Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Typologie zdravotních služeb Rozlišovací kategorie zdravotních služeb

2 Smysl rozlišovacích kategorií Cílem je analyzovat vlastnosti (atributy) služeb a vybrat množinu rozlišovacích kategorií zdravotních služeb, tedy rozdělit atributy služeb na atributy klasifikující, které budou uplatněny při návrhu typologie a atributy doplňkové.

3 Atributy procedur V moderních klasifikačních systémech procedur jsou typickými atributy (neboli osami): orgánový systém nebo část těla (nap. kardiovaskulární systém) orgán (např. aorta) přístup (např. otevřený nebo endoskopický) materiál / „device“ (např. cévní protéza)

4 Co nejsou atributy procedur Údaje jako věk nemocného (např. „dítě do jednoho roku“), forma péče (např. „provedeno při jednodenní hospitalizaci“), způsob úhrady („hrazeno po předchozím souhlasu revizního lékaře“) a jiné nepatří do seznamu procedur; jsou to případné atributy služeb.

5 Pojmy související se službami Katalog služeb Registr služeb Nasmlouvaná služba Poskytnutá služba

6 Katalog služeb Katalog služeb je hierarchickým seznamem jednotlivých (položek) služeb. Katalog je klasifikací, která využívá svoji taxonomii.

7 Registr služeb Položkám katalogu služeb jsou v registru služeb přiděleny další atributy, tyto atributy: určují příslušnost služby k hlavním typům služeb (k typologii) stanovují podmínky pro oprávnění tuto službu nabízet a poskytovat

8 Nasmlouvaná služba V rámci nasmlouvání služby (ve vztahu poskytovatel - plátce) může být využito dalších atributů služeb (cena, omezení, způsob úhrady atp.).

9 Poskytnutá služba Služba, která je provedena (konkrétním poskytovatelem konkrétnímu pacientovi) získává další atributy, které jsou především dány: charakteristikami poskytovatele charakteristikami pacienta (demografickými či klinickými) okolnostmi, za kterých byla služba poskytnuta

10 Souhrnně:

11 Výběr atributů pro rozlišovací kategorie služeb Vedle dvou tradičních dimenzí klasifikace zdravotních služeb (forma a odbornost) se objevuje velmi důležitá dimenze kategorie zdravotní péče (MOC) nebo též funkce zdravotní péče. Takto vzniklý model rozlišuje zdravotní služby dle tří nezávislých os (přičemž samozřejmě některé kombinace stavového prostoru nebudou obsazeny žádnou službou).

12 Výběr atributů pro rozlišovací kategorie služeb

13 Rozlišení zdravotní péče dle formy Pro rozlišení formy poskytování zdravotní služby navrhujeme v souladu se systémem zdravotních účtů SHA, které představuje sjednocení rozlišení jednotlivých forem zdravotní péče alespoň pro země OECD, následující základní hodnoty této dimenze: Kolektivní Ambulantní Jednodenní Hospitalizační Domácí Nerozlišená

14 Kategorie péče = Major output category – MOC = Funkce péče... existuje v některých systémech (pod různými názvy) jako samostatná dimenze definovaná především stanovením hlavního léčebného cíle. V jiných národních zdravotnických soustavách (včetně české) existuje implicitně, často s nepřesně vymezenými hranicemi jednotlivých kategorií. Tato vágnost vymezení MOC v českém systému má za následek obtíže při vymezování jiných entit. Například enormní složitost české definice případu akutní hospitalizace je mj. důsledkem nejasností ve vymezení následné a/nebo „neakutní“ péče; tedy vlastně důsledkem absence správně a jednoznačně vymezené MOC.

15 Kategorie péče = Major output category – MOC = Funkce péče Kategorie péče popisuje hlavní klinické charakteristiky poskytované péče odvozené od hlavního klinického cíle péče (Australský datový slovník). Takto formulovaná definice má však své významové limity v oblasti služeb veřejného zdraví, proto dále budeme tedy používat pojmu Funkce zdravotní péče a využijeme její definice v systému SHA.

16 Funkce zdravotní péče Individuální zdravotní péče Preventivní Léčebná Léčebně rehabilitační Ošetřovatelská Paliativní Lékárenská Konzultační Ostatní zdravotní péče Kolektivní zdravotní péče Zdravotní prevence a služby veřejného zdraví Ostatní kolektivní zdravotní služby

17 Služby preventivní zdravotní péče Služby preventivní zdravotní péče jsou služby, jejichž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů.

18 Služby léčebné péče Služby léčebné zdravotní péče jsou služby, jejichž hlavním cílem je vyléčení nemoci či odstranění následků poranění, zmírnění symptomů nemoci či poškození a zabránění vzniku invalidity nebo nesoběstačnosti nebo zmírnění jejich rozsahu.

19 Služby léčebné péče Služby léčebné péče zahrnují: vyléčení nemoci či odstranění následků zranění chirurgický zákrok zmírnění symptomů nemoci či poškození (s výjimkou paliativní péče) snížení rizika vzniku nemoci či poškození ochranu před prohloubením (exacerbací) onemocnění či vzniku komplikací, či před vznikem poškození, které by ohrozilo život pacienta či jeho normálních funkcí diagnostické či terapeutické procedury

20 Léčebně rehabilitační Rehabilitační péče je taková péče, při níž je hlavní pozornost věnována zlepšení funkčního stavu pacienta s poškozením, invaliditou či handicapem způsobeným v důsledku nedávného úrazu či onemocnění, či v důsledku postupného zhoršování (regrese či progrese) onemocnění. Rehabilitační péče je zpravidla intenzivnější než běžná ošetřovatelská péče a méně intenzivní než péče kurativní (akutní). Vyžaduje časté (denní či týdenní), opakované vyšetření stavu pacienta a vývoje jeho klinického stavu. Rehabilitační péče je poskytována dle léčebného plánu po dobu nezbytnou ke stabilizaci pacientova stavu či nezbytnou pro dokončení léčebného plánu.

21 Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je péče, jejímž hlavním klinickým cílem je prevence zhoršení aktuálního funkčního nebo zdravotního stavu pacientů s tělesným poškozením či funkční poruchou. Pacienti v ošetřovatelské péči jsou stabilizovaní, nevyžadují komplexní zdravotní péči, avšak vyžadují odbornou asistenci. Ošetřovatelská péče může být potřebná po neomezenou dobu, a může být poskytována jak ve zdravotnických či jiných zařízeních, tak mimo ně (např. doma), a to jak profesionály, tak neprofesionály (např. příbuznými).

22 Paliativní péče Paliativní péče je péče, jejímž hlavním klinickým cílem, či cílem léčby, je zlepšení kvality života pacientů s progresivním onemocněním a s malou či žádnou nadějí na uzdravení.

23 Lékárenská zdravotní péče Lékárenská zdravotní péče zahrnuje výdej léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely. Součástí lékárenské zdravotní péče je poskytování konzultační činnosti v oblasti klinické farmacie.

24 Konzultační zdravotní péče Konzultační zdravotní péče zahrnuje posouzení zdravotního stavu pacienta, stanovení nového či posouzení existujícího léčebného plánu, popřípadě návrh na jeho změnu či doplnění, a další činnosti podporující rozhodování pacienta, nebo jiného poskytovatele zdravotní péče

25 Ostatní zdravotní péče Tato kategorie zahrnuje řadu zdravotních služeb, které jsou převážně poskytovány nelékaři, tedy zdravotnickými laboranty, chemiky, biology, či zdravotnickými techniky buď samostatně, nebo pod dohledem lékaře. Jednou z hlavních funkcí zdravotní péče, které navrhujeme řadit do této kategorie, je diagnostická funkce zdravotní péče. Diagnostické zdravotní služby jsou ve věcném návrhu zákona o zdravotních službách definovány jako zdravotní služby, jejichž účelem je zjišťování informací o zdravotním stavu pacienta, informací nutných ke zjištění nemoci, jejího stavu a závažnosti, dalších informací potřebných ke stanovení léčebného plánu a informací o účinku léčby.

26 Ostatní zdravotní péče Do kategorie ostatní zdravotní péče tedy patří dále např.: služby laboratorního komplementu, zobrazovací vyšetření, přeprava pacientů, posudková zdravotní péče.

27 Návrh typů zdravotních služeb

28 Výsledný návrh vychází z klasifikace SHA, respektive je s touto klasifikací kompatibilní, a přidává rozlišení hospitalizačních služeb dle MOC australského modelu. Vznikla tak nová dimenze „Typ zdravotní služby“, která může být využita především pro potřeby statistické a analytické, ale též např. v informačních systémech. Na základě syntézy dimenzí Forma a Funkce zdravotní péče a s přihlédnutím k potřebě odlišení vybraných typů služeb v rámci stejné funkce, tedy navrhujeme rozdělení zdravotních služeb do následujících kategorii:

29 Návrh typů zdravotních služeb - A

30 Návrh typů zdravotních služeb – B

31 Výklad vybraných typů Příprava, výdej a prodej léků a léčebných prostředků Do této skupiny patří služby přípravy IVLP, prodej a výdej HVLP a ostatních produktů poskytovaných veřejnými lékárnami a výdejnami léků. Součásti služby je také poskytování konzultační činnosti v rozsahu klinické farmacie.

32 Výklad vybraných typů Posudkové zdravotní služby Posudkové zdravotní služby jsou služby, jejichž účelem je zjištění jak bude stabilizovaný zdravotní stav pacienta ovlivněn nároky, které na něho klade výkon práce, služby nebo jiných činností v konkrétních podmínkách, nebo zda zdravotní stav pacienta je v souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby nebo jiných činností,

33 Výklad vybraných typů Ostatní služby ambulantní péče Ostatní lékařské a nelékařské služby, které nejsou obsaženy v ostatních kategoriích ambulantní péče. Např.: Pracovní terapie Audiologie Nelékařská péče o mentálně postižené Terapie drogově závislých Fyzikální terapie Protetika Logopedie Trénink a rehabilitace nevidomých atp.

34 Výklad vybraných typů Ostatní hospitalizační péče Ostatní hospitalizační péče je taková zdravotní péče, poskytovaná v rámci epizody hospitalizační péče, jejíž hlavní klinické cíle či cíle léčby se neshodují s žádným s předchozích typů péče. Jiná zdravotní péče může být jednou z následujících kategorií. Péče o posmrtné dárce orgánů a tkání je péče o lidský materiál určený pro transplantaci příjemci od dárce po mozkové smrti. Tito pacienti nejsou do zařízení přijímáni, ale jsou jím registrováni. Strávník je osoba, která přijímá ubytování či stravu v nemocnici, za jehož zdravotní stav či léčbu však zařízení nepřevzalo zodpovědnost. Strávníci neprochází příjmem tak, jako pacienti, ale mohou být zdravotnickým zařízením registrováni.

35 Výklad vybraných typů Návštěvní služba Zahrnuje veškerou léčebnou péči prováděnou u pacienta (v jeho domácnosti). Součástí návštěvní služby jsou návštěvy praktických lékařů i ambulantních specialistů.


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google