Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Ing. Jaroslava Engelová Aktuální informace SRS 28. března 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Ing. Jaroslava Engelová Aktuální informace SRS 28. března 2012."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Ing. Jaroslava Engelová Aktuální informace SRS 28. března 2012

2 1)Vyhledávání v on-line registru POR 2)Zneškodňování nebezpečných pesticidních odpadů a finanční podpora MZe 3)Souběžné dovozy 4)Ochranná pásma vodních zdrojů 5)Zkracování ochranných vzdáleností vzhledem k vodě 6)Hlavní změny legislativy po 14.6.2011 7)Typy kontrol u zemědělských subjektů Obsah

3 Registr přípravků

4 www.srs.cz

5

6 kelt

7

8  Zneškodňování zásob pesticidních odpadů, které se nacházejí ve vydaném restitučním majetku nebo u státních zemědělských podniků v likvidaci.  Žádost o úhradu nákladů se podává prostřednictvím místně příslušné Agentury pro zemědělství a venkov  Náklady budou hrazeny od minimální hranice 3 000,-  Náklady na přepravu hradí žadatel. Pouze ve výjimečných případech mohou být uhrazeny z prostředků MZe.  Zneškodňování vybraných zvláště rizikových skupin pesticidních odpadů.  Vztahuje se pouze na neupotřebitelné zbytky přípravků, jejichž seznam je uveden v příloze č. 10 vyhlášky 329/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a arseničnanu vápenatého.č. 10 vyhlášky 329/2004 Sb  Náklady budou hrazeny od minimální hranice 3 000,- Zneškodňování nebezpečných pesticidních odpadů a finanční podpora MZe pro zem. podniky v roce 2012

9

10

11

12

13  Souběžný přípravek se shoduje s "referenčním"  typem formulace  účinnou látkou  složením  Souběžný přípravek lze dovézt pouze na základě povolení vydaného SRS fyzické nebo právnické osobě na její žádost.  Žádosti bude vyhověno pouze, jestliže tento přípravek již byl povolen k uvedení na trh v jiném státě Evropského hospodářského prostoru a bude dovezen do ČR v původním obalu včetně označení. Souběžný dovoz přípravků

14

15  Dovoz souběžného přípravku za účelem:  Dalšího uvádění na trh (distribuce)  1000,- (Vyhláška 383/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné posudky)  Distributor musí zajistit při prodeji označení českou i původní zahraniční etiketou  Pro vlastní potřebu  300,-  Pokud je přípravek do ČR dovážen poprvé, je nutné zaplatit i posouzení identity složení – 11 100,-

16

17

18

19

20

21  Ustanovena a vyhlašována dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  V ochranném pásmu I. stupně je použití přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin zcela vyloučeno.  Primárně kontrolu SRS v OPVZ I. neprovádí, pokud zjistí pochybení zem.subjektu při výkonu dozorové činnosti, předá podnět příslušným orgánům.  Do kompetence SRS nespadá ani kontrola dodržování pravidel činnosti v ochranných pásmech minerálních vod. Pozor tato pásma jsou v LPIS vyznačena stejně jako OPVZ, bližší informace na příslušném obecním úřadě popř. orientačně portál voda.gov.cz – území v okolí Břvan, spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví. Nejsou vyloučeny určité přípravky, ale konkrétní činnosti, u každého zdroje jiné – stanoveno Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Ochranná pásma vodních zdrojů

22  Při kontrolách SRS vychází z LPIS. Doplňující informace si SRS zjišťuje u příslušných vodoprávních úřadů. Pokud v LPIS pásmo není zakresleno a přitom ve skutečnosti v oblasti pásmo je, zemědělec není sankcionován (poučení, změna v LPIS).  SRS se při dozorové činnosti řídí právním výkladem MŽP ze dne 22.12.2010, který dává na roveň OPVZ i PHO. Pro zem.subjekty tedy platí, ve II.stupni OPVZ i PHO nesmí být použity POR, které jsou dle etikety vyloučeny z použití ve OPVZ II. podzemní nebo povrchové vody ani přípravky označené PHO 1-6.  Likvidace invazních plevelů v OPVZ II. povrchových vod – povolena aplikace bodovým způsobem, aplikaci nátěrem či nástřikem na jednotlivé rostliny. Riziko zasažení či splavení do vodního zdroje minimální. Použití přípravků v OPVZ II. podzemních vod vyloučeno.

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Zkracování ochranných vzdáleností vzhledem k vodě

32  Ochranné vzdálenosti vychází z prováděcího nařízení 546/2011 k nařízení 1107/2009 EP a Rady (ES)  Přípravky přehodnoceny v registračním řízení a ochranné vzdálenosti (bez redukce a s redukcí) jsou uvedeny v návodu k použití.  Informace na webu SRS se vztahuje pouze na přípravky, které nemají v rozhodnutí o registraci a v návodu k použití předepsáno použití protiúletových trysek. Pouze pro tyto přípravky se bude uplatňovat „všeobecné pravidlo“ pro zkrácení ochranných vzdáleností podle uvedených tabulek.  Protiúletová klasifikace rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tří tříd omezení úletu, označených hodnotou 50%, 75% nebo 90%.

33 Zkracování ochranných vzdáleností vzhledem k vodě  Seznam zařízení/trysek zařazených do třídy redukce úletu uvádí příloha instrukce na www.srs.cz.www.srs.cz  Výrobci si mohou dobrovolně nechat trysky odzkoušet, a pokud projdou testem, jsou zařazeny do seznamu SRS.  Hlavní zásady:  Zkrácená ochranná vzdálenost od zdrojů povrchové vody nesmí být u polních plodin menší než 4 m. U prostorových kultur (sadů, vinic, chmelnic, lesů a u dřevin a okrasných rostlin vyšších než 100 cm) menší než 6 m.  Redukci nelze uplatnit u ochranných vzdáleností stanovených větou SPe2 (SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod xx m).

34

35 Poln í plodiny, zelenina, okrasn é rostliny, keře do 50 cm Vzd á lenost v metrech (bez zkr á cen í ) TOU 50 % TOU 75 % TOU 90 % 5 – 7 444 8 - 10544 12 -14854 16 - 201064 251484 3015104 Ovocn é stromy, r é va vinn á Vzd á lenost v metrech (bez zkr á cen í ) TOU 50 % brzk á /pozdn í aplikace TOU 75 % brzk á /pozdn í aplikace TOU 90 % brzk á /pozdn í aplikace 5 - 76/6 8 - 106/6 12 – 14 12/1010/86/6 16 -2018/1512/106/6 2522/1814/1210/8 3025/2018/1612/10

36 Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Vzdálenost v metrech (bez zkrácení) – 30 metrů Po zkrácení: TOU 50 % - 15 m TOU 75 % - 10 m TOU 90 % - 4 m Obrázek poskytl Ing. Jedlička

37 Polní postřikovač, TeeJet Al110 05 VS = třída omezení úletu 90 % Prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku max. 2,5 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm Obrázek poskytl Ing. Jedlička

38

39

40

41

42

43 Nařízení EP a Rady (ES) č.1107/2009  Účinnost od 14.6.2011  Článek 28 – „Přípravek na ochranu rostlin se neuvede na trh ani nepoužije, pokud nebyl v dotyčném členském státě povolen...“  Nařízení EP nadřazeno zákonu 326/2004 Sb.  př. ze zákona 326/2004 Sb. vypadla v § 31 zmínka, že POR musí být registrován  Směrnice EP jsou transformovány do národní legislativy  Urychlení průběhu povolovacího procesu  Článek 49 – Pokud je v jednom čl.státě použití namořeného osiva povoleno, nezakáží další státy jeho použití a uvádění na trh. Hlavní změny legislativy

44 Nařízení EP a Rady (ES) č.1107/2009  Článek 51 – menšinové použití  Mohou požádat svazy pěstitelů i sám prof.uživatel  Přípravek musí být již v daném státě povolen  Žádá se o rozšířené použití  Členský stát povolí pokud:  Použití je povahou menšinové (pro ČR např. pěstební plocha méně než 10 000 ha, dále § 3 vyhlášky 32/2012)  Veřejný zájem (na trhu je 5 nebo méně účinných látek ve formě samostatných přípravků, POR jsou z důvodu rezistence neúčinné, POR nelze použít s ohledem na ochranu zdraví – OPVZ II., nejsou vhodné pro ekologické zemědělství)

45 Nařízení EP a Rady (ES) č.1107/2009  Článek 66 – propagace  Nepovolené POR nelze propagovat  Každá reklama musí být doplněna o text „Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“  V reklamě nesmí být zobrazeno nesprávné zacházení, použití bez ochranných pomůcek, použití dětmi či v blízkosti potravin  Nesmí se objevit text – neškodný, netoxický  Článek 67 – evidence  Výrobci, distributoři, vývozci, dovozci – 5 let  Profesionální uživatelé – 3 roky (platí od 14.6.2011)  Evidence obsahuje: název POR, dávku, plodinu, dobu a oblast použití (účel použití, datum, místo aplikace, rozsah ošetření; max.následující den po aplikaci)

46 Nařízení Komise (EU) č. 547/2011  Prováděcí nařízení k nařízení 1107/2009  Platnost od 14.6.2011  Nadřazen zákonu 326/2004 Sb.  Příloha I. – přehled všech údajů, které musí být na obalu  Př.číslo šarže, datum výroby, doba použitelnosti – nelze nahradit datum výroby datem použitelnosti Zákon 245/2011 Sb., kterým se mění z. 326/2004 Sb.  § 2 odst. 2 – nové pojmy:  Distributor – osoba, která uvádí přípravek na trh (velkosklad, maloobchod)  Profesionální uživatel – osoba, která používá pesticidy v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích (zemědělské subjekty, lesní správy, technické služby, České dráhy, golfové kluby,…)

47 Zákon 245/2011 Sb., kterým se mění z. 326/2004 Sb.  § 47 – přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, mohou být používány, ale při uvádění na trh je omezení = „lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy, že se fyz. a chem. vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení“.  § 51 – ochrana necílových organismů  Nebezpečný nebo zvláště nebezpečný pro včely  Ošetřovatel je povinen: před aplikací si zjistit na obecním úřadě informace o umístění včelstev v dosahu 5 km od hranice pozemku, kde má být aplikace provedena 48 hodin před aplikací oznámit dotyčným chovatelům včel a obecnímu úřadu vlastní aplikaci  Chovatel včel je povinen: Oznámit umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu

48 Zákon 245/2011 Sb., kterým se mění z. 326/2004 Sb.  § 51 – ochrana necílových organismů  Přípravky pro hubení hlodavců (redenticidy)  Ošetřovatel je povinen: Aplikaci 3 dny před jejím začátkem oznámit ČIŽP, SRS, oprávněnému uživateli honitby  Osivo namořené POR nebezpečným nebo zvláště nebezpečným pro suchozemské obratlovce  Ošetřovatel povinen: 3 dny před vysetím oznámit ČIŽP, SRS, oprávněnému uživateli honitby

49 Vyhláška 33/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů  Účinnost od 30.1.2012  § 6a, 6b, 6c – upravují obsah oznámení (chovatele včel o umístění včelstev, aplikace rodenticidů, aplikace POR nebezpečný nebo zvl.nebezpečných pro včely nebo letecká aplikace jakýchkoliv přípravků)  Letecká aplikace: zvl.nebezpečné pro včely zakázáno ostatní přípravky – aplikaci oznámit 48 hod obecnímu úřadu obecní úřad vyhlašuje leteckou aplikaci způsobem v místě obvyklým § 10 – upravuje, za jakých podmínek může být použit POR k hubení škodlivých obratlovců – nelze preventivně

50 Vyhláška 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu  Účinnost od 15.12.2011  Změna vyhlášky 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin  Změna intervalů kontrolního testování:  Nově pořízený stroj se podrobí 1. kontrolnímu testování po 5-ti letech od uvedení do provozu  Další testování vždy po 5-ti letech

51

52 Vyhláška 32/2012 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin  Účinnost od 1.2.2012  Vyhláška 329/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se ruší  Zemědělským subjektům nepřináší žádné podstatné informace (týká se především distributorů, přebalování přípravků, oblast pokusnictví)  § 3 – kritéria vymezující menšinové použití (upřesnění Nařízení EP a Rady (ES) č.1107/2009 pro ČR)

53 Vyhláška 381/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti  Účinnost od 9.12.2011  § 4 živnostensky podnikat v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti ŠO mohou osoby, které mají:  Střední vzdělání s maturitou – obor zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví, lesnictví  Vyšší odborné vzdělání – obor zemědělství, zahradnictví, lesnictví  Vysokoškolské vzdělání – obor zemědělství, zahradnictví, lesnictví + všichni osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s POR + všichni praxe 5 let (3 roky pokud u maturitní zk. předměty rostlinolékařství)

54 Odborná způsobilost – přechodné období do r.2013  Noví uchazeči musí vždy absolvovat zkoušku  Přihláška (200,- kolek)  Písemná a ústní část  Střední vzdělání s maturitní zkouškou (jakýkoliv obor) – pouze zkouška  Střední vzdělání bez maturitní zkoušky – zkoušce odborné způsobilosti předchází absolvování odborného kurzu (40 hodin)  Osoby, které si osvědčení chtějí prodloužit  Vykonání zkoušky – platnost 5 let (i po změně legislativy v roce 2013) nebo  Účast na jednodenním odborném kurzu – platnost do 2013 (1.1.2013 – změna legislativy)

55 Vyhláška 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  Účinnost od 1.2.2012  § 3 písm. f) bod 6 – opět zavádí pojem příruční sklad „stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování POR o maximální hmotnosti 1000 kg“  § 53a odst. 6 určuje, co musí příruční sklad splňovat:  Nepropustná podlaha odolná vůči chemikáliím  Podlaha zakončena po celém obvodu včetně dveřního prahu zvýšeným soklem jako náhrada za havarijní jímku  Místnost větratelná s možností temperování a sledování teploty vzduchu  Dispozičně uzpůsobena pro přehledné a oddělené uskladnění POR podle druhu nebezpečnosti a prázdných obalů, osobních ochranných pracovních prostředků

56 Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích  Účinnost od 1.1.2012  § 31 – dle tohoto ustanovení má SRS kompetence ke kontrole POR zahrnující klasifikaci, balení a označování přípravků  § 11 – definovány požadavky na obal, který obsahuje nebezpečnou směs (POR). Uvedeno i např., které látky musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi, a které hmatatelnou výstrahu pro nevidomé  Nebezpečná směs = obsahuje látky, které mají alespoň jednu nebezpečnou vlastnost (dráždivý, žíravý, karcinogenní, vysoce hořlavý, vysoce toxický,...)  § 12 definuje, jak musí být nebezpečné směsi označeny (výstražné symboly, R-věty, S-věty)  Vyhláška 402/2011 Sb. dále specifikuje např. rozměry štítku s označením nebezpečné směsi, vzhled a velikost výstražných symbolů, seznam R a S-vět)

57 Typy kontrol u zemědělských subjektů  V rámci C-C kontrol (Cross compliance):  8a/AEO - Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin rámci agroenvironmentálních opatření  SMR 9 – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh  Národní kontroly: kontroly distributorů POR, aplikace POR, služby, podnět ČIŽP, úhyn včel,…  Delegované kontroly pro SZIF

58 Kontroly Cross compliance  Větší část (75-80 %) subjektů, je vybraná na základě rizikové analýzy, zbytek je vybrán náhodným výběrem.  Kriteria rizikové analýzy jsou pro SRS následující:  koeficient rizikovosti (stanovený SZIF)  produkční plochy zeleniny, ovoce, révy nebo chmele  podíl obhospodařované zemědělské půdy podniku:  v chráněných územích ochrany přírody  v chráněných oblastech přirozené akumulace vod  v okolí vodárenských nádrží a podzemních zdrojů vod  Pokud je subjekt rizikovou analýzou vybrán jak pro kontrolu AEO, tak pro kontrolu SMR, jsou oba požadavky kontrolovány v rámci jedné kontroly.

59 Minimální požadavky pro použití přípravků na OR v rámci AEO  Od 1.1. 2009 mají všichni žadatelé o dotace AEO povinnost plnit Minimální požadavky pro použiti přípravků na ochranu rostlin v rámci agroenvironmentálních opatřeních. 1.Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží ? (AEO 7) 2.Má podnikatel používající přípravky na OR zacházení s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou nebo absolventem odborného kurzu podle § 86 odst. 4 zákona ? (AEO 8)

60 Minimální požadavky pro použití přípravků na OR v rámci AEO 3. Plní odborně způsobilá fyzická osoba nebo absolvent odborného kurzu povinnosti podle § 86 odst. 3 zákona ? (AEO 9) 4. Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován, opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování podle § 66 zákona ? (AEO 10) 5. Jsou přípravky uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků podle § 46 zákona ? (AEO 11)

61 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (SMR 9)  Platné od 1. 1. 2011  Cílem zaváděných požadavků souvisejících s používáním přípravků na ochranu rostlin je snížení rizika ohrožení zdraví lidí, zvířat a rostlin nejen při aplikaci POR, ale také po sklizni ošetřené plodiny, u níž se při nesprávném použití POR zvyšuje pravděpodobnost nadlimitního výskytu reziduí v konečném produktu určeného k potravinářským účelům nebo jako krmivo pro hospodářská zvířata. Nedodržení pokynů k ochraně vod může způsobit znehodnocení podzemního nebo povrchového zdroje pitné vody a v důsledku výskytu reziduí účinných látek použitých POR může poškodit zdraví lidí a zvířat.  Týká se zemědělských subjektů, které podaly žádost o přímou platbu v rámci režimu podpory podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009

62 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (SMR 9) 9/1 Byl použitý přípravek povolen SRS? 9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu? 9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku? 9/4 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? (= AEO 7) 9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismů tak, aby nedošlo k jejich úhynu? 9/6 Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se prováděla aplikace?

63 Děkuji za Vaši pozornost

64 Ing. Jan Blažíček – vedoucí OBO Louny e-mail:jan.blazicek.@srs.cz telefon:415 710 600 mobil: 724 851 875 Pracoviště: Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor Louny Pražská 765 440 01 Louny web: www.eagri.cz www.srs.cz Elektronická podání: epo@srs.cz (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) podatelna.epo@srs.cz (datové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu)jan.blazicek.@srs.czwww.eagri.cz www.srs.cz epo@srs.cz podatelna.epo@srs.cz Kontakt


Stáhnout ppt "ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Ing. Jaroslava Engelová Aktuální informace SRS 28. března 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google