Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27.11.2013 Tato konference je financována z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27.11.2013 Tato konference je financována z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27.11.2013 Tato konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 PROGRAM 1.Informace o projektu 2.Průběžné čerpání financí 3.Zpráva o provedených místních šetřeních 4.Provedené kontroly RT 5.Provedené kontroly – zástupci MF 6.Plán kontrolní činnosti na následující období 7.Informace k vyúčtování roku 2013 8.Dotazy poskytovatelů a diskuse

3 Informace o projektu Realizace IP v roce 2013 Audit MF Daňová kontrola Finančního ředitelství pro Jihomoravský kraj Doporučení pro rok 2014

4 Průběžné čerpání financí

5 Celková částka vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro sociální služby: 574,285.345,- Kč Dosud vyčerpáno: 367,639.674,60 Kč 64,02 % z celkové částky Předpokládaná fakturace roku 2013:185 mil. Kč

6 ZPRÁVA O PROVEDENÝCH MÍSTNÍCH ŠETŘENÍCH květen – srpen 2013 celkem 72 místních šetření oblasti: 1)pravidla dodržování publicity 2)údaje o vykazovaných jednotkách 3)evidence podpořených osob 4)kontrolní systém v rámci IP

7 Kontrolní činnost RT V roce 2013 bylo provedeno celkem 7 kontrol členy realizačního týmu JMK. -Rozsah služby vs. Organizační struktura (naddimenzované počty pracovníků) -Neoprávněné uplatnění prostředků -Nedostatečné označení prvotních dokladů -Nepřesné vykazování intervencí -Neaktuální údaje v registru poskytovatelů -Chybějící publicita

8 Kontrolní činnost RT V roce 2013 bylo provedeno celkem 7 kontrol externími členy RT. Kontroly se zaměřují především na naplňování standardů kvality poskytované služby, vykazování, publicitu a hospodaření s veřejnými prostředky: zejména mzdové náklady a prokázání způsobilých výdajů. Obecné nedostatky zjištěné v rámci těchto kontrol: -Neoprávněné vybírání poplatků od uživatelů v případech, kdy je služba poskytována zdarma, prokazování délky vykazovaných intervencí -Nezpůsobilé výdaje – chybně zaúčtované účetní operace

9 Kontroly provedené MF 40 kontrol v roce 2012 (40 x dodavatelé) 40 kontrol v roce 2013 (14 x dodavatelé, 26 x SBD) 40 kontrol v roce 2014 (25 x dodavatelé, 15 x SBD) 2013 – 4 x dodavatelé, 8x SBD bez nápravných opatření Nejčastější chyby: Nezpůsobilé výdaje v SUD Publicita Metodika alikvotních podílů Výkazy práce

10 Plán kontrolní činnosti na následující období RT únor 2014 SPONDEA, o.p.s. - Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13 SBD - Fond ohrožených dětí, Na poříčí 6, 110 00 Praha 1 Identifikátor 1266395, 011628/11/OSVSAS duben 2014 Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00, Brno, SBD - Diecézní charita Brno, Kavárna Anděl, Brno Identifikátor 9 113 738, 011640/11/OSVSR květen 2014 Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, 602 00 Brno Identifikátor 6 087 955011630/11/OSVDům na ½ cesty červen 2014 Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., U Lesíka 3547/11, 669 02, Znojmo Identifikátor 4301624011590/11/OSVAD Plány kontrolní činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách projektu. Plán kontrolní činnosti monitorovací firmy je rovněž zveřejněn na webových stránkách projektu.

11 Plán kontrolní činnosti na následující období externí pracovníci RT únor 2014Diecézní charita Brno – SBD - Obec Petrovice-Azylový dům pro matky s dětmi, Petrovice 134, 679 02 Rájec-Jestřebí, Identifikátor 6640712, sml. 011598/11/OSVAD březen 2014 Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Tábor 2298/22, 616 00, Brno Identifikátor 2834230 a 3078190sml. 011607/11/OSVAD duben 2014 Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s., Tyršova 29, 682 01, Vyškov Identifikátor 7057894sml. 011606/11/OSVAD květen 2014 Občanské sdružení Krok, tř. Komenského 2124/88, 697 01, Kyjov Identifikátor 2339531sml. 011630/11/OSVSaS červen 2014 Diecézní charita Brno, Nízkoprahové denní centrum Břeclav Identifikátor 9310625sml. 011606/11/OSVNDC

12

13 Příklad fakturace a vyúčtování dodavatele s jedním subdodavatelem – se zúčtováním záloh Jedná se o případ, kdy je na konci roku vyúčtována záloha poskytnutá subdodavateli, a to do výše faktury za 4. čtvrtletí subdodavatele – faktura je na nulovou částku, tudíž v lednu následujícího roku nedochází k žádné úhradě. V lednu následujícího roku je však poskytnuta záloha ve stejné výši, jako fakturace 4. čtvrtletí, tzn., že dojde k dorovnání poskytnuté zálohy opět na 10%. Tato záloha je v prosinci opět zúčtována, v soupisce za 4. čtvrtletí uvede dodavatel opět zálohu uplatněnou ve výši fakturace SBD za 4. čtvrtletí.

14

15 Druhý příklad fakturace a vyúčtování dodavatele s jedním subdodavatelem se týká případu, kdy dojde k vyúčtování záloh až na konci projektu.

16 OBECNĚ K VYÚČTOVÁNÍ A FAKTURACI Při fakturaci uvádějte na faktuře datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy poslední den kalendářního čtvrtletí. Pokud organizace není plátcem DPH, datum uskutečnění zdanitelného plnění NEUVÁDÍ! V případě sporných položek, resp. položek, které nejsou běžnými výdaji, konzultujte tyto předem – ať už s RT nebo s firmou RPA emailem. Schválené položky výdajů přiložte jako přílohu k monitorovací zprávě. Předejdete tak vyjasňování položek v procesu schvalování fakturace a monitorovacích zpráv. Monitorovací zprávy i faktury odevzdávejte, prosím, příslušný den v kanceláři č. 10A. Je to z toho důvodu, že při podání přes podatelnu JMK trvá minimálně 2 dny, než se písemnost dostane k rukám Mgr. Bořecké, která musí provést zaevidování do systému GINIS. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství dokumentů, trvá tato administrativa minimálně jeden celý pracovní den. Abychom urychlili předání dokumentů firmě RPA a následnou kontrolu monitorovacích zpráv, s čímž souvisí včasné úhrady faktur, zvolili jsme tento systém předávání.

17 Programové období 2014-2020 I. Evropský sociální fond – připravovaný operační program Zaměstnanost (OPZ) Evropský fond pro regionální rozvoj – připravovaný Integrovaný regionální operační program (IROP) -oba programy zahrnují podporu sociálního začleňování, například: podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené (např.: programy na podporu rodičovských kompetencí, programy na podporu uplatnění se na trhu práce, programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí, právní a finanční gramotnosti, programy na podporu dobrovolnictví apod.); vzdělávání pracovníků, komunitní plánování (a další strategie), zvyšování kvality a efektivity služeb, a jiné.

18 Programové období 2014-2020 II. - Operační program zaměstnanost je možné připomínkovat do 30.11.2013 více na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/informace-k-op-zamestnanost-2014-2020 http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/informace-k-op-zamestnanost-2014-2020 - vše má směřovat k aktivnímu začlenění osob sociálně vyloučených do společnosti a na trh práce a k jasně uchopitelným výsledkům těchto intervencí (tzn. přímý dopad na člověka, ale i jasný efekt pro společnost) - předpokládá se větší cílení výzev na konkrétní negativní jevy ve společnosti s jasným cílem jejich zlepšení - cílové skupiny zůstávají nastaveny obdobně jako nyní (tzn. OPZ bez dětí do 15-ti let věku a seniorů; v IROP tyto cílové skupiny nově zařazeny) - příjemci podpory jsou navrženy také ve stejné šíři (tzn. především poskytovatelé sociálních služeb, NNO, kraje, obce atd.) - veřejná podpora – dále je řešeno, zda se v případě těchto služeb jedná o veřejnou podporu, případně, zda je tato veřejná podpora dovolená

19 RŮZNÉ S dodavateli, kteří jsou v současné době občanskými sdruženími, budou v souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřeny k 1. 1. 2014 dodatky ke smlouvám o poskytování sociálních služeb, jejichž předmětem bude vymezení přeměny na spolky.

20 DISKUSE

21 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den


Stáhnout ppt "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27.11.2013 Tato konference je financována z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google