Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ Mgr. Jaromíra Staňková, DiS."— Transkript prezentace:

1 DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

2 Co je to PAS – porucha autistického spektra?  Je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje.  Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, vzniká na neurobiologickém podkladě.  Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.

3 Co je příčinou PAS?  Přesnou příčinu se prozatím nepodařilo odhalit.  Zájem odborníků se nyní soustřeďuje na výzkum genetických vlivů.

4 Co je příčinou PAS?  Předpokládá se, že důležitou roli hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku  Moderní teorie tvrdí, že PAS vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů.

5 Jaká je statistika?  Poruchou autistického spektra trpí každé 100. narozené dítě. (Prevalence 0,9% = 9 dětí z 1000)  Kvalifikovaný odhad uvádí, že v České republice žije 100 tisíc lidí s PAS.  Obecně lze říci, že PAS více trpí chlapci než dívky (3-4 chlapci/1 dívku).

6 Jaké jsou projevy PAS v průběhu života?  Poruchy autistického spektra jsou celoživotní, některé projevy s věkem mizí, jiné se zase mohou objevit.  Někteří lidé s PAS mohou zakládat rodiny, potřebují však ke zvládnutí běžného života doprovázení, částečnou asistenci či velmi tolerantního životního partnera. Jiní potřebují celoživotní každodenní péči druhé osoby.

7 Jaké jsou projevy PAS?  U každého dítěte jsou projevy různorodé (např. nadprůměrné vyjadřovací schopnosti x zcela nemluvící dítě, aktivní x pasivní typ).  U PAS dochází k hlubšímu narušení v oblasti komunikace a sociální interakce, než by odpovídalo mentálním schopnostem. Nejvíce se potíže PAS projevují v následujících oblastech: KOMUNIKACE, SOCIÁLNÍ INTERAKCE A PŘEDSTAVIVOST (STEREOTYPNÍ CHOVÁNÍ).

8 Diagnostická triáda Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (stereotypní chování). PAS doprovází specifické vzorce chování. PAS doprovází specifické vzorce chování

9 Komunikace (Čeho si můžeme všimnout!)  Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno.  Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce.  Opožděný vývoj řeči (nebývá u AS).  Nepružně nebo málo reaguje na pokyny.  Často působí dojmem, že neslyší. Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo.

10 Komunikace (Čeho si můžeme všimnout!)  Nemává na rozloučenou.  Nezapojí se aktivně do dětských hříček typu paci-paci.  Nenapodobuje aktivně, často a s radostí.  Říkal/a několik slov, ale přestal/a.  Je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty.  Špatná kvalita očního kontaktu, nepodívá se „co my na to“.

11 Komunikace (Čeho si můžeme všimnout!)  Mluví převážně o vlastních tématech, nezajímá se o potřeby a zájmy uchazeče.  Klade banální otázky a dotazy na které zná odpověď.  Objevují se společensky nevhodné výroky, užívání vulgarit.  Potíže s vykáním a tykáním, problémy s oslovením, s vyjádřením prosby a obtíže ve vyjadřování pocitů.  Mechanicky opakuje slyšené, mluví mimo kontext situace – slovní salát, potíže s hlasitostí a intonací.

12 Sociální interakce (Čeho si můžeme všimnout!)  Málo používá nebo chybí sociální úsměv.  Raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru – chybí sdílená pozornost.  Dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby.  Potíže podřídit se pravidlům, autoritám, a společenským normám.

13 Sociální interakce (Čeho si můžeme všimnout !)  Více se zajímá o své činnosti než o kontakt.  Málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se adekvátně zapojit. Je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, hra).  Ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad navazuje kontakt s lidmi nebo je nadměrně kontaktní.  Nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést).

14 Představivost, zájmy, hra (Čeho si můžeme všimnout!)  Výrazně nápadné zaujetí pro činnost či zájem, abnormální svojí intenzitou nebo předmětem zájmu (vesmír, doprava, čísla, písmena, technika).  Zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech.  Nepružná či nelibá reakce na změny, preferování neměnnosti v prostředí.

15 Představivost, zájmy, hra (Čeho si můžeme všimnout!)  Encyklopedické a akademické zájmy – zájem o fakta než-li fantazijní hry.  Brzké rozeznávání číslic a písmen.  Obliba symetrie a řádu – nutkavé dorovnávání nepřesností, skládání předmětů do řad…  Motorické manýrování – točení se dokolečka, třepetání prsty…

16 Nespecifické rysy, specifika v chování (Čeho si většinou všimnete!)  Nepřiměřené emocionální reakce – bezdůvodný pláč, smích, střídání nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích.  Problémy s chováním – hyperaktivita, neschopnost spolupracovat, negativismus, nesoustředěnost, sebezraňování.  Fascinace pohybem – točí a roztáčí kolečka, otevírá-zavírá dvěře, pouští vodu.  Snížená schopnost imitace pohybů, chůze po špičkách, tleskání, luskání prsty.

17 Nespecifické rysy, specifika v chování (Čeho si většinou všimnete!)  Neobvyklé reakce na smyslové podněty – hypersenzitivita na zvuky, světlo, citlivost na pachy a vůně, doteky, materiály, reakce na bolest přecitlivělé nebo žádné.  Problémy s jídlem a spánkem.

18 Nespecifické rysy Čeho si většinou nevšímáte !!!  NEROVNOMĚRNÝ VÝVOJOVÝ PROFIL DÍTĚTE o Nepochopení a nerespektování vývojového profilu dítěte v jednotlivých oblastech. o Vždy výrazný deficit v sociální oblasti, který nekoresponduje s mentální úrovní dítěte. o Snaha rozvíjet oblasti, kde je to snadné na úkor oblastí, kde je intervence více náročná. ( memorování informací (zrakem)/funkční alternativní komunikace, stálé verbál. pokyny/samostatnost dle procesuálních schémat)

19 Nerovnoměrný vývojový profil

20 Jaké jsou druhy PAS?  Dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize řadíme jednotlivé poruchy autistického spektra mezi tzv. pervazivní vývojové poruchy (vše pronikající, zasahující celou osobnost), F 84.  Jedná se o Dětský autismus, Atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, Dezintegrační poruchu, Jinou pervazivní vývojovou poruchu a Pervazivní vývojovou poruchu nespecifickou.

21 Dětský autismus  Tvoří jádro poruch autistického spektra.  Pro stanovení této diagnózy je nezbytná přítomnost plně vyjádřených symptomů a obtíží ve všech klíčových oblastech (sociální interakce, komunikace a stereotypní chování).  Objevuje se od mírné formy (málo symptomů) až po těžkou (více symptomů). Můžeme se setkat s dělením na nízko, středně a vysoko funkční autismus dle adaptability a možné socializace jedince.  V 50–70 % se pojí PAS s mentální retardací.

22 Atypický autismus  U této diagnózy nebývají zcela naplněna diagnostická kritéria závazná pro dětský autismus, ačkoliv abnormní vývoj je zaznamenán ve všech třech oblastech  Tyto děti mají řadu specifických sociálních, emocionálních a behaviorálních symptomů, které se shodují s potížemi u osob s PAS.  Zastřešující termín u osob, na něž by se hodil vágní termín používaný jako autistické rysy, diagnostický systém v současné době používá termín pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná.

23 Aspergerův syndrom („sociální dyslexie“)  Pro stanovení diagnózy je klíčové narušení v sociálním chování a komunikaci, které je v rozporu s celkově dobrým intelektem a řečovými schopnostmi.  Chybí intuice, neschopnost rozumět vlastním pocitům i emocím druhých lidí v sociálním kontextu.  Někteří mívají vyhraněné, specifické zájmy.  Je zde patrný odlišný způsob jednání a myšlení.

24 Aspergerův syndrom  Tyto děti bývají často označovány za drzé, nevychované, rozmazlené.  U osob s Aspergerovým syndromem není narušen intelekt, rozumové schopnosti se pohybují v pásmu průměru, podprůměru až vysokého nadprůměru.  Verbální schopnosti bývají často nadprůměrné, mohou se objevit prvky geniality.  POZOR !!! Velmi často zaměňováno za „slabší formu autismu“, někteří potřebují chráněné bydlení nebo doživotní osobní asistenci.

25 Jaké jsou základní principy práce s dítětem s PAS?  Nejedná se jen o akademické znalosti, ale hlavně o socializaci, adaptivní, řečové a komunikační dovednosti a snižování problémového chování.  V České republice využíváme metodiku práce nazvanou Strukturované učení, další je behaviorální a kognitivně behaviorální terapie.

26 10 věcí, které si každé dítě s PAS přeje, abys věděl (© 2005 Ellen Notbohm) 1. Jsem v první řadě a především dítě. Mám autismus. Není na mně nejhlavnější to, že jsem autistický. 2. Moje smyslové vnímání není v pořádku. 3. Prosím, nezapomínejte rozlišovat mezi nebudu (rozhodl jsem se, že něco nebudu dělat) a nedokážu (nejsem schopen nebo neumím něco udělat). 4. Myslím v konkrétních pojmech. To znamená, že některé věci beru doslovně. 5. Prosím, ber ohled na mou omezenou slovní zásobu.

27 10 věcí, které si každé dítě s PAS přeje, abys věděl (© 2005 Ellen Notbohm) 6. Protože je pro mě řeč tak velmi obtížná, používám hlavně zrak. 7. Prosím, soustřeďme se na to, co dovedu a ne na to, co nedovedu. 8. Prosím, pomoz mi se sociálními kontakty. 9. Pokus se přijít na to, co startuje moje výbuchy. 10. Pokud jsi členem mé rodiny, prosím, bezvýhradně mě miluj.

28 Informační zdroje: o PORTÁL O AUTISMU [online]. [cit. 20. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.autismus.cz o APLA PRAHA [online]. [cit. 21. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.praha.apla.cz/http://www.praha.apla.cz/ o RICHMAN,S.: Výchova dětí s autismem, aplikovaná behaviorální analýza, Portál, Praha 2008. o JŮN H., ČADILOVÁ, V., THOROVÁ,K. a kol.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, Praha 2007 o ČADILOVÁ V., ŽAMPACHOVÁ Z.: Strukturované učení, Portál, Praha 2008 o VZDĚLÁVÁNÍ A AUTISMUS, portál [online]. [cit. 10.5. 2016]. Dostupné z: http://www.vzdelavaniaautismus.cz/o-autismu http://www.vzdelavaniaautismus.cz/o-autismu o KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ, [online]. [cit. 10.5. 2016]. Dostupné z: http://katalogpo.upol.cz/ http://katalogpo.upol.cz/ o ČADILOVÁ V., ŹAMPACHOVÁ Z. A KOL. : EDUKAČNĚ-HODNOTÍCÍ PROFIL DÍTĚTE S PAS (DO 7 LET), APLA Praha 2012

29 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A BUDU SE TĚŠIT NA DALŠÍ SETKÁNÍ. Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. jaromira.stankova@ric.cz tel.: 731 591 840


Stáhnout ppt "DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA ANEB PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA OČIMA LAIKŮ A ODBORNÍKŮ Mgr. Jaromíra Staňková, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google