Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA SE ZÁSTUPCI PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI „NOVELA ZÁKONA č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách “ Odbor: Vnitřní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA SE ZÁSTUPCI PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI „NOVELA ZÁKONA č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách “ Odbor: Vnitřní."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA SE ZÁSTUPCI PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI „NOVELA ZÁKONA č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách “ Odbor: Vnitřní správy Úsek: Veřejných zakázek Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Drahomíra Dučáková, vedoucí úseku veřejných zakázek Bc.Bohdana Kalincová, referent úseku veřejných zakázek Přerov 26.2.2013

2 VÝCHODISKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Hlavní změny v novele zákona: Nové povinnosti zveřejňování – možnosti, kde hledat informace, povinnosti dodavatelů Nové požadavky na obsah nabídek – jak pracovat se zadávací dokumentací Termíny – dodatečné informace, stáří dokumentů Nové požadavky na kvalifikaci dodavatelů – způsoby a chyby prokazování

3 ZVEŘEJŇOVÁNÍ – MOŽNOSTI, KDE HLEDAT INFORMACE Zveřejňování dle zákona: Profil zadavatele: všechny veřejné zakázky od 500.000,- Kč bez DPH http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a- vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle- zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html Věstník veřejných zakázek: http://www.isvzus.cz/ http://www.isvzus.cz/ Úřední věstník: http://ted.europa.eu/ Problematika veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/ http://www.vz24.cz/

4 ZVEŘEJŇOVÁNÍ – POVINNOSTI DODAVATELŮ Poskytování informací (§ 147a zákona): Zadavatel povinně zveřejňuje na profilu zadavatele: plné znění uzavřených smluv výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky seznam subdodavatelů, s pomocí kterých dodavatel zakázku realizoval Dodavatelé jsou ze zákona povinni – do 60 dnů od splnění smlouvy, resp. do 28.února následujícího kalendářního roku, v případě, že plnění přesahuje 1 rok – předložit zadavateli seznam subdodavatelů písemně. Nepředložení seznamu = správní delikt dodavatele = nově pokuta až 2 000 000,- Kč!

5 POŽADAVKY ZADAVATELE A ZÁKONA Zadávací dokumentace: Požadavky na: - termíny plnění - poskytování jistot - způsob zpracování nabídkové ceny (u zakázek na stavební práce nově povinnou součástí Dokumentace pro provedení stavby - Vyhláška č. 230/2012 Sb., účinná od 1.9.2012 – naceňování do výkazů výměr) - obchodní podmínky (vzory smluv) – neměnné! - ostatní požadavky zadavatele - strukturu nabídky - prohlášení dle § 68 - požadavky na kvalifikaci - a další požadavky dle zadávací dokumentace ! Nutno vše přesně dodržet - posuzování nabídek z hlediska přijatelnosti nabídek dle § 22, odst.1 zákona !

6 DODATEČNÉ INFORMACE Dotazy a odpovědi: Při nejasnostech v obsahu zadávacích podmínek, způsobech prokazování kvalifikace atp., vznášejte dotazy! Žádosti o informace: - písemně (datová schránka, e-mail...) - s náležitostmi dle požadavků zadávací dokumentace - v termínech dle § 49 zákona (doručení žádostí zadavateli nejpozději do 6, resp. 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek)

7 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE u zakázek malého rozsahu stanovuje požadavky na prokázání kvalifikace zadavatel u ostatních zakázek se prokazování kvalifikace řídí zákonem a uchazeč musí splnit: a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona c) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona d) uchazeč musí předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ! Vždy ! všechny doklady musíte mít připraveny/vydány již před podáním nabídky !

8 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY § 53 zákona Uchazeč splní/prokazuje předložením: - výpisu z rejstříku trestů právnické osoby(trestní rejstřík firmy!) - výpisů z rejstříku trestů všech statutárních zástupců - potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků - čestného prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani - potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti - čestného prohlášení s textem dle písmen c), d), e), g), i), j), k) § 53

9 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY § 54 zákona Uchazeč splní/prokazuje předložením: - výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence) - dokladu o oprávnění k podnikání (ŽL, výpis ze Živnostenského rejstříku, licence) - u VZ na služby – dokladu o členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci (je-li takové členství nezbytné pro plnění VZ) - dokladu o odborné způsobilosti (je-li pro plnění VZ nezbytná podle zvláštních právních předpisů) - doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací (u VZ z oblasti ochrany a bezpečnosti)

10 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY § 56 zákona Uchazeč splní pokud: - realizoval daný počet stavebních prací, dodávek, služeb, disponuje požadovaným rozsahem technického vybavení, apod. (viz. Požadavky zadavatele dle § 56 zákona) Uchazeč prokazuje předložením: - dokumentů dle požadavků zadavatele (osvědčení veřejných zadavatelů, jiných odběratelů atd.) viz. zadávací dokumentace

11 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Stáří a forma dokladů: - všechny doklady musí být vyhotoveny před podáním nabídky - výpis z obchodního rejstříku a doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (§ 53) nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky - do nabídky se dokumenty přikládají v prostých kopiích - originály/ověřené kopie předkládá uchazeč před podpisem smlouvy Specifika zjednodušeného podlimitního řízení: - do nabídky uchazeč nepřikládá žádný z výše uvedených dokumentů - přikládá pouze originál čestného prohlášení, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady - originály/ověřené kopie výše uvedených dokumentů předkládá uchazeč až před podpisem smlouvy

12 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Jiné možnosti prokazování kvalifikace: - výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - certifikátem ze Systému certifikovaných dodavatelů Postupem dle § 125 – 140 zákona Prokazování kvalifikace subdodavatelem Prokazování kvalifikace při společné nabídce několika dodavatelů Postupem dle § 51 zákona

13 ZÁVĚREM Nenechte se otrávit……………………… hůř už snad nebude! Statutární město Přerov, jako zadavatel veřejných zakázek, systematicky pracuje na tom, aby proces zadávání splňoval veškeré náležitosti transparentnosti, a byl pro uchazeče co nejjednodušší. Vaší účasti v soutěžích si velmi vážíme a v rámci zadávacích řízení jsme Vám připraveni kdykoliv informačně pomoci. Kontakt: verejne.zakazky@prerov.eu


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA SE ZÁSTUPCI PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI „NOVELA ZÁKONA č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách “ Odbor: Vnitřní."

Podobné prezentace


Reklamy Google