Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučený obsah přílohy k účetní závěrce Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučený obsah přílohy k účetní závěrce Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 Doporučený obsah přílohy k účetní závěrce Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012

2 Příloha k účetní závěrce vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky forma – příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. uspořádání a obsahové vymezení položek v § 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb. některé části vyplňovány na základě AÚ, některé nutno doplnit ručně za rok 2012 bude podrobněji kontrolováno (schvalování úč. závěrek, četné změny, CSUIS,…) 2

3 A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona informace o způsobu použití účetních metod v případě předpokladu omezení či ukončení činnosti pokud předpoklad není, uvést např.: Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. 3

4 A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona informace o změnách uspořádání, označování a obsahového vymezení položek R a VZZ informace o změnách způsobů oceňování změny lze provádět jen z důvodu změny předmětu činnosti nebo za účelem zpřesnění věrného zobrazení účetní závěrky (+ změny legislativy) 4

5 A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona informace o použitých účetních metodách o odchylkách od účetních metod za účelem zajištění věrného a poctivého obrazu (se zdůvodněním a popisem dopadů) např. způsob účtování o zásobách, odpisování, časové rozlišení, účtování úhrad od ZP,… 5

6 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů načteno SW hodnoty položek se vykazují s kladným znaménkem dle zůstatků výjimka „Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“ – výpočet v § 48 odst. 5 zákona (majetek + pohledávky – závazky) 6

7 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona načteno SW splatné závazky pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na SPZ (AÚ 336 02XX/04XX) splatné závazky veřejného ZP (AÚ 336 01XX/03XX) evidované daňové nedoplatky (součet zůstatků PASIVNÍCH SÚ 341, 342, 343, 344 -> zůstatky aktivních SÚ se nezohledňují) 7

8 A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona skutečnosti, které nastaly v období od rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky a které poskytují informace o podmínkách či situacích ve vztahu k vykazovaným údajům zásadní informace ve vztahu k účetní závěrce např. „odsvěření“ majetku, odvod z fondu, … 8

9 A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona informace za období od rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace (rizika) existovaly ke konci rozvahového dne důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky např. vyúčtování se ZP, nevymožení pohledávek,… 9

10 A.8. Informace podle § 66 odst. 6 vyhlášky uvádí se podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí došlo k podání návrhu na vklad (a zachycení ve výkazech), ale k rozvahovému dni nedošlo k zápisu do katastru 10

11 A.9. Informace podle § 66 odst. 8 vyhlášky zdůvodnění případného nekrytí IF finančními prostředky, o které byl IF výsledkově snížen (pouze k 31. 12. – MD 416 / D 648) ověřením krytí IF se zabývá MS č. 8/2012: 1)porovnání zůstatku příslušných AÚ (241, 244, 245) nebo „likvidních finančních prostředků“ se zůstatkem IF 2)podrobnější rozbor vycházející z položek rozvahy 11

12 Ověření krytí IF pokud organizace nevykazuje ztrátu (za běžné i za minulá období), měla by mít IF pokryt výši nekrytí nelze vázat na výši odpisů či výsledek hospodaření v případě nekrytí zaslat současně s rozbory hospodaření k 31. 12. konkrétní výpočet 12

13 B.1. – B.4. informace o závazcích z neukončených finančních operací SÚ 364 => netýká se PO 13

14 C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné úč. období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti načteno SW doplňující informace k SÚ 403 14

15 D. – členění pro zvláštní účely D.1. – D.4. – většina PO nebude mít náplň D.6. – D.8. – týká se jen PO, které vlastní nebo mají svěřeny k hospodaření lesní pozemky s lesním porostem s výměrou větší než 10 ha 15

16 D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku týká se majetku a souborů majetku oceněných 1 Kč (kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich cena) uvést počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku 16

17 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy k položce -> informace -> částka doplňující a vysvětlující informace, které nejsou uvedeny v jiné části přílohy významné informace – neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování a úsudek uživatele např. informace o svěřeném majetku, o dotacích, … 17

18 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty k položce -> informace -> částka doplňující a vysvětlující informace, které nejsou uvedeny v jiné části přílohy významné informace – neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování a úsudek uživatele např. podrobnější informace k dotacím (672), výnosy od ZP, opravy min. let, … 18

19 E.3. a E.4. doplňující informace k přehledu o peněžních tocích a k přehledu o změnách vlastního kapitálu vzhledem k tomu, že PO JMK vedou dle rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nemají náplň 19

20 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky načteno SW, údaje za běžné účetní období nutné správné nastavení AÚ Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond 20

21 FKSP (SÚ 412) - tvorba 21 Pol.NázevAÚKomentář A.I.Počáteční stav fondu k 1.1.0100 A.II.Tvorba fondusoučet A.II.1. až A.II.5. A.II.1.Základní příděl011X 1 % objemu nákladů na platy A.II.2.Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 012X A.II.3.Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku poř. z fondu 013X A.II.4.Peněžní a jiné dary určené do fondu014X A.II.5.Ostatní tvorba fondu019X Příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz je přispíváno z fondu

22 FKSP (SÚ 412) - čerpání 22 Pol.NázevAÚKomentář A.III.Čerpání fonduSoučet A.III.1. až A.III.9. A.III.1.Půjčky na bytové účely021X Podmínky stanoveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění. Návratné soc. výpomoci a půjčky (část položky A.III.5. a položka A.III.1.) by se neměly do této části přílohy promítnout, protože se neúčtují přes SÚ 412 (pouze SÚ 335 a 243). Čerpání z těchto titulů není účtováno do výnosů (SÚ 648). A.III.2.Stravování022X A.III.3.Rekreace023X A.III.4.Kultura, tělovýchova a sport024X A.III.5.Sociální výpomoci a půjčky025X A.III.6.Poskytnuté peněžní dary026X A.III.7.Úhrada příspěvku na penz. připojištění027X A.III.8.Úhrada části pojistného na soukromé ŽP028X A.III.9.Ostatní užití fondu029X Příspěvek odborové organizaci, vitaminové prostředky a očkování, příspěvek na provoz vybraných zařízení, pořízení hmotného majetku (jako jediné na 648) A.IV.Konečný stav fonduA.I. + A.II. – A.III.

23 RF (SÚ 413 a 414) - tvorba 23 Pol.NázevAÚKomentář D.I.Počáteční stav fondu k 1.1.0500 D.II.Tvorba fonduSoučet D.II.1. až D.II.6. D.II.1.Zlepšený VH051X po schválení rozdělení VH RJMK, pouze SÚ 413 D.II.2.Nespotřebované dotace z rozpočtu EU052X Dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., musí být sledovány odděleně, účtování přes SÚ 672 a 414 (použití opačným zápisem) D.II.3.Nespotřebované dotace z mezinár. smluv053X D.II.4.Peněžní dary – účelové054X se souhlasem RJMK, neinvestiční D.II.5.Peněžní dary – neúčelové055X souhlas společný pro více právních úkonů D.II.6.Ostatní tvorba056X

24 RF (SÚ 413 a 414) - čerpání 24 Pol.NázevAÚKomentář D.III.Čerpání fonduSoučet D.III.1. až D.III.5. D.III.1.Úhrada zhoršeného VH061X Pouze úhrada ztrát za předchozí léta, nelze čerpat na ztrátu běžného ÚO D.III.2.Úhrada sankcí062X Sankce za porušení rozpočtové kázně (přes SÚ 648) D.III.3.Posílení IF se souhlasem zřizovatele063X Mimo účelové prostředky D.III.4.Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 064X DOČASNÝ => předpoklad navrácení prostředků, není specifiováno (přes SÚ 648) D.III.5.Ostatní čerpání065X – 069X Použití darů a další rozvoj činnosti – není specifikováno => obhajitelné náklady nepokryté jinými zdroji (přes SÚ 648) D.IV.Konečný stav fonduD.I. + D.II. – D.III.

25 IF (SÚ 416) - tvorba 25 Pol.NázevAÚKomentář F.I.Počáteční stav fondu k 1.1.0300 F.II.Tvorba fonduSoučet F.II.1. až F.II.7. F.II.1.Ve výši odpisů DNM a DHM031X V celkové výši zúčtovaných odpisů (včetně pokrytých výnosy z časového rozlišení investičních transferů) F.II.2.Investiční dotace z rozp. zřizovatele032X Nejsou transferem (neúčtuje se 403) F.II.3.Investiční dotace ze státních fondů033X F.II.4.Ve výši výnosů z prodeje svěřeného DHM034X Pokud tak rozhodne zřizovatel (majetek většinou „odsvěřen“) F.II.5.Dary a příspěvky od jiných subjektů035X 039X Dary určené a použitelné na investice, veškeré ostatní dotace F.II.6.Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví PO 036XNabytý darem, děděním, bezúpl. převodem od zřizovatele F.II.7.Převody z rezervního fondu037XPo souhlasu zřizovatele

26 IF (SÚ 416) - čerpání 26 Pol.NázevAÚKomentář F.III.Čerpání fonduSoučet F.III.1. až F.III.4. F.III.1.Financování investičních výdajů vše mimo níže uvedené Pořízení DM, rekonstrukce a modernizace (tech. zhodnocení) Nekrytí IF přes SÚ 648 – „korekce“ F.III.2.Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 048X Se souhlasem zřiz. je lze využít k financování inv. potřeb. F.III.3.Odvod do rozpočtu zřizovatele049X F.III.4.Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 047X Náklady nepokryté z jiných zdrojů - např. ÚPP (přes SÚ 648) F.IV.Konečný stav fonduF.I. + F.II. – F.III.

27 G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro službu obyvatelstvu – pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,… G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky – domy a jednotky, které nejsou G.1. ani G.2. G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 27

28 H. Pozemky H.1. Stavební pozemky – vymezené a určené k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem (§ 2 zák. č. 183/2006 Sb.) H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky – co není H.1. – H.4. 28 Příloha č. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška)

29 Položky I., J. a K. Týkají se přecenění majetku reálnou hodnotou PO JMK vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu => nemají pro tyto položky náplň (na základě ustanovení § 13a zákona) 29

30 Děkuji Vám za pozornost Ing. Martin Minář minar.martin@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 65 2242


Stáhnout ppt "Doporučený obsah přílohy k účetní závěrce Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google