Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ideologická a protirežimní poezie 50.let Vladimíra Brčáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ideologická a protirežimní poezie 50.let Vladimíra Brčáková."— Transkript prezentace:

1 Ideologická a protirežimní poezie 50.let Vladimíra Brčáková

2  svazácká poezie bude reprezentovaná zejména Kohoutovými básněmi z jeho rané sbírky Verše a písně  samizdatová poezie bude představena na básni Termiti z Kolářovy knihy Prométheova játra  cílem třetí přednášky je didaktizace budovatelské (frézistické) poezie 50. let bez tendence ji vulgarizovat či lacině zesměšňovat  schematická poezie by měla být prezentována v souladu s heroickým patosem 50. let a zároveň v konfrontaci s jejich krutou realitou  didaktická pomoc při interpretaci Kolářových Termitů  audiovizuální materiál  záznamy žákovských výstupů, postřehy o jejich recepci  odkazy na webové stránky

3 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KULTURNĚ-HISTORICKÉ SOUVISLOSTI  nabídka didaktické interpretace, na které se podílí více uměleckých kontextů (literární, filmový, hudební, výtvarný, módní)  filmové sestřihy z budovatelských agitek Cesta ke štěstí či Zítra se bude tančit všude  nahrávky budovatelských písní  plakáty s revoluční tematikou  ukázka dobové módy

4  Kohoutovy básně prosluly písňovým charakterem  stylizace do folklórní poetiky příznačná pro poúnorovou tvorbu – vybízela k jejich recitaci či zhudebnění  lidová kultura byla zneužita pro šíření politických idejí; na folklórní tradici navázala tzv. nová píseň – imitovaný folklór s družstevní tematikou či stranickou agitací  kult traktoru  milostné vztahy zobrazovány téměř klasicistně  sociální city jsou taktéž nadřazeny intimním, jen s tím rozdílem, že láska na sebe neváže významy tragična, naopak je líčena jako čestná a radostná povinnost  krédem milostné poezie vyšších ambicí je romantika bez kýče, u sociálního realismu to platí obráceně, ten nabízí kýč bez romantiky  leitmotivy práce, kolektivity, radosti a zpěvu

5  Co bude předmětem interpretačního úsilí, když frézistická poezie se vyznačuje jasným sdělením?  pedagogická praxe však ukázala, že časová distance mezi genezí a recepcí textu zapříčiňuje zejména u pubescentních čtenářů šumy v jejich literární komunikaci, ideologická funkce Kohoutovy poezie nebyla jimi zprvu vůbec zaregistrována  didaktickým cílem při práci se schematickými básněmi bude vést žáka k jejich textové záměrnosti čili k jejich ideologické a politické funkci  další cíl bude spočívat v kultivaci žákova historického povědomí o 50. letech, jež bude uskutečňována napříč dobovým uměním a v konfrontaci protichůdných pohledů

6  Interpretační dialog nad básní  metoda komparace – srovnat Kohoutovu báseň s některou z básní J. V. Sládka  básně obou autorů vycházejí z lidové písně, za námět si mimo jiné berou venkov  jinak koncipované obrazy zemědělské práce a lyrických mluvčích  rozdílnost tvůrčích koncepcí zviditelní proměnu ve vztahu člověka a přírody

7  klip ve výuce žáky aktivizuje, upoutává jejich pozornost a nenásilným způsobem kultivuje jejich historické povědomí  samotné promítnutí videa bez doprovodného učitelova komentáře uvedené funkce neplní, zejména poslední ne, naopak u žáků evokuje komické reakce  klipy z agitek mají současnému mladému čtenáři pomoci komunikačně se napojit na literární dílo z perspektivy dobové mentality  mezi klipem a literárním dílem se nesmí vytratit souvislost

8

9

10 NA CO BY UČITEL V DOPROVODNÉM KOMENTÁŘI KE KLIPU MĚL PAMATOVAT?  zasadit video do historického a dějového kontextu  vyjít od reprodukce jednotlivých snímků, aniž by rezignoval na pouhé převyprávění filmu  zaměřit se na téma klipu a jeho „pravdivost“ ve vztahu k dobové situaci  jít po smyslu obsahu prezentované scény, nasměrovat žákovu pozornost k výstavbě postavy (k její mluvě – obsahu i způsobu vyjadřování; motivaci jejího jednání; oblečení), k prostoru, hudbě filmu…  na konfrontaci → teprve v konfrontaci s konkurenčním obrazem vyjeví manipulativní povaha ideologického filmu  sebelépe připravený učitel nezprostředkuje situaci vyhoštěných a okradených selských rodin jako autentický hlas oběti (nahrané výpovědi pamětníků jsou k dispozici na webové stránce www.pametnaroda.cz).

11  téma výtvarná ideologizace (plakáty) a kult traktoru  plakáty z 50. let reprezentují ještě upřímnou víru v možnost vybudovat lepší zítřky a sílu manipulace  pro socialistický art design je příznačná figurální malba

12

13

14

15

16

17

18

19  Jaký dojem ve vás plakáty zanechaly? Jak na vás působí?  Jaké postavy, předměty a další detaily se na fotografiích nacházejí?  V jaké situaci jsou postavy zachyceny? Kolik celkové plochy zaujímají? Popište jejich výraz, postoj, mimiku, gesta, oblečení.  Jakou výzvu ve vztahu k socialistické společnosti ilustrace přinášejí?  Srovnejte ideové vyznění básně Traktorové častušky s koncepcí plakátů.  Vymyslete vlastní názvy pro fotografie.  Jak byste zhodnotili poslední dva obrázky z genderové perspektivy?  Jazyk oficiální propagandy a náborových letáků užíval ustálené obraty, jako budovat socialismus, nový člověk, nově se radovat, nově myslet, nový svět, světlé zítřky, boj proti kulakovi, imperialistovi atd. Vyznačují se i dnešní „náborové“ inzeráty nějakým vlastním výrazivem?

20  Píseň Budujeme  hudbu složil Václav Dobiáš  text napsal František Halas  píseň se stala ústřední hudbou k filmu Pan Novák (1949), jehož scénář napsal a protagonistu ztvárnil Jindřich Plachta, přesvědčený komunista

21

22  diskusi na téma uniformita versus individualita či kreativita lze vyvolat i na pozadí dobové módy  zatímco Československo se orientovalo na Sovětský svaz a po jeho vzoru byly do dobové módy oficiálně prosazovány znaky vojenské uniformy, na Západě se rodily nové oděvní kreace  nespustit ze zřetele souvislost mezi literaturou a dobovou módou, která stejně jako slovesné umění byla ovlivněna politickými událostmi  od módního umění přejít oslím můstkem zpět k frézistické poezii, kde taktéž v duchu socialistického realismu bylo naplňováno ideologické schéma na úkor individuality autorských stylů

23

24

25

26  žáci dostanou k dispozici další prorežimní básně, aniž by věděli, že jejich autorství není shodné  jejich úkolem bude srovnat poetiku vybraných děl po stránce zvukové, kompoziční a tematické  žáci v komunikaci s texty vyhodnotí neměnné výrazové prostředky, tematickou omezenost, ideovou rigiditu, formální primitivnost - to vše by je mělo dovést k závěru jednotné poetiky schematické literatury  Myslíte si, že Pavel Kohout je autorem i dalších básní, které jsme nyní četli? Proč ano, proč ne? Podle čeho tak usuzujete?  Jak na vás působí zjištění, že autorství u jednotlivých textů se liší?  Čím myslíte, že je zapříčiněná ztráta autorského stylu a jeho jedinečnosti?

27  www.pametnaroda.cz www.pametnaroda.cz  www.nezapomente.cz www.nezapomente.cz  www.sorela.cz www.sorela.cz  www.budovatel.cz www.budovatel.cz  www.totalita.cz www.totalita.cz  http://www.socrealismus.info/index.php http://www.socrealismus.info/index.php  http://www.ustrcr.cz/ http://www.ustrcr.cz/

28  Jiří Kolář: b. Termiti ze sb. Prométheova játra  navržená interpretace básně:  strategie střihové techniky – báseň rozdělena do 6 významově spjatých celků, četba uskutečňována postupně – po jednotlivě odtajňovaných celcích  motivovat tajemstvím  interpretační dialog nad jednotlivými částmi, v závěru nad celou básní  V jakém momentu jste poznali, že se nejedná o agitku?  Kdybyste neznali rok vzniku Kolářovy básně, myslíte si, že by vaše komunikace s ní probíhala jinak, že by třeba produkovala obsahy, které by reagovaly na dnešní dobu? Je to možné?

29  hra na téma Proces s mravencem v termitišti  označením mravenec dáváme najevo, že nový člen termitiště je jiné identity, přichází zvenčí, nezná pravidla zdejší komunity, kde má nyní žít  1. část: sepsat zákony termitiště  2. část: scénář na téma – termit seznamuje mravence s pravidly  3. část: scénář na titulní téma proces s mravencem v termitišti

30  audionahrávka na téma: Termit seznamuje mravence s pravidly

31  Proces s mravencem v termitišti

32

33

34  nakreslete angažovaný plakát termitiště, v dalším náčrtu se pokuste o jeho parodii

35

36

37


Stáhnout ppt "Ideologická a protirežimní poezie 50.let Vladimíra Brčáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google