Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger."— Transkript prezentace:

1 Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger

2 -Pomocné závody Tomáše Bati -SVIT -TOvárna obuvnických Materiálů -Kuponová privatizace -Přehled činností - diverzifikace

3 EBITDA TOMA

4 Akcie TOMA na BCPP

5 Čištění odpadních vod - Kanalizace vs. ČOV Technologický princip -Mechanický, biologický, chemický st. Provozní a smíšený model -Nájemce vs. vlastník

6 Tržní struktura odvětví Úroveň konkurence -Přirozený monopol -Síťové odvětví -Přirozené bariéry vstupu na trh

7 Tržní struktura odvětví Bariéry vstupu do odvětví -Vlastnictví sítí a ČOV -Geografické omezení -Vysoké kapitálové náklady -Problém fixních nákladů

8 Tržní struktura odvětví Podíl na trhu a tržní síla -Trh geograficky vymezen -Individuální, vyšší jak 90% -Tržní síla – schopnost měnit tržní cenu zboží nebo služby

9 Tržní struktura odvětví Poptávka v odvětví -Problematická substituce -Omezování spotřeby -Klesající trend

10 Tržní struktura odvětví

11

12

13 Cenotvorba Stočné – cena za splaškové a srážkové OV - Regulovaná cena -Cenový vývoj

14 Cenotvorba

15 Cenová regulace Národní úroveň -Platí pro všechny subjekty provozující veřejnou službu čištění OV -Tvorba ceny je stanovena zákonem

16 Cenová regulace Tvorba ceny -§ 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách -Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny

17 Věcně usměrňované ceny Výměry MF ČR – Cenový věstník Ekonomicky oprávněné náklady Přiměřený zisk

18 Věcně usměrňované ceny Negativní vymezení obecné -penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod zaviněná manka a škody na majetku (kromě škod způsobených živelními pohromami) -odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů (i pojištění odpovědnosti) -příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla -zpětný leasing -náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem -odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost

19 Věcně usměrňované ceny -náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj -platby za promlčené dluhy -opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny -odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům -náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí, -výplaty podílu na zisku

20 Věcně usměrňované ceny Vymezení speciální -Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné prodávajícím -Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku -Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nepotřebného a kapacitně nevyužitého na odvádění a čištění -Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk -Do věcně usměrňované ceny se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací, pokud nejsou hrazeny z dotací

21 Věcně usměrňované ceny Přiměřený zisk Dříve – zajišťoval prostředky na obnovu a návratnost kapitálu Nyní – má zajistit přiměřenou návratnost použitého kapitálu

22 Věcně usměrňované ceny PZNK = OPK × WACC + RO OPK - celková hodnota kapitálu použitého pro regul. činnost WACC - míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí RO - hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle plnění plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury v příslušném roce

23 Věcně usměrňované ceny Pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek, stanovenými Ministerstvem zemědělství ČR Kalkulace ceny Vyúčtování ceny

24

25

26 Podíl nákladů tvořících cenu stočného

27 Cenová regulace V rámci regulace cen existuje informační asymetrie -Regulátor získává informace od regulovaného subjektu -Motivace regulovaného subjektu

28 Cenová regulace Mezní náklady (MC) – vzrůst celkových nákladů spojený s nárůstem výroby o jednu jednotku Průměrné náklady na jednotku (AC) – celkové náklady na výrobu dělené množstvím vyrobeným v daném časovém období Mezní příjmy (MR) – změna celkového příjmu, která vyplývá z navýšení prodaného množství o jednotku Pravidlo maximalizace zisku – produkce na úrovni výstupu, kdy se mezní náklady rovnají meznímu příjmu Ekonomický zisk – rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými ekonomickými (explicitními a implicitními) výdaji

29

30 -odvětvová poptávková křivka DD protíná křivku MC (mezní náklady) v bodě, v němž jsou průměrné náklady (AC) klesající, tzn. pokud budou v odvětví působit dvě firmy, budou jejich průměrné náklady vyšší než průměrné náklady jedné firmy – teoretické zdůvodnění monopolu -pokud se bude regulovat cena do bodu R, ve kterém křivka AC protíná poptávkovou křivku DD, vzniká cena pr, která znemožní monopolistovi neoprávněné zisky, ale na rozdíl od ceny pI nebude generovat ztrátu a bude efektivní pro spotřebitele

31 Cenová regulace -konstrukce věcně usměrňované ceny znamená, že snižování nákladů vyvolá snižování ceny a pro společnost nebude mít žádný efekt -podnikání přináší málo, omezení výplaty zisku a tantiém -přesun obslužných činností (údržba, doprava, laboratoř, účetnictví apod.) do nově zřízených neregulovaných společností - outsourcing

32 Efekt výše uvedeného jednání bude postupně zvyšovat průměrné náklady až do bodu M a regulovaná cena se bude rovnat ceně monopolistické s tím, že zisky budou generovány na společnostech, které pro ČOV vykonávají služby.

33 Nemá smysl regulovat -tlak velkých producentů odpadních vod na snižování ceny -veřejné mínění a srovnání cen stočného s ostatními regiony -hrozba skryté konkurence

34 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger."

Podobné prezentace


Reklamy Google