Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PhDr. Ing. Jan Řezáč odbor podpory finančních nástrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PhDr. Ing. Jan Řezáč odbor podpory finančních nástrojů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PhDr. Ing. Jan Řezáč odbor podpory finančních nástrojů a řízení projektů Finanční nástroje v OP PIK

2 Programy podpory zahrnující finanční nástroje podle předběžných závěrů ex ante vyhodnocení: Expanze (SC 2.1) úvěry a záruky pro zlepšení přístupu MSP k financování – alokace 327 mil. EUR Rizikový kapitál (SC 2.1), Proof-of-concept (SC 1.2) inovativní kapitálové finanční nástroje od pre-seed přes seed a startup až po later stage financování – 65 mil. EUR Úspory energie (SC 3.2), Úspory energie v SZT (SC 3.5) úvěrové finanční nástroje pro energetickou účinnost – 31 mil. EUR investice do energeticky úsporných opatření v podnikatelské sféře (snížení vlastní spotřebu) investice do instalace či modernizace kogeneračních v systémech zásobování teplem Celkem půjde na finanční nástroje 10 % alokace OP PIK, 431 mil. EUR Finanční nástroje v OP PIK

3 Navržené finanční nástroje na základě závěrů předběžného posouzení Specifický cíl/PO Program podpory FN 1. generace FN 2. generace Navrhované rozpětí alokace FN (mil. EUR) Alokace ŘO pro pilotní implementaci FN (mil. EUR) Alokace specifického cíle v OP PIK (mil. EUR) 1.2 - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Proof of Concept Kapitálové vstupy 21-4212377,7 2.1 - Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP Expanze Zvýhodněné úvěry a záruky 322-436335 609,4 Rizikový kapitál Kapitálové vstupy 30-6045 3.1 - Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Obnovitelné zdroje energie Zvýhodněné úvěry 15-22053,5 3.2 - Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Úspory energie Zvýhodněné úvěry 20-7520746,2 3.5 - Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem Úspory energie v SZT Zvýhodněné úvěry 11-2511142,9

4 Program Úspory energie (3.2) Cíl programu: Investice do energeticky úsporných opatření v podnikatelské sféře (snížení vlastní spotřeby) Způsobilé výdaje: Všechny druhy opatření vč. modernizace budov, světel, zařízení, instalace obnovitelných zdrojů, kombinované výroby tepla pro vlastní spotřebu Příjemci : MSP a velké podniky Forma podpory: Zvýhodněný úvěr s možností odkladu splátek Subvence úrokové sazby soukromého úvěru Příspěvek na energetický posudek Alokace: EUR 20 mln EUR Komplementarita s dotační výzvou– projekty nad 15 % IRR (+ další doprovodná kritéria) mohou být podpořeny pouze finančním nástrojem

5 Program Úspory energie v SZT (3.5) Cíl programu: Investice do instalace či modernizace kogeneračních jednotek (kogenerace) v systémech pro zásobování teplem Způsobilé výdaje: pořízení / rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Příjemci : MSP a velké podniky s licencí na výrobu a rozvod tepelné energie Forma podpory: Zvýhodněný úvěr s možností odkladu splátek Subvence úrokové sazby soukromého úvěru Příspěvek na energetický posudek Alokace: EUR 11 mln EUR Komplementarita s dotační výzvou– projekty nad 15 % IRR a samostatné projekty na pořízení/rekonstrukci KVET mohou být podpořeny pouze finančním nástrojem, dotační výzva bude podporovat komplexnější projekty zahrnující investice do rozvodné soustavy tepla s delší návratností

6 Program Expanze Předpokládané parametry programu dle předběžných závěrů ex ante hodnocení finančních nástrojů: Cíl programu: usnadnění přístupu MSP k bankovním úvěrům na realizaci jejich inovativně zaměřených podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání Alokace na program: 335 mil. EUR Způsobilé výdaje: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Příjemci podpory: musí být k datu podání žádosti malými nebo středními podniky Forma podpory: Zvýhodněné úvěry as možností odkladu splátek jistiny Záruky za úvěr Finanční příspěvek na úhradu úroků Implementací tohoto programu bude pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka

7 Projekt aktivizace domácího trhu s rizikovým kapitálem zejména ve fázi seed, start up a early stage. Poskytování kapitálových vstupů do nadějných projektů inovačních start-upů a projektů komercializace VaV. Kapitálový vstup = návratné fondové financování formou nákupu akcií/podílu ve firmě/projektovém fondu. V případě úspěchu je následně v několikaletém horizontu realizován prodej a zisk. Cílem je zpřístupnění obtížně získatelného financování, podpoření projektů s velkým růstovým potenciálem, zvýšení povědomí o tomto způsobu financování i zatraktivnění ČR pro zahraniční fondy a rizikový kapitál. Zahrnuje finanční nástroje v SC 1.2 (Proof-of-concept) a SC 2.1 (Rizikový kapitál) Rozdělení implementace rizikového kapitálu mezi dva subjekty – NIF, investiční společnost, a.s. (NIF IS) a Evropský investiční fond (EIF). Národní inovační fond – NIF

8 Schéma uspořádání Národního inovačního fondu

9 NIF IS: vytvoření nové struktury pro implementaci podpory formou kapitálových vstupů Regulovaná investiční společnost s odborným personálem a managementem obhospodařujícím tematické investiční fondy Zajišťování implementace finančních nástrojů v SC 1.2 (Proof-of- concept) a SC 2.1 (Rizikový kapitál – koinvestiční fond) Investiční strategie fondu bude směřovat do oblastí, které v současnosti soukromé fondy rizikového kapitálu v ČR pokrývají pouze okrajově – prvotní (prototypové) fáze a high-tech obory i mimo ICT a s delší dobou návratnosti. Usnesení o založení NIF IS i studie proveditelnosti byly schváleny vládou NIF– investiční společnost

10 Finanční nástrojPlánovaný rozpočet a zapojení soukromých zdrojů Účel PROOF-OF-CONCEPT12 mil. EUR OP PIK (SC 1.2) 2 mil. EUR dodatečné zdroje Zprůchodnění komercializace výsledků výzkumu a vývoje na veřejných výzkumných organizacích ve fázi pre-seed. RIZIKOVÝ KAPITÁL45 mil. EUR OP PIK (SC 2.1) 45 mil. EUR soukromé zdroje Impuls k vytvoření skutečného trhu rizikového kapitálu v České republice (zejména investice do startovní a pozdější fáze) a zlepšení dostupnosti financování nejmenších projektů (zejména seed fáze). NIF IS, a.s. - návrh finančních nástrojů kapitálových vstupů v OP PIK Využití prostředků ESIF z OPPIK v objemu 50 mil. EUR a zapojení dalších soukromých zdrojů ve výši 30 mil. EUR.

11 Program Rizikový kapitál Předpokládané parametry programu dle předběžných závěrů ex ante hodnocení finančních nástrojů: Cíl programu: podpora přístupu MSP k rizikovému financování v raných fázích rozvoje - tzv. seed kapitál a start-up kapitál zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru účinnější využívání alternativních forem financování rozvoje MSP a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru. Alokace na program: 30 mil. EUR (navrženo navýšení na 53 mil. EUR) Způsobilé výdaje: Hmotný a nehmotný majetek další výdaje, které budou uvedeny u výzev k předkládání projektů Příjemci podpory: malé a střední podniky Forma podpory: Finanční nástroj – kapitálové vstupy

12 Program Proof-of-concept OP PIK – finanční nástroj Obsah programu: Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti o Zpracování studie proveditelnosti a komerční uplatnitelnosti, tvorba prototypu, poloprovozu, ochrana duševního vlastnictví, příprava spin- off/komerčního prodeje a další. Alokace: 12 mil. EUR Příjemci: Veřejné výzkumné organizace (jejich dceřiné společnosti) Forma podpory: finanční nástroj kapitálových vstupů (rozdělení alokace programu a oddělené výzvy pro finanční nástroje a dotace) Program podpory ve schvalovacím řízení na MPO – k předložení na vládu

13 SPV VO Výzkumná organizace (VO) Výzkumná organizace (VO) Rada pro komercializaci VO Vybírá aktivity VO vhodné ke komercializaci a zařazení do SPV PoC fond NIF PoC fond NIF Spravuje SPV, vede jednotlivé aktivity, vyhledává komerční partnery a investory, spolu s VO poskytuje personál a zázemí činnostem SPV Zakládá SPV a drží v něm podíl, převádí práva know- how, podílí se na zisku a výkonu akcionářských práv Poskytuje podporu OPPIK - vstupuje kapitálovým vstupem do SPV, uvolňuje finance na jednotlivé projekty až do výše commitmentu (přidělené podpory) NIF, Investiční společnost NIF, Investiční společnost Vybírá SPV, podílí se na výkonu akcionářských práv, kontrole a investičních rozhodnutích SPV Komercializační pracoviště VO (např. CTT) Rozvíjí jednotlivé komercializační aktivity dle podmínek programu POC OPPIK až ke komerčnímu zhodnocení, vlastní práva k jednotlivým aktivitám, vytváří spin-off, poskytuje licence, spravuje podíly ve spin-off MPO MPO Zjednodušené schéma finančního nástroje PoC Spin-off Licence

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PhDr. Ing. Jan Řezáč odbor podpory finančních nástrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google