Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava nebezpečných věcí – rozdělení nebezpečných věcí Předmět: Technologie silniční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava nebezpečných věcí – rozdělení nebezpečných věcí Předmět: Technologie silniční."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava nebezpečných věcí – rozdělení nebezpečných věcí Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nebezpečné věci jsou vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nebezpečné věci LátkyPředměty např. benzín, kyseliny, hydroxidynapř. tlakové nádoby, munice, baterie Předměty mohou obsahovat látky, které nejsou nebezpečné, ale jsou ve stavu, který může být nebezpečný, např. vysoký tlak. Látky mohou být ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů pro jejich přepravu.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Cíle předpisů: Chránit jízdní personál Dosaženo školením řidičů přepravujících nebezpečné zboží. Jen dobře školený a odpovědný řidič může svým cílevědomým jednáním minimalizovat rizika přepravy. Chránit ostatní účastníky přepravy Dosaženo používáním správných vozidel odpovídajícím konstrukčním a zkušebním podmínkám vozidel přepravujících nebezpečné věci. Chránit všechny lidi Předpisy sloužícími ochraně obyvatelstva před nežádoucími účinky, které mohou být způsobený přepravou nebezpečné věci. Chránit životní prostředí Má být zabráněno každému znečištění ovzduší, vod a půdy platnými předpisy o přepravě nebezpečné věci. Chráněny jimi mají být nejen lidé, ale i zvířata, rostliny, vodstvo a půda.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní předpisy Nutnost upravit přepravu nebezpečných věcí v jednotlivých dopravních oborech vedla k tomu, že v každém oboru je speciální předpis pro jejich přepravu: silniční doprava (ADR) železniční doprava (RID) námořní doprava (IMDG Code) říční doprava (ADN) letecká doprava (IATA-DGR)

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní dohoda pro přepravu nebezpečných věcí po silnici – ADR Zkratka ADR používaná pro Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí vznikla z původního francouzského názvu Accord europeén reletif au transport international des marchandises dangereuses par route a vystihuje počáteční písmena tohoto názvu (Accord – dohoda, Dangereuses – nebezpečné, Route – cesta).

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Účel dohody ADR Účelem dohody ADR je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, a to sjednocením podmínek pro zařazování nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a jejich školení, požadavků na bezpečnostní poradce a podobně.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vznik a vývoj dohody ADR Dohoda ADR byla sjednána v Ženevě 30.9.1957. Vlastní dohoda vstoupila v platnost 20.1.1968 a její dvě přílohy o něco později dne 2.7.1968. Bývalé Československo přistoupilo k dohodě na základě listiny o přístupu, která je uložena u depozitáře dohody, jímž je generální tajemník Organizace spojených národů (dále jen OSN), a to dne 17.7.1986. Do československého právního řádu byla dohoda začleněna vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) č. 64/1987 Sb.. Dne 2.6.1993 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi OSN, že jako nástupnický stát po bývalé ČSFR se považuje za vázanou dohodou ADR, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1.1.1993. Na tuto vyhlášku navazují sdělení č.159/1997 Sb., č.186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb., která do původní vyhlášky zapracovala změny a doplňky přijaté v době platnosti dohody. Po několikaleté přípravě bylo v roce 2001 přistoupeno ke komplexní restrukturalizaci příloh dohody ADR.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dohoda ADR se novelizuje každé 2 roky, vždy v lichý rok. Mezi jednotlivými verzemi Dohody ADR je vždy přechodné období o délce 6-ti měsíců pro zapracování změn. Nyní platí: ADR 2013 č. 8/2013 Sb.m.s. Platná od 1.1.2013 do 30.6.2015

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 Důležitou součástí Dohody ADR jsou její dvě technické přílohy: Příloha A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a před­mětů (část I - 7) Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě (Část 8 a 9)

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14 Klasifikace nebezpečných věcí podle ADR Třídy: 1 výbušné látky a předměty; 2 plyny; 3 hořlavé kapaliny; 4.1 hořlavé tuhé látky; 4.2 samozápalné látky; 4.3 látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny; 5.1 látky podporující hoření; 5.2 organické peroxidy; 6.1 jedovaté látky; 6.2 infekční látky; 7 radioaktivní látky; 8 žíravé látky; 9 různé nebezpečné látky a předměty.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obalové skupiny Obalová skupina vyjadřuje míru nebezpečí přepravované látky nebo předmětu. Nebezpečné látky se dle druhu svého nebezpečí zařazují do tří obalových skupin (pro účel balení). Obalové skupiny jsou přiřazeny látkám třídy 3, 4.1 (mimo samovolně se rozkládajících látek), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9. Obalové skupiny: Obalov á skupinaMíra nebezpeč í I. Velmi nebezpečn é l á tky II. Středně nebezpečn é l á tky III. M á lo nebezpečn é l á tky

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Každé látce či předmětu je přiřazeno identifikační číslo látky, nebo-li UN číslo či UN kód. Toto číslo je vždy čtyřmístné, začínající číslovkou 0, 1, 2 nebo 3. Je ekvivalentem čísla OSN přiřazeného látce či předmětu experty OSN. Čísel 3506 a kromě výbušných látek a předmětů třídy 1, u kterých vždy začíná UN číslo 0, jsou čísla přiřazena látkám a předmětům nahodilým výběrem. Podle UN čísla lze ihned danou látku identifikovat (chemické složení), což je důležité hlavně v případě nehody, kdy je třeba vhodně zvolit způsob její likvidace (způsob hašení, odstranění kontaminace apod.).

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nebezpečných látek a předmětů, které by mohly být zařazeny dle kriterií přílohy A Dohody ADR je přitom asi 110 000. Některé látky a předměty mohou být zařazeny pod tzv. hromadné pojmenování. Hromadné pojmenování Hromadné pojmenování je určeno pro skupinu látek, které vykazují určité shodné vlastnosti a nejsou vyjmenované pod samostatným názvem, ale jsou přiřazeny pod tento skupinový název. Ke každému hromadnému pojmenování je přiřazen čtyřmístný UN kód.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro jednoznačnou identifikaci nebezpečných věcí je nutno znát UN číslo, oficiální pojmenování podle ADR, číslo třídy, číslo obalové skupiny a kód omezení průjezdu tunelem. Příklad zápisu do přepravního dokladu: UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ, 3, III, (D/E)

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Identifikační číslo nebezpečnosti Slouží k rychlé identifikaci druhu a intenzity nebezpečí. Skládá se ze dvou, nebo tří číslic. Pokud je číslo zdvojeno či ztrojeno, znamená to zvýšení stupně nebezpečnosti. Pokud nebezpečná látka reaguje s vodou bude před kódem písmeno X. Když stačí k označení nebezpečí jedna číslice, doplňuje se nulou. Následující kombinace číslic mají však zvláštní význam: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99. 2 Ú nik plynu tlakem nebo chemickou reakc í 3Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 4 Hořlavost tuhých l á tek nebo tuhých l á tek schopných samoohřevu 5 Podpora hořen í 6 Jedovatost nebo nebezpeč í infekce 7Radioaktivita 8 Ž í ravost 9 Nebezpeč í prudk é samovoln é reakce

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Význam identifikačního čísla nebezpečnosti: 20dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího rizika 22zchlazený zkapalněný plyn, dusivý 223zchlazený zkapalněný plyn, hořlavý 225zchlazený zkapalněný plyn podporující hoření 23hořlavý plyn 239hořlavý plyn, který může vyvolat samovolně prudkou reakci 25plyn podporující hoření 26jedovatý plyn 263jedovatý plyn, hořlavý 265jedovatý plyn, podporující hoření 268jedovatý plyn, žíravý 30hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně) nebo hořlavá kapalina nebo tuhá látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí vyšším než 61°C ohřátá na teplotu rovnou nebo vyšší než její bod vzplanutí, nebo samozahřívající se kapalina 323hořlavá kapalina reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti X323hořlavá kapalina reagující nebezpečně s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 1) 33lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23°C) 333pyroforní kapalina X333pyroforní kapalina reagující nebezpečně s vodou 336lehce hořlavá kapalina, jedovatá 338lehce hořlavá kapalina, žíravá X3381lehce hořlavá kapalina, žíravá, která nebezpečně reaguje s vodou 339lehce hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci 36hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně), slabě jedovatá nebo samozahřívající se kapalina,jedovatá 362hořlavá kapalina,jedovatá, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů X362hořlavá kapalina,jedovatá, reagující nebezpečně s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 368hořlavá kapalina,jedovatá a žíravá 38hořlavá kapalina (bod vzplanuti od 23°C do 61°C včetně), slabě žíravá, nebo samozahřívající se kapalina, žíravá 382hořlavá kapalina, žíravá, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti X382hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 39hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 40hořlavá tuhá látka nebo samovolně se rozkládající látka nebo samozahřívající se látka 423tuhá látka, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů X423hořlavá tuhá látka, nebezpečně reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynůl) 43samozápalná (pyroforická) tuhá látka 44hořlavá tuhá látka, která je pří zvýšené teplotě v roztaveném stavu 446hořlavá tuhá látka, jedovatá, která je pří zvýšené teplotě v roztaveném stavu 46hořlavá nebo samozahřívající se tuhá látka, jedovatá 462jedovatá tuhá látka, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů X462jedovatá tuhá látka, nebezpečně reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 48hořlavá nebo samozahřívající se tuhá látka, žíravá 482žíravá tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti X482žíravá tuhá látka, nebezpečně reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 50látka podporující hoření 539hořlavý organický peroxid 55látka silně podporující hoření 556látka silně podporující hoření,jedovatá 558látka silně podporující hoření, žíravá 559látka silně podporující hoření, která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 56podporující hoření látka, jedovatá 568látka podporující hoření,jedovatá, žíravá 58látka podporující hoření, žíravá 59látka podporující hoření, která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 60jedovatá nebo slabě jedovatá látka 606infekční látka 623jedovatá kapalina, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 63jedovatá látka,hořlavá (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně) 638jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně), žíravá

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 639jedovatá látka, hořlavá (s bodem vzplanutí do 61°C), která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 64jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se 642jedovatá tuhá látka, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 65jedovatá látka, podporující hoření 66velmi jedovatá látka 663velmi jedovatá látka, hořlavá (s bodem vzplanutí do 61°C) 664velmi jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se 665velmi jedovatá látka, podporující hoření 668velmi jedovatá látka, žíravá 669velmi jedovatá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 68jedovatá látka, žíravá 69jedovatá nebo slabě jedovatá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 70radioaktivní látka 72radioaktivní plyn 723radioaktivní plyn, hořlavý

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 73radioaktivní kapalina, hořlavá (bod vzplanutí do 61°C) 74radioaktivní tuhá látka, hořlavá 75radioaktivní látka,podporující hoření 76radioaktivní látka,jedovatá 78radioaktivní látka, žíravá 80žíravá nebo slabě žíravá látka X80žíravá nebo slabě žíravá látka, která nebezpečně reaguje s vodou 823žíravá kapalina, reagující s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 83žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně) X83žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně), nebezpečně reagující s vodou 1) 839žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně), která může vyvolat samovolně prudkou reakcí X839žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně), která může vyvolat samovolně prudkou reakcí a nebezpečně reagující s vodou 84žíravá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 842žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou za vyvíjení hořlavých plynů 85žíravá nebo slabě žíravá látka podporující hoření 856žíravá nebo slabě žíravá látka, podporující hoření a jedovatá 86žíravá nebo slabě žíravá látka,jedovatá 88silně žíravá látka X88silně žíravá látka, která nebezpečně reaguje s vodou 1) 883silně žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně) 884silně žíravá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se 885silně žíravá látka, podporující hoření 886silně žíravá látka,jedovatá X886silně žíravá látka,jedovatá, nebezpečně reagující s vodou 89žíravá nebo slabě žíravá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakcí 90látka ohrožující životní prostředí; různé nebezpečné látky 99různé nebezpečné látky přepravované v zahřátém stavu

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stručná charakteristika jednotlivých tříd nebezpečnosti Třída 1 - Výbušné látky a předměty Jsou to látky a předměty, jejichž hlavní vlastností je výbušnost. Jsou schopny se rychle měnit, rozkládat a vyvolávat tlaky či teploty, které poškozují okolí. Hlavní nebezpečí: výbušnost v důsledku ohřevu, úderu či tření, plamenem nebo jiným zápalným zdrojem Vedlejší nebezpeří: teplo, světlo, plyn, mlha, kouř Příklady: výbušniny, třaskaviny – např. třaskavá rtuť, střeliviny, rozbušky, roznětky,munice, náboje, zábavná pyrotechnika

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 2 – Plyny Zahrnuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více látkami, jakož i předměty, které takové látky obsahují. Hlavní nebezpečí: tlak plynu Vedlejší nebezpečí: výbušnost, hořlavost, toxicita, podpora hoření, ohrožení zdraví, žíravost, nestálost plynů Látky a předměty třídy 2 se dělí na: 1. Stlačené plyny 2. Zkapalněné plyny 3. Hluboce zchlazené plyny 4. Pod tlakem rozpuštěné plyny 5. Tlakové obaly na plyn a malé nádoby s plynem (aerosoly) 6. Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem 7. Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním požadavkům (vzorky plynů) 8. Chemické látky pod tlakem (kapaliny, pasty nebo prášky natlakované s hnací látkou)

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plyny se řadí podle svých nebezpečných vlastností do následujících skupin: ADusivé (dusík) OPodporující hoření (kyslík) FHořlavé (propan, butan, acetylen) TJedovaté (brommethan) TFJedovaté, hořlavé (svítiplyn) TCJedovaté, žíravé (čpavek) TOJedovaté, podporující hoření (perchloryfluorid) TFCJedovaté, hořlavé, žíravé (dichlorsilan) TOCJedovaté, podporující hoření, žíravé (chlor, fluor)

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 3 - Hořlavé kapaliny Hlavní nebezpečí: hořlavost Vedlejší nebezpečí: toxicita, žíravost, schopnost ohrozit vodní zdroje, schopnost rozpouštět tuky Základním kriteriem nebezpečnosti je bod vzplanutí. pod 23°C - kapaliny LEHCE HOŘLAVÉ (kód 33) od 23°C do 61°C včetně – kapaliny HOŘLAVÉ (kód 30) Příklady: aceton, benzín, etylalkohol, alkoholické nápoje s více než 24% alkoholu, lepidla, tiskařské barvy, barvy, parfumerické výrobky, ředěný silniční asfalt, pesticidy, nafta motorová, lehký topný olej, mrazuvzdorné kapaliny do ostřikovačů

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušné látky Tato třída zahrnuje hořlavé tuhé látky a předměty, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky. Hlavní nebezpečí: hořlavost, látky mohou být zapáleny teplem, jiskrami,plameny Vedlejší nebezpečí: toxicita, žíravost, schopnost ohrozit vodní zdroje, výbušnost prachu U některých látek samovolně se rozkládajících je vyžadována přeprava za tzv. řízené teploty. V přepravním dokladu musí odesilatel uvést řízenou teplotu a kritickou teplotu. Příklady: kaučuk, bezpečnostní zápalky, voskové zápalky, filmový celuloid, roztavený naftalen, síra, hliníkový prášek, tuhé podpalovače

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 4.2 - Samozápalné látky Tato třída zahrnuje samozápalné látky, což jsou látky, které se při styku se vzduchem již v malém množství zapálí do 5 minut, a látky schopné samoohřevu, které jsou při styku se vzduchem bez přívodu energie schopné samozahřátí. Hlavní nebezpečí: samozápalnost Vedlejší nebezpečí: vývin zápalných plynů při styku s vodou, toxicita, žíravost Příklady: odpad z celuloidu, plasty, sulfidy, alkyly kovů, fosfor, odpady bavlněné obsahující olej,

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Látky 4.3 - Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny V této třídě jsou obsaženy látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi, jakož i předměty, které takové látky obsahují. Hlavní nebezpečí: nebezpečí požáru a výbuchu Vedlejší nebezpečí: toxicita žíravost Příklady: chlorsírany, alkalické kovy, slitiny křemíku, silicid vápníku, silicid hořčíku, karbid vápníku

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 5.1 - Látky podporující hoření Při styku látek třídy 5.1 s jinými hořlavými látkami může dojít k jejich vzplanutí, ač samy nejsou nezbytně hořlavé. Hlavní nebezpečí: podpora hoření, vývin velkého tepla,možnost výbuchu Vedlejší nebezpečí: toxicita, žíravost, vznik nestabilních látek Příklady: koncentrované roztoky peroxidu vodíku, kyselina chloristá a její soli, chlorečnan vápenatý, manganistan draselný, tzv. bazénová chemie

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 5.2 - Organické peroxidy Látky třídy 5.2 jsou termicky nestálé látky, které se mohou samourychlením za normálních nebo zvýšených teplot exotermicky rozložit. Při rozkladu se mohou vyvíjet škodlivé nebo hořlavé plyny nebo páry. Hlavní nebezpečí: nebezpečí exotermického rozkladu při zvýšených teplotách nebo styku s ostatními látkami jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo aminy. Nebezpečí rozkladu hrozí i třením nebo otřesy. Vedlejší nebezpečí: výbušnost, rozkladný účinek, toxicita U některých látek je vyžadována přeprava za tzv. řízené teploty. V přepravním dokladu musí odesilatel uvést řízenou teplotu a kritickou teplotu. (Jsou používány jako katalyzátory některých typů polymerizace, například u polyesterových pryskyřic používaných ve skelných laminátech, ale i jako výbušniny. )

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 6.1 - Jedovaté látky Látky této třídy mohou již v malém množství způsobit poškození rostlin, zvířat a zdraví, případně způsobit smrt člověka nebo jiných živých organizmů. Mnohé tyto látky jsou biologicky neodbouratelné. Hlavní nebezpečí: toxicita nebo schopnost poškozovat zdraví Vedlejší nebezpečí: hořlavost, žíravost, schopnost ohrozit vodní zdroje a kanalizační systém K otravě může dojít: - při požití - při absorpci pokožkou - při vdechnutí Příklady: kyanid, organické sloučeniny fosforu, fenol v tekutém stavu,pesticidy, sloučeniny rtuti, toxické chemické vzorky

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 6.2 - Infekční látky Třída 6.2 zahrnuje infekční látky, které jsou schopny vyvolat nákazu, obsahující mikroorganismy včetně bakterií, virů, parazitů hub a jiných nekombinovaných, hybridních či mutagenních organismů, které mohou způsobit onemocnění u lidí a zvířat. Nebezpečí: schopnost vyvolat nákazu lidí či zvířat, nebezpečí pro vodní zdroje a kanalizační systém Příklady: odpad z nemocnic, odpady výzkumných ústavů, infikované zvířata, mrtvá těla zvířat (kadáver)

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 7 - Radioaktivní látky Radioaktivní látky jsou látky, které mají schopnost vlivem svého samočinného rozpadu vydávat elektromagnetické záření, které se nazývá radioaktivita. Tyto látky obsahují radionuklidy, ve kterých koncentrace aktivity, jakož i celková aktivita, převyšuje hodnoty přesně stanovené v dohodě ADR. příklady: uran, stroncium, měřící či lékařské přístroje obsahující radioaktivní látky

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 8 - Žíravé látky Žíravé látky třídy 8 jsou látky, které svým chemickým účinkem nepříznivě působí na tkaniny, kovy, při potřísnění nebo vdechnutí poškozují pokožku nebo sliznice. Některé z těchto látek se stávají žíravé při styku s vodou nebo vzdušnou vlhkostí a mohou vytvářet žíravé páry nebo mlhu. Hlavní nebezpečí: žíravost, schopnost narušit organické i anorganické látky Vedlejší nebezpečí: hořlavost,toxicita, za určitých okolností výbušnost, schopnost ohrozit vodní zdroje a kanalizační systém, možnost reakce spolu navzájem s s vodou nebo s jinými látkami K poleptání může dojít při požití, působením na pokožku nebo při vdechnutí. Příklady: kyselina sírová, dusičná, hydroxid draselný, sodný, akumulátory mokré, plněné kyselinou, náplně hasicích přístrojů

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty Zde spadají všechny látky, které pro jejich nebezpečné vlastnosti nelze zařadit do žádné z předcházejících tříd. Různá nebezpečí: toxické páry, zahoření, podpora rakovinotvorného bujení, ohrožení životního prostředí, vysoká teplota, nebezpečí prudké samovolné rekce. Příklady: azbest bílý, polychlorované bifenyly, moduly airbagů, lithiové baterie, geneticky změněné mikroorganismy, signální prostředky, asfalt, horké kovy, polymerové zpěňovatelné kuličky pro výrobu polystyrénu

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přehled užívaných bezpečnostních a manipulačních značek Všechny bezpečnostní značky musí být schopné odolat povětrnostním účinkům bez podstatného snížení jejich čitelnosti. Vzory bezpečnostních značek TŘÍDA 1 Výbušné látky a předměty (č. 1) Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.3 Symbol (vybuchující puma): černý; podklad: oranžový; číslice “1” v dolním rohu (č. 1.4)(č. 1.5) (č. 1.6) Podtřída 1.4Podtřída 1.5 Podtřída 1.6 Podklad: oranžový; číslice: černé; výška číslic musí být asi 30 mm a tlouštka čáry asi 5 mm (u bezpečnostní značky o rozměrech 100 mm x 100 mm); číslice “1” v dolním rohu ** Údaj podtřídy – neudává se, je-li výbušnost vedlejším nebezpečím * Údaj skupiny snášenlivosti – neudává se, je-li výbušnost vedlejším nebezpečím

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 2 Plyny (č. 2.1)(č. 2.2) Hořlavé plynyNehořlavé, netoxické plyny Symbol (plamen): černý nebo bílý;Symbol (plynová lahev): černý nebo bílý; (kromě provedení podle 5.2.2.2.1.6(d))podklad: zelený; číslice “2” v dolním rohu podklad: červený; číslice “2“ v dolním rohu (č. 2.3) Toxické plyny Symbol (lebka na zkřížených kostech): černý; podklad: bílý; číslice “2” v dolním rohu

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 3 Hořlavé kapaliny (č. 3) Symbol (plamen): černý nebo bílý; podklad: červený; číslice “3” v dolním rohu

44 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky (č. 4.1) Symbol (plamen): černý; podklad: bílý se sedmi svislými červenými pruhy; číslice “4" v dolním rohu TŘÍDA 4.2 Samozápalné látky (č. 4.2) Symbol (plamen): černý; podklad: horní polovina bílá a dolní polovina červená; číslice “4” v dolním rohu TŘÍDA 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny (č. 4.3) Symbol (plamen): černý nebo bílý; podklad: modrý; číslice “4” v dolním rohu

45 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 5.1 Látky podporující hoření (č. 5.1) Symbol (plamen nad kruhem): černý; podklad: žlutý číslice “5.1” v dolním rohu TŘÍDA 5.2 Organické peroxidy (č. 5.2) Symbol (plamen): černý nebo bílý; podklad: horní polovina červená; dolní polovina žlutá; číslice “5.2” v dolním rohu

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 6.1 Toxické látky (č. 6.1) Symbol (lebka na zkřížených kostech): černý; podklad: bílý; číslice “6” v dolním rohu TŘÍDA 6.2 Infekční látky (č. 6.2) V dolní polovině bezpečnostní značky mohou být uvedeny nápisy: “INFEKČNÍ LÁTKA” a “Při poškození nebo úniku uvědomte neprodleně veřejné zdravotnické orgány”; Symbol (kruh, který je překryt třemi srpky měsíce) a údaje: černé; podklad: bílý; číslice “6" v dolním rohu

47 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 7 Radioaktivní látky CRITICALITY SAFETY INDEX

48 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TŘÍDA 8 Žíravé látky (č. 8) Symbol (kapky padající z jedné zkumavky na kov a z druhé zkumavky na ruku): černý; Podklad: horní polovina: bílá; dolní polovina: černá s bílým okrajem; číslice “8” v dolním rohu TŘÍDA 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (č. 9) Symbol (sedm svislých pruhů v horní polovině): černý; podklad: bílý; podtržená číslice “9” v dolním rohu

49 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Orientační šipky nebo (č.11) Dvě černé nebo červené šipky na bílém nebo vhodném kontrastním podkladě. Pravoúhlé orámování není povinné

50 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Značka pro zahřáté látky Cisternová vozidla, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, speciální vozidla nebo kontejnery nebo speciálně vybavená vozidla nebo kontejnery, pro které je vyžadována značka pro zahřáté látky zvláštním ustanovením 580 uvedeným ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 musí být opatřeny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidel a na obou bočních stranách a na obou koncích kontejnerů, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren značkou tvaru rovnostranného trojúhelníka o straně nejméně 250 mm v červené barvě, jak je uvedena níže.

51 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Látky ohrožující životní prostředí

52 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Omezené množstvíVyňaté množství

53 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Značení prázdných nevyčištěných obalů Prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné věci, musí být opatřeny stejnými bezpečnostními značkami, jako by byly plné.

54 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

55


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava nebezpečných věcí – rozdělení nebezpečných věcí Předmět: Technologie silniční."

Podobné prezentace


Reklamy Google