Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní ochrana, soudnictví, soustava soudů v ČR. Soudnictví  činnost nezávislých soudů jako státních orgánů  řeší konkrétní případy na základě stanovených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní ochrana, soudnictví, soustava soudů v ČR. Soudnictví  činnost nezávislých soudů jako státních orgánů  řeší konkrétní případy na základě stanovených."— Transkript prezentace:

1 Právní ochrana, soudnictví, soustava soudů v ČR

2 Soudnictví  činnost nezávislých soudů jako státních orgánů  řeší konkrétní případy na základě stanovených pravidel  Druhy:  Civilní – řeší občanskosprávní spory  Trestní – rozhodování o vině, ukládání trestu  Správní – přezkoumání správních rozhodnutí  Ústavní – rozhodování o protiústavnosti právních předpisů

3 Zásady soudnictví  Nezávislost a nestrannost soudců  Zásada výkonu soudnictví pouze soudem  Zásada zákonného soudce  Zásada sborového rozhodování (všestrannost, objektivnost);  Zásada účasti laického prvku (možná účast veřejnosti)

4 Soud – definice a úkoly  Soudy jsou nezávislé nestranné státní orgány, které zákonem stanoveným způsobem poskytují právní ochranu a zajišťují plnění povinností. Úkolem soudů je zejména:  rozhodovat o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech osob a státu;  rozhodovat o vině obžalovaného a ukládat zákonem stanovené tresty;  přezkoumávat zákonnost rozhodnutí jiných orgánů.

5 Soustava soudů v ČR Soudy v ČR: Obecné  Okresní soudy  Krajské soudy  Vrchní soudy  Nejvyšší soud České republiky Speciální  Nejvyšší správní soud – vrcholný orgán správního soudnictví, kasační stížnosti, věci volební, politické strany (Brno)  Ústavní soud České republiky – dohlíží na dodržování ústavy (Brno)

6 Okresní soudy Je to základní jednotka soudní soustavy v ČR. První instance (soud 1. stupně) ve většině případů porušení a domáhání se práv. Řeší občanskoprávní spory (rozvod), pracovní právo, rodinné právo, tak trestní právo(ublížení na zdraví). Počet v ČR: 88, mohou se lišit v názvu. V Praze jako obvodní soud, v Brně městský soud. Ostatní dle územní působnosti – Okresní soud v Hradci Králové. Řeší věci civilní a trestní (méně závažné)

7 Okresní soud v Hodoníně

8 Krajské soudy Rozhodují ve druhém stupni o řádných opravných prostředcích (odvolání) = jako odvolací soudy pro okresní soudy. Také rozhodují v prvním stupni o tom, co jim výslovně svěřuje zákon (trestněprávní řízení – znásilnění, občanskoprávní řízení – ochrana osobnosti). Počet v ČR: 8 V názvu se odlišuje jediný – Městský soud v Praze, ostatní dle územní působnosti – Krajský soud v Hradci Králové.

9 Krajský soud v Hradci Králové Obr.2 Krajský soud [2]

10 Vrchní soudy Zabývají se řádnými opravnými prostředky (odvolání) proti rozhodnutí krajského soudu. Počet v ČR: 2. Pro Česko: Vrchní soud v Praze. Pro Moravu a Slezsko: Vrchní soud v Olomouci.

11 Vrchní soudy Obr.4 Vrchní soud v Olomouci [4] Obr.3. Vrchní soud v Praze [3]

12 Nejvyšší soud České republiky Vrcholný soudní orgán Zabývá se mimořádnými opravnými prostředky (dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost). Sjednocuje rozhodnutí soudů nižších stupňů. Počet: 1 Sídlo: Brno.

13 Nejvyšší soud v Brně Obr.5 Budova nejvyššího soudu v Brně [5] Obr.6 „Spravedlnost je slepá“ [6]

14 Nejvyšší správní soud Vrcholný soudní orgán specializovaný pro oblast správního soudnictví. Sídlo: Brno. V čele: předseda. Pravomoci: Rozhoduje zejména o kasačních stížnostech – tj. ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích (proti rozhodnutí krajských soudů jako soudů správních). Rozhoduje o napadení voleb, o rozpuštění politických stran, o žalobách mezi orgány veřejné správy.

15 Nejvyšší správní soud v Brně Obr. 8 Nejvyšší správní soud [8]

16 Ústavní soud České republiky speciální Je soudní orgán ochrany ústavnosti (chrání ústavu). Sídlo: Brno. Skládá se z 15 soudců jmenovaných prezidentem republiky na 10 let. V čele je předseda a místopředsedové. Pravomoci: Řeší rozpory zákonů a jiných právních předpisů s Ústavou ČR. Řeší individuální stížnosti porušování ústavnosti a zákonnosti. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

17 Ústavní soud v Brně Obr.7 Ústavní soud [7]

18 Soustava soudů ČR a opravné prostředky Okresní soud Krajský soud Vrchní soud Nejvyšší soud ČR Ústavní soud ČR Nejvyšší správní soud odvolání dovolání Kasační stížnost Ústavní stížnost

19 Další orgány právní ochrany Soudce  je jmenován prezidentem ČR doživotně, v případě Ústavního soudu je to na 10 let  svéprávný, bezúhonný občan ČR  30 let  VŠ právní, justiční zkoušky  rozhoduje jako samosoudce nebo v senátu (3 členové) Notář  specifická instituce zřízená státem  sdružují se v Notářské komoře  občan ČR, svéprávný, VŠ právní, bezúhonnost, 5-ti letá praxe,  potvrzují a ověřují písemnosti, provádí notářské úschovy, sepisují závěti, provádí dědické řízení

20 Další orgány právní ochrany Advokát  chrání a prosazuje zájmy klienta a řídí se jeho pokyny  nezávislé svobodné povolání  zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (praxe 3 roky) Státní zástupce  představitel veřejného zájmu státu v oblasti trestního a civilního soudnictví  Jménem státu podává žalobu  Je jmenován vládou na návrh ministra spravedlnosti Exekutor  Provádí exekuci na základě rozhodnutí soudu

21 Veřejný ochránce práv Chrání zájmy a práva občanů v demokratických státech V ČR od roku 2000 První v ČR – JUDR. Otakar Motejl (2000 – 2010) 2010 – 2014 – JUDR. Pavel Varvařovský Současný v ČR – Mgr. Anna Šabatová (od r. 2014), sídlí v Brně

22 Opakování – správné odpovědi 1. Které soudy patří mezi obecné? Okresní, krajské, vrchní a nejvyšší soud ČR 2. Které soudy patří mezi speciální? Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ČR 3. Kde sídlí vrchní soudy? V Praze a Olomouci 4. Jaký je hlavní úkol ústavního soudu? Řeší rozpory zákonů s Ústavou ČR 5. O čem zejména rozhoduje Nejvyšší správní soud? Kasační stížnost, volby, spory v oblasti politických stran

23 Autorská práva a citace DAVID, Roman. Listina základních práv a svobod. 3. přep. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001, 259 s. ISBN 80-718-2109-8. MIČIENKA, Marek. Příruční slovník občana. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 2003, 283 p. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 27. ISBN 80-864-2917-2. Ústava České republiky. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182- 109-8. Listina základních práv a svobod. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-718-2109-8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Právní ochrana, soudnictví, soustava soudů v ČR. Soudnictví  činnost nezávislých soudů jako státních orgánů  řeší konkrétní případy na základě stanovených."

Podobné prezentace


Reklamy Google