Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový zákon o prevenci závažných havárií a úloha VÚBP, v.v.i. + Příklady dotazů Ing. Martina Pražáková Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový zákon o prevenci závažných havárií a úloha VÚBP, v.v.i. + Příklady dotazů Ing. Martina Pražáková Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti."— Transkript prezentace:

1 Nový zákon o prevenci závažných havárií a úloha VÚBP, v.v.i. + Příklady dotazů Ing. Martina Pražáková Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) prazakova@vubp-praha.cz; frishansova@vubp-praha.cz; oppzh@vubp-praha.cz APROCHEM 17. 3. 2016 1

2 Prevence závažných havárií CÍL → snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v objektech, ve kterých je umístěna nebezpečná chemická látka a v okolí EU směrnice → SEVESO I - 1982; SEVESO II - 1996; SEVESO III - 2012 ČR zákony → 353/1999;82/2004;349/2004;59/2006;488/2009;224/2015 2

3 SEVESO III  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek s účinkem od 1. 6. 2015 zrušila SEVESO II navázala na existující systém PZH přizpůsobila jej změnám v systému klasifikace chemických látek a směsí dle tzv. nařízení CLP 3

4 Nařízení CLP Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  přímo použitelný předpis EU Uplatňuje se pro látky od 1. 12. 2010 a pro směsi od 1. 6. 2015 Směsi již uvedené na trh před 1. 6. 2015 a klasif. ještě podle 1999/45/ES nemusí být znovu označeny a zabaleny podle CLP až do 1. 6. 2017 (platí pro distributory) Příloha VII – převodní tabulka klasifikací (pro látky nebo směsi klasifikované podle 67/548/EHS nebo 1999/45/ES) 4

5 Nový zákon č. 224/2015 Sb. (1/2)  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  ve Sbírce zákonů byl vyhlášen 11. září 2015  účinný je od 1. října 2015  nahradil zákon č. 59/2006 Sb.  nepředstavuje koncepčně novou právní úpravu  stávající systém prevence přejal, rozvinul a zpřehlednil 5

6 Nový zákon č. 224/2015 Sb. (2/2)  stanoví povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt s NL zavést veškerá opatření k zabránění vzniku závažné havárie stanovit postupy k jejímu zvládnutí pro případ, že havárie nastane i přes přijatá opatření  stanoví působnost orgánů veřejné správy na úseku PZH  definuje minimální množství jmenovitě vybraných nebezpečných látek a kategorií nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu (skupina A nebo B) 6

7 Základní kroky Hlava II+III Obecná ustanovení a Bezpečnostní dokumentace Seznam všech umístěných nebezpečných látek Protokol o nezařazení (příloha č. 2 k zákonu)  látky je více než 2% kvalifikačního množství  látky je méně než 2% Návrh na zařazení (příloha č. 2 k zákonu) Zařazení objektu rozhodnutím KÚ Zpracování bezpečnostní dokumentace (BP, BZ) 7

8 Změny zákona o PZH 1.Přizpůsobení novému systému KLASIFIKACE chemických látek a směsí dle nařízení CLP 2.ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI na podzemní zásobníky plynu 3.Rozvinutí ustanovení o INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI a zapojení dotčené veřejnosti 4.Zpřehlednění právní úpravy KONTROLY dodržování ukládaných povinností 5.Změny v BEZPEČNOSTNÍCH DOKUMENTACÍCH a procesu posuzování 8

9 ad 1 Klasifikace a označování látek Třída nebezpečnosti – povaha nebezpečnosti fyzikální, pro zdraví, pro ŽP Kategorie nebezpečnosti – upřesnění závažnosti, rozdělení kritérií v rámci třídy nebezpečnosti Výstražný symbol nebezpečnosti - GHS01 – GHS09 např.: Signální slovo – „nebezpečí“ a „varování“ Standardní věta o nebezpečnosti – H věta Pokyny pro bezpečné zacházení – P věta 9

10 Stanovení působnosti Příloha č. 1 „Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek“  nebyly provedeny změny v kvalifikačních množstvích  je nové členění kategorií nebezpečnosti  jsou nově zařazené vyjmenované látky  objevují se problémy s přiřazováním správných kategorií a množství – vhodné je se řídit H-větami (→ pomocná tabulka) Pozn.: záměna původního pořadí tabulek, tabulka I - kategorie nebezpečných látek, tabulka II - jmenovitě vybrané nebezpečné látky 10

11 Příloha 1, tabulka I Kategorie nebezpečných látek 11

12 Příloha 1, tabulka II Jmenovitě vybrané nebezpečné látky 12

13 Akutní toxicita → dříve LD 50 orální → nyní H věty orální dermální inhalační T+TXn 0 – 25 mg/kg25 - 200200 - 2000 Kateg. 1Kateg. 2Kateg. 3Kateg. 4 0 - 55 - 5050 - 300300 - 2000 může způs. smrt H300 H310 H330 může způs. smrt H300 H310 H330 toxický H301pozn.1 H311 H331 zdraví škodlivý H302 H312 H332

14 ad 2 Změna v působnosti zákona rozšíření působnosti na podzemní zásobníky plynu jedná se celkem o 8 těchto objektů, na které se zákon nově vztahuje → Věstník MŽP únor 2016  Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů při skladování zemního plynu v PZP 14

15 ad 3 Informování veřejnosti a zapojení dotčené veřejnosti Každému je garantováno právo žádat informace o zařazených objektech  KÚ jsou povinny zpřístupňovat informace: o rizicích spojených s užíváním objektů o přijímaných bezpečnostních opatřeních o žádoucím chování obyvatel v případě závažné havárie (na internetu, navíc pro objekty ve skupině B adresná distribuce veřejnosti v zóně havarijního plánování, např. informační leták) Dotčená veřejnost je zapojena do rozhodovacích procesů u nových objektů 15

16 ad 4 Kontrola dodržování povinností integrovaná inspekce „orgány integrované inspekce“ (ČBÚ, SÚIP+OIP, HZS krajů, KHS) + ČIŽP a KÚ koordinační úloha České inspekce životního prostředí kontrola v pravidelných intervalech:  objekt ve skupině A – nejméně jednou za 3 roky  objekt ve skupině B – nejméně jednou za rok nově ČIŽP může plán kontrol vytvořit na základě systematického hodnocení nebezpečí závažné havárie a výsledků předchozích kontrol 16

17 ad 5 Zásadní změny v BD v posouzení rizik závažné havárie – především zakotvení kritéria přijatelnosti při hodnocení přijatelnosti rizika v popisu systému řízení bezpečnosti - explicitní vyjádření požadavků na popis organizačního zajištění jednotlivých prvků systému 17

18 Změny v procesu schvalování BD Byla vyloučena úloha MŽP při projednávání návrhu bezpečnostní dokumentace MŽP = ústřední orgán + plní úlohu odvolacího orgánu (ve vztahu k rozhodnutím KÚ) Namísto vyjádření MŽP zákon zakotvuje posudek návrhu BD KÚ zajišťuje zpracování tohoto posudku jako jeden z podkladů pro své rozhodnutí o schválení BD MŽP nově pověřilo zpracovatele posudku (právnickou osobu ke zpracování posudků „návrhů bezpečnostní dokumentace“ a “posouzení rizik závažné havárie“) 18

19 Zpracovatel posudku Zpracovatelem posudku je VÚBP, v.v.i., který mj. plní úkoly odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií Zpracovatel posudku může nově:  vstupovat do objektu  vyžádat si od provozovatele další podklady a informace 19

20 „Pohyb“ dokumentu a jeho schvalování Provozovatel dokument zpracuje a zašle krajskému úřadu Krajský úřad zašle dokument dotčeným orgánům a dotčeným obcím a „zpracovateli posudku“ Krajský úřad rozhodne na základě posudku, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření dotčených obcí a připomínek veřejnosti Krajský úřad vyzve provozovatele k odstranění nedostatků nebo rozhodne o schválení Krajský úřad vydává rozhodnutí a závazná stanoviska 20

21 Správní poplatky Vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace se nově zpoplatňuje. Výše správního poplatku je stanovena diferencovaně v závislosti na jednotlivých typech schvalované bezpečnostní dokumentace. Správní poplatky jsou stanoveny v následující výši: Přijetí žádosti o schválení a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných haváriíKč 40 000 b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných haváriíKč 20 000 c) návrhu bezpečnostní zprávyKč 60 000 d) aktualizace bezpečnostní zprávyKč 30 000 e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávyKč 15 000 Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona o prevenci závažných havárií Kč 25 000 21

22 Co je ještě nové v 224/2015… u BP – provádět pravidelný přezkum bezpečnostního programu – uchovat pro účely kontroly, stejnopis zaslat KÚ u BZ – aktualizovat vyplyne-li to ze závěrů zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy (navíc vedle původní povinnosti) pojem sousední objekt - jakýkoliv objekt v takové vzdálenosti, která představuje zvýšené nebezpečí pojem uživatel - užívá objekt, ve kterém je NL umístěna v množstvím menším, než je množství kvalifikační a jsou mu ukládány povinnosti v podstatně omezeném rozsahu. návrh na změnu zařazení a návrh na vyřazení při změně druhu či množství látky, která působí změnu podmínek pro zařazení posudek jako podklad pro vydání závazného stanoviska - posouzení rizik závažné havárie souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení 22

23 Nové prováděcí předpisy vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 23

24 Přílohy k vyhlášce č. 227/2015 Sb. o náležitostech bezpečnostní dokumentace Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti Struktura bezpečnostního programu a obsah jeho částí Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace Struktura vnitřního havarijního plánu Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu 24

25 Povinnosti provozovatelů zařazených podle předchozího zákona →Provozovatelé jsou povinni přezkoumat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu a aktualizovat a předložit KÚ návrh na zařazení. →Ze závěrů přezkumu seznamu a návrhu na zařazení mohou vyplynout následující dvě možnosti: provozovateli se nemění podmínky zařazení objektu provozovateli se mění podmínky zařazení objektu 25

26 Povinnosti provozovatele, kterému se nemění podmínky zařazení objektu Předložit aktualizaci návrhu na zařazení, aby byl krajský úřad informován o změnách v seznamu nebezpečných látek Provést aktualizaci bezpečnostní a havarijní dokumentace v případě, že nesplňuje požadavky → tzn. nejprve provést přezkum souladu dokumentace s vyhláškou č. 227/2015 Sb. Aktualizaci návrhu na zařazení i dokumentace zajistit a předložit KÚ (případně HZS kraje u havarijní dokumentace) do 1. 6. 2016 26

27 Povinnosti provozovatele, kterému se mění podmínky zařazení objektu Zpracovat a předložit krajskému úřadu návrh na změnu zařazení a posouzení rizik závažné havárie do 1. 10. 2016 Zpracovat a předložit (KÚ, HZS) příslušnou bezpečnostní a havarijní dokumentaci do 1. 10. 2017 27

28 Povinnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby užívající objekt podle předch. zákona Nejprve zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení Pokud množství látky přesáhne 2% kvalifikačního množství, předložit protokol o nezařazení krajskému úřadu do 1. 10. 2016 Jsou-li splněny podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, zpracovat a předložit krajskému úřadu návrh na zařazení do 1. 10. 2016 (Další povinnosti vyplývají ze zařazení do příslušné skupiny) 28

29 Povinnosti uživatele objektu, na který se nevztahoval předchozí zákon Nejprve zpracovat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu Dále podle přesně stanovených podmínek buď zpracovat protokol o nezařazení nebo návrh na zařazení do 1. 10. 2016 29

30 Zdroje informací Webové stránky VÚBP, v.v.i.  http://www.vubp.cz/prevence-zavaznych-havarii Integrovaný informační a znalostní systém PZH = Major Accident Prevention Information System  http://mapis.vubp.cz/Portal/ JOSRA: elektronický časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti = Journal of Safety Research and Applications  http://www.bozpinfo.cz/josra/ → březen 2016 - speciál PZH 30

31 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Příklady dotazů k zákonu č. 224/2015 Sb. 31

32 Příloha č. 1 zákona o PZH Tabulka č. 1 Klasifikace chemických látek a směsí dle nebezpečnosti Kategorie nebezpečných látek: srovnání s CLP 32

33 Příloha č. 1 zákona o PZH Tabulka č. 2 Jmenovitě vybrané nebezpečné látky 33

34 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – POUŽÍTÍ SČÍTACÍHO VZORCE POMĚRNÉHO MNOŽSTVÍ 34

35 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – POUŽÍTÍ SČÍTACÍHO VZORCE POMĚRNÉHO MNOŽSTVÍ 35

36 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 36 Jaké množství nebezpečné látky při zpracování seznamu látek pro návrh na zařazení objektu musí zpracovatele zajímat: A.jejich faktické množství ve skladu? B.projektované nebo kolaudované množství?

37 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 37 Určení množství nebezpečných látek vychází ze součtu dílčích množství všech nebezpečných látek, které jsou v objektu umístěny v: přepravních zařízeních například vagónech a nákladních autech, která zastavila nebo stojí na místech, které jsou součástí objektu a jsou určeny pro potřeby manipulace (vykládání surovin, nakládání hotových výrobků) nebo uskladnění spojené s přečerpáváním nebo překládáním látek, poloproduktů nebo výrobků do nádrží nebo skladů – daná KAPACITA ZAŘÍZENÍ skladech – PROJEKTOVANÉHO nebo KOLAUDOVANÉ kapacity, zásobních, tancích a provozních zásobnících – PROJEKTOVANÁ MAXIMÁLNÍ kapacita, dopravních potrubích – PROJEKTOVANÁ MAXIMÁLNÍ kapacita, technických a technologických jednotkách (zádrž – PROJEKTOVANÁ MAXIMÁLNÍ kapacita), množství, která se mohou nahromadit v objektu v případě ztráty kontroly průběhu průmyslového chemického procesu nebo při vzniku havárie.

38 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 38 Co dělat s množstvím, které se nachází v objektu KRÁTKODOBĚ např. pro potřeby zásobování nebo expedice? Je nutné ho do celkového množství započítat. Co dělat, když jsou množství v objektu zpravidla NIŽŠÍ než na jaké je objekt kolaudován? Provozovatel objektu zajistí: A.tzv. rekolaudaci objektu (skladovací prostory) B.technická opatření (např. v případě zásobníku nebo nádrže – zaslepení), která budou schválena orgánem státní správy C.provozovatel si stanoví maximální příslušné množství – zajistí dodržování tohoto množství interním předpisem a informuje orgán státní správy na úseku PZH

39 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 39 Třída nebezpečnosti Kategorie nebezpečnosti Nebezpečnostq Množství v objektu [t] Q Kvalifikační množství [t] H – věty HP Akutní toxicitaKategorie 1H300 H310 H330 0,55 Kategorie 22050 Hořlavé kapalinyKategorie 1H224410 Oxidující kapalinaKategorie 2H2713050 Celkové skladované množstvíΣ 54,5

40 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 40 Nutno doplnit následující informace: 1.zda provozovatel se domnívá, že bude množství v tomto roce navyšovat? 2.zda je k dispozici bilance za posledních 5 let, v jakém množství se NL ve skladu vyskytovaly?

41 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 41 Třída nebezpečnosti Kategorie nebezpečnosti Nebezpečnostq Množství v objektu [t] q Množství v objektu [t] Q Kvalifikační množství [t] H – věty HP Akutní toxicitaKategorie 1H300 H310 H330 0,515 Kategorie 2203750 Hořlavé kapalinyKategorie 1H2244710 Oxidující kapalinaKategorie 2H271305550 Celkové skladované množstvíΣ 54,5Σ 100

42 ZAŘAZENÍ OBJEKTU – SKLADOVÁNÍ 42 B.Varianta, že bude udrženo skladovací množství na stejné úrovni:  do seznamu nebezpečných látek bude uvedeno množství, které je fakticky (dlouhodobě) umístěné v objektu  provozovatel (popř. uživatel, na kterého se zákon předtím nevztahoval) musí dodržet, že množství nepřekročí deklarované množství;  v případě, že dojde k navýšení množství o 10 % – dle §14 odst. a) zákona o PZH – AKTUALIZACE bezpečnostního dokument;  bylo by vhodné mít někoho ve firmě, kdo bude sledovat, aby nebylo nepřekročeno 10% navýšení množství nebezpečných látek.

43 Bezpečnostní listy – CLP vs DSD 43

44 ODPADY a termín „DOČASNĚ“– Příloha č. 1 – odstavec 12 44 Vztahuje se nově zákon o PZH i na odpady? A co znamená „dočasně“? Nebezpečné látky, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008, ale přesto jsou nebo by mohly být v objektu přítomny a mají nebo by mohly mít za podmínek existujících v objektu rovnocenné vlastnosti z hlediska potenciálu závažné havárie, včetně odpadu, budou dočasně zařazeny do nevhodnější kategorie nebo přiřazeny k nejvhodnější jmenovitě uvedené kategorii nebo nebezpečné látce spadající do působnosti tohoto zákona. Ano, vztahuje se. Odpady nejsou klasifikovány podle CLP. Ale odpad má své označení nebezpečnosti podle Nařízení ES 1357/2014 (Příloha III). V příloze III – 15 nebezpečných vlastnosti odpadů (označeny HP1 až HP15).

45 Příloha č. 1 Tabulka I – Hořlavé aerosoly P3a a P3b 45 Co znamená poznámka „čisté“ (v originále směrnice SEVESO III uvedeno u této skupiny „nett“)?: 1. náplň aerosolu (její hmotnost) bez obalu NEBO 2.podíl hořlavé látky – uvedené v BL v oddíle 3 – Informace o složkách ??? Jaké aerosoly s jakými H větami zařadit do skupiny P3a a P3b? Oddíl P3a „Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 (H222) nebo 2 (H223) obsahují hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kategorie 1: Hořlavá látka má přiřazenou H větu: H 220 (hořlavý plyn – kategorie 1), H 221 (hořlavý plyn – kategorie 2) nebo H 224 (hořlavá kapalina – kategorie 1) Oddíl P3b „Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 (H222) nebo 2 (H223) neobsahují hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kategorie 1: Hořlavá látka má přiřazenou H větu: H 225 (hořlavá kapalina – kategorie 2), H226 (hořlavá kapalina – kategorie 3) nebo H 228 (hořlavá látka – kategorie 1 nebo 2)

46 Děkujeme za pozornost. 46


Stáhnout ppt "Nový zákon o prevenci závažných havárií a úloha VÚBP, v.v.i. + Příklady dotazů Ing. Martina Pražáková Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google