Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Adam Olejníček Obor: Technické lyceumTřída: 2.L Předmět: BiologieŠkolní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Kašpar LudvíkDatum vypracování: 13.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Adam Olejníček Obor: Technické lyceumTřída: 2.L Předmět: BiologieŠkolní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Kašpar LudvíkDatum vypracování: 13.2.2016."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Adam Olejníček Obor: Technické lyceumTřída: 2.L Předmět: BiologieŠkolní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Kašpar LudvíkDatum vypracování: 13.2.2016

2  je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku  Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením  Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson  Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson, který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr, kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země  Mírou množství ozonu ve sloupci nad povrchem je dobsonova jednotka, pojmenovaná po Dobsonovi

3  K nárůstu obsahu ozonu dochází při střetu dvouatomových molekul kyslíku s fotony ultrafialového slunečního záření anebo po rozštěpení elektrickou energií z blesků  Takto dodaná energie rozštěpí molekulu kyslíku na dva atomy, které poté reagují s jinými dvouatomovými molekulami za vzniku tříatomových molekul ozonu. Schéma reakce vytvářející ozon. Energie štěpí O2 na dva atomy a ty pak reagují s dalšími molekulami O2 za vzniku ozonu.

4  Ozon absorbuje ultrafialové záření lépe než běžný kyslík, což má za následek oslabení přicházejícího UV záření na povrch Země  Kdyby zmíněné UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organizmy, protože vysoká energie fotonů vede ke vzniku různých typů rakovinných nádorů kůže a poškození zraku.

5  Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu Modrofialová oblast označuje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. září 2006. Oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky) Vypouštění balónu se sondou k monitorování ozonové vrstvy

6  Od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které jsou použity v chladicích a hnacích médiích, v aerosolech, nadouvadlech, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích  V roce 1974 byla poprvé vyslovena hypotéza, že freony, ač mnohdy několikrát těžší než vzduch, pronikají do stratosféry (10 až 50 km nad povrch Země), kde se z nich odštěpuje chlór, který se podílí na katalytickém rozkladu ozonu - snižují tak obsah ozonu ve stratosféře

7  Je prokázáno, že přítomnost organických halogenovaných sloučenin nebo samotných halogenů fluoru, chloru a bromu blokuje reakce vedoucí ke vzniku ozonu, protože halogenové atomy přednostně reagují s atomárním kyslíkem i s molekulami ozonu.  Monitorováním obsahu ozonu z družic bylo zjištěno, že především v oblasti zemských pólů dochází v posledních letech k značnému poklesu obsahu ozonu. Zároveň byl zaznamenán nárůst případů rakoviny kůže a zrakových onemocnění v oblasti blízkých především jižnímu pólu (Nový Zéland, Patagonie)  Světové společenství se na základě těchto pozorování rozhodlo pro radikální omezení používání těkavých organických chemikálií s obsahem halogenů, především freonů, sloučenin s vysokým obsahem fluoru a chloru v organické molekule (tzv. Montrealský protokol)

8  Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země byl přijat 16. září 1987 v Montrealu  K Montrealskému protokolu přistoupilo přes 190 států světa a jeho hlavním cílem je vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 chemických látek), které podle vědeckých důkazů poškozují ozonovou vrstvu  Je prováděcím protokolem Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, která byla podepsána 22. března 1985 ve Vídni

9  Monitorováním obsahu ozonu z družic bylo zjištěno, že především v oblasti zemských pólů dochází v posledních letech k značnému poklesu obsahu ozonu, zároveň byl zaznamenán nárůst případů rakoviny kůže a zrakových onemocnění v oblasti blízkých především jižnímu pólu (Nový Zéland, Patagonie)

10  Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní  U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku (přestože se původní vliv na oslepování ovcí nepotvrdil), vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity  U rostlin včetně mořského fytoplanktonu snížený růst a sníženou odolnost vůči škůdcům

11  Vdechování ozonu vyvolává pokles kapacity plic v závislosti na jeho koncentraci a na hloubce dýchání  Podle Světové zdravotní organizace (WHO) vdechování ozonu vede ke vzniku zánětlivých onemocnění plic, narušení vývoje plic a snížení jejich funkce

12  Poškozuje rostlinné tkáně  Mimořádně negativní účinky emisí ozonu jsou známy u jasanu, buku,pajasanu a liliovníku  Příznakem jsou žluté chlorotické skvrny, nebo drobné červené skvrnky, bronzovité zbarvení horní vrstvy, zatímco žilky zůstávají zelené Poškození ozónem, mezižilková mozaika.

13

14  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonov%C3%A1_vrstva  http://www.blesk.cz/galerie/zpravy-udalosti/366973/dobre-zpravy-pro-planetu- zemi-ozonova-vrstva-se-uzdravuje?foto=2  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonov%C3%A1_d%C3%ADra#/media/File:Antarcitc_o zone_layer_2006_09_24.jpg  http://www.tyden.cz/obrazek/201104/4d9ae4fa493af/crop-69949-ozon-titul.jpg  http://docplayer.cz/docs-images/25/6357935/images/37-0.png  https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1kozen%C3%AD_rostlin_oz%C3%B3nem  http://www.helmsway.com/images/FreonR22-6.jpg  http://eltahvac.com/wp-content/uploads/2015/07/freon.jpg  http://www.helmsway.com/images/FreonR22-6.jpg  https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1kozen%C3%AD_rostlin_oz%C3%B3nem#/ media/File:SMOG- DAMAGED_PLANT_AT_THE_STATEWIDE_AIR_POLLUTION_RESEARCH_CENTER,_UNIV ERSITY_OF_CALIFORNIA._PLANT_WAS_DAMAGED_BY..._-_NARA_-_542688.jpg


Stáhnout ppt "Vypracoval: Adam Olejníček Obor: Technické lyceumTřída: 2.L Předmět: BiologieŠkolní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Kašpar LudvíkDatum vypracování: 13.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google