Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 14.4.2010 JUDr. Jana Tvrdková Insolvence a exekuce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 14.4.2010 JUDr. Jana Tvrdková Insolvence a exekuce."— Transkript prezentace:

1 Praha, 14.4.2010 JUDr. Jana Tvrdková Insolvence a exekuce

2 Motto : Jak dosáhnout maximálního uspokojení věřitele, když se dlužník dostane do problému Který nástroj k tomu zvolit

3 Rozdíl mezi insolvencí a exekucí E x e k u c e – řeší případy, kdy dlužník není ochoten plnit dobrovolně své závazky, ačkoliv jeho majetek k úhradě jeho závazků postačuje I n s o l v e n c e - řeší případy, kdy dlužník není schopen plnit své závazky, jeho majetek nedostačuje k úhradě jeho dluhů

4 Metoda uspokojení pohledávek E x e k u c e – metoda časové přednosti přednost má (většinou) ten věřitel, v jehož prospěch byl konkrétní majetek dlužníka postižen nejdříve I n s o l v e n c e – metoda poměrného uspokojení celý majetek dlužníka je zpeněžen pohledávky všech věřitelů jsou uspokojeny poměrně

5 Exekuce zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

6 Zahájení exekučního řízení § 35 e.ř. 2) dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi x vlastní provádění exekuce - až po udělení pověření soudem 6) důsledky zahájení - stejné jako podání návrhu na SVR : stavení promlčení lhůty

7 Judikatura NS 20 Cdo 1105/2005 - vykonatelnost ex.titulu Stan. NS Cpjn 19/98 - i po prohlášení konkursu lze nařídit VR NS 20 Cdo 2613/2007 -... ObchZ s návrhem na zahájemní VR (exekuce) účinky stavení běhu promlčení doby práva již pravomocně přiznaného nespojuje

8 Účastníci řízení - § 36 e.ř. 1), 2) oprávněný, povinný, manžel 3) proti jinému, jen je-li prokázáno… vliv konkursního řízení na účastenství povinného v exekuci; § 267 InsZ exekuce proti společníkovi povinného- právnické osoby

9 Judikatura NS 20 Cdo 1968/2004 - i po prohlášení konkursu lze nařídit VR MěS Pha 11 Co 38/2004 - SKP není účastníkem řízení NS 20 Cdo 134/2006 - pohledávka proti SKP, pasivně legitimován je úpadce NS 20 Cdo 2825/2005 - odpůrčí žaloba

10 Exekuční tituly - § 40 e.ř. 1) písm a) - g) seznam přihlášek konkursních věřitelů, § 200 InsZ ex.tituly vydané mimo území ČR, evropský exekuční titul absence lhůty plnění v ex. titulu nebrání nařízení exekuce

11 Omezení povinného - § 44a e.ř. 1) generální inhibitorium zmírněno, relativní neplatnost, výjimky 2) obligatorní zrušení generálního inhibitoria exekutorem k návrhu povinného 3) částečné zrušení gen.inhibitoria 4) zpeněžení majetku povinného samotným povinným

12 Judikatura NS SSR Cpj 13/85 - promlčení práva dovolat se relativní neplatnosti VS Praha 15 Cmo 7/2005 - vztah vydaného EP ke gen.ihib. NS 20 Cdo 589/2005 - procesní prostředky obrany povinného proti gen.inhib. NS 20 Cdo 1813/2006 - rozsah gen.ihib., majetek nabytý po nařízení exekuce NS 20 Cdo 833/2007 - počátek gen.inhib. ve vztahu k vydání EP

13 Provádění exekuce - § 46 e.ř. 1) rychle, účelně, s ohledy na ochranu práv účastníků i třetích osob 2) i bez návrhu až do úplného vymožení, nedůvodná nečinnost exekutora 4) peněžitá plnění se hradí exekutorovi, důsledky, lhůta k převodu vymoženého plnění oprávněnému, důsledky dle § 109 InsZ 6) přerušení ex.řízení, § 35/2 RozŘ, § 109, 267 Ins.Z, vydání výtěžku exekuce insolvenčnímu správci

14 Judikatura KS Hradec Kr. 26 Co 504/2005 -stavění běhu úroků z prodlení NS 32 Cdo 3594/2007 - běh úroků KS Praha 20 471/2004 - prohlášení konkursu po právní moci usnesení příklepu NS 29 Odo 332/2004 - prohlášení konkursu před právní mocí usnesení o příklepu

15 Exekuční příkaz - § 47 e.ř. 1) EP je rozhodnutí, kterým se určuje způsob provedení exekuce, přiměřenost 2) účinky EP, jeho realizace 3) revize EP - zrušení exekutorem, rozhodnutí soudu o část. zastavení 4) speciální inhibitorium - absolutní neplatnost v případě jeho porušení, arrestatorium

16 Odklad exekuce - § 54 e.ř. 1 ) podává se u exekutora, odmítnutí návrhu 2) důsledky podání návrhu na odklad - neprovádění exekuce, výjimky 5) odklad v případě složení jistoty, rozhodnutí o zrušení gen. i speciálního inhibitoria, rozdíl mezi postupem dle § 44a odst. 2

17 Zastavení exekuce - § 55 e.ř. 1) podává se u exekutora, lhůta pro povinného, pro oprávněného 2) postup exekutora po doručení návrhu na zastavení, nesporný návrh 3), 4) rozhodnutí o zastavení i bez návrhu 5) zastavení pro nesložení zálohy oprávněným

18 Judikatura NS 20 Cdo 589/2005 - návrh na zastavení - jediný účinný prostředek jak čelit účinkům gen.ihib. NS 20 CDo 1962/2004 - uzavření dohody o splátkách po vydání ex.titulu je důvodem pro zastavení exekuce NS 20 Cdo 1919/2005 - započtení

19 Zákaz uvedení v předešlý stav - § 57 e.ř. uvedení v předešlý stav je v exekuci vyloučeno důvody, důsledky

20 Způsoby provedení exekuce, přiměřenost - § 58 a 59 e.ř. majetek bezpečně postačující k uhrazení vymáhané pohledávky zákonné pořadí způsobů provedení exekuce exekutorské zástavní právo exekuce prodejem zástavy

21 Prodej nemovitostí - § 66 e.ř. procesní postavení zajištěného věřitele vylučovací žaloba návrh na zastavení exekuce řízení o soudním prodeji zástavy - § 200y o.s.ř.

22 Judikatura NS 20 Cdo 1636/2003 - důsledky nepřihlášení pohledávky zástavním věřitelem

23 Exekuční postih prostředků na účtu dlužníka účinky zahájení insolvenčního řízení § 109 InsZ dispoziční právo insolvenčního správce § 229 InsZ

24 Faktické dopady insolvence do exekuce věřitel ztrácí své pořadí pro uspokojení, které měl zajištěno vydáním EP jediné pořadí, které věřiteli zůstává zachováno, je pořadí z exekutorského zástavního práva, § 248/2 InsZ pokud věřiteli nebyly dosud vyplaceny vymožené prostředky, už je nedostane

25 Děkuji Vám za pozornost JUDr. Jana Tvrdková tvrdkova@tvrdkova.cz


Stáhnout ppt "Praha, 14.4.2010 JUDr. Jana Tvrdková Insolvence a exekuce."

Podobné prezentace


Reklamy Google