Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení o chemických látkách ZÁKON č.350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení o chemických látkách ZÁKON č.350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický."— Transkript prezentace:

1 Školení o chemických látkách ZÁKON č.350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Nahrazuje původní zákon č. 356/2003 Sb.

2 ZÁKON č. 350/2011 ze dne 27. října 2011 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie Platnost od 1. 1. 2012 Nahradil předchozí zákon č. 357/2003 včetně navazujících zákonů a doplňků - zrušeny

3 upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky, - správnou laboratorní praxi, - působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí. Upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na území ČR při klasifikaci a zkoušení, balení a označování, uvádění na trh, do oběhu a při dovozu a vývozu chemických látek a chemických přípravků, včetně oznamování a registrace vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými ůčinky chemických látek a chemických přípravků upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky, - správnou laboratorní praxi, - působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí. Upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na území ČR při klasifikaci a zkoušení, balení a označování, uvádění na trh, do oběhu a při dovozu a vývozu chemických látek a chemických přípravků, včetně oznamování a registrace vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými ůčinky chemických látek a chemických přípravků ZÁKON č. 350/2011

4 Nevztahuje se na (mj) léčiva, krmiva, potraviny, jaderné materiály, hnojiva, odpady, výbušniny => zvláštní předpisy Definice - ChL: chem. prvek a sloučeniny v přír. stavu nebo získané výrobním postupem včetně přísad a nečistot, zbavená případných rozpouštědel, které lze oddělit bez ovlivnění stability látky. Za oddělitelné rozpouštědlo je možné považovat i krystalickou vodu. Ch. PŘÍPRAVEK: směs nebo roztok 2 nebo více látek- POLYMER: CHL složená z více než 50% hm. z polymerních molekul tvořených spojením nejméně 3 monomerních jednotek s další monomerní jednotkou nebo s molekulou jiné kovalentně vázané látky.

5 CLP – Nařízení (ES) č. 1272/2008 O klasifikaci, označování a balení CHL a směsí (místo přípravku se použ. SMĚS) REACH – Nařízení (ES) č. 1907/2006 - R egistration /Registrace - E valuation /Hodnocení - A uthorisation /Povolování - R estriction /Omezování CLP – Nařízení (ES) č. 1272/2008 O klasifikaci, označování a balení CHL a směsí (místo přípravku se použ. SMĚS) REACH – Nařízení (ES) č. 1907/2006 - R egistration /Registrace - E valuation /Hodnocení - A uthorisation /Povolování - R estriction /Omezování

6 Hierarchie: Nařízení ES + návody (guidance) Směrnice EHS (ES) Zákon č. 350/2011 Sb. Nařízení vlády a vyhlášky www.eur-lex.eu

7 § 4 Klasifikace látky a směsi Klasifikace látky nebo směsi je postup zjišťování nebezpečných fyzikálně- chemických vlastností, nebezpečných vlastností ovlivňujících zdraví a nebezpečných vlastností ovlivňujících životní prostředí a následné zařazení látky nebo směsi do jednotlivých skupin nebezpečnosti

8 Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností ChL a jejich zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti. V příloze č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb. jsou uvedeny minimální koncentrace, pokud nejsou v Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie 9) (dále jen „seznam“) u jednotlivých nebezpečných látek stanoveny koncentrace nižší. Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností ChL a jejich zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti. V příloze č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb. jsou uvedeny minimální koncentrace, pokud nejsou v Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie 9) (dále jen „seznam“) u jednotlivých nebezpečných látek stanoveny koncentrace nižší. Koncentrace nebezpečné ch.l. nižší než minimální k nebezpečným vlastnostem se nepřihlíží (např. nemusí být bezpečnostní list)

9 Nebezpečné vlastnosti látek a)VÝBUŠNÉ b)OXIDUJÍCÍ c)EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ d)VYSOCE HOŘLAVÉ e)HOŘLAVÉ f)VYSOCE TOXICKÉ g)TOXICKÉ h)ZDRAVÍ ŚKODLIVÉ i)ŽÍRAVÉ j)DRÁŽDIVÉ k)SENZIBILUJÍCÍ l)KARCINOGENNÍ – kategorie 1, 2, 3 m)MUTAGENNÍ – kategorie 1, 2, 3 n)TOXICKÉ PRO REPRODUKCI - kategorie 1, 2, 3 o)NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 Standardní věty označující chemickou rizikovost : R-věty Podle evropské směrnice (CLP) H - věty (Hazard – standard. věty o nebezpečnosti ) Standardní pokyny pro nakládání s N Ch L : S-věty Podle evropské směrnice (CLP) P – věty (Prevence-pokyny pro bezp. zacházení)

11 Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako Příklad: kyselina pikrová a) výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují STARÉ ZNAČENÍ (do r. 2012) NOVÉ ZNAČENÍ

12 b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými, Příklady: peroxidy, kys. chloristá, manganistany, kysl. chromový Pozn.: CrO3 je též T, C, N a karcinogen při vdechnutí

13 c) extrémně hořlavé R12; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, d) vysoce hořlavé R11 ; jimi jsou 1) látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 2) pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 3) kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

14 vodík, propan, butan diethyléter-navíc tvoří výbušné peroxidy methanol, ethanol, aceton, Mg, P, Fe prach(!) amylacetát, (petrolej)

15 e) hořlavé R10; jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí, f) vysoce toxické (R26, R27, R28); jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, g) toxické (R24, R25, R26); jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, + Vysoce toxické: Be, NO2, HF, HgO, K2Cr2O7 Toxické: NaF, Se, SO2, CuSO4. 5H2O formaldehyd

16

17 h) zdraví škodlivé (R20, R21, R22); jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, Příklady: Na2S2O5, NH4Cl, NaCNO = kyanatan sodný Hg2Cl2 = kalomel

18 i) žíravé (R34, R35); jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi, Kyseliny (HF, H2SO4, HClO4, HNO3, HCl, H3PO4, mravenčí, octová) Hydroxidy (KOH, NaOH), H2O2, roztoky NH4OH, P2O5

19 j) dráždivé (R36, R37, R38, R41); jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, Příklady: Na2CO3 = soda aceton (dráždí oči) Fe2O3

20 k) senzibilizující (R42, R43); jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, Příklady: Co CoS kalafuna

21 l) karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, m) mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností,

22 Karcinogeny kat. 1 a 2: roztoky Ni2+ v HNO3 trichlorethylen Mutageny kat. 1 a 2: benzopyren, K2Cr2O7, kys. chromsírová Reprodukčně toxic. kat.1,2: octan olovnatý

23 Karcinogen kategorie 3: Ni, dichlormetan Reprodukčně toxické kategorie 3: malachitová zeleň

24 o) nebezpečné pro životní prostředí (R50, R51, R53, R56); jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. S 29 – nevylévat do kanalizace Příklady: Zn, ZnO, CrO3 amoniak rozpouštědla ropné látky

25 Škodlivé pro životní prostředí

26

27

28

29

30

31

32 Díl 8 - § 44a zákona č.471/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Nakládání s chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpečeno autorizovanou osobou. Práce s vysoce toxickou látkou musí provádět buď autorizovaná osoba nebo fyzická osoba, kterou autorizovaná osoba prokazatelně zaškolila – nejméně 1x ročně, záznam uchovávat 3 roky. Povinná evidence vysoce toxických látek – záznamy se uchovávají ještě 5 let po dosažení nulového stavu zásob Nebezpečné látky klasifikované jako výbušné, vysoce toxické, žíravé, karcinogenní tř.1A a 1B, mutagenní tř.1A a 1B, toxické pro reprodukci tř. 1A a 1B se musí skladovat tak, aby byly zabezpečeny před odcizením, únikem nebo záměnou s jinými látkami, sklad vybavit vhodnými prostředky pro předlékařskou 1. pomoc a asanaci prostor. Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé osobám mladším 18 let. Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1. Řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti a bezpečnostními pokyny. N CH L uchovávat pouze v originálních, uzavřených a neporušených obalech (par. 16 odst. 5) POVINNOSTI:

33 Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R- větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.

34 absolventi vysokých škol, kteří 1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, 2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, 3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii a mají ve svém výkazu o studiu potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky z toxikologie 4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví 35e) nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, 35f) § 44b: Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, se považují

35 Příklady omezování (použití) chemických látek a směsí: Př.: Od 1.10.2006 zákaz uvádění do oběhu prací prostředky s více než 0,5% hmot. P (vyhl. 78/2006 Sb.) Od 16.1. 2007 zákaz DEHP, DBP, BBF, DINP, DIDP, DNOP v konc. 0,1 % hm. k měkčení plastů k výrobě hraček a předmětů péče o děti (především ty, které mohou děti vkládat do úst). Hračky s obsahem těchto látek 0,1 % hm. a více se nesmí uvádět na trh. Od 15.6. 2007 zákaz toluenu 0,1 % hm. v lepidlech a barvách ve sprejích určená k prodeji spotřebitelům

36 Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení shem. Látek a směsí (CLP) Vyhl. č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezp.vlastností CHL a balení a označování nebezpečných chem. směsí : OBAL obsahující CHL (CHPř.) vysoce toxický, toxický nebo žíravý musí mít uzávěr odolný proti otevřením dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé OBAL nesmí mít tvar nebo grafickou úpravu, který by mohl uvést spotřebitele v omyl nebo by mohlo dojít k záměně za hračku OBAL nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, kosmetiku, léčiva, krmiva OZNAČOVÁNÍ: Jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce to nevylučuje souběžnou informaci v cizím jazyce informace, které se na etiketu obalu nevejdou mají být na příbalovém letáku; v tom případě musí být upozornění na příbalový leták na obalu. Kompletní informace o CHL (CH směsi.) jsou na tzv. BEZPEČNOSTNÍM LISTU (BL) Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení shem. Látek a směsí (CLP) Vyhl. č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezp.vlastností CHL a balení a označování nebezpečných chem. směsí : OBAL obsahující CHL (CHPř.) vysoce toxický, toxický nebo žíravý musí mít uzávěr odolný proti otevřením dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé OBAL nesmí mít tvar nebo grafickou úpravu, který by mohl uvést spotřebitele v omyl nebo by mohlo dojít k záměně za hračku OBAL nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, kosmetiku, léčiva, krmiva OZNAČOVÁNÍ: Jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce to nevylučuje souběžnou informaci v cizím jazyce informace, které se na etiketu obalu nevejdou mají být na příbalovém letáku; v tom případě musí být upozornění na příbalový leták na obalu. Kompletní informace o CHL (CH směsi.) jsou na tzv. BEZPEČNOSTNÍM LISTU (BL)

37 " 1.2 Pokud jsou tyto přípravky klasifikovány jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé, musí být opatřeny přesným a snadno pochopitelným návodem k použití, který v případě potřeby zahrnuje rovněž návod na zneškodňování prázdných obalů. V případě nemožnosti umístit tyto informace na obal nebo na štítek musí být uvedeny v příbalovém letáku.".

38 a) chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,........ b) jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh, a to buď výrobce nebo dovozce. c) výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7, d) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty/H-věty) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7, e) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty/P-věty) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7, f) číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp, g) slova "označení ES", pokud jde o látky uvedené v Seznamu. NA OBALU MUSÍ BÝT UVEDENO:

39 EINECS číslo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) – identifikační č. obchodovatelných l. v Evropském společenství v letech od 1.1. 1971 do 18.9. 1981: Počet: 100 106 NLP čísla (No Longer Polymers) obsahují látky nadále nepovažované za polymery. Od r. 1992 pohlíženo obdobně j. EINECS. Počet: ~ 850 ELINCS číslo (Europian List of Notified Chemical Substances) v Seznamu nových látek,který je průběžně aktualizován. Počet: několik tisíc 67/548/EHS – notifikace JEDNOTNÝ FORMÁT ZZZ-ZZZ-Y Indexové číslo: ABC- RST- VW- Y ABC = At. č. prvku / č. třídy org. l. RST = pořad. č. látky VW = forma uvedená na trh Y = kontrolní číslo CAS čísla (Chemical Abstract Numbers) jsou celosvětovým standardem, nezávisí na žádném nomenklaturním systému EINECS číslo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) – identifikační č. obchodovatelných l. v Evropském společenství v letech od 1.1. 1971 do 18.9. 1981: Počet: 100 106 NLP čísla (No Longer Polymers) obsahují látky nadále nepovažované za polymery. Od r. 1992 pohlíženo obdobně j. EINECS. Počet: ~ 850 ELINCS číslo (Europian List of Notified Chemical Substances) v Seznamu nových látek,který je průběžně aktualizován. Počet: několik tisíc 67/548/EHS – notifikace JEDNOTNÝ FORMÁT ZZZ-ZZZ-Y Indexové číslo: ABC- RST- VW- Y ABC = At. č. prvku / č. třídy org. l. RST = pořad. č. látky VW = forma uvedená na trh Y = kontrolní číslo CAS čísla (Chemical Abstract Numbers) jsou celosvětovým standardem, nezávisí na žádném nomenklaturním systému

40

41 BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list může být poskytnut v podobě tištěné nebo elektronické. Sb. Od 1. 6. 2007 platí nařízení REACH – úprava BL podle Nařízení (ES) č. 1907/2006, v souladu se směrnicemi Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES ( klasifikace nebezpečných vlastností, výstražné symboly, R-věty, S-věty ) Od 1.12. 2012 všechny nové BL ve formátu nařízení (ES) č. 453/2010

42 ÚDAJE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU Datum vydání / revize 1- / Identifikace látky / směsi obchodní název přípravku, chem. vzorec číslo CAS, ES, EINECS,.... Určené použití, dodavatel BL, telefonní č. pro naléhavé situace 2- Klasifikace látky (směsi) – obsahuje nebezp.látku....R-věty a S-věty resp. H-věty a P-věty, výstražné symboly nebezpečnosti, popis nebezpečných účinků 3- Složení – info o složkách, koncentrační limity 4- Pokyny pro 1. pomoc 5- Opatření pro hasební zásah 6- Opatření pro případ náhodného úniku 7- Pokyny pro zacházení a skladování

43 8- Omezování expozice a ochrana osob, osobní ochranné prostř.: ochrana dýchadel ochrana očí ochrana rukou a kůže 9 – Fyzikální a chemické vlastnosti: bod vzplanutí hořlavost oxidační vlastnosti 10 – Podmínky, za nichž je látka stabilní Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít do styku 11 – Toxikologické informace 12 – Ekologické informace 13 – Zneškodňování 14 – Přeprava 15 – Právní předpisy 16 – Legenda ke zkratkám, pokyny pro školení, doporučené omezení použití

44 Likvidace odpadů Třídění, uchovávat v lahvích označených jako odpad čeho (složení), Do výlevky jen malá množství vodou ředitelného odpadu, v žádném případě rozpouštědla (aceton, toluen,....) Zpětný odběr Povinnost výrobců (prodejců) přijímat k likvidaci: elektrospotřebiče (elektrošrot) – zdarma pouze komletní = nerozebraný spotřebič lednice oleje pneumatiky akumulátory, baterie, zářivky

45 Práce s vybranými chemickými látkami Práce s žíravými a dráždivými látkami Hydroxidy Práce s hydroxidem sodným NaOH a draselným KOH – tyto látky způsobují těžká poleptání, popáleniny. Při styku s kůží omývat velkým množstvím vody, odstranit kontaminovaný oděv. Lze provést následnou neutralizaci asi 5% roztokem kyseliny octové nebo citronové. Oči vyplachovat mírným proudem vlažné vody aspoň 15 minut. Po požití vypláchnout ústa čistou vodou, dát vypít asi půl litru vlažné vody a nesnažit se vyvolávat zvracení. Zajistit lékařskou pomoc. V případě úniku těchto látek se zachytí absorpčním prostředkem (Chemisorb O). Lze zneškodnit i neutralizací roztokem silné kyseliny, ale pozor: dochází k bouřlivé reakci.

46 Kyseliny Práce s kyselinou sírovou H2SO4, dusičnou HNO3 a chlorovodíkovou HCl, chloristou (perchlorickou) HClO4, fluorovodíkovou HF – tyto látky mají silné leptavé účinky. DŮLEŽITÉ: KONC. KYSELINU LIJEME DO VODY – ZA STÁLÉHO MÍCHÁNÍ - NIKDY NAOPAK ! POUŽÍVÁME OCHRANNÝ ŠTÍT. Zvláště silný je účinek kyseliny sírové, což je dáno jejími dehydratačními schopnostmi a teplem uvolněným při slučováním s vodou. Také kyselina fluorovodíková je velmi nebezpečná – patří mezi CHL vysoce toxické. Kyseliny dusičná a chloristá mají navíc účinky oxidační. Projeví se to zežloutnutím postiženého místa. Ve všech případech je zvláště nebezpečné zasažení očí, může dojít úplné devastaci oka a víček. Navíc páry těchto kyselin intenzivně dráždí oči i dýchací cesty. Při nadýchání vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží svlékneme zasažený oděv, poškozená místa omýváme velkým množstvím vody po dobu asi 10 minut, lze neutralizovat roztokem sody.

47

48 Při zasažení očí se snažíme rozevřít oční víčka a vyplachujeme proudem tekoucí vody alespoň 10 minut (výhodné jsou oční spršky), vždy vyhledáme lékařskou pomoc. Při požití je nutno vypít cca půl litru vody (v případě kyseliny sírové ledové vody), nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře. V případě úniku kyseliny sírové ji lze absorbovat pískem a jinými nespalitelnými látkami, všechny kyseliny lze neutralizovat sodou, hašeným vápnem. Oční sprška : pustit vodu, odklopit kryt, přiložit k oku, stiskem červeného tlačítka pustit proud vody do oka – viz následující obrázek

49

50 Peroxid vodíku Je-li více než desetiprocentní, způsobuje popáleniny na kůži a odbarvuje tkáň. Při koncentracích nad 30% působí jako silné oxidační činidlo a způsobuje destrukci kůže i očí. Velmi nebezpečné je jeho požití. Tlak uvolněného kyslíku může způsobit poškození žaludku. Při styku s pokožkou odstraníme zasažený oděv a kůži omýváme teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachujeme oči proudem vody a přivoláme lékaře. Při požití vyplachujeme ústa vodou, nutíme postiženého vypít alespoň půl litru vody nebo mléka a vyhledáme lékaře. Při náhodném úniku zředíme co nejvíce vodou a spláchneme.

51 Nebezpečné kombinace: HNO3: kys. octová, CrO3, nitrovatelné látky, oleje, org. látky, fosfor HClO4: etylalkohol, kys. octová a jiná silná dehydratační a oxid. činidla (peroxid vodíku, manganistany...) Kys. octová: CrO3, HNO3, alkoholy, ethylenglykol, peroxidy, manganistany H2SO4: okysličovadla (HNO3, dusičnany, chlorečnany), výbušniny (kys. pikrová), kovové prášky CrO3: kys. octová, glycerín, ethylalkohol, zápalné kapaliny Aceton: směs konc. HNO3 + H2SO4

52 Práce s hořlavinami Práce s acetonem, metanolem, ethanolem, toluenem, benzínem – jedná se o hořlaviny 1. třídy. Při přelévání hořlavin na laboratorním stole nebo v digestoři musíme zhasnout kahan či sklářský hořák, protože páry se šíří po ploše a mohou i na velkou vzdálenost vzplanout. Hořlaviny nevyléváme do výlevky, ale použité shromažďujeme podle druhů. Řádně označené láhve ukládáme na vyhrazeném místě, plné (do ¾ objemu) předáváme k likvidaci. Láhve s hořlavinami plníme pouze do tří čtvrtin, protože v přeplněné láhvi by vznikal přetlak. Láhve s etherem musíme naopak doplňovat aby se vzduchem netvořily explozivní peroxidy. Při nadýchání vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch a zajistíme mu klid. Při styku s pokožkou umyjeme vodou a mýdlem, protože tyto látky kůži odmašťují. Při zasažení očí vyplachujeme cca 10 minut proudem vody a přivoláme lékaře. Při požití nejprve vypláchneme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení. Nutíme postiženého vypít asi půl litru vody a vyhledáme lékaře.

53 Amoniak Při práci s vodným roztokem amoniaku NH4OH zasažená místa dlouhodobě oplachovat proudem studené vody, odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Oči okamžitě vypláchnout čistou, vlažnou vodou min. 20 minut. Poleptaná místa pak překrýt sterilním obvazem. Po požití ihned vypláchnout ústa vodou, nechat vypít asi půl litru vody a nesnažit se vyvolat zvracení. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchnout oči, ústa i nosní dutinu, zajistit teplo a tělesný klid. Ve všech případech zajistit lékařské ošetření.

54 Práce s látkami toxickými a zdraví škodlivými Obecné zásady první pomoci při otravách Při poskytování první pomoci jsou nejdůležitější tyto zákroky: Ihned zamezit dalšímu pronikání toxické látky do organismu - při nadýchání je nutno ihned opustit zamořený prostor. Při zasažení kůže oplachovat vodou. Podle možnosti rychle odstranit toxickou látku z těla (vyvolat zvracení, s výjimkou požití kyselin a louhů), zajistit důležité funkce organismu - při zástavě dechu provádět umělé dýchání, zajistit tělesný klid, podávat vodu, uklidňovat. V případě bezvědomí uvést do polohy na boku, aby při případném zvracení nedošlo k vdechnutí zvratků. Zajistit včasný převoz postiženého do nemocnice.

55 Například při práci s K2Cr2O7- při styku této látky s kůží omývat velkým množstvím vody,opláchnout 5% roztokem siřičitanu sodného. Zasažené oko vyplachovat aspoň 15 minut velkým množstvím čisté vody. POZOR! Příznaky poranění očí se mohou projevit po několikadnech. Při požití vypít vodu s mlékem nebo vaječným bílkem a vyvolat zvracení. Výplach žaludku je možné provést do 30-40 minut po pozření. Ihned kontaktovat lékaře.

56 První pomoc při otravě CuSO4: po požití vypít asi půl litru vody nebo mléka. Dobré je požít 0,5% roztok žluté krevní soli (ferrokyanidu draselného). O vyvolání zvracení se pokoušíme jen asi 10 minut po požití, později ne, zvláště, má-li postižený bolesti břicha. Při potřísnění kůži důkladně omýváme vlažnou vodou, oči důkladně vyplachujeme pitnou vodou.

57 Ruší se zákony : Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích Ruší se zákony : Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

58 Zrušuje se: 1. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. 2. Zákon č. 345/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Zákon č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe. 5. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 6. Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 7. Vyhláška č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe. 8. Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 9. Vyhláška č. 28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. 10. Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

59 RIZIKA při práci v laboratořích KFM

60 106. Osobní KFM Zaměstnanec musí být vybaven a používat při práci níže uvedené osobní ochranné prostředky. Svěřené ochranné prostředky musí být evidovány v „OSOBNÍ KARTĚ ZAMĚSTNANCE“. Při poškození ochranného prostředku musí být vydán zaměstnanci nový. Při ukončení platnosti ochranného prostředku musí být vydán zaměstnanci nový nebo po kontrole prodloužena jeho platnost. Kryogenní laboratoře Platnost roky ochranné brýle................................................................................................1 ochranné obličejové štítky...................................................................1 až 2 kožené rukavice 5-prsté s manžetou.................................podle opotřebení

61 Laboratoř vysokoteplotní - kožené rukavice žáruvzdorné VEGA 5-prsté manžetou odolnost 600°C... podle opotřebení Chemické laboratoře - vodní spršky pro výplach očí vybavení v laboratoři.........podle návodu - ochranné brýle čiré...................................................................................1 - ochranné obličejové štítky................................................................1 až 2 - rukavice na ochranu před chemickými látkami..........podle opotřebení - kožené rukavice pro kryogenní kapaliny a plyny....... podle opotřebení Řidiči soukromých mot. vozidel na služební cestě - referentské vozidlo vesta žlutozelené barvy z retroreflexního materiálu.................................................3

62 Laboratoř vysokoteplotní - kožené rukavice žáruvzdorné VEGA 5-prsté manžetou odolnost 600°C... podle opotřebení Chemické laboratoře - vodní spršky pro výplach očí vybavení v laboratoři.........podle návodu - ochranné brýle čiré...................................................................................1 - ochranné obličejové štítky................................................................1 až 2 - rukavice na ochranu před chemickými látkami..........podle opotřebení - kožené rukavice pro kryogenní kapaliny a plyny....... podle opotřebení Řidiči soukromých mot. vozidel na služební cestě - referentské vozidlo vesta žlutozelené barvy z retroreflexního materiálu.................................................3

63 K O N E C Děkuji za pozornost! K O N E C Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Školení o chemických látkách ZÁKON č.350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický."

Podobné prezentace


Reklamy Google