Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Jedná se o st ěž ejní studijní materiál  Č tení knih o pokeru hrá č e donutí p ř emýšlet o své h ř e  P ř e č tením kvalitní knihy hrá č získává.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Jedná se o st ěž ejní studijní materiál  Č tení knih o pokeru hrá č e donutí p ř emýšlet o své h ř e  P ř e č tením kvalitní knihy hrá č získává."— Transkript prezentace:

1

2

3  Jedná se o st ěž ejní studijní materiál  Č tení knih o pokeru hrá č e donutí p ř emýšlet o své h ř e  P ř e č tením kvalitní knihy hrá č získává výhodu nad soupe ř i, kte ř í je ne č tou

4

5  Moormanova kniha pokeru od Chrise Moormana  Pozitivní poker od Patricie Cardnerové a Jonathana Littla  Poker jako byznys od Dustyho Schmidta a Scotta Browna  Online cash game od Dustyho Shmidta a Paula Christophera  Jak vyhrávat pokerové turnaje 1. a 2. díl od Jonathana Littlea  Ace on the River od Barryho Greensteina  Kmotr pokeru od Doyla Brunsona  Jak si vyd ě lat hraním No-Limit Hold‘em Cash Game od Roba Tuckera  Tajemství hry na internetu od Jona Turnera a kol.

6  Č istá postupka od Bena Mezricha  Hra za hrou od Guse Hansena  Kill Everyone od Leea Nelsona a kol.  Pokerové turnaje – Hra profesionál ů v p ř íkladech 1. díl od Jona Turnera a kol.  Techniky FBI v pokeru od Joa Navarra a Phila Hellmutha  Strategie sit-n-go od Collina Moshmana  Tajemství Sit‘n‘Go od Phila Shawa  Harrington on Hold‘em 1. a 2. díl od Dana Harringtona  Texas Hold‘em Poker – Pr ů vodce za č ínající hrá č e od Jana Pokorného  Jak hrají poker profesionálové od Phila Hellmutha  No Limit Hold‘em – Teorie a praxe od Davida Sklanskyho a Eda Millera

7

8 Kniha vyšla ve Spojených státech na konci roku 2014 a necelý rok po anglické premié ř e vychází č eský p ř eklad, který profesionáln ě zpracovala redakce portálu Poker-Arena.cz. M ůž ete se tak t ě šit na bezchybný p ř eklad na té nejvyšší úrovni a zárove ň na titul, který je sv ě tovou novinkou plný t ě ch nej č erstv ě jších informací. Moorman v knize analyzuje více ne ž 100 turnajových hand odehraných spoluautorem knihy Byronem Jacobsem.

9 Kniha se zabývá psychologickými aspekty hry, tak ž e pokud jste zrovna na tiltu nebo nemáte tu správnou motivaci ke h ř e, tak tuhle knihu ur č it ě nep ř ehlédn ě te. Její autorka Dr. Patricia Cardnerová, profesorka psychologie a vášnivá hrá č ka pokeru, shromá ž dila nejnov ě jší poznatky z v ě deckých studií pojednávajících o tom, jak dosáhnout vrcholového výkonu, a p ř enesla je do velmi specifického pokerového prost ř edí.

10 Autor knihy Dusty Schmidt se ve své knize zam ěř uje na poker z úpln ě jiného pohledu, ne ž bývá zvykem u konkurence. Krok za krokem se sna ž í č tená ř i vysv ě tlit co a jak d ě lat, aby byl úsp ě šný, ale v tomto p ř ípad ě nejde o strategické koncepty hry jako takové. Celá kniha je rozd ě lena do dvou č ástí – Poker jako byznys a Strategie. Pokud to s hraním on-line pokeru myslíte opravdu vá ž n ě a chcete být dlouhodob ě ziskoví, rozhodn ě by nem ě la tato kniha ve vaší knihovn ě chyb ě t.

11 Chodíte hrát poker na ž ivo a lámete si hlavu, jak je mo ž né, ž e soupe ř i v ž dycky zahodí, kdy ž to zrovna máte strašn ě dobré? Zajímalo by vás, jak poznat vhodnou situaci pro dobrý blaf? Cht ě li byste znásobit své zisky v pokeru? Pokud alespo ň na jednu z t ě chto otázek odpovíte ano, pak je pro vás nová kniha Techniky FBI v pokeru aneb ka ž dý soupe ř se dá p ř e č íst naprostou povinností.

12 Tato kniha pat ř í mezi to nejlepší, co bylo kdy o online pokerových multi-table turnajích napsáno. Díky této knize mají č tená ř i jedine č nou šanci výrazn ě vylepšit svou hru v pozdních fázích turnaje, kde se ji ž hraje o velké peníze. Č tená ř e nau č í, jak správn ě uva ž ovat v klí č ových situacích, kde zále ž í nejen na relativní síle kombinace, ale p ř edevším také na pozici jednotlivých hrá čů a velikost jejich stack ů.

13 Autor knihy Jonathan Little má p ř irozený talent vysv ě tlovat velmi jednoduše a pochopiteln ě i pom ě rn ě slo ž ité koncepty a myšlenky. Styl knihy je velmi č tivý a autor doká ž e č tená ř e velmi rychle vtáhnout do popisovaných situací. Místo toho, aby č tená ř i ř íkal, co by m ě l v dané situaci ud ě lat, popisuje, jak by se zachoval on sám a pro č.

14 V prvním díle knihy se autor zam ěř il na fundamentální základy turnajové hry a h ř e v brzkých a st ř edních fázích turnaje podle velikosti stacku. Č tená ř e seznámil s klí č ovými koncepty jako je t ř eba continuation bet a pot control. Druhá kniha poskytne č tená řů m rady, jak hrát v jednotlivých fázích turnaje, zejména pak v klí č ových fázích jako je bublina a finálový st ů l.

15 První kniha v č eském jazyce, která se v ě nuje výhradn ě h ř e cash game. Knihu napsal známý pokerový profesionál Dusty Schmidt. Obsah knihy je tvo ř en 50 kapitolami, z nich ž ka ž dá je zam ěř ena na specifický omyl, kterého se hrá č i pokeru č asto dopoušt ě jí. Krom ě toho v knize naleznete rozbory skute č ných her a pokerový kvíz.

16 Auto ř i této knihy pat ř í mezi naprostou špi č ku mezi online turnajovými hrá č i. Eric „Rizen“ Lynch, Jon „PearlJammer“ Turner a Jon „Apestyles“ Fleet m ě li v dob ě napsání knihy odehráno dohromady p ř es 35 000 online pokerových turnaj ů s více ne ž 1 000 ú č astí na finálových stolech. Celkem tito hrá č i vyhráli 200 velkých turnaj ů a vyd ě lali více ne ž 6 milion ů dolar ů. Auto ř i toti ž na tém ěř 500 stranách sami popisují jednotlivé handy z pokerových turnaj ů, které sami odehráli. U ka ž dého p ř íkladu detailn ě rozepisují své myšlenkové pochody a odhalují č tená ř i d ů vody, které je vedli k tomu č i onomu rozhodnutí.

17  Pokerové knihy v č eštin ě jsou nyní dostupné i v elektronické podob ě, tak ž e je m ůž ete mít kdykoliv po ruce v jakékoliv č te č ce.  Oproti klasickým knihám vyjdou cenov ě výhodn ě ji a nemusíte se s nimi tahat.  Zatím vyšlo: Poker jako byznys, Online cash game a Techniky FBI v pokeru

18


Stáhnout ppt " Jedná se o st ěž ejní studijní materiál  Č tení knih o pokeru hrá č e donutí p ř emýšlet o své h ř e  P ř e č tením kvalitní knihy hrá č získává."

Podobné prezentace


Reklamy Google