysloveno, popř. aby jeho plnění bylo vynuceno cestou výkonu rozhodnutí .

3 Prameny : Listina základních práv a svobod
zák. č. 99/1963Sb.,občanský soudní řád v platném znění /OSŘ/ zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zák. č. 6/2002Sb., o soudech a soudcích zák.č. 120/2001Sb.,exekuční řád a další

4 Druhy civilního řízení
nalézací exekuční insolvenční rozhodčí

5 Subjekty řízení soudy – tj. orgány, které mají zákonem danou pravomoc autoritativně rozhodovat, mají v řízení zvláštní postavení dané zákonem účastníci řízení - žalobce - žalovaný

6 Soudy Soustavu soudů tvoří : okresní soudy krajské soudy vrchní soudy
Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud Ústavní soud stojí mimo soudní soustavu jako soudní orgán ochrany ústavnosti

7 Řízení nalézací Soud nalézá právo a vydává o tom autoritativní rozhodnutí Dělí se na sporné a nesporné Sporné - spor mezi účastníky o existenci práv a povinností rozsudek má deklaratorní účinky O náhradu škody, o zaplacení dluhu, rozvod manželství, neplatnost výpovědi…..

8 Řízení nalézací nesporné předmětem není spor mezi účastníky
řízení lze zahájit i bez návrhu zásada oficiality - soud disponuje řízením rozsudek má konstitutivní ( právotvorné) účinky řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, prohlášení za mrtvého, řízení o způsobilosti k právním úkonům…..

9 Řízení exekuční ( vykonávací)
dochází v něm k realizaci rozhodnutí, které bylo vydáno v nalézacím řízení nastává jen pokud nedošlo k dobrovolnému plnění

10 Insolvenční řízení řada specifik
řídí se zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

11 Rozhodčí řízení Zák. č. 216/ 1994 Sb., o rozhodčím řízení
přenesení projednávání určitých sporů ze soudů na soukromé osoby – rozhodce nebo rozhodčí soudy. výsledkem je rozhodčí nález vykonatelný v rozhodčím řízení

12 Pravomoc soudů - § 7 OSŘ souhrn oprávnění, které zákon přiznává soudům
spory a jiné právní věci vyplývající u občansko právních, pracovních , rodinných a obchodních vztahů… jiné věci jen stanoví –li to zákon / správní soudnictví, věci volební…/

13 Příslušnost soudů vymezení okruhu působnosti mezi jednotlivými druhy soudů věcná – určuje jaké spory rozhoduje v I. stupni okresní a jaké krajské soudy § 9 OSŘ – k řízení v 1. stupni jsou obecně příslušné okresní soudy. Krajské soudy jako soudy I. stupně rozhodují věci výslovně uvedené v zákoně - § 9 odst. 2 OSŘ.

14 Příslušnost soudů místní: okruh působnosti mezi jednotlivými soudy stejného druhu - § 84 OSŘ. K řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje obecný soud občana obecný soud právnické osoby státu, obce, vyššího územního samosprávného celku Zásada trvání místní příslušnosti (perpetuacio fori) soud příslušný v době zahájení řízení je přísl. I při změně podmínek

15 Příslušnost soudů funkční – určuje, který soud rozhoduje o opravných prostředcích dvouinstančnost řízení o opravných prostředcích rozhoduje soud instančně vyšší

16 Účastníci řízení : osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. Mají rovné postavení, soud je povinen zajistit jim stejné možnosti uplatnění práv žalobce(navrhovatel) žalovaný ( odpůrce) ten, koho zákon za účastníka výslovně označuje (např. v řízení o osvojení osvojované dítě, řízení o povolení uzavření manželství- nezletilá osoba i její zákonní zástupci… hlavně nesporné řízení)

17 Způsobilost být účastníkem řízení
tj. způsobilost mít procesní práva a povinnosti - tuto způsobilost určuje hmotné právo (občanské právo hmotné – nezletilé dítě, nasciturus.., pracovní právo a pod).

18 Procesní způsobilost způsobilost k tomu, aby účastník mohl před soudem samostatně jednat. v plném rozsahu se nabývá zletilostí, ( uzavřením manželství) nezletilé osoby – zastoupení zákonným zástupcem – rodiči osoby stižené dušení poruchou s omezením ke způsobilosti k právním úkonům – soudem stanovený opatrovník Zastoupení : - ze zákona - na základě plné moci- advokát, jakákoli zletilá osoba

19 Základní zásady občanského soudního řízení
základní principy, na kterých je OSŘ postaveno slouží jako výkladová pravidla vyplývají z Ústavy, Listiny, jejich porušení je vždy důvodem pro použití opravných prostředků

20 Základní zásady občanského soudního řízení
zásada formální pravdy – sporné řízení materiální pravdy – nesporné řízení zásada volného hodnocení důkazů dispoziční – sporné ( oficiality – nesporné) rovnosti účastníků ústnosti a přímosti veřejnosti - § 116 OSŘ hospodárnosti řízení senátního rozhodování §36a OSŘ

21 Řízení na prvním stupni
Zahájení řízení - obecně na návrh účastníka ( žaloba) ; řízení je zahájeno dnem, kdy návrh byl doručen soudu Náležitosti žaloby : § 42 a 79 OSŘ označení účastníků ( jméno, příjmení, bydliště, IČO, sídlo právnické osoby atd.) pravdivé vylíčení rozhodných skutečností označení důkazů žalobní petit ( čeho se navrhovatel domáhá

22 Druhy žalob § 80 OSŘ Žaloby o osobním stavu – ( rozvod, neplatnost manželství, určování otcovství, prohlášení za mrtvého), konstitutivní účinky, působí erga omnes Žaloby na plnění – dare (dát) facere(konat) omittere( zdržet se), pati (strpět), deklaratorní účinky, deklaratorní účinky, zavazné inter pares Ž. určovací – určení zda právo je či není (neplatnost výpovědi), deklaratorní účinky, zavazné inter pares

23 Řízení na prvním stupni
Příprava řízení Soud zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení K projednání věci nařídí jednání, předvolá účastníky, svědky znalce … Důkazní řízení - důkazní prostředky : výslech účastníků, svědků – každý má povinnost dostavit se a vypovídat jek svědek znalecké posudky, důkaz listinou Zásada volného hodnocení důkazů

24 Rozhodnutí : rozhodnutí ve věci samé – rozsudek
rozhodnutí procesní ( např. o ustanovení znalce , zastavení řízení ..,)- usnesení.

25 Rozsudek konečný cíl celého soudního procesu
Náležitosti rozsudku ( rozhodnutí): úvodní část: označení soudu, účastníků, jejich zástupců, v jaké věci …. výrok : v přesné, stručné a úplné formulaci závazný úsudek soudu o otázce, která je předmětem řízení , součástí bývá i rozhodnutí o nákladech řízení odůvodnění poučení o odvolání

26 Formy zkráceného řízení :
Platební rozkaz - § 172 OSŘ Elektronický platební rozkaz - § 174a OSŘ Rozkaz směnečný a šekový - § 175 OSŘ zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Žalovaný je povinen do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatit uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo může v téže lhůtě podat odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

27 Platební rozkaz - § 172 OSŘ jde o zaplacení peněžité částky a uplatněné právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem. žalovaný je povinen do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatit uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo může v téže lhůtě podat odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

28 Platební rozkaz Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku

29 Elektronický platební rozkaz, Rozkaz směnečný a šekový
návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku Kč, Rozkaz směnečný a šekový Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do tří dnů zaplatil požadovanou částku obranou jsou námitky v ostatním obdoba platebního rozkazu

30 Právní moc rozhodnutí:
Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním je v právní moci, tzn. stává se závazným pro účastníky řízení a všechny orgány a jde-li o rozhodnutí o osobním stavu je závazným pro každého. Právní moc nastává: u rozsudku soudu I. stupně uplynutím odvolací lhůty poslednímu z účastníků, u soudu II. stupně dnem doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků . Překážka věci pravomocně rozhodnuté res iudicata

31 Vykonatelnost rozhodnutí :
Rozhodnutí lze vykonat i proti vůli účastníka řízení, kterému z rozhodnutí vyplývá nějaká povinnost a tato nebyla dobrovolně splněna Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění, není-li v rozsudku stanovena lhůta k plnění , je vykonatelný ihned, jakmile nabude právní moci

32 Opravné řízení : řízení, ve kterém se přezkoumává soudní rozhodnutí,
podněty, kterými se zahajuje - opravné prostředky . Opravné prostředky : řádné mimořádné

33 Opravné prostředky Řádné :
jsou přípustné, pokud rozhodnutí ještě nenabylo právní moci : odvolání Mimořádné : lze je použít ve výjimečných případech stanovených zákonem i tehdy, když již rozhodnutí nabylo právní moci : dovolání obnova řízení žaloba pro zmatečnost

34 Řádné opravné prostředky
Odvolání : § 201 a násl. OSŘ podává se do 15 dnů od doručení rozhodnutí, podává jej oprávněná osoba ( účastník řízení), k soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni náležitosti odvolání - § 205 OSŘ

35 Odvolání Účinky odvolání :
odkladný ( suspenzivní): odkládá se právní moc a většinou i vykonatelnost rozhodnutí devolutivní - pravomoc rozhodnout o odvolání přechází na soud vyššího stupně – odvolací soud (výjimka §210a OSŘ –autoremedura)

36 Odvolání Odvolací soud odvolání :
odmítne – opožděné, nepřípustné, podáno někým,kdo není oprávněn… zamítne a rozhodnutí potvrdí – je-li věcně správné rozhodnutí změní- rozhodl-li soud I. stupně nesprávně, ačkoli právní stav věci byl zjištěn správně rozhodnutí zruší a věc vrátí soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí

37 Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení - § 228 a násl. OSŘ pravomocné rozhodnutí může být za určitých předpokladů zrušeno a o věci jednáno znovu. návrh na obnovu řízení lze podat pouze z důvodů uvedených v § 228 OSŘ ( nové skutečnosti, důkazy, které účastník nemohl bez své viny uplatnit v původním řízení……) návrh lze podat do 3 měsíců, od doby se ten, kdo navrhuje obnovu dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do 3 let od právní moci rozsudku. Návrh se podává u soudu, který rozhodoval v I. stupni. Pokud soud obnovu povolí, tím je odstraněna překážka věci rozhodnuté a věc se znovu projedná.

38 Mimořádné opravné prostředky
Žaloba pro zmatečnost : § 229 a násl. OSŘ Pouze z důvodů zde uvedených v § 229 Žalobu lze podat ve lhůtě 3 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí,nebo v některých v zákoně uvedených případech od doby, kdy se ten, kdo žalobu podává o důvodu dozvěděl( trestný čin soudce). Žaloba na obnovu řízení ani pro zmatečnost nejsou přípustné proti rozsudkům uvedeným v § 230 OSŘ (zejména rozvod a neplatnost manželství )

39 Mimořádné opravné prostředky
Dovolání - § 236 a násl. OSŘ Lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští - § 237 OSŘ. podává jej účastník řízení do 2 měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v I. stupni. Obsahuje-li rozhodnutí chybné poučení o dovolání, nebo poučení o dovolání chybí - lze dovolání podat do 4 měsíců od doručení. Dovolatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li sám vysokoškolské právnické vzdělání. Dovolacím soudem je Nejvyšší soud ČR

40 Výkon rozhodnutí § 251 a násl. OSŘ
nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí , může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí řízení se zahajuje na návrh oprávněného ( nutno přiložit vykonatelné rozhodnutí – exekuční titul příslušný je obecný soud povinného ( výjimky: týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti – příslušný je soud v jehož obvodu se nemovitost nachází , výživné na nezletilé dítě- soud v jehož obvodu má nezletilý bydliště ). Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný

41 Výkon rozhodnutí příslušný je obecný soud povinného (výjimky: týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti – příslušný je soud v jehož obvodu se nemovitost nachází , výživné na nezletilé dítě- soud v jehož obvodu má nezletilý bydliště ) výkon rozhodnutí může provést i soudní exekutor - soukromá osoba – ( zák. č. 120/2001Sb. exekuční řád)

42 Způsoby výkonu rozhodnutí :
Peněžitá plnění : srážky ze mzdy či jiných příjmů povinného přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu prodej movitých věcí prodej nemovitosti soudcovské zástavní právo prodej podniku

43 Způsoby výkonu rozhodnutí
Nepeněžitá plnění : způsob výkonu se řídí povahou uložené povinnosti vyklizením odebráním věci rozdělením společné věci

44 Pomoc soudu – jde –li o právo na zaplacení peněžité částky
§ 260 OSŘ – na žádost oprávněného musí povinný odpovědět soudu zda a u koho pobírá mzdu, u jaké banky má účtu a jaká jsou jejich čísla - hrozba pořádkové pokuty § 260a OSŘ – prohlášení o majetku - povinný se musí osobně dostavit k výslechu a označit svůj majetek – uvedení nepravdivých údajů je trestným činem § 256 odst. 1 písm.d) trestního zákona – poškozování věřitele

45 Exekuce prováděná exekutorem – alternativa soudního výkonu rozhodnutí
Zákon č. 120/2001 Sb. ČR, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) řízení zahájeno na návrh oprávněného adresovaný přímo konkrétnímu exekutorovi nutný exekuční titul vratná záloha exekutorovi -4-5% dlužné částky exekutor zasílá návrh soudu, ten nařizuje exekuci

46 Exekuce prováděná exekutorem –
exekutor postihuje majetek, který bezpečně postačuje k úhradě celkově exekuované pohledávky. Při postihování majetku nejprve soudní exekutor použije přikázání pohledávky srážkami ze mzdy a jiných příjmů a zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud toto nepostačuje, provede exekuci prodejem movitých věcí nebo nemovitostí. exekutor může na návrh třetích osob, kterým svědčí právo k sepsané věci vyškrtnout věc ze soupisu. Pokud to navrhne věřitel, exekutor věci vyškrtne vždy. Pokud na návrh třetích osob nevyškrtne, mohou si tyto podat vylučovací žalobu.


Stáhnout ppt "Občanské právo procesní"

Podobné prezentace


Reklamy Google