Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český a moravský sklářský klastr DEN KLASTRŮ V PARDUBICKÉM KRAJI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český a moravský sklářský klastr DEN KLASTRŮ V PARDUBICKÉM KRAJI"— Transkript prezentace:

1 Český a moravský sklářský klastr DEN KLASTRŮ V PARDUBICKÉM KRAJI www.CzechArtOfGlass.com/KLASTR

2 3 pilíře a oblasti činnosti klastru o Věda, výzkum, inovace o Sklářské školství a vzdělávání o Propagace českého a moravského sklářství www.CzechArtOfGlass.com/KLASTR

3 I. VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

4 II. SKLÁŘSKÉ ŠKOLSTVÍ - VZDĚLÁVÁNÍ

5 III. PROPAGACE SKLÁŘSKÉHO OBORU

6 Věda, výzkum, inovace

7 prof. Lubomír Němec, DrSc. Věda, výzkum, inovace - témata pro řešení výzkumných a vývojových úkolů Jedním z významných úkolů vznikajícího sklářského klastru je řešení výzkumných a vývojových témat plynoucích z výsledků a znalostí výzkumných pracovišť a z potřeb členů sklářského klastru. Prvním bodem tohoto úkolu je inventura těchto nabídek a potřeb a stručný souhrn řešených témat, která se mohou dotýkat potřeb členů sklářského klastru. Jako další bod se jeví vzájemné dohody na řešení určitých témat. Nabízená témata vycházejí z dlouhodobého výzkumu prováděného na VŠCHT v oblasti skla a skelných materiálů. Jedná se jak o témata z oblasti tradičních a nových sklářských technologií tak o témata z oblasti nových skelných materiálů, jejich vlastností a aplikací. Lze předpokládat, že některá témata mohou být pro české výrobce nejen potřebná v současných výrobách, ale rovněž inspirativní pro výroby a přípravy budoucí. Současný stav charakterizují tato témata: Vývoj nových typů skelných a sklokeramických materiálů, jako jsou biomateriály, funkčně gradientní skelné materiály a vrstvy, skla pro imobilizaci odpadů, křišťálová skla, barevná skla, bižuterní skla, optická skla a další typy komerčních skel, iontově vodivá skla, skla s vysokou propustností v infračervené oblasti, skla pro planární vlnovody.

8 prof. Lubomír Němec, DrSc. Věda, výzkum, inovace - témata pro řešení výzkumných a vývojových úkolů Optimalizace stávajících složení skel z hlediska jejich nově požadovaných vlastností Modelování struktury skelných materiálů Konzervace historických skel a jejich identifikace Sledování chemické odolnosti skel a matematické modelování koroze skla. Náměty pro přípravy skel s vysokou chemickou odolností Fyzikální a matematické modelování sklářských tavicích zařízení a procesů Sledování a optimalizace fyzikálně-chemických podmínek tavicího procesu skel: Optimalizace složení vsázky, průběhu reakcí ve sklářské vsázce a teplotních podmínek tavicího procesu Optimalizace čeřicího procesu a čeřicích podmínek, využití netradičních způsobů čeření (snížený tlak, odstředivé čeření)

9 prof. Lubomír Němec, DrSc. Věda, výzkum, inovace - témata pro řešení výzkumných a vývojových úkolů Sledování a ovlivňování procesu pěnění skelné taveniny a nukleace bublin, monitorování a identifikace vad skla typu bublin Sledování a vyhodnocování vlastností žáruvzdorných materiálů pro styk se skelnou taveninou Sledování kvality průmyslového tavicího procesu, vyhodnocování energetické spotřeby a tavicí výkonnosti sklářských tavicích prostorů, návrhy uspořádání tavicího procesu Zvýšení zájmu o inovace (zisk z VaV)

10 prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. Věda, výzkum, inovace - prezentace projektu PROBIOSKLA Český a moravský sklářský klastr představil úvodní projekt sklářského klastru v sekci vědy, výzkumu a inovací projekt PROBIOSKLA, jehož cílem je aplikovaný výkum a vývoj nového typu obalového skla, probiogenního a speciálního chemického složení s hydrolytickou odolností splňující podmínky řízeného uvolňování nano a sub-nano částic z jejich povrchových vrstev zvyšující její antiseptické účinky a poskytující podporu nedostatkových biogenních prvků a jejich sloučenin živým soustavám. Současně ekologická vhodnost těchto skel jejich 100% recyklovatelnost a tím snižování materiálové i energetické náročnosti. Řešení je chráněno užitnými vzory a patenty. Partneři projektu: Universita Pardubice | Sklárny Moravia | Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Glass Centrum | Střední Uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziřičí | Evropský fond pro regionální rozvoj

11 Ing. Milan Hřebíček, CSc. Věda, výzkum, inovace - ředitel Glass Centra při SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Významným podpůrným činitelem Sklářského klastru je GLASS CENTRUM aplikovaného výzkumu skelných materiálů při SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, které provádí laboratorní zkoušky a modelové tavby vyvíjených skel dle potřeb průmyslových i uměleckořemeslných. Kromě toho se zabývá revitalizací tradičních skel vyvinutých v předcházejících stoletích a přizpůsobuje jej na současné, ekologicky přijatelné podmínky. V současné době probíhá i výzkum možností uplatnění nanočástic v tomto oboru ve spolupráci s prof. Ing. Miroslavem Vlčkem z Univerzity Pardubice a s Ing. Vítězslavem Křesťanem, CSc. z bývalého SVÚS Hradec Králové. Tato činnost má pozitivní výsledky jak pro sklárny, tak i pro uměleckou sféru završovanou řadou užitných vzorů a patentů. Pro udržení a rozvoj tradičních sklářských výrob i další výzkumnou činnost podporující toto reprezentativní odvětví je nezbytné zajištění řemeslných, technologických i výzkumných pracovníků a jejich systematickou přípravu a výchovu.

12 Ing. Milan Hřebíček, CSc Věda, výzkum, inovace - ředitel Glass Centra při SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Přes pozitivní vývoj sklářství, které úspěšně překonalo krizové období před osmi lety, se nedaří vzbudit zájem veřejnosti o personální podporu tohoto oboru. Nedostatek řemeslně zdatných i odborně způsobilých pracovníků začíná silně ohrožovat budoucnost našeho sklářství. Proto je nutné se programově zaměřit na pozitivní zvraty této situace jak v působnosti sklářského klastru, tak i v projektové činnosti. Ta by měla mít dlouhodobý charakter a propojovat základní, střední a vysoké školy se sklárnami za pomocí krajských regionálních řídících struktur formou víceletého pilotního projektu umožňujícího výraznou finanční motivaci pro zájemce o výuku sklářských předmětů na střední a vyšší úrovni a jejich budoucí začlenění do výrobních i výzkumných struktur společnosti.Pro představu by se mohlo jednat o vybraných 20 základních škol, 5 specializovaných škol se sklářskou tématiku a 5 – 10 skláren s dotací cca 20 mil. Kč. Výsledky tohoto projektu by ukázaly, jak dál motivačně pokračovat v podpoře sklářství a jeho společenské významnosti.

13 II. SKLÁŘSKÉ ŠKOLSTVÍ - VZDĚLÁVÁNÍ

14 Mgr. Pavlína Šlajsová Sklářské školství : prezentace Českého a moravského sklářského klastru Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Rozvoj sklářského vzdělávání předpokládáme rozvíjet v kooperaci se školami a sklárnami pro realizaci níže specifikovaných témat: Řešení nedostatku kvalitního sklářského dorostu sklářů, technologů, technicky zaměřených specialistů pro obsluhu sklářských strojů Koncepční propojení výuky s vědou, výzkumem a inovacemi Rekvalifikační kurzy – podpora míry vzdělávání Identifikace společných potřeb a lobbing Organizování symposií, výstav, soutěží a stáží Oceňování zdatných a nadaných mistrů a výtvarníků ARS VITRARIA BOHEMIAE - cena ministra kultury Zatraktivnění výukových oborových předmětů

15 Mgr. Pavlína Šlajsová Sklářské školství : prezentace Českého a moravského sklářského klastr Řešení nedostatku kvalitního sklářského dorostu sklářů, technologů, technicky zaměřených specialistů Regenerace a dlouhodobý rozvoj českomoravského sklářství je více, než kdy jindy, ohrožen nedostatkem uchazečů o učňovské a středoškolské obory zaměřené na sklářskou výrobu. Nezájem studentů do jisté míry logicky reaguje na slabou mediální i produkční podporu sklářství, které prošlo krizí se ztrátou mnoha skláren, které neudržely konkurenceschopnost. Deprese z nezaměstnanosti v tomto oboru poznamenala potenciální rozhodnutí vystudovat nebo se vyučit pro sklářský průmysl. Proto vnímáme jako zásadní poslání ČMSK v narovnání image sklářství jako tradičního a zároveň moderního oboru s možnostmi kariérního růstu. Je třeba motivovat rodiče a otevírat se dětem již na základních školách v jejich zájmu o atraktivní práci se sklem. Koncepční propojení výuky s vědou, výzkumem a inovacemi Tato oblast aktivit ČMSK cíleně podporuje aplikovaný výzkum do současné kondice českomoravského sklářství. Předpokládáme propojení zájmu o vědu a výzkum v oboru, který v minulosti patřil ke světové špičce a i dnes zůstává nedělitelnou součástí oboru. Nezájem o podporu výzkumu zavinil zúžení aktivit vědců a opominul zásadní pravidlo podnikání, kdy inovace je potenciálem komerčního úspěchu a udržitelnosti na trhu. V současnosti patří energetická náročnost při zpracování sklářských surovin a skloviny k nejvážnějším nákladovým položkám. Energetické výdaje a úspory proto právem patří do hledáčku producentů skla. Zde je věda a výzkum zásadně potřebná při úpravě chemického složení kmenů a procesů tavení. Souběžně s tímto výzkumem chce ČMSK podporovat i konstrukční řešení sklářských pecí a zařízení na výrobu skla. ČMSK proto připravuje okruhy technologického a technického zájmu svých členů, které se stanou zadáním pro vlastní činnost ve vědě, výzkumu a inovacích.

16 Mgr.A. Petr Larva, Ph.D. Sklářské školství: prezentace Českého a moravského sklářského klastru Rekvalifikační kurzy – podpora míry vzdělávání Vzhledem k dlouhodobé vizi regenerace oboru novým dorostem je nutné reagovat bezprostředně na poptávku producentů skla po zájemcích o práci v oboru. Okamžitým řešením by měly být rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané ale i pro ty, kteří chtějí změnit obor své činnosti cíleně a ve sklářství zůstat. Zde je potenciál zajímavého rozsahu a kapacity, který může přinést velice rychlé oživení a případně i invenční obrodu. ČMSK nabízí koordinovanou mezioborovou spolupráci v rámci rekvalifikací společně se sklářskými vzdělávacími institucemi a Úřady práce. Identifikace společných potřeb a lobbing Po drtivé atomizaci českomoravského sklářství jsme dnes v situaci, kdy zájmová spojenectví jsou nedílným předpokladem úspěchu. Toto pravidlo se potvrzuje nejen v obchodních, ale i ve výrobních aktivitách producentů skla. Náleží sem i přirozené spojenectví se sklářským školstvím – středního i vysokého, které slouží výhradně tomuto oboru a je s ním přímo úměrně svázané. Zájmy českomoravských producentů skla proto potřebují zastřešit praktická spojenectví ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti oboru a ochrany proti vlivům, které mohou způsobit stagnaci oboru nebo dokonce jeho destrukci. Organizování symposií, výstav, soutěží a stáží Prezentace výsledků oboru v podobě designu a uměleckých děl vždy patřilo k prestiži České republiky. ČMSK proto připravil a nabízí spektrum aktivní podpory lokálním, republikovým i mezinárodním prezentacím s jasným zacílením na oživení zájmu a prestiže oboru u odborné i laické veřejnosti. Vedle marketingových cílů nám jde zároveň o aktivaci studentů a učňů pro průmyslovou výrobu. Praxemi a stážemi chceme otevřít prostor mezi produkcí skla a získáváním zkušeností, což může vést k zotevírání nabídek a následnému uplatnění po absolutoriu. Nedílnou součástí této kapitoly záběru ČMSK je každoroční pořádání přehlídky sklářských škol a producentů skla společně s vyhlášením Ceny ČMSK. Rádi bychom opět vynesli tuto tradici do poměrů profesionální a profesní cti, kam vždy patřila a oživovala zájem o obor stejně, jako vydobývala atraktivitu našemu sklářství ve světě.

17 Mgr.A. Petr Larva, Ph.D. Sklářské školství: prezentace Českého a moravského sklářského klastru Oceňování zdatných a nadaných mistrů a výtvarníků ARS VITRARIA BOHEMIAE – cena ministra kultury ČR Cena ministra kultury ČR patří k prestižním oceněním, které může získat významná osobnost oboru, která zasahuje do kultury jako její součást a spolutvůrce. Cena za vyjíměčný přínos českému sklářství: Ars Vitraria Bohemiae. Českomoravské sklářství tvoří svébytnou kulturu, která ovlivňuje životní styl od dob prvních skleněných produktů ve formě skleněných korálků a perel až po unikátní skleněné plastiky či architektonická řešení interiérů a exteriérů. Svým osobitým způsobem se sklářské školství podílí na spoluutváření této kultury a je nedílnou součástí sklářských hnutí a proměn. Vrcholem pak všech malých a lokálních inovací v produkci skla jsou umělecká díla, která naplňují trendy nebo je překračují a to v lokální a hlavně na mezinárodní úrovni. Zde má ČMSK svou roli zájmu každoročně upozornit na pohyb a dosažený výsledek v oboru sklářské kreativity pro každý obor zvlášť vždy s podmínkou přesahu do vysokého řemesla nebo do vysoké umělecké interpretace: rytí skla, broušení skla, malba na skle, socha skla, instalace skla, architektura skla. ARS VITRARIA BOHEMIAE je historický spisek pojednávající o alchymii tavení skla. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR tak vzniká unikátní příležitost ocenit „rytíře“ skla za jejich celoživotní přinos oboru nebo za významný umělecký výkon, počin v rámci oboru..

18 Mgr.A. Petr Larva, Ph.D. Sklářské školství: prezentace Českého a moravského sklářského klastru Zatraktivnění výukových oborových předmětů Oborová atraktivita závisí na otevření kapacit producentů skla zájemcům z řad uchazečů o studium, studentů a uchazečům o změnu práce v oboru. Nabídka temporálních exkursí a jednodenních či vícedenních workshopů předkládá vzdělávacím institucím podporu v jejich zájmu o oživení výuky a zároveň nabízí poznání lokální situace producenta s jeho možnostmi a vztahy v rámci jeho vlastní komunity a regionu. ČMSK připravuje model praxí, které by získaly podporu v rámci dalšího vzdělávání a zároveň by se staly určitým měřítkem zájmu o získání pozice u konkrétního zaměstnavatele. Sklářský průmysl nabízí zcela jiné podmínky práce se sklem, než je ateliérová práce nebo práce se sklem v malých studiích. Průmyslové sklářství přitom vždy tvořilo samostatnou disciplínu, v níž vynikali zejména kreativci s přesahem. Schopnost obsáhnout tvarovou zdatnost společně technologickými postupy a technikami výroby patřila k doménám našeho sklářského školství. ČMSK by rád proto oživil a podporoval tento druh školení nejen z podstaty sklářské tvorby samé, ale zejména pro uplatnění zájmu vlastních členů ČMSK z řad producentů skla

19 III. PROPAGACE SKLÁŘSKÉHO OBORU

20 Děkujeme za pozornost. Za podpory : www.CzechArtOfGlass.com/KLASTR


Stáhnout ppt "Český a moravský sklářský klastr DEN KLASTRŮ V PARDUBICKÉM KRAJI"

Podobné prezentace


Reklamy Google