Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pracovní skupina elektro, výsledky roku 2013, požadavky na změny pro rok 2015 Petr Matuszek Seminář SVSE Praha 18. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pracovní skupina elektro, výsledky roku 2013, požadavky na změny pro rok 2015 Petr Matuszek Seminář SVSE Praha 18. března 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Pracovní skupina elektro, výsledky roku 2013, požadavky na změny pro rok 2015 Petr Matuszek Seminář SVSE Praha 18. března 2014

2 2 Obsah Úvod Výsledky roku 2013 Náměty pro rok 2015 Závěr

3 3 Okruhy řešení v roce 2013 Okruhy řešení v roce 2013  Zákon o podporovaných zdrojích energie  Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou  Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě  Cenová rozhodnutí ERÚ Úvod (1)

4 44 Úvod (2) Zdroj: EGÚ Brno Vývoj ceny základního ročního zatížení 2014 (BL Cal 14)

5 5 Úvod (3) Zdroj: EGÚ Brno

6 6 Výsledky roku 2013 (1) Politika klimatických změn Náklady vyplývající z politiky klimatických změn se rozhodujícím vlivem podílejí na růstu cen elektřiny a představují více než jednu třetinu celkové ceny. Otázka konkurenceschopnosti českého průmyslu!

7 7 Výsledky roku 2013 (2) Politika klimatických změn Návrh: Ponechat příspěvek na OZE ve stávající výši a deficit pokrýt z prostředků státního rozpočtu. Vícenáklady způsobené provozem OZE vyčíslit a přiřadit jejich původcům. Zavést model úlev pro energeticky intenzivní průmysl.

8 8 Výsledky roku 2013 (3) Politika klimatických změn Expertní skupina při MPO „Vítkovická“ výzva Výsledek: Novela zákona o podporovaných zdrojích – maximální výše příspěvku na POZE ve výši 495 Kč/MWh a zastavení podpory od 1.1.2014 s výjimkou vodních elektráren do výkonu 10 MW.

9 9 Výsledky roku 2013 (4) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou – §5, odstavec (14) Návrh: přidat nové písmeno e) V případě, že dojde k překročení sjednané rezervované kapacity v přímé souvislosti s poskytováním podpůrných služeb, se překročení rezervované kapacity nehodnotí a poskytovatel podpůrných služeb nebo provozovatel lokální distribuční soustavy, do které je tento poskytovatel připojen, je osvobozen od jakékoliv platby za překročení sjednané rezervované kapacity. Zdůvodnění: Poskytovatel podpůrné služby přispívá k udržení rovnováhy v elektrizační soustavě a vyžadovat platbu za překročení rezervované kapacity ze strany distribuční soustavy v době aktivace je nekorektní. Výsledek: Ve vyhlášce není tato připomínka zahrnuta. Cenové rozhodnutí č. 5/2013 čl. 4.21 tuto problematiku částečně řeší – překročení rezervované kapacity provozovatelem LDS, do které je připojen poskytovatel podpůrné služby, je účtováno za cenu měsíční rezervované kapacity; tedy je osvobozen částečně.

10 10 Výsledky roku 2013 (5) Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, §7, odst. 3 Návrh znění: Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle přílohy č. 6, a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Pokud dojde v průběhu stavebního řízení či v přípravě stavby ke zrušení záměru, bude uhrazený podíl vrácen žadateli do výše dosud nevynaložených nákladů provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. Zdůvodnění: Legislativa by měla být v souladu s praxí, kdy je tento způsob využíván. Výsledek: Připomínka nebyla akceptována.

11 11 Výsledky roku 2013 (6) Vyhláška č. 51/2006 Sb.. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, §7, odst. 8 Návrh na doplnění textu v odstavci (8): Pokud po dobu 60 měsíců od termínu poslední změny rezervovaného příkonu nedošlo ke sjednání rezervované kapacity, nebo nebyl skutečně dosažený maximální odběr ve výši alespoň 90 % rezervovaného příkonu, nebo u LDS alespoň ve výši 80%, má provozovatel nadřazené distribuční soustavy právo snížit hodnotu rezervovaného příkonu na hodnotu, která je dána nejvyšší sjednanou velikostí rezervované kapacity nebo nejvyšším skutečně dosaženým maximálním odběrem (vyšší z obou hodnot) v období 60 měsíců od poslední změny rezervovaného příkonu. Zdůvodnění: Provozovatelé LDS jsou v komplikovanější situaci. Platí to obzvláště v případech, kdy vlastní spotřeba LDS je minoritní, nebo do LDS pracuje zdroj významného výkonu. Výsledek: Připomínka nebyla akceptována.

12 12 Výsledky roku 2013 (7) ERÚ č. 5/2012, bod (4.18.)Překročení RK Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2012, bod (4.18.) – Překročení RKNávrh: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (3.15.) se neuplatňuje u výrobce druhé kategorie v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z výrobny elektřiny v součtu maximálně 48 obchodních hodin za měsíc, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce druhé kategorie průkazně dokládá provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. V tomto případě se toto překročení rezervované kapacity nehodnotí a výrobce 2. kategorie je osvobozen od platby za překročení sjednané rezervované kapacity.Zdůvodnění: Výpadek nevyvolá zvýšené náklady na straně RDS, protože platba za RK je mezi regionálními distributory řešena pevnou měsíční platbou (viz bod 4.30.). Výsledek: Výsledek: Připomínka nebyla akceptována.

13 13 Výsledky roku 2013 (8) ERÚ č. 5/2012, bod (4.25.) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2012, bod (4.25.)Návrh: Platbu za překročení rezervovaného příkonu podle tohoto ustanovení nehradí odběratel, u kterého byla hodnota rezervovaného příkonu v odběrném místě snížena v souladu s vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, pokud provozovatel distribuční soustavy odběratele o snížení rezervovaného příkonu neinformoval v dostatečném předstihu, alespoň 3 měsíce předem. Zdůvodnění: Dnešní stav je právně vágní, není jasně definována povinnost PDS informovat předem. Jsou známy případy, kdy PDS informuje až po snížení příkonu a následně zasílá penalizace. Výsledek: Výsledek: Připomínka nebyla akceptována.

14 14 Výsledky roku 2013 (9) ERÚ č. 5/2012, bod (5.1.) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2012, bod (5.1.) V CR byla vynechána část odstavce: "... Cena je účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy za množství elektřiny spotřebované zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, včetně spotřeby zákazníka v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě." Návrh: Situaci uspokojivým způsobem vyřešit v nadřazené legislativě, resp. vypuštěný text vložit zpět. Je známo, že tento problém je řešen v novelizaci zákona o POZE, jedná se o připomenutí daného problému. Výsledek: Výsledek: Novela zákona o podporovaných zdrojích.

15 15 Náměty pro rok 2015  Novela energetického zákona  Novela zákona o podporovaných zdrojích  Tarifní komise  Příprava 4. regulačního období  Oponentní rada velkých spotřebitelů

16 16 Náměty pro rok 2015 Platba na podporu vztažená na kapacitu výsledné ceny vztažené na kapacitu budou rámcově odpovídat poměrům doby využití maxima celkových odběrů na jednotlivých hladinách napětí, budou sníženy celkové úhrady nákladů podpory na hladinách VVN a VN proti současnosti, celková platba na podporu za kapacitu na hladině vysokého a velmi vysokého napětí bude nastavena na přibližně 50 % proti současným celkovým platbám, na hladině nízkého napětí nebude v oblasti celkových plateb docházet ke změnám, pro zachování stávající úrovně plateb dojde k rozvržení plateb podle doby využití maxima pro jednotlivé tarifní sazby, princip stanovení plateb na podporu podle velikosti rezervované kapacity je v souladu se zásadami veřejné podpory EU.

17 17 Náměty pro rok 2015 Platba na podporu vztažená na kapacitu Úroveň plateb proti současným platbám pro jednotlivé kategorie zákazníků:  MOP – 100%  MOD – 100%  VN – 60 %  VVN – 50 %

18 18 Náměty pro rok 2015 Platba na podporu vztažená na kapacitu Porovnání celkových plateb ve stávajícím a navrhovaném systému podpory pro konkrétní průmyslové odběratele elektřiny Ve sledované skupině odběratelů elektřiny dochází ve všech případech k úsporám z titulu snížení celkových plateb na podporu.

19 19 Závěr Hlavní cíle SVSE: Odstranit dlouhodobou konkurenční nevýhodu v cenách elektřiny v porovnání s ostatními státy EU. Odstranit dlouhodobou konkurenční nevýhodu v cenách elektřiny v porovnání s ostatními státy EU. Snažit se ochránit energeticky náročný průmysl před dopady ekologických opatření. Snažit se ochránit energeticky náročný průmysl před dopady ekologických opatření. Trvale působit na tvůrce legislativy ve prospěch spotřebitelů. Trvale působit na tvůrce legislativy ve prospěch spotřebitelů. Spolupracovat při stanovování regulovaných cen. Spolupracovat při stanovování regulovaných cen. Prosazovat uplatňování nediskriminačních podmínek trhu pro všechny účastníky. Prosazovat uplatňování nediskriminačních podmínek trhu pro všechny účastníky.

20 20 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "1 Pracovní skupina elektro, výsledky roku 2013, požadavky na změny pro rok 2015 Petr Matuszek Seminář SVSE Praha 18. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google