Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU Zastávka, 11. června 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU Zastávka, 11. června 2013."— Transkript prezentace:

1 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU Zastávka, 11. června 2013.

2 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV v souladu se stanovami a na základě smlouvy vkládají obce svůj majetek do hospodaření svazku; v souladu se stanovami a na základě smlouvy vkládají obce svůj majetek do hospodaření svazku; obec je povinna do 6ti měsíců ode dne přistoupení do Svazku vložit do hospodaření Svazku svůj infrastrukturní majetek související s předmětem činnosti Svazku (jako funkční celek) => i majetek pořízený později vlastní činností obce; obec je povinna do 6ti měsíců ode dne přistoupení do Svazku vložit do hospodaření Svazku svůj infrastrukturní majetek související s předmětem činnosti Svazku (jako funkční celek) => i majetek pořízený později vlastní činností obce;

3 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV obec je povinna vložit do hospodaření Svazku také pozemky či nezbytné části pozemků, na kterých se nachází vodohospodářské objekty, zařízení, prameniště či jiné vodní zdroje; obec je povinna vložit do hospodaření Svazku také pozemky či nezbytné části pozemků, na kterých se nachází vodohospodářské objekty, zařízení, prameniště či jiné vodní zdroje;

4 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV majetek, který obec vložila do hospodaření Svazku, zůstává ve vlastnictví této obce podle ustanovení §38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; majetek, který obec vložila do hospodaření Svazku, zůstává ve vlastnictví této obce podle ustanovení §38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; vložením majetku do hospodaření se na Svazek přenášejí veškerá majetková práva mimo těch, která jsou vyhrazena zastupitelstvu obce; vložením majetku do hospodaření se na Svazek přenášejí veškerá majetková práva mimo těch, která jsou vyhrazena zastupitelstvu obce;

5 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV Výňatek z ustanovení §28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:. 1)Účetní jednotky, které hospodaří s majetkem územních samosprávných celků, o něm účtují a odpisují jej v souladu s účetními metodami. V případech, kdy se vlastnické právo nabývá na základě projevu vůle, o majetku účtují a odepisují jej účetní jednotky, které jej používají. Pozemky se neodepisují.

6 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV Výňatek z ustanovení §28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:. 2)Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje účetní jednotka, která jej úplatně nebo bezúplatně poskytuje jiné osobě k užívání zejména na základě smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce.

7 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV V současné chvíli vedou obce vlastní majetek vložený do hospodaření Svazku na svých rozvahových účtech a provádí k němu účetní odpisy a Svazek jej eviduje ve své podrozvaze. V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o účetnictví by však evidence majetku a jeho odpisování mělo být vedeno přesně opačně!!!

8 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV

9 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SOUČASNÝ STAV Svazek nemůže splnit svoji povinnost dle čl. III, odst. 2. Smlouvy o vkladu majetku do hospodaření spočívající v údržbě a opravování vloženého majetku, respektive může, ale náklady s tím související by nebyly uznatelným výdajem pro daň z příjmů a Svazek by z těchto činností nemohl uplatnit ani odečet DPH.

10 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU PŘEHLED MAJETKU K 31.12.2012 majetek Svazku221 625 858,- Kč (pořizovací cena bez odpisů477 279 195,- Kč) rozpracovanost Svazku (Nové Mlýny, Pitná voda, Popůvky …) 752 444 439,- Kč očekávané náklady Pitná voda OPŽP (zhotovitel s rezervou + správce) 318 283 567,- Kč majetek obcí vložený do hospodařeníSvazku938 595 535,- Kč

11 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 1) PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU uzavření dodatku ke Smlouvě o vkladu do hospodaření Svazku – vymezení vedení majetku v účetnictví – obce v podrozvaze, Svazek na rozvahových účtech; uzavření dodatku ke Smlouvě o vkladu do hospodaření Svazku – vymezení vedení majetku v účetnictví – obce v podrozvaze, Svazek na rozvahových účtech;

12 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 1) PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU k určenému dni (nejlépe jednotný pro všechny členské obce) by obce vypočítaly odpisy za poměrnou část roku 2013 a ve smlouvě by byla stanovena nová hodnota vkládaného majetku po odpisech (dosud je veden v pořizovací hodnotě) ; k určenému dni (nejlépe jednotný pro všechny členské obce) by obce vypočítaly odpisy za poměrnou část roku 2013 a ve smlouvě by byla stanovena nová hodnota vkládaného majetku po odpisech (dosud je veden v pořizovací hodnotě) ;

13 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 1) PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU obce by Svazku předaly veškeré informace o nastavení odpisování majetku; obce by Svazku předaly veškeré informace o nastavení odpisování majetku; od dohodnutého data by majetek začal účetně odpisovat Svazek; od dohodnutého data by majetek začal účetně odpisovat Svazek;

14 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 1) PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NEVÝHODA – nevyřeší se tím situace s uznatelností nákladů Svazku na opravu a údržbu majetku vloženého do hospodaření. NEVÝHODA – nevyřeší se tím situace s uznatelností nákladů Svazku na opravu a údržbu majetku vloženého do hospodaření.

15 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU obce a Svazek by uzavřeli Smlouvu o pronájmu majetku, na základě které by obce svůj vlastní majetek Svazku pronajali za úplatu; obce a Svazek by uzavřeli Smlouvu o pronájmu majetku, na základě které by obce svůj vlastní majetek Svazku pronajali za úplatu;

16 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU valná hromada by projednala a schválila změnu stanov, která by upravila pronájem majetku jako povinnost členské obce (při vstupu, ale i dalšího majetku vybudovaného později vlastní činností členské obce) ; valná hromada by projednala a schválila změnu stanov, která by upravila pronájem majetku jako povinnost členské obce (při vstupu, ale i dalšího majetku vybudovaného později vlastní činností členské obce) ;

17 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU k určenému dni (nejlépe jednotný pro všechny členské obce) by obce vypočítaly aktuální hodnotu pronajímaného majetku po odpisech a předaly by Svazku veškeré informace o nastavení jeho odpisování; k určenému dni (nejlépe jednotný pro všechny členské obce) by obce vypočítaly aktuální hodnotu pronajímaného majetku po odpisech a předaly by Svazku veškeré informace o nastavení jeho odpisování;

18 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU od dohodnutého data by majetek začal účetně odpisovat Svazek; od dohodnutého data by majetek začal účetně odpisovat Svazek; na základě souhlasného stanoviska vlastníka (obec) by nájemce (Svazek) mohl na majetku provádět daňově uznatelné opravy a údržbu (zakotvení ve Smlouvě o pronájmu) ; na základě souhlasného stanoviska vlastníka (obec) by nájemce (Svazek) mohl na majetku provádět daňově uznatelné opravy a údržbu (zakotvení ve Smlouvě o pronájmu) ;

19 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU pronájem majetku by byl za úplatu – na základě konzultací s daňovým poradcem (případě i Finančním úřadem) by bylo stanoveno pravidlo či vzorec pro výpočet výše nájemného; pronájem majetku by byl za úplatu – na základě konzultací s daňovým poradcem (případě i Finančním úřadem) by bylo stanoveno pravidlo či vzorec pro výpočet výše nájemného;

20 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU nájemné by bylo spíše symbolické (např. blížící se výši členského příspěvku), aby byl Svazek schopen splnit všechny své závazky vůči obcím, bankám, SFŽP apod. a současně plnit Plán financování obnovy; nájemné by bylo spíše symbolické (např. blížící se výši členského příspěvku), aby byl Svazek schopen splnit všechny své závazky vůči obcím, bankám, SFŽP apod. a současně plnit Plán financování obnovy;

21 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 2) PRONÁJEM MAJETKU vyplacené nájemné by bylo pro Svazek daňově uznatelným výdajem => snížení daňového základu pro daň z příjmů; vyplacené nájemné by bylo pro Svazek daňově uznatelným výdajem => snížení daňového základu pro daň z příjmů; při ukončení členství by byl obci pronajatý dělitelný majetek vydán zpět v hodnotě po účetních odpisech prováděných Svazkem. při ukončení členství by byl obci pronajatý dělitelný majetek vydán zpět v hodnotě po účetních odpisech prováděných Svazkem.

22 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU obce a Svazek by uzavřeli Smlouvu o bezúplatném převodu, na základě které by obce svůj majetek převedly do vlastnictví Svazku; obce a Svazek by uzavřeli Smlouvu o bezúplatném převodu, na základě které by obce svůj majetek převedly do vlastnictví Svazku;

23 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU svazek by hospodařil pouze s jedním (vlastním) majetkem, obec by jej nadále nevedla v žádné účetní evidenci => zjednodušení pro obě strany; svazek by hospodařil pouze s jedním (vlastním) majetkem, obec by jej nadále nevedla v žádné účetní evidenci => zjednodušení pro obě strany;

24 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU valná hromada by projednala a schválila změnu stanov, která by upravila bezúplatný převod majetku jako povinnost členské obce (při vstupu i dalšího majetku vybudovaného později vlastní činností členské obce) ; valná hromada by projednala a schválila změnu stanov, která by upravila bezúplatný převod majetku jako povinnost členské obce (při vstupu i dalšího majetku vybudovaného později vlastní činností členské obce) ;

25 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU ve stanovách by bylo nově upraveno i vypořádání majetku po ukončení členství obce ve Svazku – vrácení převedeného majetku zpět obci (také formou bezúplatného převodu) a také převod jiného dělitelného majetku Svazku, který slouží pouze této obci; ve stanovách by bylo nově upraveno i vypořádání majetku po ukončení členství obce ve Svazku – vrácení převedeného majetku zpět obci (také formou bezúplatného převodu) a také převod jiného dělitelného majetku Svazku, který slouží pouze této obci;

26 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU k určenému dni (nejlépe jednotný pro všechny členské obce) by obce vypočítaly aktuální hodnotu darovaného majetku po odpisech a předaly by Svazku veškeré informace o nastavení jeho odpisování; k určenému dni (nejlépe jednotný pro všechny členské obce) by obce vypočítaly aktuální hodnotu darovaného majetku po odpisech a předaly by Svazku veškeré informace o nastavení jeho odpisování;

27 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU od dohodnutého data by majetek začal účetně odpisovat Svazek – daňově jej nebude moci odpisovat ani v případě jeho vlastnictví, protože se jedná o majetek pořízený převodem („darováním“). od dohodnutého data by majetek začal účetně odpisovat Svazek – daňově jej nebude moci odpisovat ani v případě jeho vlastnictví, protože se jedná o majetek pořízený převodem („darováním“).

28 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU možné problémy 1.obec na pořízení majetku získala dotaci a podle dotačních podmínek nemůže majetek po dobu udržitelnosti „zcizit“ Řešení: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a po tu dobu majetek zůstane v hospodaření Svazku.

29 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU možné problémy 1.O 2.zastupitelstvo obce neschválí smlouvu o bezúplatném převodu Řešení: aby obec nemusela být pro porušení stanov vyloučena, ponechala by majetek nadále v hospodaření Svazku.

30 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU možné problémy 1.O Oba případy by však znamenaly, že na tomto majetku Svazek nebude provádět žádné opravy (kromě havárií prováděných přímo provozovatelem bez spolufinancování Svazku) – opravy by musela obec hradit sama ze svého rozpočtu.

31 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU MOŽNÁ ŘEŠENÍ 3) BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU možné problémy 3. obec je plátcem DPH a na stavbu toto plátcovství uplatní Řešení: obec by takto vybudovaný majetek Svazku pronajala (na minimální dobu v souladu se zákonem o DPH) a „tržní“ nájemné by vracela Svazku např. jako mimořádný členský příspěvek.

32 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SHRNUTÍ 1.O 1)Současný stav vedení majetkové evidence a jeho odpisování neodpovídá zákonným předpisům a je třeba jej změnit. 2)Pouhá změna účtování mezi rozvahou a podrozvahou je sice nejjednodušší a nevyžaduje změnu stanov, neumožní však účelné provádění oprav na majetku obcí a řádné plnění Plánu financování obnovy Svazku.

33 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SHRNUTÍ 1.O 3)Pronájem majetku – mohl by být pro obce nejpřijatelnějším řešením, protože by nadále zůstaly vlastníky majetku a od Svazku by získávaly do svého rozpočtu nájemné. Složitější však může být správné nastavení výše nájemného, aby odpovídalo hodnotě majetku a jeho výše byla obhajitelná před finančním úřadem.

34 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SHRNUTÍ 1.O 4)Bezúplatný převod majetku je nejlepším řešením z důvodu vedení jednotné majetkové evidence pouze na jednom místě (na Svazku). Pro některé obce však může být hůře nepřijatelný (ačkoliv by obec o svůj majetek při případném ukončení členství nepřišla) a tato situace by musela být ve stanovách řešena formou výjimky.

35 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SHRNUTÍ 1.O 5)Tato výjimka pro obce, které by bezúplatný převod neschválily, by nemusela být stanovami řešena, pokud by bezúplatný převod nebyl povinný, ale stanovy by počítaly s oběma variantami – bezúplatným převodem i vkladem majetku do hospodaření. Obec by si sama určila, kterou z variant zvolí, ale s tím, že při vkladu majetku do hospodaření bude opravy tohoto majetku provádět sama na své náklady.

36 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SHRNUTÍ 1.O Předsednictvo doporučuje valné hromadě zabývat se nadále variantou bezúplatného převodu majetku a přípravou návrhu patřičné změny stanov a smlouvy o bezúplatném převodu. Ideálně by všechny členské obce měly bezúplatný převod majetku přijmout „za svůj“ a chápat jej jako nejlepší řešení i do budoucna, protože si Svazek ke správě tohoto majetku založily nebo do něj s tímto vědomím vstupovaly.

37 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU SHRNUTÍ 1.O Všechny potřebné dokumenty by měly být schváleny na další valné hromadě. Tuto změnu je třeba provést ještě v průběhu letošního roku, aby k 31.12.2013 byl zaveden již nový – správný systém evidence majetku. Pravděpodobně v září 2013 po projednání v zastupitelstvech všech členských obcí, by se konala mimořádná valná hromada, na které by byla tato problematika řešena s hlasováním o změně stanov.

38 MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU 1.O Členové předsednictva nabízí osobní účast při projednání této záležitosti v zastupitelstvech členských obcí. Tomáš Hájek tel. 731 480 119 e-mail: hajek@svazekivancice.cz starosta@ostrovacice.eu


Stáhnout ppt "MAJETEK OBCÍ VLOŽENÝ DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU Zastávka, 11. června 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google