Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace o přípravě budoucího programového období 2014+ Daniela Grabmüllerová Praha, 21. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace o přípravě budoucího programového období 2014+ Daniela Grabmüllerová Praha, 21. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace o přípravě budoucího programového období 2014+ Daniela Grabmüllerová Praha, 21. března 2011

2 Aktuality  19. října - Sdělení k reformě rozpočtu EU.  3. listopadu – Východiska pozice ČR.  10. listopadu - Pátá kohezní zpráva.  15. listopadu – ministři V4 + BG, RO, SI, Bratislava – společné závěry.  22.-23. listopadu– ministři EU, Liège – závěry předsednictví.  1. prosince – Základní návrh Rámcové pozice ČR.  26. ledna – Aktualizovaná Rámcová pozice, včetně odpovědí vlády ČR na otázky v Páté kohezní zprávě.  31. ledna – 1. února – Kohezní fórum.

3 Aktivity PRES a EK  HU PRES - neformální jednání ministrů (19.-20. května) budoucnost kohezní politiky EU (závěry PRES); Územní agenda EU (společná deklarace).  Diskuse v rámci GAC (21. února; v červnu).  Duben – EK – shrnutí veřejné konzultace k Páté kohezní zprávě.  Červen – EK - návrh nové Finanční perspektivy.  Červenec (září) – návrhy nových nařízení – debata na Pracovní skupině pro strukturální opatření.  PL PRES - diskuse o nařízeních; neformální ministerské setkání (listopad); diskuse v rámci GAC (prosinec).

4 Pracovní diskuse  Task Force – experti států, EK, EP, VR – téma kondiconalit; neformální pracovní debaty.  High-level Group - experti států + EK – tematická koncentrace – neformální pracovní debaty.  Odborné konference – SI (17.-28. března). HU PRES (29.- 31. března).  SAWP (B5) – formální platforma; jednání o návrzích závěrů GAC, projednávání návrhů nařízení.  Task Forces – napříč DGs – bilaterální vyjednávání EK s členským státem.  EP – Výbor REGI; plénum; spolurozhodovací procedura.

5 Strategie EU 2020  Základní rozvojová strategie rozvoje EU jako celku.  Evropská rada 17. června 2010 - potvrzení 5 hlavních cílů a 10 integrovaných směrů.  Národní programy reforem – nástroj se strategií naplňování cílů Strategie EU 2020.  „Hospodářská, sociální a územní soudržnost zůstane jádrem strategie Evropa 2020 tak, aby byly veškeré síly a kapacity mobilizovány a zaměřeny na plnění priorit této strategie“.  Společný strategický rámec – „překlopení“ cílů EU 2020 do investičních priorit kohezní politiky EU.  Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice – „překlopení“ NPR do národních investičních priorit.

6 Hlavní cíle I.Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let minimálně na 75 %. II.Dosažení podílu investic do oblasti výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP. III.Energetický cíl „20-20-20“: - o 20 % - zvýšení energetické účinnosti, - o 20 % - zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě, - o 20 % - snížení emisí skleníkových plynů (oproti roku 1990). IV.Zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku 30-34 na 40 % (nyní 31%) a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém na méně než 10 % (nyní 15 %). V.Podpora sociálního začleňování, zejména prostřednictvím snížením chudoby – alespoň o 20 miliónů lidí (hlediska: ohrožení chudobou, hmotná deprivace, domácnosti bez zaměstnané osoby).

7 Zaměstnanost v % – osoby ve věku 20-64 let

8 Výdaje R&D – v % HDP

9 Emise skleníkových plynů (1990=100)

10 Hrubá energetická spotřeba / HDP

11 Podíl obnovitelných zdrojů – % z celkové spotřeby

12 Podíl osob ve věku 30-34 let s VŠ vzděláním

13 Osoby předčasně opouštějící školu (ve věku 18-24)

14 Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením

15 Podíl osob v riziku chudoby (po sociálních dávkách)

16 Pátá kohezní zpráva  První oficiální rámcová představa Evropské komise o architektuře budoucí kohezní politiky po roce 2013 – čtyři části: Posílení evropské přidané hodnoty kohezní politiky Zaměření budoucí kohezní politiky a posílení partnerství Jednodušší implementační mechanismy Budoucí architektura kohezní politiky  Pokrytí – všechny regiony EU; důraz na zaostávající státy a regiony.  Nová „mezi-kategorie“ – přechodné regiony – „těsně“ nad 75 % … mechanismus?  Důraz nikoli na čerpání („rychlost utrácení“), nýbrž na výsledky („změny kvality života“).

17 Principy  Strategické programování: Společný strategický rámec Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice Operační programy.  Přímé provázání s cíli Strategie EU 2020.  Kondicionality – různé typy a úrovně.  Omezený počet priorit – tematická koncentrace.  Jasné a měřitelné výsledky.  Výkonnostní rezerva (EU nebo národní úroveň) – „odměna“ za plnění cílů EU 2020.  Jednotná pravidla pro fondy.  Širší využití finančních nástrojů - úvěrů, garancí … na úkor přímých grantů.

18 Smluvní dokumenty a podmínky  Vyjednávání Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice – podzim 2011 – 2012 – charakter? závaznost? vymahatelnost? sankce?  Kondicionality – makro-, ex-ante, ex-post, strukturální – cíl: zvýšení efektivity.  Tematické priority – měřitelnost jako „absolutní kritérium“ (neměřitelná priorita nebude zahrnuta).  Pro každou prioritu – výchozí stav, cíl, měření pokroku.  Datové zdroje – klíčový předpoklad.  Příprava prvních návrhů nových operačních programů a implementační struktury (od 2. pol. 2011).

19 Milníky MMR Březen – jednání s resorty a kraji – integrace jimi navržených priorit; koordinační výbory průnik priorit a jejich územní dopad; vazba na Národní program reforem. Střednědobá evaluace průběhu období 2007-2013 poučení pro další období. Květen – pracovní návrh kompletního „setu“ rozvojových cílů ČR pro kohezní politiku po roce 2013. Červen - projednávání se všemi partnery; vazba na návrh nové finanční perspektivy „svázání“ priorit s finančními prostředky. Červenec – předložení návrhu rozvojových cílů vládě ke schválení.

20 Děkuji za pozornost. daniela.grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální informace o přípravě budoucího programového období 2014+ Daniela Grabmüllerová Praha, 21. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google