Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra."— Transkript prezentace:

1 Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR

2 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I.bere na vědomí Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí; II.pověřuje předsedu vlády předložit Národní strategii předsedům Poslanecké sněmovny Senátu PČR a požádat je o podporu; III.ukládá 1.ministrovi zdravotnictví a)rozpracovat do 31. 12. 2015 Národní strategii do jednotlivých implementačních dokumentů, b)informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace Národní strategie s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 30. září 2015, c)seznámit hejtmany s Národní strategií, 2.ministrům spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování Národní strategie a při tvorbě jednotlivých implementačních dokumentů,  ministrům a)využívat Národní strategii a její implementační dokumenty při přípravě právních předpisů a strategických dokumentů a při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu České republiky v letech 2015 - 2020, b)spolupracovat s ministrem zdravotnictví při přípravě zprávy o stavu realizace Národní strategie uvedené v bodě III/1b tohoto usnesení; IV.doporučuje hejtmanům využít Národní strategii při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

3 USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR č. 175 ze 7. schůze 20. března 2014 Poslanecká sněmovna I.bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ II. vyzývá vládu, aby  podporovala realizaci Národní strategie formou spolupráce všech resortů a zohledňovala zdravotní aspekty ve všech politikách,  zohledňovala realizaci Národní strategie při schvalování státního rozpočtu.

4 Účel Národní strategie Zdraví 2020 -Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace; -Ministerstvo zdravotnictví přepokládá naplňování Národní strategie Zdraví 2020 ve spolupráci se všemi resorty, stejně jako se všemi složkami společnosti. Logo Národní strategie by se mělo stát symbolem této spolupráce.

5 Prioritní témata pro rozvoj aktivit v rámci Národní strategie Zdraví 2020 Existence a schválení Národní strategie Zdraví 2020 na úrovni vlády je nezbytnou podmínkou pro využívání finančních prostředků z evropských fondů pro celé české zdravotnictví v období let 2014 – 2020. Aby tato podmínka byla splněna zcela, byly vytvořeny implementační dokumenty – akční plány – dle stanovených prioritních témat.

6 Řídící struktura implementace NS Zdraví 2020, tvorby a naplňování akčních plánů Zadavatel strategie ministr Gestor strategie Hlavní hygienik a náměstek NH Řídící výbor Koordinátor tvorby strategie Tým pro tvorbu strategie Sekční tým AP Gestor sekce NZ Sekční tým AP Gestor sekce NH Sekční tým AP Gestor Ř ÚZIS Sekční tým AP Gestor sekce NS Rada vlády pro zdraví a životní prostředí zajišťuje naplňování implementačních dokumentů Národní strategie na meziresortní úrovni a koordinuje nezbytnou spolupráci všech resortů.

7 Pracovní skupiny pro tvorbu a naplňování akčních plánů NS Zdraví 2020 Sekční tým AP Gestor sekce NZ Sekční tým AP Gestor sekce NS Sekční tým AP Gestor Ř ÚZIS podpora pohybové aktivity Sekční tým AP Gestor sekce NH správná výživa a stravovací návyky proti obezitě pro bezpečnost potravin snižování zdrav. rizik ze ŽP a PP provakcinační AP pro zvládání infekčních nem. prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí kontroly tabáku omezení škod působených alkoholem zvýšení kvality dostupnosti násl., dlouh. a domácí péče zvýšení dostupnosti návazné péče zajištění kvality a bezpečí poskyt. zdrav. služeb Zvládání stresu a duševní zdraví elektronizace zdravotnictví rozvoj programů zdravotního screeningu rozvoj ukazatelů zdrav. stavu obyvatel Celkem 20 pracovních skupin Do tvorby všech akčních plánů se zapojilo celkem více než 250 odborníků z MZ ČR a mnohých dalších rezortů a institucí rozvoj zdravotní gramotnosti celoživotního vzdělávání lékařů celoživotního vzdělávání nelékařských zdrav. prac.

8 Akční plány pro implementaci NS Zdraví 2020 UV č. 23/2014 a EF Název akčního plánuDílčí akční plány 1. Podpora pohybové aktivity- 2. Správná výživa a stravovací návyky populace 2a. AP správná výživa a stravovací návyky 2b. AP proti obezitě 2c. AP pro bezpečnost potravin 3. Zvládání stresu a duševní zdraví- 4. Omezení zdravotně rizikového chování 4a. AP pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice 4b. AP pro oblast kontroly tabáku v České republice 4c. AP pro oblast omezení škod působených alkoholem 5. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí - 6. Zvládání infekčních onemocnění, zejména nově a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci a vakcinační programy 6a. Provakcinační AP 6b. AP pro zvládání infekčních onemocnění 7. Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR- 8. Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče 8a. Zvýšení kvality dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče 8b. Zvýšení dostupnosti návazné péče 9. Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb - 10. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků 10a. AP celoživotního vzdělávání lékařů 10b. AP celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 11. Elektronizace zdravotnictví- 12. Rozvoj zdravotní gramotnosti- 13. Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel-

9 Zajištění podpory Akčním plánům -Vláda projednala návrh akčních plánů dne 20. srpna 2015 a přijala související usnesení č. 671; -AP jsou materiálem, který by měl zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví; -Ukotvení Národní strategie a AP v usneseních vlády je základem pro rozvoj spolupráce na všech úrovních společnosti; -Navrhovaná opatření v AP budou dále diskutována a projednávána s příslušnými odpovědnými ministerstvy i ostatními zástupci odborné veřejnosti tak, aby byly stanoveny priority a rozpracovány jednotlivé projekty; -Finanční zdroje pro naplňování jednotlivých aktivit budou hledány společně během dalších jednání s ohledem na rozpočtové možnosti; -Velká část aktivit může být financována prostřednictvím operačních programů ESIF.

10 Časový harmonogram realizace 2014 – 2015: příprava jednotlivých akčních plánů; v tomto období bude i nadále probíhat realizace aktivit dle cílů Zdraví 21 v souladu s UV č. 1046/2002 a UV č. 936/2007 2016 – 2020: realizace akčních plánů 2017: průběžné hodnocení Národní strategie a souvisejících implementačních dokumentů s možností aktualizace Národní strategie na období po roce 2020 2021: zpracování závěrečné hodnotící zprávy

11 Nejbližší úkoly -Dialog se se všemi resorty a zástupci neziskového a soukromého sektoru, vědeckých i výzkumných institucí, odborných společností a dalších aktérů za účelem prioritizace opatření AP a rozpracování projektů; -Hledání udržitelného systému podpory pracovních skupin k jednotlivým AP; -Soustavná spolupráce sektorů při zohledňování zdravotních aspektů v rámci všech politických opatření; -Rozvoj efektivní komunikace s odbornou a laickou veřejností za účelem rozvoje zdravotní gramotnosti a posílení důvěry veřejnosti v systém ochrany a podpory veřejného zdraví; -Zrušení UV č. 1046/2002 ke Zdraví 21 a aktualizace souvisejícího usnesení č. 936/2007 k dokumentům předkládaným každoročně v rámci Souhrnné zprávy o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví; -Aktualizace Hodnotící zprávy o plnění cílů Programu Zdraví 21 o roky 2013 - 2014 a její vydání.

12 Akční plán č. 12: Rozvoje zdravotní gramotnosti na období 2015-2020 Hlavní cíl AP: Cílem akčního plánu je zlepšit zdravotní gramotnost v ČR vcelku i ve vymezených cílových skupinách, doložit její zvýšení v měřitelných jednotkách a přípravou Národního plánu rozvoje zdravotní gramotnosti položit základy pro její další soustavný růst.

13 Akční plán č. 12: Rozvoje zdravotní gramotnosti na období 2015-2020 Studie zdravotní gramotnosti ČR zaostává za průměrem zemí EU, především za nejlepšími studovanými zeměmi, tj. Nizozemím a Irskem, a naopak se blíží k nejhorší zemi v evropském výběru, tj. Bulharsku. Co se týče jednotlivých oblastí zdravotní gramotnosti v ČR, nejhorší situace je ve sféře podpory zdraví, naopak poměrně slušná úroveň je v porozumění a orientaci v oblasti zdravotní péče.

14 Akční plán č. 12: Rozvoje zdravotní gramotnosti na období 2015-2020 Příklady navrhovaných rozvojových projektů: Monitoring zdravotní gramotnosti v populaci České republiky  cíl - pravidelné poskytování validních a mezinárodně srovnatelných dat o změnách zdravotní gramotnosti, k nimž dochází v souvislosti s aktivitami v rámci programu Zdraví 2020, jejich vyhodnocování a identifikaci oblastí a problémů, na něž je třeba zaměřit pozornost Zvýšení relevance a správnosti zdravotních informací v mediích a medializace Zdraví 2020  cíl - zlepšit zdravotní gramotnost českých novinářů, se záměrem omezit šíření nebezpečných neověřených informací o zdraví a zdravotnictví a omezit vliv alternativních směrů - podpora zdravotní gramotnosti občanů Portál „Z2020 Navigátor“ - přehled dobré praxe pro implementaci Zdraví 2020 v ČR  cíl - zlepšit zdravotní gramotnost v ČR jako jednu z podmínek udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti, za využití konkrétních praktických příkladů pro implementaci Zdraví 2020 v podmínkách ČR.

15 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google