Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití prvků ECVET v projektu Pospolu Mgr. Martina Kaňáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití prvků ECVET v projektu Pospolu Mgr. Martina Kaňáková."— Transkript prezentace:

1 Využití prvků ECVET v projektu Pospolu Mgr. Martina Kaňáková

2 Společné cíle do r. 2020  zvýšit mobilitu a zaměstnatelnost žáků/pracovních sil v EU (6% žáků vyjíždějících na zahraniční stáž v rámci odborného vzdělávání)  podpořit transparentnost a srozumitelnost kvalifikací  vzájemné porozumění a důvěra mezi státy EU  zmenšit propast mezi světem práce a světem vzdělávání

3 Co je ECVET? Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu je evropský nástroj podporující : celoživotní učení rozvoj a zvyšování kvality odborného vzdělávání v zemích EU prostřednictvím mobility žáků i učitelů transparentnost flexibilitu vzdělávacích cest k získání kvalifikace (prostupnost) vzájemnou důvěru ECVET podporuje spolupráci škol a podniků a zároveň přispívá ke zvýšení kvality i počtu stáží žáků střední odborných škol.

4 Principy ECVET Výsledky učení - formulované jako znalosti, dovednosti a kompetence Jednotky výsledků učení - součást kvalifikací, lze je hodnotit, validovat a uznávat Kredit - udělen za ohodnocené a dokumentované výsledky učení žáka, přidaná hodnota stáže, kredit ≠ bodové ohodnocení Vzájemná důvěra a partnerství - formálně zakotveno v dokladech usnadňujících výměny žáků/učitelů

5 Benefity ECVET JEDNOTLIVCI - mohou absolvovat části vzdělávacího programu v jiné škole nebo na pracovišti podniku - získané výsledky učení jim budou uznány ŠKOLY -snadno navážou na základě vypracovaných jednotek učení spolupráci s jinou školou/podnikem -zvýší si svůj kredit a atraktivitu pro budoucí studenty -doplní si svůj školní vzdělávací program -reagují na trendy a vývoj na trhu práce bez nutnosti změny celého ŠVP ZAMĚSTNAVATELÉ -navážou partnerství se školami -mohou ovlivnit podobu jednotek výsledků učení -aktivně se zapojí a dohlížejí na kvalitu

6 ECVET v ČR V dubnu 2012 schválilo MŠMT návrh strategie zavádění ECVET v ČR. V souladu s ním je systém ECVET chápán jako nástroj, který pozitivně přispívá ke zvýšení kvality mezinárodních stáží, ale také jako praktický nástroj, jehož potenciálem je: zatraktivnit počáteční odborné vzdělávání (zejména technického zaměření), zvýšit jeho kvalitu podpořit materiálně technickou základnu v počátečním odborném vzdělávání. V oblasti dalšího vzdělávání a uznávání výsledků vzdělávání/učení by měl být ECVET úzce propojen s Národní soustavou kvalifikací. ČR se jako některé ostatní země k udílení bodů ECVET nepřihlásila, hovoříme-li o kreditu, myslíme tím přidanou hodnotu

7 Jaké prvky ECVET jsme testovali v POSPOLU ? Jednotku výsledků učení (popisuje očekávané výsledky učení, způsoby a kritéria pro hodnocení získaných výsledků žáka) Memorandum o porozumění v Pospolu= Smlouva o rozsahu a obsahu praktického vyučování (dle zákona č. 561/2004 Sb) Dohodu o učení mezi žákem, školou a firmou; Záznam o hodnocení žáka Osobní záznam - pro účely Pospolu upravený Europass Doklad o národní mobilitě

8 Proč jsme testovali ECVET? ? Lze přenést principy tohoto nástroje i na podmínky národní (mobility) a posílit tak kvalitu a konkretizovat obsah spolupráce školy a podniku? Dotazník s 12 otázkami (uzavřené, otevřené) 25 oslovených v průběhu konce února-začátku března 2015 100% návratnost

9 ECVET v POSPOLU- šetření 88 % respondentů se domnívá, že systém ECVET a jeho principy mohou zlepšit vzájemnou spolupráci SOŠ a podniků i na národní úrovni Největší přínos systému ECVET pro využití v národním prostředí vidí respondenti takto: 1. v jasném definování obsahu prostřednictvím výsledků učení 2. v lepším propojení se světem práce 3. v pružné reakci na novinky a trendy a jejich přenos do vzdělávací oblasti 4. v kontrole kvality 5. ve vzájemné důvěře

10 ECVET v POSPOLU- šetření Co se pomocí ECVET podařilo? Dát řád odborné praxi a zlepšit její obsah i kvalitu (64% respondentů) Vytvořit jednotku výsledků učení, kterou budeme využívat i pro rekvalifikace (20 % respondentů) Zabudovat cyklus kvality (20 % respondentů) Vytvořit jednotku, která je unikátní a budeme jí nabízet jiným školám (8% respondentů)

11 Jednotky výsledků učení V jednotlivých partnerstvích projektu vzniklo celkem82 jednotek výsledků učení pro obory dosaženého vzdělání kategorie H, M a L0. 65 jednotek bylo publikováno na Modulu Pospolu na portále RVP.cz Z toho: 31 jednotek je určeno pro odbornou praxi (např. Stavebnictví, Informační technologie, Aplikovaná chemie, Geodézie a katastr nemovitostí, Cestovní ruch, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Elektrotechnika) 23 pro odborný výcvik (např. Tesař, Truhlář, Klempíř, Obráběč kovů, Zámečník, Strojní mechanik, dále L obory - Autotronik, Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik) 11 pro stáže učitelů http://pospolu.rvp.cz/

12 Zkušenosti týmu Je vhodnější tvořit jednotky výsledků učení pro odborné praxe, protože nemají konkrétně vymezen vzdělávací obsah v RVP ani ŠVP. Odborné praxe nejsou tak rozsáhlé jako odborný výcvik. Jedná o kratší časový úsek, který délkou odpovídá zahraniční mobilitě žáků. ECVET umožní si praxi dobře a smysluplně rozplánovat a uspořádat, ale také dobře kontrolovat to, co se žák na pracovišti naučil a eliminovat odborné praxe, jejichž obsahem nebyla spokojena škola, ani samotný žák. Zvýšení administrativní zátěže škol a podniků spojené s tvorbou dohod o učení - tvorba pro každého účastníka stáže je zatím pro školy nepředstavitelná, národní mobilita žáků také. Nechuť škol sdílet vytvořené jednotky výsledků učení s jinými školami - mezi školami panuje konkurenční prostředí při získávání žáků (vzpomínky na problémy při tvorbě ŠVP). Je potřeba vytvořit jednotnou metodiku tvorby jednotek a definovat smysl a účel jejich vytváření, tedy zda budou jednotky tvořeny jako doplněk k ŠVP či jako průřezové jednotky, atd. Důležité je také zvýšit povědomí o významu validace získaných výsledků učení.

13 Zkušenosti škol Všechny strany jasně vědí, co přesně se od nich jako od aktérů odborné praxe očekává. Získat firmy ochotné s námi praxi realizovat problém nebyl. Ten často vyvstával právě kvůli nekonkrétnímu obsahu praxe. Žáci se někdy vraceli s pocitem, že se během praxe nenaučili to, co očekávali. Věřím, že právě díky ECVET tento problém výrazně eliminujeme. Bc. Denisa Landová, SoŠ a SOU Beroun Hlinky

14 Zkušenosti škol ECVET budeme používat v praxích i nadále. Rád bych, abychom každý rok zavedli několik nových jednotek výsledků učení (JVU). U maturitních oborů nejsou praxe často příliš dobře podchycené a to mně vadilo. JVU dává praxi jasný řád a je použitelná i v dalších letech. Pro nás byl největší přínos ECVETu, že jsme se před praxemi museli společně s firmou zamyslet nad jejich náplní a přesně je naplánovat. Věnovali jsme tomu poměrně dost úsilí. Ale vyplatilo se to. Žáci se naučili potřebné, rozhodně si to zapamatují víc než z klasické hodiny a neuvěřitelně je to bavilo. V tom bych spatřoval hlavní výhodu. Ing. Jiří Formánek,ředitel DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s. r. o

15 Popis jednotky výsledků učení Škola nebo firma, která JVÚ vytvořila a realizuje ji Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Název jednotky Výzkum a vývoj, katedra fyziky, laboratoř biomedicíny Kód a název oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika Úroveň kvalifikace podle EQF 4 Vztah k NSK (hodnoticí a kvalifikační standardy, odborné způsobilosti) Elektrická zařízení 26 – 010 – E úroveň 2 Délka JVU 60 hodin Požadavky na žáka Žák 3. ročníku, který ovládá práci na počítači s programy kancelářského balíku, ovládá základní zručnosti v elektronice a umí zapojit měřicí přístroje do obvodu. Název a adresa firmy ČVUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6 Výsledky učení, které jednotka obsahuje Žák:  Zná provoz laboratoře a podstoupí školení bezpečnosti práce  Ovládá základy fyziky plazmatu  Zná hlavní smysl a obsah práce v mikrobiologické laboratoři  Provede návrh řídící jednotky krokového motoru  Vytvoří prototyp řídící jednotky  Pod vedením instruktora provede experimenty zaměřené na zjištění změny dynamiky růstu konkrétního mikroorganismu způsobené působením nízkofrekvenčního el. mag. pole  Zpracuje naměřená data Kritéria a postupy pro ověření a hodnocení výsledků učení definovaných v JVU Výkony žáka na pracovišti organizace hodnotí vždy instruktor odborné praxe a posuzuje, zda žák splnil nebo nesplnil dané dílčí hodnotící úkoly: Hodnotící úkoly:  Zpracuje návrh řídící jednotky  Ověří funkčnost prototypu  Převede prototyp do podoby finálního výrobku  Experimentálně ověří a následně prezentuje růstové křivky mikroorganismu při různých nastaveních Žák prakticky předvede jednotlivé pracovní činnosti na reálném pracovišti organizace a slovně okomentuje postup při navrhování a vytváření prototypu, při provádění experimentů a zpracování naměřených dat. Kritéria hodnocení:  Zručnost a správné návyky práce v laboratoři  Funkčnost  Dodržování zásad BOZP Celkové hodnocení:  uspěl  neuspěl Pro hodnocení uspěl, musí žák absolvovat odbornou praxi v organizaci a splnit hodnotící úkoly, při nichž nesmí být hodnocen hodnocením nesplnil. Škola nebo firma, která JVÚ vytvořila a realizuje ji Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Název jednotky Výzkum a vývoj, katedra fyziky, laboratoř biomedicíny Kód a název oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika Úroveň kvalifikace podle EQF 4 Délka JVU 60 hodin Požadavky na žáka Žák 3. ročníku, který ovládá práci na počítači s programy kancelářského balíku, ovládá základní zručnosti v elektronice a umí zapojit měřicí přístroje do obvodu. Příklad výsledku učení získaného v rámci JVÚ Žák provádí návrh řídící jednotky krokového motoru, vytvoří prototyp řídící jednotky a pod vedením instruktora provede experimenty zaměřené na zjištění změny dynamiky růstu konkrétního mikroorganismu způsobené působením nízkofrekvenčního el. mag. pole. Název a adresa firmy ČVUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6

16 Popis jednotky výsledků učení Škola, název, adresaMasarykova střední škola chemická, Křemencova 12, Praha 1 Škola nebo firma, která JVÚ vytvořila a realizuje ji Masarykova střední škola chemická Název jednotkyKatalýza – vliv katalyzátoru na elektrolýzu Kód a název oboru28-44-M/01 Aplikovaná chemie Úroveň kvalifikace podle EQF 4 Vztah k NSK (hodnoticí a kvalifikační standardy, odborné způsobilosti) Požadavky na žáka Absolvování 3. ročníku MSŠCH Délka JVU (v rámci odborné praxe) 2 týdny odborné praxe (nezletilý žák 60 hod., zletilý 80 hod.) Název a adresa firmy VŠCHT (fakulta chemické technologie, ústav anorganické technologie), Technická 5, Praha 6 Výsledky učení, které jednotka obsahuje Žák:  dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí  seznámí se s teorií katalýzy a elektrolýzy  provádí rešerši, pracuje s odbornou literaturou a informačními zdroji  provádí aktivaci membrán anodového a katodového prostoru  připraví elektrody a provede vlastní elektrolýzu  měří závislosti proudové hustoty na napětí s katalyzátorem a bez něj  graficky a slovně vyhodnotí výsledky práce Kritéria a postupy pro ověření a hodnocení výsledků učení definovaných v JVU Výkony žáka na pracovišti hodnotí vždy pouze instruktor odborného výcviku a posuzuje, zda žák splnil nebo nesplnil dané hodnoticí úkoly. Zprávu z praxe hodnotí vyučující po skončení praxe. Hodnotící úkoly Žák:  aktivuje membránu podle zadání instruktora – praktické ověření  provede poniklování elektrod po předchozím odmaštění - praktické ověření  připraví různě koncentrované roztoky hydroxidů - praktické ověření  sestaví celu pro elektrolýzu podle návodu - praktické ověření  provádí elektrolýzu různě koncentrovaných roztoků za různých teplot s katalyzátorem i bez něj - praktické ověření  graficky i slovně vyhodnotí vliv použitého katalyzátoru na provedenou elektrolýzu Hodnoticí kritéria:  dodržování a respektování zásad BOZP a PO  ekonomické jednání a dodržování zásad ochrany životního prostředí  správná práce s odbornou literaturou a informačními zdroji  použití pracovního oděvu a ochranných pomůcek  správnost a přesnost měření

17 Děkuji za pozornost martina.kanakova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Využití prvků ECVET v projektu Pospolu Mgr. Martina Kaňáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google