Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Jan Bodnár Odbor evropských fondů Oddělení projektového řízení Integrovaný operační program, možnosti čerpání finančních zdrojů pro oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Jan Bodnár Odbor evropských fondů Oddělení projektového řízení Integrovaný operační program, možnosti čerpání finančních zdrojů pro oblast."— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Jan Bodnár Odbor evropských fondů Oddělení projektového řízení Integrovaný operační program, možnosti čerpání finančních zdrojů pro oblast zdravotnictví ze strukturálních fondů

2 Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Podnikání a inovace (OPPI) OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) Regionální operační programy (ROP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Praha Adaptabilita (OP PA) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) Přehled operačních programů „OP“

3 Integrovaný operační program Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP -Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (traumatologie, onkologie, kardiologie, popáleninová centra, kardiologie) 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)

4 Rozhraní IOP & ROP ROP  regionální zaměření  krajské, obecní koncepce, programy, plány  specializovaná a ostatní pracoviště zdravotnických zařízení, která nejsou součástí národních sítí  zdravotnická zařízení, jejichž projekty mají regionální a místní působnost  projekty NNO regionálního charakteru  převážně pro krajské a obecní organizace IOP  tématické zaměření  koncepční strategické - národní koncepce  specializovaná pracoviště zdravotnických zařízení, která jsou součástí národních sítí  zdravotnická zařízení, jejichž projekty jsou systémové, národní a celoplošné  projekty NNO nadregionálního charakteru  převážně pro státní příspěvkové organizace a NNO

5 Regionální operační programy 2007-2013 NUTS II Střední Čechy – Středočeský kraj NUTS II Severozápad– Karlovarský, Ústecký kraj NUTS II Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj NUTS II Moravskoslezsko –Moravskoslezský kraj NUTS II Střední Morava – Olomoucký, Zlínský kraj NUTS II Jihovýchod – Vysočina, Jihomoravský kraj NUTS II Severovýchod – Liberecký, Královehradecký, Pardubický kraj

6 OP Životní prostředí  oblast podpory 2.2 Omezování emisí podporované aktivity: technická opatření na zdrojích vedoucích ke snížení emisí VOC (neformaldehydové technologie)  oblast podpory 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce kotelen výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla  oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie podporované aktivity: realizace úspor energie (zateplování)  oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady podporované aktivity: systém sběru nebezpečných zdravotnických odpadů zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů zprostředkující subjekt: SFŽP

7 OP Podnikání a inovace  oblast podpory 3 Efektivní energie podporované aktivity: zavádění a modernizace systému měření a regulace, zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných domů využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Zprostředkující subjekt: CzechInvest, ČMZRB

8 OP Praha- Konkurenceschopnost  oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí podporované aktivity: pořízení/modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace podnikatelské inkubátory, centra excelence  oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků podporované aktivity: nákup strojů, výstavba objektů, pořízení komunikačních technologií, HW a SW, nákup patentů a know-how Zprostředkující subjekt: MHMP

9 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků podporované aktivity: další profesní vzdělávání zaměstnanců podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců specifické formy vzdělávání rozvoj vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů (individuální projekt MZ ČR, možnost čerpání v rámci globálních grantů)  oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života podporované aktivity: rozvoj vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů, služby péče o děti  oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity veřejné správy podporované aktivity: rozvoj vzdělávacích programů včetně e-learningu moderní metody zvyšování výkonnosti (systémový projekt MZ ČR) zprostředkující subjekt: MPSV

10 OP Praha- Adaptabilita  prioritní osa 1 Podpora znalostní ekonomiky podporované aktivity: rozvoj a realizace dalšího vzdělávání (realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností) rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji) Zprostředkující subjekt: MHMP

11 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (podpora vytváření týmů výzkumu) podporované aktivity: odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje  oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (posílení vztahů mezi vzdělávacími institucemi podporované aktivity: podpora spolupráce mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským sektorem pracovní a studijní pobyty a odborné praxe vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru zprostředkující subjekt: MŠMT

12 OP výzkum a vývoj pro inovace prioritní osa 2  oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra podporované aktivity: Podpora pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum a posílení spolupráce s aplikační sférou dle potřeb regionu. Výstavba nových budov, nákup přístrojového vybavení, start-up granty zprostředkující subjekt: MŠMT

13 Schéma zdrojů Sché IOP ROP OPŽP VaVpI OPPI OPPK Přeshraniční spolupráce Zdravotnická zařízení Firmy ve zdravotnictví Lázeňská zařízení EHP/Norsko


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Jan Bodnár Odbor evropských fondů Oddělení projektového řízení Integrovaný operační program, možnosti čerpání finančních zdrojů pro oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google