Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_DANE_A_FINANCE_01 Vymezení základních pojmů – uzávěrka, závěrka Téma sady:Daně a finance Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník, Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Červen 2013 Anotace:Vymezení základních pojmů – rozdíl mezi uzávěrkou a závěrkou a jejich obsah Metodický obsah: Výklad nového učiva, pochopení rozdílu mezi uzávěrkou a závěrkou a jejich časovou sousledností

2 Schematické znázornění účetních prací v podniku v průběhu roku: BĚŽNÉ ÚČETNICTVÍ Účetní doklady – kontrola věcné a formální správnosti Hlavní knihaÚčetní deník Předkontace Knihy analytické evidence

3 Schematické znázornění účetních prací v podniku na konci roku: Kontrola věcné správnosti - inventarizace Zaúčtování účetních operací na konci roku (dohadné položky, časové rozlišení…) ÚČETNÍ UZÁVĚRKA = uzavření účetních knih ÚČETNÍ ZÁVĚRKA = sestavení účetních výkazů

4 Obsah účetní uzávěrky: Po zaúčtování všech účetních operací do správného účetního období následuje:  Zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů  Zjištění konečného stavu aktivních a pasivních účtů a převod jejich konečných stavů na účet 702 – konečný účet rozvažný  Zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich převod na účet 710 – Účet zisků a ztrát – zde se zjistí účetní hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný  Po transformaci HV na základ daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti převod čistého HV (tzn. po zdanění) na účet 702 – konečný účet rozvažný

5 Obsah účetní uzávěrky:  Daňová povinnost podniku je 0 (tzn. neprovádí se transformace hospodářského výsledku na základ daně)  Daňové přiznání účetní jednotka podává (v případě hrazení záloh může vzniknout přeplatek)  Ztráta se zaúčtuje 702/710, popř. 710/702 zápornou čá stkou Je-li hospodářským výsledkem účetní jednotky ZTRÁTA:

6 Obsah účetní závěrky: Účetní závěrka obsahuje tyto výkazy (v předepsaném členění):  ROZVAHA: informace o AKTIVECH a PASIVECH v podniku  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY: informace o NÁKLADECH a VÝNOSECH, o jejich struktuře a dosaženém HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU  PŘÍLOHA: doplňující informace o účetní jednotce a o použitých účetních metodách  Nepovinné výkazy: Cash flow a Přehled o změnách základního kapitálu

7 Ověřovací a zveřejňovací povinnost:  Dle § 21 Zákona o účetnictví mají účetní jednotky povinnost zveřejnit účetní závěrku v Obchodním rejstříku (zaslání povinných výkazů ve formátu.pdf příslušnému rejstříkovému soudu)  Poslední termín pro zveřejnění účetní závěrky je poslední den následujícího účetního období  Některé účetní jednotky mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem – vyhledejte v učebnici Obr.č.1

8 Shrnutí:  Účetní uzávěrka vždy předchází účetní závěrce  Po provedení věcné i formální kontroly na konci období, zaúčtování všech účetních operací a vlastním uzavření účtů převody na účty 710 a 702 se ze zjištěných skutečností sestavují účetní výkazy  Informace z účetních výkazů slouží nejen managementu podniku, ale i okolí podniku (účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní výkazy v Obchodním rejstříku)  Uzavřením účetních knih jedno účetní období končí a zároveň druhé začíná, tzn. konečné stavy účtů rozvažných k 31.12. se musí rovnat počátečním stavům k 1.1.

9 Otázky a úkoly: 1.Zopakujte si, jak se otevírají počáteční stavy účtů aktivních a pasivních. Odpověď: Prostřednictvím účtu 701 – např. počáteční stav materiálu na skladě 112/701, počáteční stav dodavatelů 701/321 2. Najděte na internetu webové stránky, kde je možno stáhnout ve formátu.pdf nebo.xls formuláře na vyplnění účetních výkazů – Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty Odpověď: např. www.danovapriznani.cz, www.finance.czwww.danovapriznani.czwww.finance.cz 3. Najděte na servevu www. podnikatel.cz, zda účetní jednotky dodržují zveřejňovací povinnost v Obchodním rejstříku a jaké hrozí sankce za porušování této povinnosti. Odpověď: Dle uvedeného zdroje povinnost porušuje až 70% subjektů. Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy se považuje za správní delikt a finanční úřad může uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem (brutto).

10 Zdroje, autorská práva: Knihy: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2.díl. Znojmo: Štohl, vzdělávací středisko Znojmo, 2012, ISBN 978-80-87237-24-3. ŠTOHL, Pavel. Sbírka řešených příkladů z účetnictví. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010, ISBN 978-80-87314-09-8. Obrázky a online zdroje: Obr.č.1: 401 (K) 2012. www.flickr.com [online]. [cit. 21.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6757849129 http://www.podnikatel.cz/clanky/ucetni-zaverka-se-zasila-do-obchodniho-rejstri ku/http://www.podnikatel.cz/clanky/ucetni-zaverka-se-zasila-do-obchodniho-rejstri ku/ Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škola školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autorky. Všechny neocitované grafické objekty jsou součástí MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google