Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ"— Transkript prezentace:

1 ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ
DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

2 Co je to PAS – porucha autistického spektra?
Je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.

3 Co je příčinou PAS? Přesnou příčinu se prozatím nepodařilo odhalit.
Zájem odborníků se nyní soustřeďuje na výzkum genetických vlivů.

4 Co je příčinou PAS? Předpokládá se, že důležitou roli hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku Moderní teorie tvrdí, že PAS vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů.

5 Jaká je statistika? Poruchou autistického spektra trpí každé narozené dítě. (Prevalence 0,9% = 9 dětí z 1000) Kvalifikovaný odhad uvádí, že v České republice žije 100 tisíc lidí s PAS. Obecně lze říci, že PAS více trpí chlapci než dívky (3-4 chlapci/1 dívku).

6 Jaké jsou projevy PAS v průběhu života?
Poruchy autistického spektra jsou celoživotní, některé projevy s věkem mizí, jiné se zase mohou objevit. Někteří lidé s PAS mohou zakládat rodiny, potřebují však ke zvládnutí běžného života doprovázení, částečnou asistenci či velmi tolerantního životního partnera. Jiní potřebují celoživotní každodenní péči druhé osoby.

7 Jaké jsou projevy PAS? U každého dítěte jsou projevy různorodé (např. nadprůměrné vyjadřovací schopnosti x zcela nemluvící dítě, aktivní x pasivní typ). U PAS dochází k hlubšímu narušení v oblasti komunikace a sociální interakce, než by odpovídalo mentálním schopnostem. Nejvíce se potíže PAS projevují v následujících oblastech: KOMUNIKACE, SOCIÁLNÍ INTERAKCE A PŘEDSTAVIVOST (STEREOTYPNÍ CHOVÁNÍ).

8 Diagnostická triáda Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (stereotypní chování). PAS doprovází specifické vzorce chování. PAS doprovází specifické vzorce chování

9 Komunikace (Čeho si můžeme všimnout!)
Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno. Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce. Opožděný vývoj řeči (nebývá u AS). Nepružně nebo málo reaguje na pokyny. Často působí dojmem, že neslyší. Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo.

10 Komunikace (Čeho si můžeme všimnout!)
Nemává na rozloučenou.     Nezapojí se aktivně do dětských hříček typu paci-paci. Nenapodobuje aktivně, často a s radostí. Říkal/a několik slov, ale přestal/a. Je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty. Špatná kvalita očního kontaktu, nepodívá se „co my na to“.   

11 Komunikace (Čeho si můžeme všimnout!)
Mluví převážně o vlastních tématech, nezajímá se o potřeby a zájmy uchazeče. Klade banální otázky a dotazy na které zná odpověď. Objevují se společensky nevhodné výroky, užívání vulgarit. Potíže s vykáním a tykáním, problémy s oslovením, s vyjádřením prosby a obtíže ve vyjadřování pocitů. Mechanicky opakuje slyšené, mluví mimo kontext situace – slovní salát, potíže s hlasitostí a intonací.

12 Sociální interakce (Čeho si můžeme všimnout!)
Málo používá nebo chybí sociální úsměv. Raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru – chybí sdílená pozornost. Dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby. Potíže podřídit se pravidlům, autoritám, a společenským normám.

13 Sociální interakce (Čeho si můžeme všimnout !)
Více se zajímá o své činnosti než o kontakt. Málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se adekvátně zapojit. Je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, hra). Ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad navazuje kontakt s lidmi nebo je nadměrně kontaktní. Nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést).

14 Představivost, zájmy, hra (Čeho si můžeme všimnout!)
Výrazně nápadné zaujetí pro činnost či zájem, abnormální svojí intenzitou nebo předmětem zájmu (vesmír, doprava, čísla, písmena, technika). Zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech. Nepružná či nelibá reakce na změny, preferování neměnnosti v prostředí.

15 Představivost, zájmy, hra (Čeho si můžeme všimnout!)
Encyklopedické a akademické zájmy – zájem o fakta než-li fantazijní hry. Brzké rozeznávání číslic a písmen. Obliba symetrie a řádu – nutkavé dorovnávání nepřesností, skládání předmětů do řad… Motorické manýrování – točení se dokolečka, třepetání prsty…

16 Nespecifické rysy, specifika v chování (Čeho si většinou všimnete!)
Nepřiměřené emocionální reakce – bezdůvodný pláč, smích, střídání nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích. Problémy s chováním – hyperaktivita, neschopnost spolupracovat, negativismus, nesoustředěnost, sebezraňování. Fascinace pohybem – točí a roztáčí kolečka, otevírá-zavírá dvěře, pouští vodu. Snížená schopnost imitace pohybů, chůze po špičkách, tleskání, luskání prsty.

17 Nespecifické rysy, specifika v chování (Čeho si většinou všimnete!)
Neobvyklé reakce na smyslové podněty – hypersenzitivita na zvuky, světlo, citlivost na pachy a vůně, doteky, materiály, reakce na bolest přecitlivělé nebo žádné. Problémy s jídlem a spánkem.

18 Nespecifické rysy Čeho si většinou nevšímáte !!!
NEROVNOMĚRNÝ VÝVOJOVÝ PROFIL DÍTĚTE Nepochopení a nerespektování vývojového profilu dítěte v jednotlivých oblastech. Vždy výrazný deficit v sociální oblasti, který nekoresponduje s mentální úrovní dítěte. Snaha rozvíjet oblasti, kde je to snadné na úkor oblastí, kde je intervence více náročná. (memorování informací (zrakem)/funkční alternativní komunikace, stálé verbál. pokyny/samostatnost dle procesuálních schémat)

19 Nerovnoměrný vývojový profil

20 Jaké jsou druhy PAS? Dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize řadíme jednotlivé poruchy autistického spektra mezi tzv. pervazivní vývojové poruchy (vše pronikající, zasahující celou osobnost), F 84. Jedná se o Dětský autismus, Atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, Dezintegrační poruchu, Jinou pervazivní vývojovou poruchu a Pervazivní vývojovou poruchu nespecifickou.

21 Dětský autismus Tvoří jádro poruch autistického spektra.
Pro stanovení této diagnózy je nezbytná přítomnost plně vyjádřených symptomů a obtíží ve všech klíčových oblastech (sociální interakce, komunikace a stereotypní chování). Objevuje se od mírné formy (málo symptomů) až po těžkou (více symptomů). Můžeme se setkat s dělením na nízko, středně a vysoko funkční autismus dle adaptability a možné socializace jedince. V 50–70 % se pojí PAS s mentální retardací.

22 Atypický autismus U této diagnózy nebývají zcela naplněna diagnostická kritéria závazná pro dětský autismus, ačkoliv abnormní vývoj je zaznamenán ve všech třech oblastech Tyto děti mají řadu specifických sociálních, emocionálních a behaviorálních symptomů, které se shodují s potížemi u osob s PAS. Zastřešující termín u osob, na něž by se hodil vágní termín používaný jako autistické rysy, diagnostický systém v současné době používá termín pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná.

23 Aspergerův syndrom („sociální dyslexie“)
Pro stanovení diagnózy je klíčové narušení v sociálním chování a komunikaci, které je v rozporu s celkově dobrým intelektem a řečovými schopnostmi. Chybí intuice, neschopnost rozumět vlastním pocitům i emocím druhých lidí v sociálním kontextu. Někteří mívají vyhraněné, specifické zájmy. Je zde patrný odlišný způsob jednání a myšlení.

24 Aspergerův syndrom Tyto děti bývají často označovány za drzé, nevychované, rozmazlené. U osob s Aspergerovým syndromem není narušen intelekt, rozumové schopnosti se pohybují v pásmu průměru, podprůměru až vysokého nadprůměru. Verbální schopnosti bývají často nadprůměrné, mohou se objevit prvky geniality. POZOR !!! Velmi často zaměňováno za „slabší formu autismu“, někteří potřebují chráněné bydlení nebo doživotní osobní asistenci.

25 Jaké jsou základní principy práce s dítětem s PAS?
Nejedná se jen o akademické znalosti, ale hlavně o socializaci, adaptivní, řečové a komunikační dovednosti a snižování problémového chování. V České republice využíváme metodiku práce nazvanou Strukturované učení, další je behaviorální a kognitivně behaviorální terapie.

26 10 věcí, které si každé dítě s PAS přeje, abys věděl (© 2005 Ellen Notbohm)
1. Jsem v první řadě a především dítě. Mám autismus. Není na mně nejhlavnější to, že jsem autistický. 2. Moje smyslové vnímání není v pořádku. 3. Prosím, nezapomínejte rozlišovat mezi nebudu (rozhodl jsem se, že něco nebudu dělat) a nedokážu (nejsem schopen nebo neumím něco udělat). 4. Myslím v konkrétních pojmech. To znamená, že některé věci beru doslovně. 5. Prosím, ber ohled na mou omezenou slovní zásobu.

27 10 věcí, které si každé dítě s PAS přeje, abys věděl (© 2005 Ellen Notbohm)
6. Protože je pro mě řeč tak velmi obtížná, používám hlavně zrak. 7. Prosím, soustřeďme se na to, co dovedu a ne na to, co nedovedu. 8. Prosím, pomoz mi se sociálními kontakty. 9. Pokus se přijít na to, co startuje moje výbuchy. 10. Pokud jsi členem mé rodiny, prosím, bezvýhradně mě miluj.

28 Informační zdroje: PORTÁL O AUTISMU [online]. [cit ]. Dostupné z: APLA PRAHA [online]. [cit ]. Dostupné z: RICHMAN,S.: Výchova dětí s autismem, aplikovaná behaviorální analýza, Portál, Praha JŮN H., ČADILOVÁ, V., THOROVÁ,K. a kol.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, Praha 2007 ČADILOVÁ V., ŽAMPACHOVÁ Z.: Strukturované učení, Portál, Praha 2008 VZDĚLÁVÁNÍ A AUTISMUS, portál [online]. [cit ]. Dostupné z: KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ, [online]. [cit ]. Dostupné z: ČADILOVÁ V., ŹAMPACHOVÁ Z. A KOL. : EDUKAČNĚ-HODNOTÍCÍ PROFIL DÍTĚTE S PAS (DO 7 LET), APLA Praha 2012

29 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A BUDU SE TĚŠIT NA DALŠÍ SETKÁNÍ. Mgr
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A BUDU SE TĚŠIT NA DALŠÍ SETKÁNÍ. Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. tel.:


Stáhnout ppt "ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google