Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Řídící a plánovací dokumentace (na stupni prapor )

2 Vzdělávací cíl Logistická podpora je souhrn činností souvisejících s tokem informací a materiálu ve stanovených strukturách. Cílem zaměstnání je seznámit studenty s řídící a plánovací dokumentací logistické podpory.

3 Osnova Úvod 1. Organizace a zabezpečení výcviku specialistů logistiky, příprava a výcvik příslušníků roty logistiky 2. Organizace a zabezpečení výcviku příslušníků dopravních a zásobovacích jednotek 3. Organizace a zabezpečení výcviku zvyšování odborné připravenosti příslušníků logistiky štábu Závěr

4 Literatura Pub-70-01-01 PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Směrnice pro používání pozemní vojenské techniky AČR v polních podmínkách čj. 22815/11/2001-1200 Všeob-P-5; Vševojsk-10-1; Vševojsk-16-3; Vševojsk-16-4; Vševojsk-16-5; Log-1-3; Tank-1-1; Směrnice pro používání PVT v míru – čj. 5186/28/2003-1200; Odborná směrnice N SL/GŠ AČR k metrologickému zabezpečení, čj. 40110/29/2001-8918; Metrologické zabezpečení v AČR – čj. 40110/39/2002-2784; Závazný pokyn k zajištění bezpečnosti provozu jeřábů – čj. 30097-2/2004-4607; Vyhláška č. 273/1999 Sb., MO; technologické postupy k provedení technické údržby techniky AČR

5 Úvod Příprava příslušníků AČR představuje proces zahrnující výchovu, vzdělávání a výcvik a tvoří jeden z hlavních prostředků dosahování požadovaných operačních schopností armády. Zahrnuje v sobě individuální a kolektivní formy přípravy a strukturálně je členěna na přípravu jednotlivců, velitelů, příslušníků štábů a jednotek.

6 1. Organizace a zabezpečení výcviku specialistů logistiky, příprava a výcvik příslušníků roty logistiky Cílem přípravy jednotek logistiky je dosažení plné připravenosti k operačnímu nasazení (bojovému použití) podle předurčení. Cílem přípravy v jednotce je -dosáhnout sladěné činnosti vycvičených vojáků při plnění úkolů jednotky (týmu, družstva, čety, roty); -naučit je různým způsobům vedení boje v sestavě jednotky, dovednému využívání zbraní a bojové a zabezpečovací techniky za podmínek blízkých bojovým v různém operačním prostředí; -zdokonalit velitele jednotek v organizaci, přípravě a řízení boje a v organizaci jeho všestranného zabezpečení; -připravit jednotky logistiky podle určení a specializace k přesnému, včasnému a efektivnímu zabezpečování jednotek službami a materiálem podle jejich aktuálních potřeb a požadavků; -připravit jednotky k vedení boje za použití konvenčních zbraní, zbraní hromadného ničení (dále ZHN) a vysoce přesných zbraňových systémů; -formovat u příslušníků jednotek morální, bojové, psychické a fyzické kvality, vojenskou kázeň a zodpovědnost za splnění úkolu.

7 Příprava družstva je zaměřena na sladění činnosti všech jeho příslušníků při plnění stanoveného úkolu. Tato příprava je zpravidla prováděna v četě. Všichni příslušníci získávají nové vědomosti, při soustavném zdokonalování již dříve získaných znalostí a dovedností v základní přípravě a odborné a speciální přípravě. Přípravu řídí velitelé družstev, pokud z platných interních normativních aktů (dále INA) není nařízeno jinak, např. střelby. Dobu trvání této etapy přípravy stanoví velitel praporu na základě návrhů velitelů rot. Příprava čety je zaměřena na sladění činnosti jednotek v četě při plnění stanoveného úkolu. Všichni příslušníci získávají nové vědomosti, při soustavném zdokonalování již dříve získaných znalostí a dovedností. Přípravu řídí velitelé čet (pokud z platných INA není nařízeno jinak, např. střelby). Dobu trvání této etapy přípravy stanoví velitel praporu na základě návrhů velitelů rot. Příprava roty je zaměřena na sladění činnosti jednotek v rámci roty. Nové znalosti a dovednosti získává velitelský sbor roty, ostatní příslušníci jednotky se zdokonalují v nabytých znalostech a dovednostech. Přípravu řídí velitelé rot. Dobu trvání této etapy přípravy stanoví velitel praporu.

8 Plánování přípravy Plánování je proces zjišťování, zpracování a využívání informací k popisu a analýze výchozí situace (současného stavu), odhadu a vyhodnocení možností dosažení stanovených cílů, stanovení úkolů nezbytných k dosažení těchto cílů, jejich vazeb a stanovení sil a prostředků potřebných na jejich splnění2. Plánování přípravy probíhá na stupni prapor a rota. Základními dokumenty pro plánování přípravy jsou: -na stupni prapor: -Plán činnosti na rok, -Záměr plnění úkolů na čtvrtletí; -na stupni rota: -Přehled témat a rozpočet hodin; -Rozvrh zaměstnání.

9 Plán činnosti na rok V úvodní části jsou rozpracovány cíle, hlavní úkoly, jejich priorita a souhrnné limity rozpočtových počtů osob, výdajů a příjmů praporu. V hlavní části jsou rozpracována opatření ke splnění stanovených úkolů, pro dosažení stanovené připravenosti jednotek k plnění úkolů dle předurčení, pro organizační a dislokační změny. V přílohové části je rozpracován seznam úkolů praporu na rok (kalendářní plán); celkové výdaje praporu na rok, rozčleněné do výdajových kategorií; úkoly pro zabezpečení výuky a výcviku ve prospěch vojenských škol; údaje o provozu vojenské techniky; přehled odvelení; přidělení učebních a výcvikových zařízení; shromáždění, školy a kurzy; souhrn nezbytných údajů a norem k zabezpečení plánování.

10 Záměru plnění úkolů na čtvrtletí. V úvodní části jsou upřesněny hlavní úkoly praporu na dané čtvrtletí a opatření k jejich splnění, úkoly k dosažení stanovených schopností jednotek k plnění úkolů. V hlavní části je rozpracován seznam úkolů praporu (kalendářní plán) na dané čtvrtletí a jsou stanoveny hlavní úkoly v přípravě jednotek (včetně opatření pro součinnost). Záměr se upřesňuje na každý měsíc (mimo prvního měsíce ve čtvrtletí).

11 Přehled témat a rozpočet hodin předmětů přípravy na čtvrtletí V úvodní části Přehledu témat a rozpočtu hodin předmětů přípravy na čtvrtletí stanoví velitel roty hlavní úkoly roty. V hlavní části upřesňuje a podrobně rozpracovává a stanoví tematiku, počty hodin v jednotlivých předmětech pro jednotlivé etapy přípravy. Upřesní, která zaměstnání budou provedena v noci (s přechodem na noc), dále pro jednotlivé měsíce stanoví opatření ke splnění úkolů vyplývajících z kalendářního plánu. Přehled schvaluje velitel praporu.

12 Rozvrh zaměstnání V Rozvrhu zaměstnání velitel roty stanoví předměty, názvy témat, místa konání, počty hodin, řídící zaměstnání, přípravu velitelů čet, praporčíků a poddůstojníků a úkoly dle plánu nadřízeného. Materiální zabezpečení zaměstnání stanoví velitel ve svém rozkaze, v pokynech na zaměstnání příštího dne. Rozvrh zaměstnání se u roty zpracovává na dva týdny a je právním dokumentem. Jeho právní účinnost stvrzuje podpisem velitel roty.

13 Programy přípravy jednotek předměty vševojskové přípravy střelecké, tělesné, pořadové přípravy, základních řádů a vojenské přípravy bojových drilů. předměty odborné přípravy taktické přípravy, ženijní přípravy, ochrany proti zbraním hromadného ničení zdravotnické přípravy, topografické přípravy, spojovací přípravy, průzkumné přípravy, řidičské přípravy logistické přípravy. Součástí odborné přípravy je technická a řidičská příprava řidičů, velitelů a osádek vojenských bojových (zabezpečovacích) vozidel, která je prováděna podle zvláštních programů.

14 Provádění přípravy konkrétní učební cíle plán provedení bojové střelby, plán provedení cvičení, písemnou přípravu, metodický list Příprava se uskutečňuje na učebnách, zařízených cvičištích s využitím trenažérů, simulátorů, počítačů, názorných pomůcek, na posádkových učebně výcvikových zařízeních (dále UVZ) a ve vojenských výcvikových prostorech (dále VVP) s výzbrojí, technikou a ostatním materiálem. Sladění jednotek se provádí: -v družstvu a četě při průpravných cvičeních, OTC, bojové hře a bojových střelbách; -v rotě při průpravných cvičeních, OTC, bojové hře, taktických cvičeních, taktických cvičeních s bojovou střelbou; -ve vyšších celcích při taktických cvičeních těchto celků.

15 Při zahájení každého výcviku řídící zaměstnání zkontroluje připravenost jednotky (přítomnost osob, úplnost výzbroje, techniky a materiálu), oznámí téma a cíle výcviku, (přezkouší znalosti a dovednosti z předchozích zaměstnání, které se budou během výcviku vyžadovat) a zahájí výcvik v novém tématu (cvičení). Přítomnost osob s uvedením tématu (cvičení) vede velitel čety (řídící) v příslušných záznamech účasti. K zamezení vzniku nehod a ztrát při používání výzbroje, techniky a materiálu, nebo zranění osob je nutno na začátku zaměstnání poučit a přezkoušet všechny účastníky ze znalostí bezpečnostních opatření, v souladu s platnými zákony, řády a předpisy. V rámci přípravy jednotek musí být vytvořeny podmínky pro údržbu a opravy výzbroje, techniky a materiálu, pro odpočinek vojáků, výdej stravy v souladu se stanovenými normami a v návaznosti na taktickou situaci. Při zaměstnání musí řídící zaměstnání dbát na dodržování zásad a pravidel ochrany životního prostředí stanovených pro danou lokalitu, pravidel protipožární ochrany a norem bezpečnosti a ochrany zdraví vojáků.

16 Hodnocení přípravy Hodnocení přípravy jednotek je prováděno zpravidla v závěru každé etapy přípravy a je zaměřeno na hodnocení splnění stanovených úkolů přípravy v dané etapě. Skládá se z hodnocení kontroly sladěnosti jednotky a hodnocení vrcholných zaměstnání v dané etapě výcviku (odborná taktická cvičení, taktická cvičení s bojovou střelbou). Na závěr etapy výcviku družstva hodnotí velitel čety jednotlivá družstva a stanoví jejich pořadí. Velitelé družstev hodnotí každého vojáka družstva. Na závěr etapy výcviku čety velitelé rot hodnotí čety a stanoví jejich pořadí. Na závěr etapy výcviku roty velitel praporu hodnotí roty a stanoví jejich pořadí.

17 Hodnocení kontrolovaných oblastí, které provádí zpravidla nadřízený velitel, je vyjádřeno slovně a je mu přiřazena známka takto: -výtečně – přiřazena známka – 1; -dobře – přiřazena známka – 2; -vyhovující – přiřazena známka – 3; -nevyhovující – přiřazena známka – 4. Hodnocení kontrolovaných oblastí se provádí podle následujících kritérií: -výtečně – pokud nejméně polovina kontrolovaných oblastí je hodnocena výtečně a ostatní dobře; -dobře – pokud nejméně polovina kontrolovaných oblastí je hodnocena nejhůře dobře a ostatní vyhovující; -vyhovující – pokud jsou nejméně tři čtvrtiny kontrolovaných oblastí hodnoceny nejhůře vyhovující a čtvrtina nevyhovující; -nevyhovující – pokud je více než čtvrtina kontrolovaných oblastí hodnocena nevyhovující.

18 Hodnocení jednotek, útvarů a zařízení po skončení dané etapy výcviku provádí nadřízený velitel na základě hodnocení kontrolovaných oblastí takto: -výtečně – pokud jsou kontrolované oblasti hodnoceny výtečně; -dobře – pokud jsou kontrolované oblasti hodnoceny nejhůře dobře; -vyhovující – pokud jsou kontrolované oblasti hodnoceny nejhůře vyhovující; -nevyhovující – pokud je některá z kontrolovaných oblastí hodnocena nevyhovující. Na základě vyhodnocení kontrolovaných oblastí stanoví nadřízený velitel pro následující etapu přípravy další úkoly. Přehledy se vedou ve formě tabulek s využitím výpočetní techniky nebo písemnou formou (Přehled výsledků přípravy, Třídní kniha apod.).

19 ÚKOLY JEDNOTEK „Seznamu úkolů NATO“ (NATO TASKS LIST - NTL). Rota - rota oprav, rota přední podpory, zásobovací rota, rota logistiky (zabezpečení), vyprošťovací a odsunová rota 1.VČASNÁ DOSTUPNOST SIL 2.ÚČINNÁ ZPRAVODAJSKÁ ČINNOST 3.ROZMÍSTITELNOST A MOBILITA Příprava sil na přesun Přesun vojsk Zakončení v taktické situaci 4.ÚČINNÉ NASAZENÍ 5.EFEKTIVNÍ VELENÍ, ŘÍZENÍ A SPOJENÍ Komunikace na taktické úrovni Provádění přepravních služeb 6.LOGISTICKÁ UDRŽITELNOST Zásobování ozbrojených sil Poskytování zdravotní péče Sjednání kontraktů Zabezpečení údržby a oprav Vyprošťování a evakuace výzbroje a její další využití Poskytování služeb logistiky

20 7.ODOLNOST A OCHRANA VOJSK Opatření OPZHN Monitorování, detekce a identifikace ZHN Varování a hlášení ZHN Opatření fyzické ochrany Přijetí bezpečnostních opatření

21 Četa-četa oprav, zásobovací četa + sklady, četa předsunuté podpory, hospodářská četa, četa logistiky (provozní), vyprošťovací a odsunová četa 1.VČASNÁ DOSTUPNOST SIL 2.ÚČINNÁ ZPRAVODAJSKÁ ČINNOST 3.ROZMÍSTITELNOST A MOBILITA Příprava sil na přesun Přesun vojsk Zakončení v taktické situaci 4.ÚČINNÉ NASAZENÍ 5.EFEKTIVNÍ VELENÍ, ŘÍZENÍ A SPOJENÍ Komunikace na taktické úrovni Provádění přepravních služeb 6.LOGISTICKÁ UDRŽITELNOST Zásobování ozbrojených sil Poskytování zdravotní péče Sjednání kontraktů Zabezpečení údržby a oprav Vyprošťování a evakuace výzbroje a její další využití Poskytování služeb logistiky

22 7.ODOLNOST A OCHRANA VOJSK Opatření OPZHN Monitorování, detekce a identifikace ZHN Varování a hlášení ZHN Opatření fyzické ochrany Přijetí bezpečnostních opatření

23 Družstvo - družstvo oprav, hospodářské družstvo. zásobovací a dopravní družstvo, vyprošťovací a odsunové družstvo, družstvo prádelen, požární družstvo, sklady, manipulační družstvo, SMTD, STK a ME 1.VČASNÁ DOSTUPNOST SIL 2.ÚČINNÁ ZPRAVODAJSKÁ ČINNOST 3.ROZMÍSTITELNOST A MOBILITA Příprava sil na přesun Přesun vojsk Zakončení v taktické situaci 4.ÚČINNÉ NASAZENÍ 5.EFEKTIVNÍ VELENÍ, ŘÍZENÍ A SPOJENÍ Komunikace na taktické úrovni Provádění přepravních služeb 6.LOGISTICKÁ UDRŽITELNOST Zásobování ozbrojených sil Poskytování zdravotní péče Sjednání kontraktů Zabezpečení údržby a oprav Vyprošťování a evakuace výzbroje a její další využití Poskytování služeb logistiky

24 7.ODOLNOST A OCHRANA VOJSK Opatření OPZHN Monitorování, detekce a identifikace ZHN Varování a hlášení ZHN Opatření fyzické ochrany Přijetí bezpečnostních opatření

25 Logistická příprava Cílem přípravy v odborné taktické přípravě je naučit jednotky plnit odborné úkoly logistické podpory vojsk tak, aby tato byla poskytována včas, na správném místě a v dobré kvalitě. Důraz je položen na vysoké požadavky koordinované a harmonické činnosti všech prvků logistické podpory při efektivním využití zdrojů.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google