Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Datové sady II - Logický model Vyúčtování zdravotní péče

2 Logické datové typy Při návrhu datových sad jsme z důvodu potřeby nezávislosti na konkrétní implementační technologii použili logických datových typů převzatých z informačního modelu HL7 (RIM). Tyto datové typy obsahují jak jednoduché datové prvky, tak složitější datové struktury a jsou velmi vhodné pro popis navržených datových sad.

3 Boolean : BL Boolean reprezentuje datové hodnoty Boolské algebry, tedy hodnoty dvouhodnotové logiky. Boolský datový typ může nabývat hodnoty "true" (pravda) nebo "false" (nepravda). Vzhledem k faktu, že datová hodnota může být také ve stavu NULL (nepřiřazeno, neurčeno), mohou hodnoty tohoto typu být ve skutečnosti ve třech stavech.

4 Integer Number : INT Datový typ IntegerNumber reprezentuje celá čísla. Množina celých čísel je neomezená, ale spočetná, nemá žádnou stanovenou limitní hodnotu s výjimkou dvou infinitních hodnot plus a mínus nekonečno.

5 Real Number : REAL Representace reálných čísel, kterými jsou vyjadřovány výsledky měření spojitých veličin, peněžní částky apod. Nejobvyklejší zápis reálných čísel je desetinný, přičemž počet významných číslic za desetinnou tečkou se nazývá přesnost. Reálná čísla tvoří nespočetnou a neomezenou množinu.

6 Physical Quantity : PQ Fyzické množství reprezentuje výsledek měření jako dvojici reálné hodnoty (REAL) a jednotky měření (CS). Jednotka měření je vyjádřena kódem UCMU (The Unified Code for Units of Measures).The Unified Code for Units of Measures

7 Monetary amount : MO MO representuje kvantitu vyjádřenou v peněžních jednotkách. MO je tedy dvojice hodnot hodnota (REAL) a měna (CS). Měna je vyjádřena kódem měny dle ISO 4217.

8 Point In Time : TS Absolutní vzdálenost na časové ose. PT je nejčastěji reprezentován jako kalendářní výraz. V návrhu datových sad předpokládáme podmnožinu literálních reprezentací datového typu TS omezenou na formy: YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM

9 General Timing Specification : GTS GeneralTimingSpecification (GTS) je sémanticky obecná množina časových okamžiků. GTS lze použít ke komplexnímu vyjádření času různých událostí a akcí (zejména v objednávkových systémech nebo při plánování). Za pomoci GTS lze například označovat časovou platnost některých druhů informace - např. telefonních čísel (denní, noční), adres (letní, zimní), úředních hodin apod.

10 Character String : ST Datový typ CharacterString (ST) reprezentuje textová data určená převážně pro strojové zpracování - indexování, třídění, vyhledávání. Datový typ ST je použit například pro názvy, jména, symboly a formální výrazy.

11 Unique Identifier String: UID UID je řetězec znaků které globálně, jednoznačně a časově nezávisle identifikují objekty. Specializacemi UID jsou OID (ISO Object Identifier), UUID (DCE Universally Unique Identifiers) a RUID (HL7 Rezerved UID).

12 Concept Descriptor : CD ConceptDescriptor (popis pojmu) může reprezentovat libovolný pojem. CD zpravidla na pojem odkazuje prostřednictvím kódu z nějakého kódového systému. Concept descriptor může obsahovat původní text nebo pojem, který je základem pro kódování, a jeden či více překladů do různých kódových systémů. Dalším prvkem CD může být také kvalifikátor, který původní pojem upřesňuje. Takže např. pojem "levá noha" může být vyjádřen kódem "NOHA" a kvalifikátorem "LEVÁ". V některých výjimečných případech neobsahuje concept descriptor kódovou hodnotu, ale pouze původní pojem.

13 Úplný popis CD tedy sestává z: Kódu (ST) Kódového systému (UID) Názvu kódového systému (ST) Verze kódového systému (ST) Názvu pro zobrazení (ST) Původního textu (ED) Překladů (SET ) Kvalifikátorů (LIST )

14 Coded Simple Value : CS Coded Simple Value (CS) je specializací concept descriptoru (CD). CS omezuje všechny vlastnosti CD s výjimkou kódu. Kódový systém a verze je dána kontextem použití hodnoty typu CS. Rovněž původní text není součástí hodnoty typu CS.

15 Unikátní identifikátory v datových sadách

16 Identifikátor poskytovatele Unikátní identifikátor poskytovatele zdravotní péče přidělený organizaci registrující autoritou. Jako identifikátor bude zpočátku pravděpodobně sloužit dosavadní IČZ přidělené VZP. Po vzniku registru poskytovatelů zdravotní péče bude nahrazeno novým identifikátorem. Nedostatkem IČZ je především omezení dané jeho strukturou. Ta umožňuje registrovat nejvýše 999 poskytovatelů zdravotní péče v rámci okresu. V některých okresech však již bylo tohoto limitu dosaženo. Přidělený kód tedy neodpovídá původní struktuře IČZ: OO - okres ZZZ - zdravotnické zařízení PPP - číslo pracoviště

17 Identifikátor poskytovatele Typ identifikátoru: CS[1] Typ kódu obsahuje informaci o použitém typu identifikátoru poskytovatele zdravotní péče. Přípustné hodnoty jsou: 0 - ICZ (Identifikační číslo zdravotnického zařízení přidělené VZP) 1 - Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb přidělené registrační autoritou Identifikátor poskytovatele: ST[1] Hodnota identifikátoru poskytovatele dle zvoleného typu.

18 Identifikátor případu Identifikátor (registrovaného) případu může být přidělen národním registrem případů nebo vytvářen jiným mechanismem (např. sekvenční kód doplněný identifikátorem poskytovatele, který případ založil atp.) Identifikátor případu:ST[1] Identifikátor registrovaného případu. Identifikátor musí být unikátní v rámci ČR.

19 Identifikátor pracoviště (místa poskytování) Unikátní identifikátor pracoviště, tedy místa poskytování zdravotní péče, přidělený registrační autoritou. Zpočátku bude pravděpodobně používán kód ICP (Identifikační číslo pracoviště), později bude nahrazen kódem místa poskytování dle registru poskytovatelů zdravotní péče. Typ identifikátoru: CS[1] Typ identifikátoru pracoviště obsahuje informaci o způsobu identifikace pracoviště. Přípustné hodnoty jsou: 0 - identifikační číslo zdravotnického pracoviště přidělené VZP (IČP), 1 -Identifikační číslo místa poskytování zdravotních služeb, přidělené registrační autoritou Identifikátor pracoviště: ST[1] Kód jednoznačně identifikující zdravotnické pracoviště, tedy místo poskytování zdravotní služby.

20 Identifikátor zdravotnického pracovníka Unikátní identifikátor přidělený zdravotnickému pracovníkovi registrační autoritou. Unikátní identifikátor předpokládá vznik registru zdravotnických pracovníků obsažený v návrhu zákona o zdravotních službách. V současnosti je k dispozici pouze kód IČL (Identifikační číslo lékaře), který však nezahrnuje pracovníky ve všech zdravotnických kategoriích a není tedy univerzálně použitelný. Typ identifikátoru: CS[1] Typ identifikátoru obsahuje informaci o použitém identifikátoru zdravotnického pracovníka. Přípustné hodnoty jsou: 0 - IČL (Identifikační číslo lékaře přidělené VZP) 1 - Identifikační číslo zdravotnického pracovníka, přidělené registrační autoritou Identifikátor pracovníka: ST[1] Vlastní kód jednoznačně identifikující zdravotnického pracovníka.

21 OBECNÉ DATOVÉ ELEMENTY

22 Datový element DS_Adresa

23 Jméno: ST[0..1] Jméno či název, který tvoří první řádek adresy. Položka je nepovinná a uvede se pouze pokud je odlišná od položky jméno či název v datovém elementu, ke kterému se adresa vztahuje. Ulice: ST[1] Jméno ulice či označení a číslo PO boxu. Číslo domu: ST[1] Orientační a popisné číslo domu. Údaje jsou odděleny lomítkem. PSČ: ST[1] Poštovní směrovací číslo. Obec: ST[1] Název obce. Země: CS[1] = „CZ“ Kód země dle mezinárodní normy ISO 3166. Jako kód země se použije dvouznakový kód dle uvedené normy. Implicitní hodnota kódu je "CZ".

24 Datový element DS_Spojení Elektronický spojovací prvek. Typ spojení: CS[1] Typ spojovacího prvku. Může nabývat hodnot: T - telefon F - fax M - mobilní telefon E - e-mail W - URL webové stránky URL spojení: ST[1] Detail spojení. Formát spojení závisí na atributu "Typ spojení". Pro spojení typu telefon, fax či mobilní telefon, je formát telefonního čísla definován normou RFC 2806. Pro spojení typu elektronická adresa je formát definován normou RFC 2368.RFC 2806RFC 2368

25 Datový element DS_DG Datový element obsahuje kód diagnózy onemocnění pacienta a doplňující informace k jeho stavu. Diagnóza – typ diagnózy: CS[1] Kód odlišující primární onemocnění a komplikace léčby. Přípustné hodnoty jsou: 1 - diagnóza vyjadřuje primární onemocnění pacienta, tedy: stav, který byl přítomný v době přijetí pacienta do péče poskytovatele. U novorozenců jde o stav v době narození, nebo stav, který byl přítomen, ale dosud nebyl diagnostikován do započetí dílčí epizody zdravotní péče, nebo stav rodičky, který se objevil od započetí porodu, po dokončení druhé porodní fáze

26 Datový element DS_DG 2 - diagnóza vyjadřuje stav vzniklý po přijetí pacienta do péče poskytovatele. 9 - neznámý či nejistý případ, kdy z dokumentace nelze zjistit, zda lze přiřadit některý z předchozích kódů. Diagnóza – kód: CS[1] Příčina onemocnění vyjádřená jako kód MNK-10 v souladu s pravidly kódování.

27 Datový element DS_DG Diagnóza – lokalizace: CS[0..1] Lokalizace vztahující se ke kódu diagnózy, upřesňující místo postižení. Lokalizace se vyjadřuje kódem s přípustnými hodnotami: L - vlevo P - vpravo O - obě strany Diagnóza – dodatkový kód: CS[0..1] Dodatkový kód upřesňující kód diagnózy dle "hvězdičkové konvence MKN-10". Diagnóza – lokalizace dodatkového kódu: CS[0..1] Lokalizace vztahující se k dodatkovému kódu MKN-10. Viz atribut Diagnóza - lokalizace. Diagnóza - lokalizace

28 Datový element DS_Pacient Datový element obsahuje základní identifikační a vybrané demografické údaje pacienta.

29 Datový element DS_Číslo pojištěnce Datový element DS_Číslo pojištěnce umožňuje identifikaci pojištěnců s pojistným vztahem v České republice i pojištěnců pojištěných v ostatních členských zemích EU. Datová struktura využívá dvou alternativních způsobů identifikace pojištěnců. Pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven jsou vykazovány údaje "Kód pojišťovny" a "Číslo pojištěnce". Pro pojištěnce jiných členských zemí jsou vykazovány položky "Země pojištění EU", "Kód instituce EU" a "Číslo pojištěnce EU". Povinné je vykázání alespoň jedné z obou variant.

30 Datový element DS_Číslo pojištěnce

31 Datový element DS_Služba Datový element popisuje zdravotní službu a okolnosti jejího poskytnutí, vazbu mezi službou a registrovanými případy pacienta (žádným, jedním či několika) a také předpokládaný zdroj úhrady služby.

32 Datový element DS_Balíček služeb Balíček služeb je množina služeb, kterou poskytovatel nabízí společně za zvláštních podmínek (např. za jinou cenu), než jednotlivé služby. Balíček služeb musí být registrován registrační autoritou v registru služeb. Datový element DS_Balíček služeb se používá jako indikátor, že poskytnuté služby byly poskytnuty ve formě balíčku služeb. Jednotlivé komponenty balíčku musí být vykázány v rámci dílčích epizod.

33 Datový element DS_LP Datová struktura DS_LP umožňuje vykazovat podané léčebné prostředky. Struktura je použita pro vykázání ZUM i ZULP - jejich rozlišení je uloženu v atributu Druh LP.

34 Datový element DS_Procedura Procedura představuje elementární aktivitu, poskytnutou pacientovi v určitém okamžiku. Procedury samy o sobě zpravidla nepředstavují pro pacienta hodnotu, protože nejsou nositelem výstupu, takovým nositelem je teprve zdravotní služba. Pacientovi jsou procedury prováděny oprávněným poskytovatelem (zdravotnickým profesionálem) v souvislosti s těhotenstvím, porodem, prevencí, diagnostickým vyšetřením či léčbou.

35 Datový element DS_Performance Element DS_Performance popisuje stav pacienta pomocí zvoleného skórovacího systému na počátku a na konci sledovaného období.


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google